Chronicles II - 2 దినవృత్తాంతములు 21 | View All

1. యెహోషాపాతు తన పితరులతోకూడ నిద్రించితన పితరులచెంతను దావీదు పురమందు పాతిపెట్ట బడెను, అతని కుమారుడైన యెహోరాము అతనికి బదులుగా రాజాయెను.

1. yehōshaapaathu thana pitharulathookooḍa nidrin̄chithana pitharulachenthanu daaveedu puramandu paathipeṭṭa baḍenu, athani kumaaruḍaina yehōraamu athaniki badulugaa raajaayenu.

2. యెహోషాపాతు కుమారులైన అజర్యా యెహీయేలు జెకర్యా అజర్యా మిఖాయేలు షెఫట్య అను వారు ఇతనికి సహోదరులు; వీరందరును ఇశ్రాయేలు రాజైన యెహోషాపాతు కుమారులు.

2. yehōshaapaathu kumaarulaina ajaryaa yeheeyēlu jekaryaa ajaryaa mikhaayēlu shephaṭya anu vaaru ithaniki sahōdarulu; veerandarunu ishraayēlu raajaina yehōshaapaathu kumaarulu.

3. వారి తండ్రి వెండి బంగారములను బహుమానములుగా ప్రశస్తవస్తువులనేక ములను యూదా దేశములో ప్రాకారముగల పట్టణములను వారికిచ్చెను; అయితే యెహోరాము జ్యేష్ఠుడు గనుక అతనికి రాజ్యమును ఇచ్చెను.

3. vaari thaṇḍri veṇḍi baṅgaaramulanu bahumaanamulugaa prashasthavasthuvulanēka mulanu yoodhaa dheshamulō praakaaramugala paṭṭaṇamulanu vaarikicchenu; ayithē yehōraamu jyēshṭhuḍu ganuka athaniki raajyamunu icchenu.

4. యెహోరాము తన తండ్రి రాజ్యమును ఏలనారంభించినప్పుడు తన్ను స్థిరపరచుకొని, తన సహోదరులనందరిని ఇశ్రాయేలీయుల అధిపతులలో కొందరిని హతముచేసెను.

4. yehōraamu thana thaṇḍri raajyamunu ēlanaarambhin̄chinappuḍu thannu sthiraparachukoni, thana sahōdarulanandarini ishraayēleeyula adhipathulalō kondarini hathamuchesenu.

5. యెహోరాము ఏలనారంభించి నప్పుడు ముప్పది రెండేండ్లవాడు. అతడు యెరూష లేములో ఎనిమిది సంవత్సరములు ఏలెను.

5. yehōraamu ēlanaarambhin̄chi nappuḍu muppadhi reṇḍēṇḍlavaaḍu. Athaḍu yeroosha lēmulō enimidi samvatsaramulu ēlenu.

6. అతడు అహాబు కుమార్తెను పెండ్లిచేసికొని అహాబు సంతతి వారు నడచిన ప్రకారముగా ఇశ్రాయేలు రాజుల మార్గమందు నడచెను; అతడు యెహోవా దృష్టికి ప్రతికూలముగా ప్రవర్తించెను.

6. athaḍu ahaabu kumaarthenu peṇḍlichesikoni ahaabu santhathi vaaru naḍachina prakaaramugaa ishraayēlu raajula maargamandu naḍachenu; athaḍu yehōvaa drushṭiki prathikoolamugaa pravarthin̄chenu.

7. అయినను యెహోవా తాను దావీదుతో చేసిన నిబంధన నిమిత్తమును, అతనికిని అతని కుమారులకును నిత్యము దీప మిచ్చెదనని చేసిన వాగ్దానము నిమిత్తమును దావీదు సంతతిని నశింపజేయుటకు మనస్సులేక యుండెను.

7. ayinanu yehōvaa thaanu daaveeduthoo chesina nibandhana nimitthamunu, athanikini athani kumaarulakunu nityamu deepa micchedhanani chesina vaagdaanamu nimitthamunu daaveedu santhathini nashimpajēyuṭaku manassulēka yuṇḍenu.

8. అతని దినములలో ఎదోమీయులు తిరుగబడి యూదావారి అధి కారము త్రోసివేసి తమకు ఒకరాజును చేసికొనగా

8. athani dinamulalō edōmeeyulu thirugabaḍi yoodhaavaari adhi kaaramu trōsivēsi thamaku okaraajunu chesikonagaa

9. యెహోరాము తన చేతిక్రిందనున్న అధి కారులను వెంట బెట్టుకొని, తన రథములన్నిటితో బయలుదేరి రాత్రివేళ లేచి తన్ను చుట్టుకొనిన ఎదోమీయులను రథాధిపతులను హతముచేసెను.

9. yehōraamu thana chethikrindanunna adhi kaarulanu veṇṭa beṭṭukoni, thana rathamulanniṭithoo bayaludheri raatrivēḷa lēchi thannu chuṭṭukonina edōmeeyulanu rathaadhipathulanu hathamuchesenu.

10. కాగా నేటివరకును జరుగుచున్నట్టు ఎదోమీయులు యూదావారి చేతిక్రింద నుండక తిరుగ బడిరి. యెహోరాము తన పితరుల దేవుడైన యెహోవాను విసర్జించినందున ఆ కాలమందు లిబ్నాయును అతని చేతిక్రిందనుండి తిరుగబడెను.

10. kaagaa nēṭivarakunu jaruguchunnaṭṭu edōmeeyulu yoodhaavaari chethikrinda nuṇḍaka thiruga baḍiri. Yehōraamu thana pitharula dhevuḍaina yehōvaanu visarjin̄chinanduna aa kaalamandu libnaayunu athani chethikrindanuṇḍi thirugabaḍenu.

11. మరియు అతడు యూదా పర్వతములయందు బలిపీఠములను కట్టించి యెరూషలేము కాపురస్థులు దేవుని విసర్జించునట్లు చేసెను. యూదావారిని విగ్రహపూజకు లోపరచెను.

11. mariyu athaḍu yoodhaa parvathamulayandu balipeeṭhamulanu kaṭṭin̄chi yerooshalēmu kaapurasthulu dhevuni visarjin̄chunaṭlu chesenu. yoodhaavaarini vigrahapoojaku lōparachenu.

12. అంతట ప్రవక్తయైన ఏలీయా యొక పత్రిక వ్రాసి అతనియొద్దకు పంపెనునీ పితరుడగు దావీదునకు దేవుడైన యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగానీవు నీ తండ్రియైన యెహోషాపాతు మార్గములందైనను యూదారాజైన ఆసా మార్గములందైనను నడువక

12. anthaṭa pravakthayaina ēleeyaa yoka patrika vraasi athaniyoddhaku pampenunee pitharuḍagu daaveedunaku dhevuḍaina yehōvaa selavichunadhemanagaaneevu nee thaṇḍriyaina yehōshaapaathu maargamulandainanu yoodhaaraajaina aasaa maargamulandainanu naḍuvaka

13. ఇశ్రాయేలు రాజుల మార్గమందు నడచి అహాబు సంతతివారు చేసిన వ్యభిచారముల చొప్పున యూదాను యెరూషలేము కాపురస్థులను వ్యభిచరింపజేసి, నీకంటె యోగ్యులైన నీ తండ్రి సంతతి వారగు నీ సహోదరులను నీవు చంపియున్నావు.

13. ishraayēlu raajula maargamandu naḍachi ahaabu santhathivaaru chesina vyabhichaaramula choppuna yoodhaanu yerooshalēmu kaapurasthulanu vyabhicharimpajēsi, neekaṇṭe yōgyulaina nee thaṇḍri santhathi vaaragu nee sahōdarulanu neevu champiyunnaavu.

14. కాబట్టి గొప్ప తెగులుచేత యెహోవా నీ జనులను నీ పిల్లలను నీ భార్యలను నీ వస్తువాహనములన్నిటిని మొత్తును.

14. kaabaṭṭi goppa teguluchetha yehōvaa nee janulanu nee pillalanu nee bhaaryalanu nee vasthuvaahanamulanniṭini motthunu.

15. నీవు ఉదరమున వ్యాధి కలిగి మిక్కిలి రోగివై యుందువు; దిన క్రమేణ ఆ వ్యాధిచేత నీ పేగులు పడిపోవును.

15. neevu udharamuna vyaadhi kaligi mikkili rōgivai yunduvu; dina kramēṇa aa vyaadhichetha nee pēgulu paḍipōvunu.

16. మరియయెహోవా యెహోరాముమీదికి ఫిలిష్తీయులను కూషీయుల చేరువనున్న అరబీయులను రేపగా

16. mariyu yehōvaa yehōraamumeediki philishtheeyulanu koosheeyula cheruvanunna arabeeyulanu rēpagaa

17. వారు యూదా దేశముమీదికి వచ్చి దానిలో చొరబడి రాజ నగరునందు దొరకిన సమస్త పదార్థములను అతని కుమారులను భార్యలను పట్టుకొనిపోయిరి; అతని కుమారులలో కనిష్ఠుడైన యెహోయాహాజు తప్ప అతనికి ఒక్క కుమారుడైనను విడువబడలేదు.

17. vaaru yoodhaa dheshamumeediki vachi daanilō corabaḍi raaja nagarunandu dorakina samastha padaarthamulanu athani kumaarulanu bhaaryalanu paṭṭukonipōyiri; athani kumaarulalō kanishṭhuḍaina yehōyaahaaju thappa athaniki okka kumaaruḍainanu viḍuvabaḍalēdu.

18. ఇదియంతయు అయినతరువాత యెహోవా కుదరచాలని వ్యాధిచేత అతనిని ఉదరమున మొత్తినందున

18. idiyanthayu ayinatharuvaatha yehōvaa kudharachaalani vyaadhichetha athanini udharamuna motthinanduna

19. రెండు సంవత్సరములు వ్యాధి బలమగుచు వచ్చి ఆ వ్యాధిచేత అతని పేగులు పడిపోయి బహు వేదన నొందుచు అతడు మరణమాయెను. అతని జనులు అతని పితరులకు చేసిన ఉత్తరక్రియలు అతనికి చేయలేదు.

19. reṇḍu samvatsaramulu vyaadhi balamaguchu vachi aa vyaadhichetha athani pēgulu paḍipōyi bahu vēdhana nonduchu athaḍu maraṇamaayenu. Athani janulu athani pitharulaku chesina uttharakriyalu athaniki cheyalēdu.

20. అతడు ఏలనారంభించినప్పుడు ముప్పది రెండేండ్లవాడు; యెరూషలేములో ఎనిమిది సంవత్సరములు ఏలి యెవరికిని ఇష్టము లేనివాడై అతడు చనిపోయెను; రాజుల సమాధులలో గాక దావీదు పురమందు వేరుచోట జనులు అతని పాతిపెట్టిరి.

20. athaḍu ēlanaarambhin̄chinappuḍu muppadhi reṇḍēṇḍlavaaḍu; yerooshalēmulō enimidi samvatsaramulu ēli yevarikini ishṭamu lēnivaaḍai athaḍu chanipōyenu; raajula samaadhulalō gaaka daaveedu puramandu vēruchooṭa janulu athani paathipeṭṭiri.Shortcut Links
2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |