Chronicles II - 2 దినవృత్తాంతములు 11 | View All

1. రెహబాము యెరూషలేమునకు వచ్చినప్పుడు ఇశ్రా యేలువారితో యుద్ధము చేయుటకును, రాజ్యమును తనకు మరల రప్పించుకొనుటకును అతడు యూదావారిలో నుండియు బెన్యామీనీయులలోనుండియు ఏర్పరచబడిన యుద్ధ శాలులను లక్ష యెనుబది వేలమందిని సమకూర్చగా

1. rehabaamu yerooshalēmunaku vachinappuḍu ishraa yēluvaarithoo yuddhamu cheyuṭakunu, raajyamunu thanaku marala rappin̄chukonuṭakunu athaḍu yoodhaavaarilō nuṇḍiyu benyaameeneeyulalōnuṇḍiyu ērparachabaḍina yuddha shaalulanu laksha yenubadhi vēlamandhini samakoorchagaa

2. దైవజనుడైన షెమయాకు యెహోవా వాక్కు ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను

2. daivajanuḍaina shemayaaku yehōvaa vaakku pratyakshamai yeelaagu selavicchenu

3. నీవు యూదారాజును సొలొమోను కుమారుడునగు రెహబాముతోను, యూదా యందును బెన్యామీనీయుల ప్రదేశమందును ఉండు ఇశ్రాయేలు వారందరితోను ఈ మాట ప్రకటించుము

3. neevu yoodhaaraajunu solomōnu kumaaruḍunagu rehabaamuthoonu, yoodhaa yandunu benyaameeneeyula pradheshamandunu uṇḍu ishraayēlu vaarandarithoonu ee maaṭa prakaṭin̄chumu

4. ఈ కార్యము నావలన జరుగుచున్నదని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు గనుక, బయలుదేరకుండను మీ సహో దరులతో యుద్ధము చేయకుండను మీరందరును మీ మీ యిండ్లకు తిరిగి పోవుడి అని చెప్పెను. కావున వారు యెహోవా మాటలు విని యరొబాముతో యుద్ధము చేయుట మాని వెళ్లిపోయిరి.

4. ee kaaryamu naavalana jaruguchunnadani yehōvaa selavichuchunnaaḍu ganuka, bayaludherakuṇḍanu mee sahō darulathoo yuddhamu cheyakuṇḍanu meerandarunu mee mee yiṇḍlaku thirigi pōvuḍi ani cheppenu. Kaavuna vaaru yehōvaa maaṭalu vini yarobaamuthoo yuddhamu cheyuṭa maani veḷlipōyiri.

5. రెహబాము యెరూషలేమునందు కాపురముండి యూదా ప్రదేశమందు ప్రాకారపురములను కట్టించెను.

5. rehabaamu yerooshalēmunandu kaapuramuṇḍi yoodhaa pradheshamandu praakaarapuramulanu kaṭṭin̄chenu.

6. athaḍu bētlehēmu, ēthaamu, tekōva, bētsooru,

7. shōkō, adullaamu, gaathu,

8. మారేషా, జీపు, అదోర యీము,

8. maarēshaa, jeepu, adōra yeemu,

9. laakeeshu, ajēkaa,

10. జొర్యా, అయ్యాలోను, హెబ్రోను అను యూదా బెన్యామీను ప్రదేశము లందుండు ప్రాకారపురములను కట్టించి

10. joryaa, ayyaalōnu, hebrōnu anu yoodhaa benyaameenu pradheshamu landuṇḍu praakaarapuramulanu kaṭṭin̄chi

11. దుర్గములను బల పరచి, వాటిలో అధిపతులను ఉంచి, ఆహారమును నూనెను ద్రాక్షారసమును సమకూర్చెను.

11. durgamulanu bala parachi, vaaṭilō adhipathulanu un̄chi, aahaaramunu noonenu draakshaarasamunu samakoorchenu.

12. మరియు వాటిలో డాళ్లను బల్లెములను ఉంచి ఆ పట్టణములను బహు బలవంత మైన వాటిగా చేసెను. యూదావారును బెన్యామీనీయులును అతని పక్షముననుండిరి.

12. mariyu vaaṭilō ḍaaḷlanu ballemulanu un̄chi aa paṭṭaṇamulanu bahu balavantha maina vaaṭigaa chesenu. yoodhaavaarunu benyaameeneeyulunu athani pakshamunanuṇḍiri.

13. ఇశ్రాయేలువారి మధ్యనుండు యాజకులును లేవీ యులును తామున్న ప్రదేశముల సరిహద్దులను దాటి అతని యొద్దకు వచ్చి చేరిరి.

13. ishraayēluvaari madhyanuṇḍu yaajakulunu lēvee yulunu thaamunna pradheshamula sarihaddulanu daaṭi athani yoddhaku vachi cheriri.

14. యరొబామును అతని కుమారులును యెహోవాకు యాజకసేవ జరుగకుండ లేవీయులను త్రోసి వేయగా, వారు తమ గ్రామములను స్వాస్థ్యములను విడచి, యూదా దేశమునకును యెరూషలేమునకును వచ్చిరి.

14. yarobaamunu athani kumaarulunu yehōvaaku yaajakasēva jarugakuṇḍa lēveeyulanu trōsi vēyagaa, vaaru thama graamamulanu svaasthyamulanu viḍachi, yoodhaa dheshamunakunu yerooshalēmunakunu vachiri.

15. యరొబాము బలిపీఠములకును దయ్యములకును తాను చేయించిన దూడలకును యాజకులను ఏర్పరచుకొనెను.

15. yarobaamu balipeeṭhamulakunu dayyamulakunu thaanu cheyin̄china dooḍalakunu yaajakulanu ērparachukonenu.

16. వారి చర్యలట్లుండగా ఇశ్రాయేలీయుల గోత్రములయం దంతటను ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను వెదకుటకు మనస్సు నిలుపుకొనినవారు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు బలుల నర్పించుటకై యెరూషలేమునకు వచ్చిరి.

16. vaari charyalaṭluṇḍagaa ishraayēleeyula gōtramulayaṁ danthaṭanu ishraayēleeyula dhevuḍaina yehōvaanu vedakuṭaku manassu nilupukoninavaaru thama pitharula dhevuḍaina yehōvaaku balula narpin̄chuṭakai yerooshalēmunaku vachiri.

17. దావీదును సొలొమోనును నడచిన మార్గమందు మూడు సంవత్సరములు వారు నడచి, యూదా రాజ్యమును బలపరచి మూడు సంవత్సరములు సొలొమోను కుమారుడైన రెహబామునకు సహాయకులైరి.

17. daaveedunu solomōnunu naḍachina maargamandu mooḍu samvatsaramulu vaaru naḍachi, yoodhaa raajyamunu balaparachi mooḍu samvatsaramulu solomōnu kumaaruḍaina rehabaamunaku sahaayakulairi.

18. రెహబాము, దావీదు కుమారుడైన యెరీమోతు కుమార్తె యగు మహలతును యెష్షయి కుమారుడైన ఏలీయాబు కుమార్తెయగు అబీహాయిలును వివాహము చేసికొనెమ.

18. rehabaamu, daaveedu kumaaruḍaina yereemōthu kumaarthe yagu mahalathunu yeshshayi kumaaruḍaina ēleeyaabu kumaartheyagu abeehaayilunu vivaahamu chesikonema.

19. అతనికి యూషు షెమర్యా జహము అను కుమారులు కలిగిరి.

19. athaniki yooshu shemaryaa jahamu anu kumaarulu kaligiri.

20. పిమ్మట అతడు అబ్షాలోము కుమార్తెయైన మయ కాను వివాహము చేసికొనగా ఆమె అతనికి అబీయాను అత్తయిని జీజాను షెలోమీతును కనెను.

20. pimmaṭa athaḍu abshaalōmu kumaartheyaina maya kaanu vivaahamu chesikonagaa aame athaniki abeeyaanu atthayini jeejaanu shelōmeethunu kanenu.

21. రెహబాము పదునెనిమిదిమంది భార్యలను పెండ్లిచేసికొని అరువదిమంది ఉపపత్నులను తెచ్చుకొని యిరువది యెనిమిదిమంది కుమా రులను అరువదిమంది కుమార్తెలను కనెను; అయితే తన భార్యలందరికంటెను ఉపపత్ను లందరికంటెను అబ్షా లోము కుమార్తెయైన మయకాను అతడు ఎక్కువగా ప్రేమించెను.

21. rehabaamu padunenimidimandi bhaaryalanu peṇḍlichesikoni aruvadhimandi upapatnulanu techukoni yiruvadhi yenimidimandi kumaa rulanu aruvadhimandi kumaarthelanu kanenu; ayithē thana bhaaryalandarikaṇṭenu upapatnu landarikaṇṭenu abshaa lōmu kumaartheyaina mayakaanu athaḍu ekkuvagaa prēmin̄chenu.

22. రెహబాము మయకాకు పుట్టిన కుమారుడైన అబీయాను రాజును చేయతలచి, అతని సహోదరులమీద ప్రధానునిగాను అధిపతినిగాను అతని నియమించెను.

22. rehabaamu mayakaaku puṭṭina kumaaruḍaina abeeyaanu raajunu cheyathalachi, athani sahōdarulameeda pradhaanunigaanu adhipathinigaanu athani niyamin̄chenu.

23. అతడు మంచి మెలకువగలవాడై తన కుమారులలో శేషించిన వారిని యూదా బెన్యామీను సంబంధములైన ఆయా ప్రదేశములలోని ఆయా ప్రాకారపురములయందు అధి పతులుగా నియమించి వారికి విస్తారమైన సొత్తు ఇచ్చి వారికి పెండ్లిండ్లు చేసెను.

23. athaḍu man̄chi melakuvagalavaaḍai thana kumaarulalō shēshin̄china vaarini yoodhaa benyaameenu sambandhamulaina aayaa pradheshamulalōni aayaa praakaarapuramulayandu adhi pathulugaa niyamin̄chi vaariki visthaaramaina sotthu ichi vaariki peṇḍliṇḍlu chesenu.Shortcut Links
2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |