Chronicles II - 2 దినవృత్తాంతములు 24 | View All

1. యోవాషు ఏలనారంభించినప్పుడు ఏడు సంవత్స రముల యీడుగలవాడై యెరూషలేములో నలువది ఏండ్లు ఏలెను; అతని తల్లి బెయేరషెబా కాపురస్థురాలైన జిబ్యా.

1. yōvaashu ēlanaarambhin̄chinappuḍu ēḍu samvatsa ramula yeeḍugalavaaḍai yerooshalēmulō naluvadhi ēṇḍlu ēlenu; athani thalli beyērshebaa kaapurasthuraalaina jibyaa.

2. యాజకుడైన యెహోయాదా బ్రదికిన దినములన్నియు యోవాషు యెహోవా దృష్టికి యథార్థముగా ప్రవర్తించెను.

2. yaajakuḍaina yehōyaadaa bradhikina dinamulanniyu yōvaashu yehōvaa drushṭiki yathaarthamugaa pravarthin̄chenu.

3. యెహోయాదా అతనికి యిద్దరు భార్యలను పెండ్లి చేసెను; అతడు కుమారులను కుమార్తెలను కనెను.

3. yehōyaadaa athaniki yiddaru bhaaryalanu peṇḍli chesenu; athaḍu kumaarulanu kumaarthelanu kanenu.

4. అంతట యెహోవా మందిరమును బాగుచేయవలెనని యోవాషునకు తాత్పర్యము పుట్టెను గనుక

4. anthaṭa yehōvaa mandiramunu baagucheyavalenani yōvaashunaku thaatparyamu puṭṭenu ganuka

5. అతడు యాజకులను లేవీయులను సమకూర్చిమీరు యూదా పట్టణములకు పోయి మీ దేవుని మందిరము బాగు చేయుటకై ఇశ్రా యేలీయులందరియొద్దనుండి ధనమును ఏటేట సమకూర్చుచు, ఈ కార్యమును మీరు త్వరపెట్టవలెనని వారికాజ్ఞ ఇచ్చెను. వారు దానిని త్వరగా చేయకపోయినందున

5. athaḍu yaajakulanu lēveeyulanu samakoorchimeeru yoodhaa paṭṭaṇamulaku pōyi mee dhevuni mandiramu baagu cheyuṭakai ishraayēleeyulandariyoddhanuṇḍi dhanamunu ēṭēṭa samakoorchuchu, ee kaaryamunu meeru tvarapeṭṭavalenani vaarikaagna icchenu. Vaaru daanini tvaragaa cheyakapōyinanduna

6. రాజు ప్రధానయాజకుడగు యెహోయాదాను పిలిచిఆ దుర్మార్గురాలైన అతల్యాకుమారులు దేవుని మందిర మును పాడుచేసి, యెహోవా మందిర సంబంధమైన ప్రతిష్ఠోపకరణముల నన్నిటిని బయలుదేవతపూజకు ఉప యోగించిరి.

6. raaju pradhaanayaajakuḍagu yehōyaadaanu pilichi'aa durmaarguraalaina athalyaakumaarulu dhevuni mandira munu paaḍuchesi, yehōvaa mandira sambandhamaina prathishṭhōpakaraṇamula nanniṭini bayaludhevathapoojaku upa yōgin̄chiri.

7. సాక్ష్యపు గుడారమును బాగుచేయుటకైయూదాలో నుండియు యెరూషలేములోనుండియు ఇశ్రాయేలీయుల సమాజకులచేత యెహోవా సేవకుడైన మోషే నిర్ణయించిన కానుకను లేవీయులతో నీ వెందుకు చెప్పి తెప్పించలేదని యడిగెను.

7. saakshyapu guḍaaramunu baagucheyuṭakaiyoodhaalō nuṇḍiyu yerooshalēmulōnuṇḍiyu ishraayēleeyula samaajakulachetha yehōvaa sēvakuḍaina mōshē nirṇayin̄china kaanukanu lēveeyulathoo nee venduku cheppi teppin̄chalēdani yaḍigenu.

8. కాబట్టి రాజు ఆజ్ఞ చొప్పున వారు ఒక పెట్టెను చేయించి యెహోవా మందిరద్వారము బయట ఉంచిరి.

8. kaabaṭṭi raaju aagna choppuna vaaru oka peṭṭenu cheyin̄chi yehōvaa mandiradvaaramu bayaṭa un̄chiri.

9. మరియు దేవుని సేవకుడైన మోషే అరణ్యమందు ఇశ్రాయేలీయులకు నిర్ణ యించిన కానుకను యెహోవాయొద్దకు జనులు తేవలెనని యూదాలోను యెరూషలేములోను వారు చాటించిరి.

9. mariyu dhevuni sēvakuḍaina mōshē araṇyamandu ishraayēleeyulaku nirṇa yin̄china kaanukanu yehōvaayoddhaku janulu thēvalenani yoodhaalōnu yerooshalēmulōnu vaaru chaaṭin̄chiri.

10. కాగా అధిపతులందరును జనులందరును సంతోషముగా కానుకలను తీసికొని వచ్చి చాలినంతమట్టుకు పెట్టెలో వేసిరి.

10. kaagaa adhipathulandarunu janulandarunu santhooshamugaa kaanukalanu theesikoni vachi chaalinanthamaṭṭuku peṭṭelō vēsiri.

11. లేవీయులు ఆ పెట్టెను రాజు విమర్శించు స్థలము నకు తెచ్చుచు వచ్చిరి; అందులో ద్రవ్యము విస్తారముగా నున్నట్టు కనబడినప్పుడెల్ల, రాజుయొక్క ప్రధాన మంత్రియు ప్రధాన యాజకుడు నియమించిన పై విచా రణకర్తయు వచ్చి, పెట్టెలోనున్న ద్రవ్యమును తీసి యథా స్థానమందు దానిని ఉంచుచు వచ్చిరి; వారీచొప్పున పలు మారు చేయుటచేత విస్తారమైన ద్రవ్యము సమకూర్చబడెను.

11. lēveeyulu aa peṭṭenu raaju vimarshin̄chu sthalamu naku techuchu vachiri; andulō dravyamu visthaaramugaa nunnaṭṭu kanabaḍinappuḍella, raajuyokka pradhaana mantriyu pradhaana yaajakuḍu niyamin̄china pai vichaa raṇakarthayu vachi, peṭṭelōnunna dravyamunu theesi yathaa sthaanamandu daanini un̄chuchu vachiri; vaareechoppuna palu maaru cheyuṭachetha visthaaramaina dravyamu samakoorchabaḍenu.

12. అప్పుడు రాజును యెహోయాదాయును యెహోవా మందిరపు పనిచేయువారికి దానినిచ్చి, యెహోవా మందిరమును బాగుచేయుటకై కాసెవారిని వడ్లవారిని, యెహోవా మందిరమును బలపరచుటకు ఇనుపపని యిత్తడిపని చేయువారిని కూలికి కుదిర్చిరి.

12. appuḍu raajunu yehōyaadaayunu yehōvaa mandirapu panicheyuvaariki daaninichi, yehōvaa mandiramunu baagucheyuṭakai kaasevaarini vaḍlavaarini, yehōvaa mandiramunu balaparachuṭaku inupapani yitthaḍipani cheyuvaarini kooliki kudirchiri.

13. ఈలాగున పనివారు పని జరిగించి సంపూర్తి చేసిరి. వారు దేవుని మందిరమును దాని యథాస్థితికి తెచ్చి దాని బలపరచిరి.

13. eelaaguna panivaaru pani jarigin̄chi sampoorthi chesiri. Vaaru dhevuni mandiramunu daani yathaasthithiki techi daani balaparachiri.

14. అది సిద్ధమైన తరువాత మిగిలిన ద్రవ్యమును రాజునొద్దకును యెహోయాదా యొద్దకును తీసికొనిరాగా వారు దాని చేత యెహోవా మందిరపు సేవయందు ఉపయోగపడు నట్లును, దహనబలుల నర్పించుటయందు ఉపయోగపడు నట్లును, ఉపకరణములను గరిటెలను వెండి బంగారముల ఉపకరణములను చేయించిరి. యెహోయాదాయున్న యన్నిదినములు యెహోవా మందిరములో దహనబలులు నిత్యమును అర్పింపబడెను.

14. adhi siddhamaina tharuvaatha migilina dravyamunu raajunoddhakunu yehōyaadaa yoddhakunu theesikoniraagaa vaaru daani chetha yehōvaa mandirapu sēvayandu upayōgapaḍu naṭlunu, dahanabalula narpin̄chuṭayandu upayōgapaḍu naṭlunu, upakaraṇamulanu gariṭelanu veṇḍi baṅgaaramula upakaraṇamulanu cheyin̄chiri. Yehōyaadaayunna yannidinamulu yehōvaa mandiramulō dahanabalulu nityamunu arpimpabaḍenu.

15. యెహోయాదా దినములు గడచిన వృద్ధుడై చని పోయెను; అతడు చనిపోయినప్పుడు నూట ముప్పది ఏండ్ల వాడు.

15. yehōyaadaa dinamulu gaḍachina vruddhuḍai chani pōyenu; athaḍu chanipōyinappuḍu nooṭa muppadhi ēṇḍla vaaḍu.

16. అతడు ఇశ్రాయేలీయులలో దేవుని దృష్టికిని తన యింటివారి దృష్టికిని మంచివాడై ప్రవర్తించెను గనుక జనులు దావీదు పట్టణమందు రాజులదగ్గర అతని పాతి పెట్టిరి.

16. athaḍu ishraayēleeyulalō dhevuni drushṭikini thana yiṇṭivaari drushṭikini man̄chivaaḍai pravarthin̄chenu ganuka janulu daaveedu paṭṭaṇamandu raajuladaggara athani paathi peṭṭiri.

17. యెహోయాదాచని పోయిన తరువాత యూదా అధిపతులు వచ్చి రాజునకు నమస్కరింపగా రాజు వారి మాటకు సమ్మతించెను.

17. yehōyaadaachani pōyina tharuvaatha yoodhaa adhipathulu vachi raajunaku namaskarimpagaa raaju vaari maaṭaku sammathin̄chenu.

18. జనులు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మందిరమును విడచి, దేవతాస్తంభములకును విగ్రహములకును పూజచేసిరి; వారు, చేసిన యీ యప రాధము నిమిత్తము యూదావారిమీదికిని యెరూషలేము కాపురస్థులమీదికిని కోపము వచ్చెను.

18. janulu thama pitharula dhevuḍaina yehōvaa mandiramunu viḍachi, dhevathaasthambhamulakunu vigrahamulakunu poojachesiri; vaaru, chesina yee yapa raadhamu nimitthamu yoodhaavaarimeedikini yerooshalēmu kaapurasthulameedikini kōpamu vacchenu.

19. తన వైపునకు వారిని మళ్లించుటకై యెహోవా వారియొద్దకు ప్రవక్త లను పంపగా ఆ ప్రవక్తలు వారిమీద సాక్ష్యము పలికిరిగాని వారు చెవియొగ్గక యుండిరి.

19. thana vaipunaku vaarini maḷlin̄chuṭakai yehōvaa vaariyoddhaku pravaktha lanu pampagaa aa pravakthalu vaarimeeda saakshyamu palikirigaani vaaru cheviyoggaka yuṇḍiri.

20. అప్పుడు దేవుని ఆత్మ యాజకుడగు యెహోయాదా కుమారుడైన జెకర్యామీదికి రాగా అతడు జనులయెదుట నిలువబడిమీరెందుకు యెహోవా ఆజ్ఞలను మీరుచున్నారు? మీరు వర్ధిల్లరు; మీరు యెహోవాను విసర్జించితిరి గనుక ఆయన మిమ్మును విసర్జించియున్నాడని దేవుడు సెలవిచ్చుచున్నాడు అనెను.
మత్తయి 23:35, లూకా 11:51

20. appuḍu dhevuni aatma yaajakuḍagu yehōyaadaa kumaaruḍaina jekaryaameediki raagaa athaḍu janulayeduṭa niluvabaḍimeerenduku yehōvaa aagnalanu meeruchunnaaru? meeru vardhillaru; meeru yehōvaanu visarjin̄chithiri ganuka aayana mimmunu visarjin̄chiyunnaaḍani dhevuḍu selavichuchunnaaḍu anenu.

21. అందుకు వారతనిమీద కుట్రచేసి, రాజు మాటనుబట్టి యెహోవా మందిరపు ఆవరణములోపల రాళ్లు రువి్వ అతని చావగొట్టిరి.
హెబ్రీయులకు 11:37

21. anduku vaarathanimeeda kuṭrachesi, raaju maaṭanubaṭṭi yehōvaa mandirapu aavaraṇamulōpala raaḷlu ruviva athani chaavagoṭṭiri.

22. ఈ ప్రకారము రాజైన యోవాషు జెకర్యా తండ్రియైన యెహోయాదా తనకు చేసిన ఉప కారమును మరచినవాడై అతని కుమారుని చంపించెను; అతడు చనిపోవునప్పుడుయెహోవా దీని దృష్టించి దీనిని విచారణలోనికి తెచ్చునుగాక యనెను.

22. ee prakaaramu raajaina yōvaashu jekaryaa thaṇḍriyaina yehōyaadaa thanaku chesina upa kaaramunu marachinavaaḍai athani kumaaruni champin̄chenu; athaḍu chanipōvunappuḍuyehōvaa deeni drushṭin̄chi deenini vichaaraṇalōniki techunugaaka yanenu.

23. ఆ సంవత్సరాంతమందు సిరియా సైన్యము యోవాషు మీదికి వచ్చెను; వారు యూదాదేశముమీదికిని యెరూష లేముమీదికిని వచ్చి, శేషములేకుండ జనుల అధిపతులనందరిని హతముచేసి, తాము పట్టుకొనిన కొల్లసొమ్మంతయు దమస్కు రాజునొద్దకు పంపిరి.

23. aa samvatsaraanthamandu siriyaa sainyamu yōvaashu meediki vacchenu; vaaru yoodhaadheshamumeedikini yeroosha lēmumeedikini vachi, shēshamulēkuṇḍa janula adhipathulanandarini hathamuchesi, thaamu paṭṭukonina kollasommanthayu damasku raajunoddhaku pampiri.

24. సిరియనులు చిన్నదండుతో వచ్చినను యూదావారు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాను విసర్జించినందుకై యెహోవా వారి చేతికి అతివిస్తార మైన ఆ సైన్యమును అప్పగింపగా యోవాషుకు శిక్ష కలిగెను.

24. siriyanulu chinnadaṇḍuthoo vachinanu yoodhaavaaru thama pitharula dhevuḍaina yehōvaanu visarjin̄chinandukai yehōvaa vaari chethiki athivisthaara maina aa sainyamunu appagimpagaa yōvaashuku shiksha kaligenu.

25. వారు యోవాషును విడచిపోయినప్పుడు అతడు మిక్కిలి రోగియై యుండెను. అప్పుడు యాజకుడైన యెహోయాదా కుమారుల ప్రాణహత్యదోషము నిమిత్తము అతని సేవకులు అతనిమీద కుట్రచేసి, అతడు పడకమీద ఉండగా అతని చంపిరి.అతడు చనిపోయిన తరు వాత జనులు దావీదు పట్టణమందు అతని పాతి పెట్టిరి గాని రాజుల సమాధులలో అతని పాతిపెట్టలేదు.

25. vaaru yōvaashunu viḍachipōyinappuḍu athaḍu mikkili rōgiyai yuṇḍenu. Appuḍu yaajakuḍaina yehōyaadaa kumaarula praaṇahatyadōshamu nimitthamu athani sēvakulu athanimeeda kuṭrachesi, athaḍu paḍakameeda uṇḍagaa athani champiri.Athaḍu chanipōyina tharu vaatha janulu daaveedu paṭṭaṇamandu athani paathi peṭṭiri gaani raajula samaadhulalō athani paathipeṭṭalēdu.

26. అతనిమీద కుట్రచేసినవారు అమ్మోనీయురాలైన షిమాతు కుమారుడగు జాబాదు, మోయాబురాలైన షిమీతు కుమారుడగు యెహోజాబాదు అనువారు.

26. athanimeeda kuṭrachesinavaaru ammōneeyuraalaina shimaathu kumaaruḍagu jaabaadu, mōyaaburaalaina shimeethu kumaaruḍagu yehōjaabaadu anuvaaru.

27. అతని కుమారులను గూర్చియు, అతనిమీద చెప్పబడిన అనేకమైన దేవోక్తులను గూర్చియు, అతడు దేవుని మందిరమును బాగుచేయు టను గూర్చియు రాజుల సటీక గ్రంథములో వ్రాయబడి యున్నది. అతనికి బదులుగా అతని కుమారుడైన అమజ్యా రాజాయెను.

27. athani kumaarulanu goorchiyu, athanimeeda cheppabaḍina anēkamaina dhevōkthulanu goorchiyu, athaḍu dhevuni mandiramunu baagucheyu ṭanu goorchiyu raajula saṭeeka granthamulō vraayabaḍi yunnadhi. Athaniki badulugaa athani kumaaruḍaina amajyaa raajaayenu.Shortcut Links
2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |