Chronicles II - 2 దినవృత్తాంతములు 36 | View All

1. అప్పుడు దేశపు జనులు యోషీయా కుమారుడైన యెహోయాహాజును స్వీకరించి యెరూషలేములో అతని తండ్రి స్థానమున అతనిని రాజుగా నియమించిరి.

1. appuḍu dheshapu janulu yōsheeyaa kumaaruḍaina yehōyaahaajunu sveekarin̄chi yerooshalēmulō athani thaṇḍri sthaanamuna athanini raajugaa niyamin̄chiri.

2. యెహోయాహాజు ఏలనారంభించినప్పుడు ఇరువది మూడేండ్లవాడై యెరూషలేములో మూడు నెలలు ఏలెను.

2. yehōyaahaaju ēlanaarambhin̄chinappuḍu iruvadhi mooḍēṇḍlavaaḍai yerooshalēmulō mooḍu nelalu ēlenu.

3. ఐగుప్తురాజు యెరూషలేమునకు వచ్చి అతని తొలగించి, ఆ దేశమునకు రెండువందల మణుగుల వెండిని రెండు మణుగుల బంగారమును జుల్మానాగా నిర్ణయించి

3. aigupthuraaju yerooshalēmunaku vachi athani tolagin̄chi, aa dheshamunaku reṇḍuvandala maṇugula veṇḍini reṇḍu maṇugula baṅgaaramunu julmaanaagaa nirṇayin̄chi

4. అతని సహోదరుడైన ఎల్యాకీమును యూదామీదను యెరూషలేముమీదను రాజుగా నియమించి, అతనికి యెహోయాకీము అను మారు పేరుపెట్టెను. నెకో అతని సహోదరుడైన యెహోయాహాజును పట్టుకొని ఐగుప్తునకు తీసికొని పోయెను.

4. athani sahōdaruḍaina elyaakeemunu yoodhaameedanu yerooshalēmumeedanu raajugaa niyamin̄chi, athaniki yehōyaakeemu anu maaru pērupeṭṭenu. Nekō athani sahōdaruḍaina yehōyaahaajunu paṭṭukoni aigupthunaku theesikoni pōyenu.

5. యెహోయాకీము ఏలనారంభించినప్పుడు ఇరువది యయిదేండ్లవాడై యెరూషలేములో పదకొండు సంవత్సర ములు ఏలెను. అతడు తన దేవుడైన యెహోవా దృష్టికి చెడునడత నడచుటచేత

5. yehōyaakeemu ēlanaarambhin̄chinappuḍu iruvadhi yayidheṇḍlavaaḍai yerooshalēmulō padakoṇḍu samvatsara mulu ēlenu. Athaḍu thana dhevuḍaina yehōvaa drushṭiki cheḍunaḍatha naḍachuṭachetha

6. అతని మీదికి బబులోనురాజైన నెబుకద్నెజరు వచ్చి అతని బబులోనునకు తీసికొని పోవుటకై గొలుసులతో బంధించెను.

6. athani meediki babulōnuraajaina nebukadnejaru vachi athani babulōnunaku theesikoni pōvuṭakai golusulathoo bandhin̄chenu.

7. మరియనెబుకద్నెజరు యెహోవా మందిరపు ఉపకరణములలో కొన్నిటిని బబు లోనునకు తీసికొనిపోయి బబులోనులోనున్న తన గుడిలో ఉంచెను.

7. mariyu nebukadnejaru yehōvaa mandirapu upakaraṇamulalō konniṭini babu lōnunaku theesikonipōyi babulōnulōnunna thana guḍilō un̄chenu.

8. యెహోయాకీము చేసిన యితర కార్యములను గూర్చియు, అతడు హేయదేవతలను పెట్టుకొనుటను గూర్చియు, అతని సకల ప్రవర్తనను గూర్చియు ఇశ్రాయేలు యూదారాజుల గ్రంథమందు వ్రాయబడి యున్నది. అతని కుమారుడైన యెహోయాకీను అతనికి బదులుగా రాజాయెను.

8. yehōyaakeemu chesina yithara kaaryamulanu goorchiyu, athaḍu hēyadhevathalanu peṭṭukonuṭanu goorchiyu, athani sakala pravarthananu goorchiyu ishraayēlu yoodhaaraajula granthamandu vraayabaḍi yunnadhi. Athani kumaaruḍaina yehōyaakeenu athaniki badulugaa raajaayenu.

9. యెహోయాకీను ఏలనారంభించినప్పుడు ఎనిమిదేండ్ల వాడై యెరూషలేములో మూడు నెలల పది దినములు ఏలెను. అతడు యెహోవా దృష్టికి చెడునడత నడిచెను

9. yehōyaakeenu ēlanaarambhin̄chinappuḍu enimidheṇḍla vaaḍai yerooshalēmulō mooḍu nelala padhi dinamulu ēlenu. Athaḍu yehōvaa drushṭiki cheḍunaḍatha naḍichenu

10. ఏడాదినాటికి, రాజైన నెబుకద్నెజరు దూతలను పంపి యెహోయాకీనును బబులోనునకు రప్పించి, అతని సహో దరుడైన సిద్కియాను యూదామీదను యెరూషలేము మీదను రాజుగా నియమించెను. మరియు అతడు రాజు వెంట యెహోవా మందిరములోని ప్రశస్తమైన ఉపకరణ ములను తెప్పించెను.
మత్తయి 1:11

10. ēḍaadhinaaṭiki, raajaina nebukadnejaru doothalanu pampi yehōyaakeenunu babulōnunaku rappin̄chi, athani sahō daruḍaina sidkiyaanu yoodhaameedanu yerooshalēmu meedanu raajugaa niyamin̄chenu. Mariyu athaḍu raaju veṇṭa yehōvaa mandiramulōni prashasthamaina upakaraṇa mulanu teppin̄chenu.

11. సిద్కియా యేలనారంభించినప్పుడు ఇరువది యొక టేండ్లవాడై యెరూషలేములో పదకొండు సంవత్సరములు ఏలెను.

11. sidkiyaa yēlanaarambhin̄chinappuḍu iruvadhi yoka ṭēṇḍlavaaḍai yerooshalēmulō padakoṇḍu samvatsaramulu ēlenu.

12. అతడు తన దేవుడైన యెహోవా దృష్టికి చెడు నడత నడచుచు, ఆయన నియమించిన ప్రవక్తయైన యిర్మీయా మాట వినకయు, తన్ను తాను తగ్గించుకొనకయు ఉండెను.

12. athaḍu thana dhevuḍaina yehōvaa drushṭiki cheḍu naḍatha naḍachuchu, aayana niyamin̄china pravakthayaina yirmeeyaa maaṭa vinakayu, thannu thaanu thaggin̄chukonakayu uṇḍenu.

13. మరియు దేవుని నామమునుబట్టి తనచేత ప్రమాణముచేయించిన నెబుకద్నెజరు రాజుమీద అతడు తిరుగుబాటు చేసెను. అతడు మొండితనము వహించి ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవా వైపు తిరుగక తన మనస్సును కఠినపరచుకొనెను.

13. mariyu dhevuni naamamunubaṭṭi thanachetha pramaaṇamucheyin̄china nebukadnejaru raajumeeda athaḍu thirugubaaṭu chesenu. Athaḍu moṇḍithanamu vahin̄chi ishraayēleeyula dhevuḍaina yehōvaa vaipu thirugaka thana manassunu kaṭhinaparachukonenu.

14. అదియుగాక యాజ కులలోను జనులలోను అధిపతులగువారు, అన్యజనులు పూజించు హేయమైన విగ్రహములను పెట్టుకొని బహుగా ద్రోహులై, యెహోవా యెరూషలేములో పరిశుద్ధపరచిన మందిరమును అపవిత్రపరచిరి.

14. adhiyugaaka yaaja kulalōnu janulalōnu adhipathulaguvaaru, anyajanulu poojin̄chu hēyamaina vigrahamulanu peṭṭukoni bahugaa drōhulai, yehōvaa yerooshalēmulō parishuddhaparachina mandiramunu apavitraparachiri.

15. వారి పితరుల దేవుడైన యెహోవా తన జనులయందును తన నివాసస్థలమందును కటాక్షము గలవాడై వారియొద్దకు తన దూతలద్వారా వర్తమానము పంపుచు వచ్చెను. ఆయన
లూకా 20:10-12

15. vaari pitharula dhevuḍaina yehōvaa thana janulayandunu thana nivaasasthalamandunu kaṭaakshamu galavaaḍai vaariyoddhaku thana doothaladvaaraa varthamaanamu pampuchu vacchenu. aayana

16. పెందలకడ లేచి పంపుచు వచ్చిననుఒ వారు దేవుని దూత లను ఎగతాళిచేయుచు, ఆయన వాక్యములను తృణీకరిం చుచు, ఆయన ప్రవక్తలను హింసించుచు రాగా, నివారింప శక్యముకాకుండ యెహోవా కోపము ఆయన జనుల మీదికి వచ్చెను.
మత్తయి 5:12, లూకా 6:23, అపో. కార్యములు 7:52

16. pendalakaḍa lēchi pampuchu vachinanu'o vaaru dhevuni dootha lanu egathaaḷicheyuchu, aayana vaakyamulanu truṇeekariṁ chuchu, aayana pravakthalanu hinsin̄chuchu raagaa, nivaarimpa shakyamukaakuṇḍa yehōvaa kōpamu aayana janula meediki vacchenu.

17. ఆయన వారిమీదికి కల్దీయుల రాజును రప్పింపగా అతడు వారికి పరిశుద్ధస్థలముగానున్న మంది రములోనే వారి ¸యౌవనులను ఖడ్గము చేత సంహరించెను. అతడు ¸యౌవనులయందైనను,యువతులయందైనను, ముసలి వారియందైనను, నెరసిన వెండ్రుకలుగల వారియందైనను కనికరింపలేదు.దేవుడు వారినందరిని అతనిచేతి కప్ప గించెను.

17. aayana vaarimeediki kaldeeyula raajunu rappimpagaa athaḍu vaariki parishuddhasthalamugaanunna mandi ramulōnē vaari ¸yauvanulanu khaḍgamu chetha sanharin̄chenu. Athaḍu ¸yauvanulayandainanu,yuvathulayandainanu, musali vaariyandainanu, nerasina veṇḍrukalugala vaariyandainanu kanikarimpalēdu.dhevuḍu vaarinandarini athanichethi kappa gin̄chenu.

18. మరియబబులోనురాజు పెద్దవేమి చిన్నవేమి దేవుని మందిరపు ఉపకరణములన్నిటిని, యెహోవా మంది రపు నిధులలోనిదేమి రాజు నిధులలోనిదేమి అధిపతుల నిధులలోనిదేమి, దొరకిన ద్రవ్యమంతయు బబులోనునకు తీసికొనిపోయెను.

18. mariyu babulōnuraaju peddavēmi chinnavēmi dhevuni mandirapu upakaraṇamulanniṭini, yehōvaa mandi rapu nidhulalōnidhemi raaju nidhulalōnidhemi adhipathula nidhulalōnidhemi, dorakina dravyamanthayu babulōnunaku theesikonipōyenu.

19. అదియుగాక కల్దీయులు దేవుని మందిరమును తగులబెట్టి, యెరూషలేము ప్రాకారమును పడగొట్టి, దానియొక్క నగరులన్నిటిని కాల్చివేసిరి. దానిలోని ప్రశస్తమైన వస్తువులన్నిటిని బొత్తిగా పాడు చేసిరి.

19. adhiyugaaka kaldeeyulu dhevuni mandiramunu thagulabeṭṭi, yerooshalēmu praakaaramunu paḍagoṭṭi, daaniyokka nagarulanniṭini kaalchivēsiri. daanilōni prashasthamaina vasthuvulanniṭini botthigaa paaḍu chesiri.

20. ఖడ్గముచేత హతులు కాకుండ తప్పించుకొనిన వారిని అతడు బబులోనునకు తీసికొనిపోయెను. రాజ్యము పారసీకులదగువరకు వారు అక్కడనే యుండి అతనికిని అతని కుమారులకును దాసులైరి.

20. khaḍgamuchetha hathulu kaakuṇḍa thappin̄chukonina vaarini athaḍu babulōnunaku theesikonipōyenu. Raajyamu paaraseekuladaguvaraku vaaru akkaḍanē yuṇḍi athanikini athani kumaarulakunu daasulairi.

21. యిర్మీయాద్వారా పలుక బడిన యెహోవా మాట నెర వేరుటకై విశ్రాంతిదినములను దేశము అనుభవించువరకు ఇది సంభవించెను. దేశము పాడుగానున్న డెబ్బది సంవత్సరములకాలము అది విశ్రాంతి దినముల ననుభవించెను.

21. yirmeeyaadvaaraa paluka baḍina yehōvaa maaṭa nera vēruṭakai vishraanthidinamulanu dheshamu anubhavin̄chuvaraku idi sambhavin̄chenu. dheshamu paaḍugaanunna ḍebbadhi samvatsaramulakaalamu adhi vishraanthi dinamula nanubhavin̄chenu.

22. పారసీక దేశపు రాజైన కోరెషు ఏలుబడియందు మొదటి సంవత్సరమున యిర్మీయాద్వారా పలుకబడిన తన వాక్య మును నెరవేర్చుటకై యెహోవా పారసీకదేశపురాజైన కోరెషు మనస్సును ప్రేరేపింపగా అతడు తన రాజ్యమం దంతటను చాటించి వ్రాతమూలముగా ఇట్లు ప్రకటన చేయించెను

22. paaraseeka dheshapu raajaina kōreshu ēlubaḍiyandu modaṭi samvatsaramuna yirmeeyaadvaaraa palukabaḍina thana vaakya munu neravērchuṭakai yehōvaa paaraseekadheshapuraajaina kōreshu manassunu prērēpimpagaa athaḍu thana raajyamaṁ danthaṭanu chaaṭin̄chi vraathamoolamugaa iṭlu prakaṭana cheyin̄chenu

23. పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు ఆజ్ఞా పించునదేమనగాఆకాశమందలి దేవుడైన యెహోవా లోకమందున్న సకలజనములను నా వశముచేసి, యూదా దేశమందున్న యెరూషలేములో తనకు మందిరమును కట్టించుమని నాకు ఆజ్ఞ ఇచ్చి యున్నాడు; కావున మీలో ఎవరు ఆయన జనులైయున్నారో వారు బయలుదేర వచ్చును; వారి దేవుడైన యెహోవా వారికి తోడుగా నుండునుగాక.

23. paaraseekadheshapu raajaina kōreshu aagnaa pin̄chunadhemanagaa'aakaashamandali dhevuḍaina yehōvaa lōkamandunna sakalajanamulanu naa vashamuchesi, yoodhaa dheshamandunna yerooshalēmulō thanaku mandiramunu kaṭṭin̄chumani naaku aagna ichi yunnaaḍu; kaavuna meelō evaru aayana janulaiyunnaarō vaaru bayaludhera vachunu; vaari dhevuḍaina yehōvaa vaariki thooḍugaa nuṇḍunugaaka.Shortcut Links
2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |