Chronicles II - 2 దినవృత్తాంతములు 31 | View All

1. ఇదంతయు సమాప్తమైన తరువాత అక్కడనున్న ఇశ్రాయేలువారందరును యూదా పట్టణములకు పోయి, యూదాదేశమంతటను, బెన్యామీను ఎఫ్రాయిము మనష్షే దేశముల యందంతటను ఉన్న విగ్రహములను నిర్మూలముచేసి, దేవతాస్తంభములను ముక్కలుగా నరికి, ఉన్నతస్థలములను బలిపీఠములను పడగొట్టిరి; తరువాత ఇశ్రాయేలువారందరును తమ తమ పట్టణములలోనున్న తమ తమ స్వాస్థ్యములకు తిరిగి వెళ్లిరి

1. idanthayu samaapthamaina tharuvaatha akkaḍanunna ishraayēluvaarandarunu yoodhaa paṭṭaṇamulaku pōyi, yoodhaadheshamanthaṭanu, benyaameenu ephraayimu manashshē dheshamula yandanthaṭanu unna vigrahamulanu nirmoolamuchesi, dhevathaasthambhamulanu mukkalugaa nariki, unnathasthalamulanu balipeeṭhamulanu paḍagoṭṭiri; tharuvaatha ishraayēluvaarandarunu thama thama paṭṭaṇamulalōnunna thama thama svaasthyamulaku thirigi veḷliri

2. అంతట హిజ్కియా యెవరి సేవాధర్మము వారు జరుపుకొనునట్లుగా యాజకులను వరుసల ప్రకారముగాను, లేవీయులను వారి వారి వరుసల ప్రకారముగాను నియమించెను; దహనబలులను సమాధాన బలులను అర్పించుటకును, సేవను జరిగించుటకును కృతజ్ఞతా స్తుతులు చెల్లించుటకును, యెహోవా పాళెపు ద్వారముల యొద్దస్తుతులు చేయుటకును యాజకులను లేవీయులను నియ మించెను.

2. anthaṭa hijkiyaa yevari sēvaadharmamu vaaru jarupukonunaṭlugaa yaajakulanu varusala prakaaramugaanu, lēveeyulanu vaari vaari varusala prakaaramugaanu niyamin̄chenu; dahanabalulanu samaadhaana balulanu arpin̄chuṭakunu, sēvanu jarigin̄chuṭakunu kruthagnathaa sthuthulu chellin̄chuṭakunu, yehōvaa paaḷepu dvaaramula yoddhasthuthulu cheyuṭakunu yaajakulanu lēveeyulanu niya min̄chenu.

3. మరియయెహోవాధర్మశాస్త్రమునందు వ్రాయ బడియున్న విధినిబట్టి జరుగు ఉదయాస్తమయముల దహన బలులను విశ్రాంతిదినములకును అమావాస్యలకును నియా మకకాలములకును ఏర్పడియున్న దహనబలులను అర్పించుటకై తనకు కలిగిన ఆస్తిలోనుండి రాజు ఒక భాగమును ఏర్పాటుచేసెను.

3. mariyu yehōvaadharmashaastramunandu vraaya baḍiyunna vidhinibaṭṭi jarugu udayaasthamayamula dahana balulanu vishraanthidinamulakunu amaavaasyalakunu niyaa makakaalamulakunu ērpaḍiyunna dahanabalulanu arpin̄chuṭakai thanaku kaligina aasthilōnuṇḍi raaju oka bhaagamunu ērpaaṭuchesenu.

4. మరియయెహోవా ధర్మశాస్త్రమును బట్టి యాజకులును లేవీయులును ధైర్యము వహించి తమ పని జరుపుకొనునట్లు ఎవరి భాగములను వారికి ఇయ్య వలసినదని యెరూషలేములో కాపురమున్న జనులకు అతడు ఆజ్ఞాపించెను.

4. mariyu yehōvaa dharmashaastramunu baṭṭi yaajakulunu lēveeyulunu dhairyamu vahin̄chi thama pani jarupukonunaṭlu evari bhaagamulanu vaariki iyya valasinadani yerooshalēmulō kaapuramunna janulaku athaḍu aagnaapin̄chenu.

5. ఆ యాజ్ఞ వెల్లడియగుటతోడనే ఇశ్రాయేలీయులు ప్రథమఫలములైన ధాన్య ద్రాక్షారసములను నూనెను తేనెను సస్యఫలములను విస్తారముగా తీసికొని వచ్చిరి. సమస్తమైన వాటిలోనుండియు పదియవ వంతులను విస్తారముగా తీసికొని వచ్చిరి.

5. aa yaagna vellaḍiyaguṭathooḍanē ishraayēleeyulu prathamaphalamulaina dhaanya draakshaarasamulanu noonenu thēnenu sasyaphalamulanu visthaaramugaa theesikoni vachiri. Samasthamaina vaaṭilōnuṇḍiyu padhiyava vanthulanu visthaaramugaa theesikoni vachiri.

6. యూదా పట్టణములలో కాపురమున్న ఇశ్రాయేలు వారును యూదా వారును ఎద్దులలోను గొఱ్ఱెలలోను పదియవవంతును, తమ దేవుడైన యెహోవాకు ప్రతిష్ఠితములైన వస్తువులలో పదియవ వంతును తీసికొని వచ్చి కుప్పలుగా కూర్చిరి.

6. yoodhaa paṭṭaṇamulalō kaapuramunna ishraayēlu vaarunu yoodhaa vaarunu eddulalōnu gorrelalōnu padhiyavavanthunu, thama dhevuḍaina yehōvaaku prathishṭhithamulaina vasthuvulalō padhiyava vanthunu theesikoni vachi kuppalugaa koorchiri.

7. వారు మూడవ మాసమందు కుప్పలువేయ నారంభించి ఏడవ మాసమందు ముగించిరి.

7. vaaru mooḍava maasamandu kuppaluvēya naarambhin̄chi ēḍava maasamandu mugin̄chiri.

8. హిజ్కియాయును అధి పతులును వచ్చి ఆ కుప్పలను చూచి యెహోవాను స్తుతించి ఆయన జనులైన ఇశ్రాయేలీయులను దీవించిరి.

8. hijkiyaayunu adhi pathulunu vachi aa kuppalanu chuchi yehōvaanu sthuthin̄chi aayana janulaina ishraayēleeyulanu deevin̄chiri.

9. హిజ్కియా ఆ కుప్పలనుగూర్చి యాజకులను లేవీయులను ఆలోచన యడిగినందుకు సాదోకు సంతతివాడును ప్రధానయాజ కుడునగు అజర్యా

9. hijkiyaa aa kuppalanugoorchi yaajakulanu lēveeyulanu aalōchana yaḍiginanduku saadōku santhathivaaḍunu pradhaanayaaja kuḍunagu ajaryaa

10. యెహోవా మందిరములోనికి జనులు కానుకలను తెచ్చుట మొదలుపెట్టినప్పటినుండి మేము సమృద్ధిగా భోజనముచేసినను చాలా మిగులుచున్నది; యెహోవా తన జనులను ఆశీర్వదించినందున ఇంత గొప్పరాశి మిగిలినదని రాజుతోననగా

10. yehōvaa mandiramulōniki janulu kaanukalanu techuṭa modalupeṭṭinappaṭinuṇḍi mēmu samruddhigaa bhōjanamuchesinanu chaalaa miguluchunnadhi; yehōvaa thana janulanu aasheervadhin̄chinanduna intha gopparaashi migilinadani raajuthoonanagaa

11. హిజ్కియా యెహోవా మందిరములో కొట్లను సిద్ధపరచవలసినదని ఆజ్ఞ ఇచ్చెను.

11. hijkiyaa yehōvaa mandiramulō koṭlanu siddhaparachavalasinadani aagna icchenu.

12. వారు వాటిని సిద్ధపరచి ఏమియు అపహరింపకుండ కానుకలను పదియవ భాగములను ప్రతి ష్ఠితములుగా తేబడిన వస్తువులను లోపల చేర్చిరి; లేవీయు డైన కొనన్యా వాటిమీద విచారణకర్తగా నియమింపబడెను; అతని సహోదరుడైన షిమీ అతనికి సహకారిగా ఉండెను.

12. vaaru vaaṭini siddhaparachi ēmiyu apaharimpakuṇḍa kaanukalanu padhiyava bhaagamulanu prathi shṭhithamulugaa thēbaḍina vasthuvulanu lōpala cherchiri; lēveeyu ḍaina konanyaa vaaṭimeeda vichaaraṇakarthagaa niyamimpabaḍenu; athani sahōdaruḍaina shimee athaniki sahakaarigaa uṇḍenu.

13. మరియు యెహీయేలు అజజ్యాహు నహతు అశాహేలు యెరీమోతు యోజాబాదు ఎలీయేలు ఇస్మ క్యాహు మహతు బెనాయాలనువారు రాజైన హిజ్కియా వలనను, దేవుని మందిరమునకు అధిపతియైన అజర్యావలనను, తాము పొందిన ఆజ్ఞచొప్పున కొనన్యా చేతిక్రిందను, అతని సహోదరుడగు షిమీ చేతిక్రిందను కనిపెట్టువారై యుండిరి.

13. mariyu yeheeyēlu ajajyaahu nahathu ashaahēlu yereemōthu yōjaabaadu eleeyēlu isma kyaahu mahathu benaayaalanuvaaru raajaina hijkiyaa valananu, dhevuni mandiramunaku adhipathiyaina ajaryaavalananu, thaamu pondina aagnachoppuna konanyaa chethikrindanu, athani sahōdaruḍagu shimee chethikrindanu kanipeṭṭuvaarai yuṇḍiri.

14. తూర్పుతట్టు ద్వారమునొద్ద పాల కుడును ఇమ్నా కుమారుడునగు లేవీయుడైన కోరే యెహోవా కానుకలను అతిపరిశుద్ధమైనవాటిని పంచి పెట్టుటకు దేవునికి అర్పింపబడిన స్వేచ్ఛార్పణలమీద నియమింపబడెను.

14. thoorputhaṭṭu dvaaramunoddha paala kuḍunu imnaa kumaaruḍunagu lēveeyuḍaina kōrē yehōvaa kaanukalanu athiparishuddhamainavaaṭini pan̄chi peṭṭuṭaku dhevuniki arpimpabaḍina svēcchaarpaṇalameeda niyamimpabaḍenu.

15. అతని చేతిక్రింద ఏదెను మిన్యామీను యేషూవ షెమయా అమర్యా షెకన్యా అనువారు నమ్మకమైనవారు గనుక యాజకుల పట్టణములందు పిన్న పెద్దలైన తమ సహోదరులకు వంతులచొప్పున భాగము లిచ్చుటకు నియమింపబడిరి.

15. athani chethikrinda ēdhenu minyaameenu yēshoova shemayaa amaryaa shekanyaa anuvaaru nammakamainavaaru ganuka yaajakula paṭṭaṇamulandu pinna peddalaina thama sahōdarulaku vanthulachoppuna bhaagamu lichuṭaku niyamimpabaḍiri.

16. ఇదియుగాక గోత్రములలో మూడు సంవత్సరములు మొదలుకొని అంతకు పైవయస్సు గలవారై జనసంఖ్య సరిచూడబడిన మగవారికందరికిని, వంతులచొప్పున సేవచేయుటకై ప్రతిదినము యెహోవా మందిరములోనికి వచ్చువారందరికిని,

16. idiyugaaka gōtramulalō mooḍu samvatsaramulu modalukoni anthaku paivayassu galavaarai janasaṅkhya sarichooḍabaḍina magavaarikandarikini, vanthulachoppuna sēvacheyuṭakai prathidinamu yehōvaa mandiramulōniki vachuvaarandarikini,

17. ఇరువది సంవత్సర ములు మొదలుకొని అంతకు పైవయస్సు గలవారై వంతుల చొప్పున సేవచేయుటకు తమ తమ పితరుల వంశములచొప్పున యాజకులలో సరిచూడబడిన లేవీయులకు,

17. iruvadhi samvatsara mulu modalukoni anthaku paivayassu galavaarai vanthula choppuna sēvacheyuṭaku thama thama pitharula vanshamulachoppuna yaajakulalō sarichooḍabaḍina lēveeyulaku,

18. అనగా నమ్మకమైనవారై తమ్మును ప్రతిష్ఠించుకొనిన లేవీ యులకును, తమ పిల్లలతోను భార్యలతోను కుమారులతోను కుమార్తెలతోను

18. anagaa nammakamainavaarai thammunu prathishṭhin̄chukonina lēvee yulakunu, thama pillalathoonu bhaaryalathoonu kumaarulathoonu kumaarthelathoonu

19. సమాజమంతటను సరిచూడబడిన వారికిని, ఆయా పట్టణములకు చేరిన గ్రామములలో నున్న అహరోను వంశస్థులైన యాజకులకును, వంతులు ఏర్పరచుటకు వారు నియమింపబడి యుండిరి. పేళ్లచేత చెప్పబడిన ఆ జనులు యాజకులలో పురుషులకందరికిని, లేవీయులలో వంశములచొప్పున సరిచూడబడిన వారికందరికిని వంతులు ఏర్పరచుటకు నియమింపబడిరి.

19. samaajamanthaṭanu sarichooḍabaḍina vaarikini, aayaa paṭṭaṇamulaku cherina graamamulalō nunna aharōnu vanshasthulaina yaajakulakunu, vanthulu ērparachuṭaku vaaru niyamimpabaḍi yuṇḍiri. Pēḷlachetha cheppabaḍina aa janulu yaajakulalō purushulakandarikini, lēveeyulalō vanshamulachoppuna sarichooḍabaḍina vaarikandarikini vanthulu ērparachuṭaku niyamimpabaḍiri.

20. హిజ్కియా యూదా దేశమంతటను ఈలాగున జరిగించి, తన దేవుడైన యెహోవా దృష్టికి అనుకూలముగాను యథార్థముగాను నమ్మకముగాను పనిచేయుచు వచ్చెను.

20. hijkiyaa yoodhaa dheshamanthaṭanu eelaaguna jarigin̄chi, thana dhevuḍaina yehōvaa drushṭiki anukoolamugaanu yathaarthamugaanu nammakamugaanu panicheyuchu vacchenu.

21. తన దేవుని ఆశ్ర యించుటకై దేవుని మందిర సేవవిషయమందేమి ధర్మశాస్త్ర విషయమందేమి ధర్మమంతటివిషయమందేమి తాను ఆరంభించిన ప్రతి పని అతడు హృదయపూర్వకముగా జరిగించి వర్ధిల్లెను.

21. thana dhevuni aashra yin̄chuṭakai dhevuni mandira sēvavishayamandhemi dharmashaastra vishayamandhemi dharmamanthaṭivishayamandhemi thaanu aarambhin̄china prathi pani athaḍu hrudayapoorvakamugaa jarigin̄chi vardhillenu.



Shortcut Links
2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |