Chronicles II - 2 దినవృత్తాంతములు 29 | View All

1. హిజ్కియా యేలనారంభించినప్పుడు ఇరువది యయిదేండ్లవాడై యిరువదితొమ్మిది సంవత్సరములు యెరూషలేములో ఏలెను. అతని తల్లి జెకర్యా కుమార్తె, ఆమె పేరు అబీయా.

1. hijkiyaa yēlanaarambhin̄chinappuḍu iruvadhi yayidheṇḍlavaaḍai yiruvadhitommidi samvatsaramulu yerooshalēmulō ēlenu. Athani thalli jekaryaa kumaarthe, aame pēru abeeyaa.

2. అతడు తన పితరుడగు దావీదు చర్యయంతటి ప్రకారము యెహోవా దృష్టికి యథార్థముగా ప్రవర్తించెను.

2. athaḍu thana pitharuḍagu daaveedu charyayanthaṭi prakaaramu yehōvaa drushṭiki yathaarthamugaa pravarthin̄chenu.

3. అతడు తన యేలుబడియందు మొదటి సంవత్సరము మొదటి నెలను యెహోవా మందిరపు తలుపులను తెరచి వాటిని బాగుచేసి,

3. athaḍu thana yēlubaḍiyandu modaṭi samvatsaramu modaṭi nelanu yehōvaa mandirapu thalupulanu terachi vaaṭini baaguchesi,

4. యాజకులను లేవీయులను పిలువనంపి, తూర్పుగానున్న రాజవీధిలో వారిని సమకూర్చి

4. yaajakulanu lēveeyulanu piluvanampi, thoorpugaanunna raajaveedhilō vaarini samakoorchi

5. వారికీలాగు ఆజ్ఞ ఇచ్చెనులేవీయు లారా, నా మాట ఆలకించుడి; ఇప్పుడు మిమ్మును మీరు ప్రతిష్ఠించుకొని, మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మందిరమును ప్రతిష్ఠించి పరిశుద్ధస్థలములోనుండి నిషిద్ధ వస్తువుల నన్నిటిని బయటికి కొనిపోవుడి.

5. vaarikeelaagu aagna icchenulēveeyu laaraa, naa maaṭa aalakin̄chuḍi; ippuḍu mimmunu meeru prathishṭhin̄chukoni, mee pitharula dhevuḍaina yehōvaa mandiramunu prathishṭhin̄chi parishuddhasthalamulōnuṇḍi nishiddha vasthuvula nanniṭini bayaṭiki konipōvuḍi.

6. మన పితరులు ద్రోహులైమన దేవుడైన యెహోవా దృష్టికి చెడునడతలు నడచి ఆయనను విసర్జించి, ఆయన నివాసమునకు పెడముఖము పెట్టుకొని దానిని అలక్ష్యముచేసిరి.

6. mana pitharulu drōhulaimana dhevuḍaina yehōvaa drushṭiki cheḍunaḍathalu naḍachi aayananu visarjin̄chi, aayana nivaasamunaku peḍamukhamu peṭṭukoni daanini alakshyamuchesiri.

7. మరియు వారు మంటపముయొక్క ద్వారములను మూసివేసి దీప ములను ఆర్పివేసి, పరిశుద్ధస్థలమందు ఇశ్రాయేలీయులు దేవునికి ధూపము వేయకయు దహనబలులను అర్పింపకయు ఉండిరి.

7. mariyu vaaru maṇṭapamuyokka dvaaramulanu moosivēsi deepa mulanu aarpivēsi, parishuddhasthalamandu ishraayēleeyulu dhevuniki dhoopamu vēyakayu dahanabalulanu arpimpakayu uṇḍiri.

8. అందుచేత యెహోవా యూదావారిమీదను యెరూ షలేము కాపురస్థులమీదను కోపించి, మీరు కన్నులార చూచుచున్నట్లుగా వారిని ఆయన భీతికిని విస్మయ మునకును నిందకును ఆస్పదముగాచేసెను.

8. anduchetha yehōvaa yoodhaavaarimeedanu yeroo shalēmu kaapurasthulameedanu kōpin̄chi, meeru kannulaara choochuchunnaṭlugaa vaarini aayana bheethikini vismaya munakunu nindakunu aaspadamugaachesenu.

9. కాబట్టి మన తండ్రులు కత్తిచేత పడిరి; మన కుమారులును కుమార్తెలును భార్యలును చెరలోనికి కొనపోబడిరి.

9. kaabaṭṭi mana thaṇḍrulu katthichetha paḍiri; mana kumaarulunu kumaarthelunu bhaaryalunu cheralōniki konapōbaḍiri.

10. ఇప్పుడు మనమీదనున్న ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవా మహోగ్రత చల్లారునట్లు ఆయనతో మనము నిబంధన చేయవలెనని నా మనస్సులో అభిలాష పుట్టెను.

10. ippuḍu manameedanunna ishraayēleeyula dhevuḍaina yehōvaa mahōgratha challaarunaṭlu aayanathoo manamu nibandhana cheyavalenani naa manassulō abhilaasha puṭṭenu.

11. నా కుమారులారా, తనకు పరిచారకులైయుండి ధూపము వేయుచుండుటకును, తన సన్నిధిని నిలుచుటకును, తనకు పరిచర్య చేయుటకును యెహోవా మిమ్మును ఏర్పరచుకొనెను గనుక మీరు అశ్రద్ధచేయకుడి.

11. naa kumaarulaaraa, thanaku parichaarakulaiyuṇḍi dhoopamu vēyuchuṇḍuṭakunu, thana sannidhini niluchuṭakunu, thanaku paricharya cheyuṭakunu yehōvaa mimmunu ērparachukonenu ganuka meeru ashraddhacheyakuḍi.

12. అప్పుడు కహాతీయులలో అమాశై కుమారుడైన మహతు అజర్యా కుమారుడైన యోవేలు, మెరారీయులలో అబ్దీ కుమారుడైన కీషు యెహాల్లెలేలు కుమారుడైన అజర్యా, గెర్షోనీయులలో జిమ్మా కుమారుడైన యోవాహు యోవాహు కుమారుడైన ఏదేను

12. appuḍu kahaatheeyulalō amaashai kumaaruḍaina mahathu ajaryaa kumaaruḍaina yōvēlu, meraareeyulalō abdee kumaaruḍaina keeshu yehaallelēlu kumaaruḍaina ajaryaa, gershoneeyulalō jimmaa kumaaruḍaina yōvaahu yōvaahu kumaaruḍaina ēdhenu

13. ఎలీషాపాను సంతతి వారిలో షిమీ యెహీయేలు, ఆసాపు కుమారులలో జెకర్యా మత్తన్యా

13. eleeshaapaanu santhathi vaarilō shimee yeheeyēlu, aasaapu kumaarulalō jekaryaa matthanyaa

14. హేమాను సంతతివారిలో యెహీయేలు షిమీ, యెదూతూను సంతతివారిలో షెమయా ఉజ్జీయేలు అను లేవీయులు నియమించబడిరి.

14. hēmaanu santhathivaarilō yeheeyēlu shimee, yedoothoonu santhathivaarilō shemayaa ujjeeyēlu anu lēveeyulu niyamin̄chabaḍiri.

15. వీరు తమ సహోదరులను సమకూర్చి తమ్మును ప్రతిష్ఠించుకొని యెహోవా మాటలనుబట్టి రాజు ఇచ్చిన ఆజ్ఞచొప్పున యెహోవా మందిరమును పవిత్రపరచుటకు వచ్చిరి.

15. veeru thama sahōdarulanu samakoorchi thammunu prathishṭhin̄chukoni yehōvaa maaṭalanubaṭṭi raaju ichina aagnachoppuna yehōvaa mandiramunu pavitraparachuṭaku vachiri.

16. పవిత్రపరచుటకై యాజకులు యెహోవా మందిరపు లోపలి భాగమునకు పోయి యెహోవా మందిరములో తమకు కనబడిన నిషిద్ధవస్తువులన్నిటిని యెహోవా మందిరపు ఆవరణములోనికి తీసికొనిరాగా లేవీయులు వాటిని ఎత్తి కిద్రోను వాగులో పారవేసిరి.

16. pavitraparachuṭakai yaajakulu yehōvaa mandirapu lōpali bhaagamunaku pōyi yehōvaa mandiramulō thamaku kanabaḍina nishiddhavasthuvulanniṭini yehōvaa mandirapu aavaraṇamulōniki theesikoniraagaa lēveeyulu vaaṭini etthi kidrōnu vaagulō paaravēsiri.

17. మొదటి నెల మొదటి దినమున వారు ప్రతిష్ఠచేయ నారంభించి, ఆ నెల యెనిమిదవ దినమున యెహోవా మంటపమునకు వచ్చిరి. ఈ ప్రకారము వారు ఎనిమిది దినములు యెహోవా మందిరమును ప్రతిష్ఠించుచు మొదటి నెల పదునారవ దినమున సమాప్తి చేసిరి.

17. modaṭi nela modaṭi dinamuna vaaru prathishṭhacheya naarambhin̄chi, aa nela yenimidava dinamuna yehōvaa maṇṭapamunaku vachiri. ee prakaaramu vaaru enimidi dinamulu yehōvaa mandiramunu prathishṭhin̄chuchu modaṭi nela padunaarava dinamuna samaapthi chesiri.

18. అప్పుడు వారు రాజైన హిజ్కియాయొద్దకు పోయిమేము యెహోవా మందిరమంతటిని దహన బలిపీఠమును ఉపకరణములన్నిటిని సన్నిధి రొట్టెలుంచు బల్లను పవిత్రపరచి యున్నాము.

18. appuḍu vaaru raajaina hijkiyaayoddhaku pōyimēmu yehōvaa mandiramanthaṭini dahana balipeeṭamunu upakaraṇamulanniṭini sannidhi roṭṭelun̄chu ballanu pavitraparachi yunnaamu.

19. మరియు రాజైన ఆహాజు ఏలిన కాలమున అతడు ద్రోహముచేసి పారవేసిన ఉపకరణములన్నిటిని మేము సిద్ధపరచి ప్రతిష్టించియున్నాము, అవి యెహోవా బలిపీఠము ఎదుట ఉన్నవని చెప్పిరి.

19. mariyu raajaina aahaaju ēlina kaalamuna athaḍu drōhamuchesi paaravēsina upakaraṇamulanniṭini mēmu siddhaparachi prathishṭin̄chiyunnaamu, avi yehōvaa balipeeṭhamu eduṭa unnavani cheppiri.

20. అప్పుడు రాజైన హిజ్కియా పెందలకడలేచి, పట్టణపు అధికారులను సమకూర్చుకొని యెహోవా మందిరమునకు పోయెను.

20. appuḍu raajaina hijkiyaa pendalakaḍalēchi, paṭṭaṇapu adhikaarulanu samakoorchukoni yehōvaa mandiramunaku pōyenu.

21. రాజ్యముకొరకును పరిశుద్ధస్థలముకొరకును యూదావారికొరకును పాపపరిహారార్థబలి చేయుటకై యేడు కోడెలను ఏడు పొట్టేళ్లను ఏడు గొఱ్ఱపిల్లలను ఏడు మేకపోతులను వారు తెచ్చియుంచిరి గనుక అతడుయెహోవా బలిపీఠముమీద వాటిని అర్పించుడని అహరోను సంతతివారగు యాజకులకు ఆజ్ఞాపించెను.

21. raajyamukorakunu parishuddhasthalamukorakunu yoodhaavaarikorakunu paapaparihaaraarthabali cheyuṭakai yēḍu kōḍelanu ēḍu poṭṭēḷlanu ēḍu gorrapillalanu ēḍu mēkapōthulanu vaaru techiyun̄chiri ganuka athaḍuyehōvaa balipeeṭhamumeeda vaaṭini arpin̄chuḍani aharōnu santhathivaaragu yaajakulaku aagnaapin̄chenu.

22. పరిచార కులు ఆ కోడెలను వధించినప్పుడు యాజకులు వాటి రక్తమును తీసికొని బలిపీఠముమీద ప్రోక్షించిరి. ఆ ప్రకారము వారు పొట్లేళ్లను వధించినప్పుడు యాజకులు ఆ రక్తమును బలిపీఠముమీద ప్రోక్షించిరి. వారు గొఱ్ఱపిల్లలను వధించినప్పుడు ఆ రక్తమును బలిపీఠముమీద ప్రోక్షించిరి.

22. parichaara kulu aa kōḍelanu vadhin̄chinappuḍu yaajakulu vaaṭi rakthamunu theesikoni balipeeṭhamumeeda prōkshin̄chiri. aa prakaaramu vaaru poṭlēḷlanu vadhin̄chinappuḍu yaajakulu aa rakthamunu balipeeṭhamumeeda prōkshin̄chiri. Vaaru gorrapillalanu vadhin̄chinappuḍu aa rakthamunu balipeeṭhamumeeda prōkshin̄chiri.

23. పాపపరిహారార్థబలికై రాజు ఎదుటికిని సమాజము ఎదుటికిని మేకపోతులను తీసికొనిరాగా, వారు తమ చేతులను వాటిమీద ఉంచిన తరువాత యాజకులు వాటిని వధించి

23. paapaparihaaraarthabalikai raaju eduṭikini samaajamu eduṭikini mēkapōthulanu theesikoniraagaa, vaaru thama chethulanu vaaṭimeeda un̄china tharuvaatha yaajakulu vaaṭini vadhin̄chi

24. ఇశ్రాయేలీయులందరికొరకు దహనబలియు పాపపరిహారార్థ బలియు అర్పింపవలెనని రాజు ఆజ్ఞాపించి యుండెను గనుక, ఇశ్రాయేలీయులందరి నిమిత్తము ప్రాయ శ్చి త్తము చేయుటకై బలిపీఠముమీద వాటి రక్తమును పోసి, పాపపరిహారార్థబలి అర్పించిరి.

24. ishraayēleeyulandarikoraku dahanabaliyu paapaparihaaraartha baliyu arpimpavalenani raaju aagnaapin̄chi yuṇḍenu ganuka, ishraayēleeyulandari nimitthamu praaya shchi tthamu cheyuṭakai balipeeṭhamumeeda vaaṭi rakthamunu pōsi, paapaparihaaraarthabali arpin̄chiri.

25. మరియదావీదును దావీదు రాజుకు దీర్ఘదర్శియైన గాదును ప్రవక్తయైన నాతా నును చేసిన నిర్ణయముచొప్పున యెహోవా మందిరములో తాళములను స్వరమండలములను సితారాలను వాయించుటకై అతడు లేవీయులను ఏర్పాటుచేసెను. ఆలాగు జరుగవలెనని యెహోవా తన ప్రవక్తలద్వారా ఆజ్ఞాపించి యుండెను.

25. mariyu daaveedunu daaveedu raajuku deerghadarshiyaina gaadunu pravakthayaina naathaa nunu chesina nirṇayamuchoppuna yehōvaa mandiramulō thaaḷamulanu svaramaṇḍalamulanu sithaaraalanu vaayin̄chuṭakai athaḍu lēveeyulanu ērpaaṭuchesenu. aalaagu jarugavalenani yehōvaa thana pravakthaladvaaraa aagnaapin̄chi yuṇḍenu.

26. దావీదు చేయించిన వాద్యములను వాయించు టకు లేవీయులును బూరలు ఊదుటకు యాజకులును నియ మింపబడిరి.

26. daaveedu cheyin̄china vaadyamulanu vaayin̄chu ṭaku lēveeyulunu booralu ooduṭaku yaajakulunu niya mimpabaḍiri.

27. బలిపీఠముమీద దహనబలులను అర్పించుడని హిజ్కియా ఆజ్ఞాపించెను. దహనబలి యర్పణ ఆరంభ మగుటతోనే బూరలు ఊదుటతోను ఇశ్రాయేలు రాజైన దావీదు చేయించిన వాద్యములను వాయించుటతోను యెహోవాకు స్తుతి గానము ఆరంభమాయెను.

27. balipeeṭhamumeeda dahanabalulanu arpin̄chuḍani hijkiyaa aagnaapin̄chenu. Dahanabali yarpaṇa aarambha maguṭathoonē booralu ooduṭathoonu ishraayēlu raajaina daaveedu cheyin̄china vaadyamulanu vaayin̄chuṭathoonu yehōvaaku sthuthi gaanamu aarambhamaayenu.

28. అంత సేపును సర్వసమాజము ఆరాధించుచుండెను. గాయకులు పాడుచుండిరి, బూరలు ఊదు వారు నాదముచేయుచుండిరి,దహనబలియర్పణ సమాప్తమగువరకు ఇదియంతయు జరుగుచుండెను.

28. antha sēpunu sarvasamaajamu aaraadhin̄chuchuṇḍenu. Gaayakulu paaḍuchuṇḍiri, booralu oodu vaaru naadamucheyuchuṇḍiri,dahanabaliyarpaṇa samaapthamaguvaraku idiyanthayu jaruguchuṇḍenu.

29. వారు అర్పించుట ముగించిన తరువాత రాజును అతనితోకూడనున్న వారందరును తమ తలలు వంచి ఆరాధించిరి.

29. vaaru arpin̄chuṭa mugin̄china tharuvaatha raajunu athanithookooḍanunna vaarandarunu thama thalalu van̄chi aaraadhin̄chiri.

30. దావీదును దీర్ఘదర్శియగు ఆసాపును రచించిన శ్లోకములను ఎత్తి యెహోవాను స్తుతించుడని రాజైన హిజ్కియాయును అధిపతులును లేవీయులకు ఆజ్ఞా పింపగా వారు సంతోషముతో స్తోత్రములు పాడి తలవంచి ఆరాధించిరి.

30. daaveedunu deerghadarshiyagu aasaapunu rachin̄china shlōkamulanu etthi yehōvaanu sthuthin̄chuḍani raajaina hijkiyaayunu adhipathulunu lēveeyulaku aagnaa pimpagaa vaaru santhooshamuthoo sthootramulu paaḍi thalavan̄chi aaraadhin̄chiri.

31. అంతట హిజ్కియామీరిప్పుడు యెహోవాకు మిమ్మును ప్రతిష్ఠించుకొంటిరి; దగ్గరకు వచ్చి యెహోవా మందిరములోనికి బలిద్రవ్యములను కృతజ్ఞతార్పణలను తీసి కొనిరండని ఆజ్ఞ ఇయ్యగా సమాజపువారు బలిద్రవ్యములను కృతజ్ఞతార్పణలను తీసికొని వచ్చిరి, దహనబలుల నర్పించుటకు ఎవరికి ఇష్టముపుట్టెనో వారు దహనబలి ద్రవ్యములను తీసికొని వచ్చిరి.
హెబ్రీయులకు 13:15

31. anthaṭa hijkiyaameerippuḍu yehōvaaku mimmunu prathishṭhin̄chukoṇṭiri; daggaraku vachi yehōvaa mandiramulōniki balidravyamulanu kruthagnathaarpaṇalanu theesi koniraṇḍani aagna iyyagaa samaajapuvaaru balidravyamulanu kruthagnathaarpaṇalanu theesikoni vachiri, dahanabalula narpin̄chuṭaku evariki ishṭamupuṭṭenō vaaru dahanabali dravyamulanu theesikoni vachiri.

32. సమాజపువారు తీసికొని వచ్చిన దహనబలి పశువులెన్నియనగా, డెబ్బది కోడెలును నూరు పొట్టేళ్లును రెండువందల గొఱ్ఱపిల్లలును; ఇవి యన్నియు యెహోవాకు దహనబలులుగా తేబడెను.

32. samaajapuvaaru theesikoni vachina dahanabali pashuvulenniyanagaa, ḍebbadhi kōḍelunu nooru poṭṭēḷlunu reṇḍuvandala gorrapillalunu; ivi yanniyu yehōvaaku dahanabalulugaa thēbaḍenu.

33. ప్రతిష్ఠింపబడినవి ఆరువందల ఎద్దులును మూడువేల గొఱ్ఱెలును.

33. prathishṭhimpabaḍinavi aaruvandala eddulunu mooḍuvēla gorrelunu.

34. యాజకులు కొద్దిగా ఉన్నందున వారు ఆ దహనబలి పశువులన్నిటిని ఒలువలేకపోగా, పని సంపూర్ణ మగువరకు కడమయాజకులు తమ్మును ప్రతిష్ఠించుకొనువరకు వారి సహోదరులగు లేవీయులు వారికి సహాయము చేసిరి; తమ్మును ప్రతిష్ఠించుకొనుటయందు యాజకులకంటె లేవీయులు యథార్థహృదయులై యుండిరి.

34. yaajakulu koddigaa unnanduna vaaru aa dahanabali pashuvulanniṭini oluvalēkapōgaa, pani sampoorṇa maguvaraku kaḍamayaajakulu thammunu prathishṭhin̄chukonuvaraku vaari sahōdarulagu lēveeyulu vaariki sahaayamu chesiri; thammunu prathishṭhin̄chukonuṭayandu yaajakulakaṇṭe lēveeyulu yathaarthahrudayulai yuṇḍiri.

35. సమాధాన బలి పశువుల క్రొవ్వును దహనబలి పశువులును దహనబలులకు ఏర్పడిన పానార్పణలును సమృద్ధిగా ఉండెను. ఈలాగున యెహోవా మందిరసేవ క్రమముగా జరిగెను.

35. samaadhaana bali pashuvula krovvunu dahanabali pashuvulunu dahanabalulaku ērpaḍina paanaarpaṇalunu samruddhigaa uṇḍenu. eelaaguna yehōvaa mandirasēva kramamugaa jarigenu.

36. ఈ కార్యము అప్పటికప్పుడే జరిగినందున దేవుడు జనులకు సిద్ధపరచినదానిని చూచి హిజ్కియాయును జనులందరును సంతోషించిరి.

36. ee kaaryamu appaṭikappuḍē jariginanduna dhevuḍu janulaku siddhaparachinadaanini chuchi hijkiyaayunu janulandarunu santhooshin̄chiri.Shortcut Links
2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |