Chronicles II - 2 దినవృత్తాంతములు 9 | View All

1. షేబదేశపు రాణి సొలొమోనును గూర్చిన ప్రసిద్ధిని వినినప్పుడు గూఢమైన ప్రశ్నలచేత సొలొమోనును శోధింపవలెనని కోరి, మిక్కిలి గొప్ప పరివారమును వెంట బెట్టుకొని, గంధవర్గములను విస్తారము బంగారమును రత్న ములను ఒంటెలమీద ఎక్కించుకొని యెరూషలేమునకు వచ్చెను. ఆమె సొలొమోనునొద్దకు వచ్చి తన మనస్సులోని విషయములన్నిటిని గురించి అతనితో మాటలాడెను.
మత్తయి 6:29, మత్తయి 12:42, లూకా 11:31

1. shēbadheshapu raaṇi solomōnunu goorchina prasiddhini vininappuḍu gooḍhamaina prashnalachetha solomōnunu shōdhimpavalenani kōri, mikkili goppa parivaaramunu veṇṭa beṭṭukoni, gandhavargamulanu visthaaramu baṅgaaramunu ratna mulanu oṇṭelameeda ekkin̄chukoni yerooshalēmunaku vacchenu. aame solomōnunoddhaku vachi thana manassulōni vishayamulanniṭini gurin̄chi athanithoo maaṭalaaḍenu.

2. సొలొమోను ఆమె ప్రశ్నలన్నియు ఆమెకు విడదీసి చెప్పెను; సొలొమోను ఆమెకు ప్రత్యుత్తరము చెప్పలేని మరుగైన మాట యేదియు లేకపోయెను.

2. solomōnu aame prashnalanniyu aameku viḍadeesi cheppenu; solomōnu aameku pratyuttharamu cheppalēni marugaina maaṭa yēdiyu lēkapōyenu.

3. షేబదేశపురాణి సొలొమోనునకు కలిగిన జ్ఞానమును, అతడు కట్టించిన నగరును,
లూకా 12:27

3. shēbadheshapuraaṇi solomōnunaku kaligina gnaanamunu, athaḍu kaṭṭin̄china nagarunu,

4. అతని బల్లమీది భోజనపదార్థములను, అతని సేవకులు కూర్చుండుటను, అతని యుపచారులు కనిపెట్టుటను వారి వస్త్రములను, అతనికి గిన్నెల నందించువారిని వారి వస్త్రములను, యెహోవా మందిరమందు అతడు అర్పించు దహనబలులను చూచినప్పుడు, ఆమె విస్మయ మొంది రాజుతో ఇట్లనెను

4. athani ballameedi bhōjanapadaarthamulanu, athani sēvakulu koorchuṇḍuṭanu, athani yupachaarulu kanipeṭṭuṭanu vaari vastramulanu, athaniki ginnela nandin̄chuvaarini vaari vastramulanu, yehōvaa mandiramandu athaḍu arpin̄chu dahanabalulanu chuchinappuḍu, aame vismaya mondi raajuthoo iṭlanenu

5. నీ కార్యములనుగూర్చియు జ్ఞానమునుగూర్చియు నేను నా దేశమందు వినిన వర్తమానము నిజవర్తమానమే గాని, నేను వచ్చి దాని కన్నులార చూచువరకు వారి మాటలను నమ్మకయుంటిని.

5. nee kaaryamulanugoorchiyu gnaanamunugoorchiyu nēnu naa dheshamandu vinina varthamaanamu nijavarthamaanamē gaani, nēnu vachi daani kannulaara choochuvaraku vaari maaṭalanu nammakayuṇṭini.

6. నీ యధిక జ్ఞానమును గూర్చి సగమైనను వారు నాకు తెలుపలేదు. నిన్నుగూర్చి నేను వినినదానికంటె నీ కీర్తి యెంతో హెచ్చుగానున్నది.

6. nee yadhika gnaanamunu goorchi sagamainanu vaaru naaku telupalēdu. Ninnugoorchi nēnu vininadaanikaṇṭe nee keerthi yenthoo hechugaanunnadhi.

7. నీ సేవకుల భాగ్యము మంచిది, ఎల్లప్పుడును నీ సముఖమున నిలిచి నీ జ్ఞానసంభాషణ వినుచుండు నీ సేవకులైన వీరి భాగ్యము మంచిది.

7. nee sēvakula bhaagyamu man̄chidi, ellappuḍunu nee samukhamuna nilichi nee gnaanasambhaashaṇa vinuchuṇḍu nee sēvakulaina veeri bhaagyamu man̄chidi.

8. నీ దేవుడైన యెహోవా సన్నిధిని నీవు రాజువై ఆయన సింహాసనముమీద ఆసీనుడవై యుండునట్లు నీయందు అనుగ్రహము చూపినందుకు నీ దేవుడైన యెహోవాకు స్తోత్రములు కలుగునుగాక. ఇశ్రా యేలీయులను నిత్యము స్థిరపరచవలెనన్న దయాలోచన నీ దేవునికి కలిగియున్నందున నీతి న్యాయములను జరిగించుటకై ఆయన నిన్ను వారిమీద రాజుగా నియమించెను అని చెప్పెను.

8. nee dhevuḍaina yehōvaa sannidhini neevu raajuvai aayana sinhaasanamumeeda aaseenuḍavai yuṇḍunaṭlu neeyandu anugrahamu choopinanduku nee dhevuḍaina yehōvaaku sthootramulu kalugunugaaka. ishraayēleeyulanu nityamu sthiraparachavalenanna dayaalōchana nee dhevuniki kaligiyunnanduna neethi nyaayamulanu jarigin̄chuṭakai aayana ninnu vaarimeeda raajugaa niyamin̄chenu ani cheppenu.

9. ఆమె రాజునకు రెండువందల నలుబది మణుగుల బంగారమును విస్తారమైన గంధవర్గములను రత్న ములను ఇచ్చెను; షేబదేశపు రాణి రాజైన సొలొమోనున కిచ్చిన గంధవర్గములతో సాటియైన దేదియులేదు.

9. aame raajunaku reṇḍuvandala nalubadhi maṇugula baṅgaaramunu visthaaramaina gandhavargamulanu ratna mulanu icchenu; shēbadheshapu raaṇi raajaina solomōnuna kichina gandhavargamulathoo saaṭiyaina dhediyulēdu.

10. ఇదియుగాక ఓఫీరునుండి బంగారము తెచ్చిన హీరాము పనివారును సొలొమోను పనివారును చందనపు మ్రానులను ప్రశస్తమైన రత్నములనుకూడ కొనివచ్చిరి.

10. idiyugaaka ōpheerunuṇḍi baṅgaaramu techina heeraamu panivaarunu solomōnu panivaarunu chandhanapu mraanulanu prashasthamaina ratnamulanukooḍa konivachiri.

11. ఆ చంద నపు మ్రానులచేత రాజు యెహోవా మందిరమునకును రాజనగరునకును సౌపానములను, గాయకులకు తంబురలను సితారాలను చేయించెను, అటువంటి పని అంతకుముందు యూదాదేశమందు ఎవ్వరును చూచియుండలేదు.

11. aa chanda napu mraanulachetha raaju yehōvaa mandiramunakunu raajanagarunakunu saupaanamulanu, gaayakulaku thamburalanu sithaaraalanu cheyin̄chenu, aṭuvaṇṭi pani anthakumundu yoodhaadheshamandu evvarunu chuchiyuṇḍalēdu.

12. షేబ దేశపు రాణి రాజునకు తీసికొనివచ్చిన వాటికి అతడిచ్చిన ప్రతి బహుమానములుగాక ఆమె మక్కువ పడి అడిగిన దంతయు రాజైన సొలొమోను ఆమె కిచ్చెను; తరువాత ఆమె తన సేవకులను వెంట బెట్టుకొని మరలి తన దేశమునకు వెళ్లిపోయెను.

12. shēba dheshapu raaṇi raajunaku theesikonivachina vaaṭiki athaḍichina prathi bahumaanamulugaaka aame makkuva paḍi aḍigina danthayu raajaina solomōnu aame kicchenu; tharuvaatha aame thana sēvakulanu veṇṭa beṭṭukoni marali thana dheshamunaku veḷlipōyenu.

13. గంధవర్గములు అమ్ము వర్తకులును ఇతర వర్తకులును కొని వచ్చు బంగారముగాక సొలొమోనునకు ఏటేట వచ్చు బంగారము వెయ్యిన్ని మూడువందల ముప్పది రెండు మణుగులయెత్తు.

13. gandhavargamulu ammu varthakulunu ithara varthakulunu koni vachu baṅgaaramugaaka solomōnunaku ēṭēṭa vachu baṅgaaramu veyyinni mooḍuvandala muppadhi reṇḍu maṇugulayetthu.

14. అరబీదేశపు రాజులందరును దేశాధిపతు లును సొలొమోనునొద్దకు బంగారమును వెండియు తీసికొని వచ్చిరి.

14. arabeedheshapu raajulandarunu dheshaadhipathu lunu solomōnunoddhaku baṅgaaramunu veṇḍiyu theesikoni vachiri.

15. రాజైన సొలొమోను సాగగొట్టిన బంగారముతో అలుగులుగల రెండువందల డాళ్లను చేయించెను; ఒక్కొక డాలునకు ఆరువందల తులముల బంగారము పట్టెను.

15. raajaina solomōnu saagagoṭṭina baṅgaaramuthoo alugulugala reṇḍuvandala ḍaaḷlanu cheyin̄chenu; okkoka ḍaalunaku aaruvandala thulamula baṅgaaramu paṭṭenu.

16. మరియు సాగగొట్టిన బంగారముతో మూడువందల కేడెములను చేయించెను; ఒక్కొక కేడెమునకుమూడువందల తులముల బంగారము పట్టెను; వాటిని రాజు లెబానోను అరణ్యపు నగరునందుంచెను.

16. mariyu saagagoṭṭina baṅgaaramuthoo mooḍuvandala kēḍemulanu cheyin̄chenu; okkoka kēḍemunakumooḍuvandala thulamula baṅgaaramu paṭṭenu; vaaṭini raaju lebaanōnu araṇyapu nagarunandun̄chenu.

17. మరియు రాజు దంత ముతో ఒక గొప్ప సింహాసనము చేయించి ప్రశస్త మైన బంగారముతో దాని పొదిగించెను.

17. mariyu raaju dantha muthoo oka goppa sinhaasanamu cheyin̄chi prashastha maina baṅgaaramuthoo daani podigin̄chenu.

18. ఆ సింహాసనమునకు దానితో కలిసియున్న ఆరు బంగారపు సోపానము లును సింహాసనమునకు కట్టి యున్న బంగారపు పాదపీఠమును ఉండెను, కూర్చుండుచోటికి ఇరుప్రక్కల ఊతలుండెను, ఊతలదగ్గర రెండు సింహము లుండెను;

18. aa sinhaasanamunaku daanithoo kalisiyunna aaru baṅgaarapu sōpaanamu lunu sinhaasanamunaku kaṭṭi yunna baṅgaarapu paadapeeṭhamunu uṇḍenu, koorchuṇḍuchooṭiki iruprakkala oothaluṇḍenu, oothaladaggara reṇḍu simhamu luṇḍenu;

19. ఆ యారు సోపానములమీద ఇరుప్రక్కల పండ్రెండు సింహములు నిలిచియుండెను, ఏ రాజ్యమందైనను అటువంటి పని చేయబడలేదు.

19. aa yaaru sōpaanamulameeda iruprakkala paṇḍreṇḍu simhamulu nilichiyuṇḍenu, ē raajyamandainanu aṭuvaṇṭi pani cheyabaḍalēdu.

20. మరియు రాజైన సొలొమోనునకున్న పానపాత్రలన్నియును బంగారపువై యుండెను; లెబానోను అరణ్యపు నగరుననున్న ఉపకరణములన్నియు బంగారముతో చేసినవి; హీరాముయొక్క పనివారితో కూడ రాజు ఓడలు తర్షీషుకు పోయి మూడు సంవత్సరములకు ఒకమారు బంగారము, వెండి, యేనుగుదంతము, కోతులు, నెమళ్లు అను సరకులతో వచ్చుచుండెను గనుక

20. mariyu raajaina solomōnunakunna paanapaatralanniyunu baṅgaarapuvai yuṇḍenu; lebaanōnu araṇyapu nagarunanunna upakaraṇamulanniyu baṅgaaramuthoo chesinavi; heeraamuyokka panivaarithoo kooḍa raaju ōḍalu tharsheeshuku pōyi mooḍu samvatsaramulaku okamaaru baṅgaaramu, veṇḍi, yēnugudanthamu, kōthulu, nemaḷlu anu sarakulathoo vachuchuṇḍenu ganuka

21. సొలొమోను దినములలో వెండియెన్నికకు రానిదాయెను

21. solomōnu dinamulalō veṇḍiyennikaku raanidaayenu

22. రాజైన సొలొమోను భూరాజులందరికంటెను ఐశ్వర్య మందును జ్ఞానమందును అధికుడాయెను.

22. raajaina solomōnu bhooraajulandarikaṇṭenu aishvarya mandunu gnaanamandunu adhikuḍaayenu.

23. దేవుడు సొలొ మోనుయొక్క హృదయ మందుంచిన జ్ఞానోక్తులను వినుటకై భూరాజులందరును అతని ముఖదర్శనము చేయగోరిరి.

23. dhevuḍu solo mōnuyokka hrudaya mandun̄china gnaanōkthulanu vinuṭakai bhooraajulandarunu athani mukhadarshanamu cheyagōriri.

24. మరియు ప్రతివాడును ఏటేట వెండివస్తువులను బంగారు వస్తువులను వస్త్రములను ఆయుధములను గంధవర్గములను గుఱ్ఱములను కంచరగాడిదలను కానుకలుగా తీసికొనివచ్చెను.

24. mariyu prathivaaḍunu ēṭēṭa veṇḍivasthuvulanu baṅgaaru vasthuvulanu vastramulanu aayudhamulanu gandhavargamulanu gurramulanu kan̄charagaaḍidalanu kaanukalugaa theesikonivacchenu.

25. రథములు నిలువయుంచు పట్టణములలోను రాజునొద్ద యెరూషలేములోను సొలొమోనునకు నాలుగువేల గుఱ్ఱపు సాలలును రథములును పండ్రెండువేల గుఱ్ఱపు రౌతులును కలిగి యుండెను.

25. rathamulu niluvayun̄chu paṭṭaṇamulalōnu raajunoddha yerooshalēmulōnu solomōnunaku naaluguvēla gurrapu saalalunu rathamulunu paṇḍreṇḍuvēla gurrapu rauthulunu kaligi yuṇḍenu.

26. యూఫ్రటీసునది మొదలుకొని ఫిలిష్తీ యుల దేశమువరకును ఐగుప్తు సరిహద్దువరకును ఉండు రాజు లందరి పైని అతడు ఏలుబడి చేసెను.

26. yoophraṭeesunadhi modalukoni philishthee yula dheshamuvarakunu aigupthu sarihadduvarakunu uṇḍu raaju landari paini athaḍu ēlubaḍi chesenu.

27. రాజు యెరూషలేము నందు వెండి రాళ్లంత విస్తారముగా నుండునట్లును, దేవదారు మ్రానులు షెఫేలా ప్రదేశ ముననున్న మేడివృక్షములంత విస్తారముగా నుండునట్లును చేసెను.

27. raaju yerooshalēmu nandu veṇḍi raaḷlantha visthaaramugaa nuṇḍunaṭlunu, dhevadaaru mraanulu shephēlaa pradhesha munanunna mēḍivrukshamulantha visthaaramugaa nuṇḍunaṭlunu chesenu.

28. ఐగుప్తునుండియు సకల దేశములనుండియు సొలొమోనునకు గుఱ్ఱములు తేబడెను.

28. aigupthunuṇḍiyu sakala dheshamulanuṇḍiyu solomōnunaku gurramulu thēbaḍenu.

29. సొలొమోను చేసిన కార్యములన్నిటినిగూర్చి ప్రవక్తయైన నాతాను రచించిన గ్రంథమందును, షిలోనీయుడైన అహీయా రచించిన ప్రవచన గ్రంథమందును, నెబాతు కుమారుడైన యరొబామునుగూర్చి దీర్ఘదర్శి యైన ఇద్దోకు గ్రంథమందును వ్రాయబడి యున్నది.

29. solomōnu chesina kaaryamulanniṭinigoorchi pravakthayaina naathaanu rachin̄china granthamandunu, shilōneeyuḍaina aheeyaa rachin̄china pravachana granthamandunu, nebaathu kumaaruḍaina yarobaamunugoorchi deerghadarshi yaina iddōku granthamandunu vraayabaḍi yunnadhi.

30. సొలొమోను యెరూషలేమునందు ఇశ్రాయేలీయులందరిమీద నలుబది సంవత్సరములు ఏలుబడి చేసెను.

30. solomōnu yerooshalēmunandu ishraayēleeyulandarimeeda nalubadhi samvatsaramulu ēlubaḍi chesenu.

31. తరువాత సొలొ మోను తన పితరులతో కూడ నిద్రించి తన తండ్రియైన దావీదు పట్టణమందు పాతిపెట్టబడెను; అతనికి బదులుగా అతని కుమారుడైన రెహబాము రాజాయెను.

31. tharuvaatha solo mōnu thana pitharulathoo kooḍa nidrin̄chi thana thaṇḍriyaina daaveedu paṭṭaṇamandu paathipeṭṭabaḍenu; athaniki badulugaa athani kumaaruḍaina rehabaamu raajaayenu.Shortcut Links
2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |