Chronicles II - 2 దినవృత్తాంతములు 32 | View All

1. రాజు ఇట్టి నమ్మకమైన చర్య చూపిన తరువాత అష్షూరురాజైన సన్హెరీబు వచ్చి, యూదాదేశములో చొరబడి ప్రాకారపురములయెదుట దిగి వాటిని లోపరచుకొన జూచెను.

1. raaju iṭṭi nammakamaina charya choopina tharuvaatha ashshooruraajaina sanhereebu vachi, yoodhaadheshamulō corabaḍi praakaarapuramulayeduṭa digi vaaṭini lōparachukona joochenu.

2. సన్హెరీబు దండెత్తి వచ్చి యెరూషలేముమీద యుద్ధము చేయనుద్దేశించి యున్నాడని హిజ్కియాచూచి

2. sanhereebu daṇḍetthi vachi yerooshalēmumeeda yuddhamu cheyanuddheshin̄chi yunnaaḍani hijkiyaachuchi

3. పట్టణముబయటనున్న ఊటల నీళ్లను అడ్డవలెనని తలచి,తన యధిపతులతోను పరాక్రమశాలులతోను యోచనచేయగా వారతనికి సహాయము చేసిరి.

3. paṭṭaṇamubayaṭanunna ooṭala neeḷlanu aḍḍavalenani thalachi,thana yadhipathulathoonu paraakramashaalulathoonu yōchanacheyagaa vaarathaniki sahaayamu chesiri.

4. బహుజనులు పోగై అష్షూరు రాజులు రానేల? విస్తారమైనజలము వారికి దొరుక నేల? అనుకొని ఊటలన్నిటిని దేశమధ్యముగుండ పారు చున్న కాలువను అడ్డిరి.

4. bahujanulu pōgai ashshooru raajulu raanēla? Visthaaramainajalamu vaariki doruka nēla? Anukoni ooṭalanniṭini dheshamadhyamuguṇḍa paaru chunna kaaluvanu aḍḍiri.

5. మరియు రాజు ధైర్యము తెచ్చు కొని, పాడైన గోడ యావత్తు కట్టించి, గోపురములవరకు దానిని ఎత్తు చేయించి, బయట మరియొక గోడను కట్టించి, దావీదు పట్టణములో మిల్లో దుర్గమును బాగు చేయించెను. మరియు ఈటెలను డాళ్లను విస్తారముగా చేయించెను.

5. mariyu raaju dhairyamu techu koni, paaḍaina gōḍa yaavatthu kaṭṭin̄chi, gōpuramulavaraku daanini etthu cheyin̄chi, bayaṭa mariyoka gōḍanu kaṭṭin̄chi, daaveedu paṭṭaṇamulō millō durgamunu baagu cheyin̄chenu. Mariyu eeṭelanu ḍaaḷlanu visthaaramugaa cheyin̄chenu.

6. జనులమీద సైన్యాధిపతులను నియమించి పట్టణపు గుమ్మములకు పోవు రాజవీధిలోనికి వారిని తన యొద్దకు రప్పించి వారిని ఈలాగు హెచ్చరికచేసెను

6. janulameeda sainyaadhipathulanu niyamin̄chi paṭṭaṇapu gummamulaku pōvu raajaveedhilōniki vaarini thana yoddhaku rappin̄chi vaarini eelaagu heccharikachesenu

7. మీరు దిగులుపడకుడి, ధైర్యము విడువకుడి; అష్షూరు రాజుకైనను అతనితో కూడనున్న సైన్యమంతటికైనను మీరు భయపడవద్దు, విస్మయమొందవద్దు, అతనికి కలిగియున్న సహాయముకంటె ఎక్కువ సహాయము మనకు కలదు.

7. meeru digulupaḍakuḍi, dhairyamu viḍuvakuḍi; ashshooru raajukainanu athanithoo kooḍanunna sainyamanthaṭikainanu meeru bhayapaḍavaddu, vismayamondavaddu, athaniki kaligiyunna sahaayamukaṇṭe ekkuva sahaayamu manaku kaladu.

8. మాంససంబంధమైన బాహువే అతనికి అండ, మనకు సహాయము చేయుటకును మన యుద్ధములను జరిగించుట కును మన దేవుడైన యెహోవా మనకు తోడుగా ఉన్నాడని చెప్పగా జనులు యూదారాజైన హిజ్కియా చెప్పిన మాటలయందు నమ్మికయుంచిరి.

8. maansasambandhamaina baahuvē athaniki aṇḍa, manaku sahaayamu cheyuṭakunu mana yuddhamulanu jarigin̄chuṭa kunu mana dhevuḍaina yehōvaa manaku thooḍugaa unnaaḍani cheppagaa janulu yoodhaaraajaina hijkiyaa cheppina maaṭalayandu nammikayun̄chiri.

9. ఇదియైన తరువాత అష్షూరురాజైన సన్హెరీబు తన బలగ మంతటితో లాకీషును ముట్టడివేయుచుండి, యెరూషలేమునకు యూదారాజైన హిజ్కియా యొద్దకును, యెరూషలేమునందున్న యూదావారందరియొద్దకును తన సేవకులను పంపి ఈలాగు ప్రకటన చేయించెను

9. idiyaina tharuvaatha ashshooruraajaina sanhereebu thana balaga manthaṭithoo laakeeshunu muṭṭaḍivēyuchuṇḍi, yerooshalēmunaku yoodhaaraajaina hijkiyaa yoddhakunu, yerooshalēmunandunna yoodhaavaarandariyoddhakunu thana sēvakulanu pampi eelaagu prakaṭana cheyin̄chenu

10. అష్షూరురాజైన సన్హెరీబు సెలవిచ్చునదేమనగా దేని నమ్మి మీరు ముట్టిడివేయబడియున్న యెరూషలేములో నిలుచు చున్నారు?

10. ashshooruraajaina sanhereebu selavichunadhemanagaa dheni nammi meeru muṭṭiḍivēyabaḍiyunna yerooshalēmulō niluchu chunnaaru?

11. కరవుచేతను దాహముచేతను మిమ్మును చంపు టకైమన దేవుడైన యెహోవా అష్షూరురాజు చేతిలో నుండి మనలను విడిపించునని చెప్పి హిజ్కియా మిమ్మును ప్రేరేపించుచున్నాడు గదా?

11. karavuchethanu daahamuchethanu mimmunu champu ṭakaimana dhevuḍaina yehōvaa ashshooruraaju chethilō nuṇḍi manalanu viḍipin̄chunani cheppi hijkiyaa mimmunu prērēpin̄chuchunnaaḍu gadaa?

12. ఆ హిజ్కియా, మీరు ఒక్క బలిపీఠము ఎదుట నమస్కరించి దానిమీద ధూపము వేయవలెనని యూదావారికిని యెరూషలేమువారికిని ఆజ్ఞ ఇచ్చి, యెహోవా ఉన్నతస్థలములను బలిపీఠములను తీసి వేసినవాడుకాడా?

12. aa hijkiyaa, meeru okka balipeeṭhamu eduṭa namaskarin̄chi daanimeeda dhoopamu vēyavalenani yoodhaavaarikini yerooshalēmuvaarikini aagna ichi, yehōvaa unnathasthalamulanu balipeeṭhamulanu theesi vēsinavaaḍukaaḍaa?

13. నేనును నా పితరులును ఇతరదేశముల జనుల కందరికిని ఏమేమి చేసితిమో మీరెరుగరా? ఆ దేశ జనుల దేవతలు వారి దేశములను నా చేతిలోనుండి యేమాత్రమైనను రక్షింప చాలియుండెనా?

13. nēnunu naa pitharulunu itharadheshamula janula kandarikini ēmēmi chesithimō meererugaraa? aa dhesha janula dhevathalu vaari dheshamulanu naa chethilōnuṇḍi yēmaatramainanu rakshimpa chaaliyuṇḍenaa?

14. మీ దేవుడు మిమ్మును నా చేతిలోనుండి విడిపింపగలడనుకొనుటకు, నా పితరులు బొత్తిగా నిర్మూలము చేసిన ఆ యా దేశస్థుల సకల దేవతలలోను తన జనులను నా చేతిలోనుండి విడిపింప గలిగిన దేవుడొకడైన యుండెనా?

14. mee dhevuḍu mimmunu naa chethilōnuṇḍi viḍipimpagalaḍanukonuṭaku, naa pitharulu botthigaa nirmoolamu chesina aa yaa dheshasthula sakala dhevathalalōnu thana janulanu naa chethilōnuṇḍi viḍipimpa galigina dhevuḍokaḍaina yuṇḍenaa?

15. కాబట్టి యిప్పుడు హిజ్కియాచేత మీరు మోసపోకుడి, మీరు ఇట్టి ప్రేరేపణకు లోబడకుడి, అతని నమ్ముకొనకుడి,యే జనుల దేవు డైనను ఏ రాజ్యపు దేవుడైనను తన జనులను నా చేతిలో నుండి గాని నా పితరుల చేతిలోనుండి గాని విడిపింపలేక పోగా, మీ దేవుడు నా చేతిలోనుండి మిమ్మును మొదలే విడిపింపలేక పోవునుగదా అనెను.

15. kaabaṭṭi yippuḍu hijkiyaachetha meeru mōsapōkuḍi, meeru iṭṭi prērēpaṇaku lōbaḍakuḍi, athani nammukonakuḍi,yē janula dhevu ḍainanu ē raajyapu dhevuḍainanu thana janulanu naa chethilō nuṇḍi gaani naa pitharula chethilōnuṇḍi gaani viḍipimpalēka pōgaa, mee dhevuḍu naa chethilōnuṇḍi mimmunu modalē viḍipimpalēka pōvunugadaa anenu.

16. అతని సేవకులు దేవు డైన యెహోవామీదను ఆయన సేవకుడైన హిజ్కియా మీదను ఇంకను పేలాపనలు పేలిరి.

16. athani sēvakulu dhevu ḍaina yehōvaameedanu aayana sēvakuḍaina hijkiyaa meedanu iṅkanu pēlaapanalu pēliri.

17. అదియుగాక ఇతర దేశముల జనుల దేవతలు తమ జనులను నా చేతిలోనుండి యేలాగున విడిపింపలేకపోయిరో ఆలాగున హిజ్కియా సేవించు దేవుడును తన జనులను నా చేతిలోనుండి విడిపింప లేకపోవునని ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవాను నిందించుటకును, ఆయనమీద అపవాదములు పలుకుటకును అతడు పత్రికలు వ్రాసి పంపెను.

17. adhiyugaaka ithara dheshamula janula dhevathalu thama janulanu naa chethilōnuṇḍi yēlaaguna viḍipimpalēkapōyirō aalaaguna hijkiyaa sēvin̄chu dhevuḍunu thana janulanu naa chethilōnuṇḍi viḍipimpa lēkapōvunani ishraayēlu dhevuḍaina yehōvaanu nindin̄chuṭakunu, aayanameeda apavaadamulu palukuṭakunu athaḍu patrikalu vraasi pampenu.

18. అప్పుడు వారు పట్టణమును పట్టుకొనవలెనన్న యోచనతో, ప్రాకారము మీదనున్న యెరూషలేము కాపురస్థులను బెదరించుటకును నొప్పించుటకును, యూదాభాషలో బిగ్గరగా వారితో ఆ మాటలు పలికిరి.

18. appuḍu vaaru paṭṭaṇamunu paṭṭukonavalenanna yōchanathoo, praakaaramu meedanunna yerooshalēmu kaapurasthulanu bedarin̄chuṭakunu noppin̄chuṭakunu, yoodhaabhaashalō biggaragaa vaarithoo aa maaṭalu palikiri.

19. మరియు వారు మనుష్యుల చేతిపనియైన భూజనుల దేవతలమీద తాము పలికిన దూషణలను యెరూషలేముయొక్క దేవునిమీద కూడను పలికిరి.

19. mariyu vaaru manushyula chethipaniyaina bhoojanula dhevathalameeda thaamu palikina dooshaṇalanu yerooshalēmuyokka dhevunimeeda kooḍanu palikiri.

20. రాజైన హిజ్కియాయును ఆమోజు కుమారుడైన యెషయా అను ప్రవక్తయును ఇందును గురించి ప్రార్థించి ఆకాశముతట్టు చూచి మొఱ్ఱపెట్టగా

20. raajaina hijkiyaayunu aamōju kumaaruḍaina yeshayaa anu pravakthayunu indunu gurin̄chi praarthin̄chi aakaashamuthaṭṭu chuchi morrapeṭṭagaa

21. యెహోవా ఒక దూతను పంపెను. అతడు అష్షూరు రాజు దండులోని పరాక్రమశాలులనందరిని సేనా నాయకులను అధికారులను నాశనముచేయగా అష్షూరురాజు సిగ్గునొందినవాడై తన దేశమునకు తిరిగిపోయెను. అంతట అతడు తన దేవునిగుడిలో చొచ్చినప్పుడు అతని కడుపున పుట్టినవారే అతని అక్కడ కత్తిచేత చంపిరి.

21. yehōvaa oka doothanu pampenu. Athaḍu ashshooru raaju daṇḍulōni paraakramashaalulanandarini sēnaa naayakulanu adhikaarulanu naashanamucheyagaa ashshooruraaju siggunondinavaaḍai thana dheshamunaku thirigipōyenu. Anthaṭa athaḍu thana dhevuniguḍilō cochinappuḍu athani kaḍupuna puṭṭinavaarē athani akkaḍa katthichetha champiri.

22. ఈ ప్రకారము యెహోవా హిజ్కియాను యెరూషలేము కాపురస్థులను అష్షూరు రాజైన సన్హెరీబు చేతిలోనుండియు అందరిచేతిలోనుండియు రక్షించి, అన్నివైపులను వారిని కాపాడినందున

22. ee prakaaramu yehōvaa hijkiyaanu yerooshalēmu kaapurasthulanu ashshooru raajaina sanhereebu chethilōnuṇḍiyu andarichethilōnuṇḍiyu rakshin̄chi, annivaipulanu vaarini kaapaaḍinanduna

23. అనేకులు యెరూషలేములో యెహోవాకు అర్పణలను యూదా రాజైన హిజ్కియాకు కానుకలను తెచ్చి యిచ్చిరి. అందు వలన అతడు అప్పటినుండి సకల జనముల దృష్టికి ఘనత నొందిన వాడాయెను.

23. anēkulu yerooshalēmulō yehōvaaku arpaṇalanu yoodhaa raajaina hijkiyaaku kaanukalanu techi yichiri. Andu valana athaḍu appaṭinuṇḍi sakala janamula drushṭiki ghanatha nondina vaaḍaayenu.

24. ఆ దినములలో హిజ్కియా రోగియై మరణదశలో నుండెను. అతడు యెహోవాకు మొఱ్ఱపెట్టగా ఆయన అతనికి తన చిత్తమును తెలియపరచి అతనికి సూచన యొకటి దయచేసెను.

24. aa dinamulalō hijkiyaa rōgiyai maraṇadashalō nuṇḍenu. Athaḍu yehōvaaku morrapeṭṭagaa aayana athaniki thana chitthamunu teliyaparachi athaniki soochana yokaṭi dayachesenu.

25. అయితే హిజ్కియా మనస్సున గర్వించి తనకు చేయబడిన మేలుకు తగినట్లు ప్రవర్తింపనందున అతని మీదికిని యూదా యెరూషలేముల వారిమీదికిని కోపము రాగా

25. ayithē hijkiyaa manassuna garvin̄chi thanaku cheyabaḍina mēluku thaginaṭlu pravarthimpananduna athani meedikini yoodhaa yerooshalēmula vaarimeedikini kōpamu raagaa

26. హిజ్కియా హృదయగర్వము విడచి, తానును యెరూషలేము కాపురస్థులును తమ్మును తాము తగ్గించుకొనిరి గనుక హిజ్కియా దినములలో యెహోవా కోపము జనుల మీదికి రాలేదు.

26. hijkiyaa hrudayagarvamu viḍachi, thaanunu yerooshalēmu kaapurasthulunu thammunu thaamu thaggin̄chukoniri ganuka hijkiyaa dinamulalō yehōvaa kōpamu janula meediki raalēdu.

27. హిజ్కియాకు అతివిస్తారమైన ఐశ్వర్యమును ఘనతయు కలిగెను. అతడు వెండి బంగార ములను రత్నములను సుగంధద్రవ్యములను డాళ్లను నానా విధములగు శ్రేష్ఠమైన ఉపకరణములను సంపాదించి వాటికి బొక్కసములను కట్టించెను.

27. hijkiyaaku athivisthaaramaina aishvaryamunu ghanathayu kaligenu. Athaḍu veṇḍi baṅgaara mulanu ratnamulanu sugandhadravyamulanu ḍaaḷlanu naanaa vidhamulagu shrēshṭhamaina upakaraṇamulanu sampaadhin̄chi vaaṭiki bokkasamulanu kaṭṭin̄chenu.

28. ధాన్యమును ద్రాక్షా రసమును తైలమును ఉంచుటకు కొట్లను, పలువిధముల పశువులకు శాలలను మందలకు దొడ్లను కట్టించెను.

28. dhaanyamunu draakshaa rasamunu thailamunu un̄chuṭaku koṭlanu, paluvidhamula pashuvulaku shaalalanu mandalaku doḍlanu kaṭṭin̄chenu.

29. మరియదేవుడు అతనికి అతి విస్తారమైన కలిమి దయచేసినందున పట్టణములను విస్తారమైన గొఱ్ఱెలమందలను పసులమందలను అతడు సంపాదించెను.

29. mariyu dhevuḍu athaniki athi visthaaramaina kalimi dayachesinanduna paṭṭaṇamulanu visthaaramaina gorrelamandalanu pasulamandalanu athaḍu sampaadhin̄chenu.

30. ఈ హిజ్కియా గిహోను కాలువకు ఎగువను కట్టవేయించి దావీదు పట్టణపు పడమటి వైపునకు దాని తెప్పించెను, హిజ్కియా తాను పూనుకొనిన సర్వప్రయత్నములయందును వృద్ధిపొందెను.

30. ee hijkiyaa gihōnu kaaluvaku eguvanu kaṭṭavēyin̄chi daaveedu paṭṭaṇapu paḍamaṭi vaipunaku daani teppin̄chenu, hijkiyaa thaanu poonukonina sarvaprayatnamulayandunu vruddhipondhenu.

31. అతని దేశము ఆశ్చర్యముగా వృద్ధినొందుటను గూర్చి విచారించి తెలిసికొనుటకై బబులోను అధిపతులు అతనియొద్దకు పంపిన రాయబారుల విషయములో అతని శోధించి, అతని హృద యములోని ఉద్ధేశమంతయు తెలిసికొనవలెనని దేవుడతని విడచిపెట్టెను.

31. athani dheshamu aashcharyamugaa vruddhinonduṭanu goorchi vichaarin̄chi telisikonuṭakai babulōnu adhipathulu athaniyoddhaku pampina raayabaarula vishayamulō athani shōdhin̄chi, athani hruda yamulōni uddhēshamanthayu telisikonavalenani dhevuḍathani viḍachipeṭṭenu.

32. హిజ్కియా చేసిన యితర కార్యములనుగూర్చియు, అతడు చూపిన భక్తినిగూర్చియు, ప్రవక్త యును ఆమోజు కుమారుడునగు యెషయాకు కలిగిన దర్శనముల గ్రంథము నందును యూదా ఇశ్రాయేలుల రాజుల గ్రంథమునందును వ్రాయబడియున్నది.

32. hijkiyaa chesina yithara kaaryamulanugoorchiyu, athaḍu choopina bhakthinigoorchiyu, pravaktha yunu aamōju kumaaruḍunagu yeshayaaku kaligina darshanamula granthamu nandunu yoodhaa ishraayēlula raajula granthamunandunu vraayabaḍiyunnadhi.

33. హిజ్కియా తన పితరులతో కూడ నిద్రించగా జనులు దావీదు సంతతివారి శ్మశానభూమి యందు కట్టబడిన పైస్థానమునందు అతని పాతిపెట్టిరి. అతడు మరణ మొందినప్పుడు యూదావారందరును యెరూషలేము కాపురస్థులందరును అతనికి ఉత్తర క్రియలను ఘనముగా జరిగించిరి. అతని కుమారుడైన మనష్షే అతనికి మారుగా రాజాయెను.

33. hijkiyaa thana pitharulathoo kooḍa nidrin̄chagaa janulu daaveedu santhathivaari shmashaanabhoomi yandu kaṭṭabaḍina paisthaanamunandu athani paathipeṭṭiri. Athaḍu maraṇa mondinappuḍu yoodhaavaarandarunu yerooshalēmu kaapurasthulandarunu athaniki utthara kriyalanu ghanamugaa jarigin̄chiri. Athani kumaaruḍaina manashshē athaniki maarugaa raajaayenu.



Shortcut Links
2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |