Chronicles II - 2 దినవృత్తాంతములు 12 | View All

1. రెహబాము రాజ్యము స్థిరపడి తాను బలపరచబడిన తరువాత అతడును ఇశ్రాయేలీయులందరును యెహోవా ధర్మశాస్త్రమును విసర్జించిరి.

1 రాజులు 14:25-31. “ఇస్రాయేల్ ప్రజలంతా”– ఇక్కడా, తరుచుగా 2 దినవృత్తాంతాలు గ్రంథమంతటా (అన్ని సార్లూ కాదు – 2 దినవృత్తాంతములు 10::16 చూడండి) ఇస్రాయేల్ ప్రజలంతా అంటే దక్షిణ రాజ్యమంతా అని అర్థం. “విడిచిపెట్టారు”– 1 రాజులు 14:22-24 లో వారి పాపం వివరాలున్నాయి. రెహబాం బలం పుంజుకొన్నాక తనకిక దేవుడు అవసరం లేదనుకున్నాడా? సౌభాగ్యం, భద్రత దేవుని వరాలని వాటిని ఆహ్వానించవచ్చు గాని ఇలాంటి సమయాల్లోనే అనేకమంది దేవుణ్ణి విడిచిపెడతారు.

2. వారు యెహోవా యెడల ద్రోహము చేసినందున రాజైన రెహబాము యొక్క అయిదవ సంవత్సరమందు ఐగుప్తు రాజైన షీషకు వెయ్యిన్ని రెండువందల రథములతోను అరువదివేల గుఱ్ఱపు రౌతులతోను యెరూషలేముమీదికి వచ్చెను.

షీషక్ దాడి చేసిన కారణం 1 రాజులు గ్రంథంలో లేదు. తన ప్రజలను వారి పాపాలను బట్టి శిక్షించడం కోసం దేవుడు చాలా సార్లు శత్రు సైన్యాలను వారి పైకి పంపాడు (లేవీయకాండము 26:25; ద్వితీయోపదేశకాండము 28:49; న్యాయాధిపతులు 2:11-15; 1 రాజులు 11:14; 2 రాజులు 17:5-7; యెషయా 10:5-6; యిర్మియా 1:14-16). 2 దినవృత్తాంతములు 14:6 కూడా చూడండి.

3. అతనితో కూడ ఐగుప్తునుండి వచ్చిన లూబీయులు సుక్కీయులు కూషీ యులు అనువారు లెక్కకు మించియుండిరి.

4. అతడు యూదాకు సమీపమైన ప్రాకారపురములను పట్టుకొని యెరూషలేమువరకు రాగా

“పట్టణాలను”– దేవుడు యూదాను శిక్షించదలచినప్పుడు తన రాజ్యాన్ని రక్షించుకునేందుకు రెహబాం చేసుకున్న ఏర్పాట్లేవీ అక్కరకు రాలేదు. కీర్తనల గ్రంథము 127:1 పోల్చిచూడండి.

5. ప్రవక్తయైన షెమయా రెహబామునొద్దకును, షీషకునకును భయపడి యెరూష లేమునకు వచ్చి కూడియున్న యూదావారి అధిపతుల యొద్దకును వచ్చిమీరు నన్ను విసర్జించితిరి గనుక నేను మిమ్మును షీషకు చేతిలో పడనిచ్చియున్నానని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడని చెప్పెను.

6. అప్పుడు ఇశ్రాయేలీయుల అధిపతులును రాజును తమ్మును తాము తగ్గించుకొని యెహోవా న్యాయస్థుడని ఒప్పుకొనిరి.

గర్విష్ఠి తనను తాను తగ్గించుకున్నప్పుడు, పాపిలోని అహంకారం కరిగిపోయినప్పుడు చూడడం దేవునికెంతో ఇష్టం – 1 రాజులు 21:29; యెషయా 2:11-18; యెషయా 66:2; యాకోబు 4:6.

7. వారు తమ్మును తాము తగ్గించుకొనుట యెహోవా చూచెను గనుక యెహోవా వాక్కు షెమయాకు ప్రత్యక్షమైయీలాగు సెలవిచ్చెనువారు తమ్మును తాము తగ్గించుకొనిరి గనుక నేను వారిని నాశనముచేయక, షీషకు ద్వారా నా ఉగ్రతను యెరూషలేముమీద కుమ్మరింపక త్వరలోనే వారికి రక్షణ దయచేసెదను.

8. అయితే నన్ను సేవించుటకును, భూరాజులకు దాసులై యుండుటకును ఎంత భేదమున్నదో వారు తెలిసికొనునట్లు వారు అతనికి దాసులగుదురు.

“గ్రహించాలి”– తన ప్రజల మీదికి వచ్చే విపత్తుల నుంచి వారు ముఖ్యమైన సత్యాలను నేర్చుకోవాలని దేవుని ఉద్దేశం. దేవుడు యూదాకు రాజు తానేననీ, రెహబాం కాదనీ సూచించిన సంగతిని గమనించండి.

9. ఐగుప్తురాజైన షీషకు యెరూషలేముమీదికి వచ్చి యెహోవా మందిరపు బొక్కసములన్నిటిని రాజనగరులోని బొక్కసములన్నిటిని దోచుకొని, సొలొమోను చేయించిన బంగారపు డాళ్లను తీసికొనిపోయెను.

10. వాటికి బదులుగా రాజైన రెహబాము ఇత్తడి డాళ్లను చేయించి వాటిని రాజనగరుయొక్క ద్వారమును కాయు సేవకుల యొక్క అధిపతులకు అప్పగించెను.

11. రాజు యెహోవా మందిరములోనికి ప్రవేశించినప్పుడెల్ల నగరు సేవకులు వచ్చి వాటిని ఎత్తి తరువాత వాటిని మరల గదిలో ఉంచుచు వచ్చిరి.

12. అతడు తన్ను తాను తగ్గించుకొనినందున యెహోవా అతని బొత్తిగా నిర్మూలముచేయక, యూదావారు కొంత మట్టుకు మంచితనము ననుసరించుట చూచి తన కోపము అతనిమీదనుండి త్రిప్పుకొనెను.

“తలవంచుకొన్నందుచేత”– వ 6-7. “మంచి విషయాలు”– 2 దినవృత్తాంతములు 19:3. గొప్ప దుష్టత్వం ఉన్నప్పటికీ మంచి ఎంత తక్కువగా ఉన్నా దేవుడు దాన్ని గమనించకుండా ఉండడు. ప్రజల చెడుతనం సంపూర్ణం అయ్యేవరకు అంతిమ తీర్పును, పూర్తి శిక్షను రానియ్యడు. ఆదికాండము 6:5-8; ఆదికాండము 15:16; కీర్తనల గ్రంథము 10:1.

13. రాజైన రెహబాము యెరూషలేమునందు స్థిరపడి యేలుబడి చేసెను; రెహబాము ఏలనారంభించినప్పుడు నలుబదియొక సంవత్సరముల యీడుగల వాడై యుండెను; తన నామమును అచ్చట ఉంచుటకై ఇశ్రాయేలీయుల గోత్రములన్నిటిలోనుండి యెహోవా కోరుకొనిన పట్టణమగు యెరూషలేమునందు అతడు పదునేడు సంవత్సరములు ఏలెను, అతని తల్లి పేరు నయమా, ఆమె అమ్మో నీయురాలు.

“పేరు”– 2 దినవృత్తాంతములు 6:6. “అమ్మోను దేశస్థురాలు”– 1 రాజులు 14:21 1 రాజులు 14:31.

14. అతడు తన మనస్సు యెహోవాను వెదకుట యందు నిలుపుకొనక చెడుక్రియలు చేసెను.

ఈ లోకంలోని చెడుతనానికి ఉన్న ముఖ్యమైన కారణాల్లో ఇది ఒకటి. కీర్తనల గ్రంథము 14:2-3 పోల్చిచూడండి.

15. రెహబాము చేసిన కార్యములన్నిటిని గూర్చియు షెమయా రచించిన గ్రంథమందును దీర్ఘదర్శియైన ఇద్దో రచించిన వంశావళియందును వ్రాయబడియున్నది.

16. రెహ బామునకును యరొబామునకును యుద్ధము యెడతెగక జరిగెను. రెహబాము తన పితరులతో కూడ నిద్రించి దావీదుపట్టణమందు పాతిపెట్టబడెను, అతని కుమారుడైన అబీయా అతనికి బదులుగా రాజాయెను.

“కన్ను మూసి”– 1 రాజులు 2:10.Shortcut Links
2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |