Nehemiah - నెహెమ్యా 11 | View All

1. జనుల అధికారులు యెరూషలేములో నివాసము చేసిరి. మిగిలిన జనులు పరిశుద్ధపట్టణమగు యెరూష లేమునందు పదిమందిలో ఒకడు నివసించునట్లును, మిగిలిన తొమ్మండుగురు వేరు పట్టణములలో నివసించునట్లును చీట్లు వేసిరి.
మత్తయి 4:5

1. janula adhikaarulu yerooshalēmulō nivaasamu chesiri. Migilina janulu parishuddhapaṭṭaṇamagu yeroosha lēmunandu padhimandilō okaḍu nivasin̄chunaṭlunu, migilina tommaṇḍuguru vēru paṭṭaṇamulalō nivasin̄chunaṭlunu chiṭlu vēsiri.

2. యెరూషలేములో నివసించుటకు సంతోషముగా ఒప్పు కొనినవారిని జనులు దీవించిరి.

2. yerooshalēmulō nivasin̄chuṭaku santhooshamugaa oppu koninavaarini janulu deevin̄chiri.

3. యెరూష లేములో నివాసము చేసిన రాజ్యపు ప్రధానులు వీరే, యూదాపట్టణములలో ఎవరి స్వాస్థ్యములో వారు నివ సించుచుండిరి. వారెవరనగా ఇశ్రాయేలీయులును యాజ కులును లేవీయులును నెతీనీయులును సొలొమోనుయొక్క దాసుల వంశస్థులును నివాసము చేసిరి.

3. yeroosha lēmulō nivaasamu chesina raajyapu pradhaanulu veerē, yoodhaapaṭṭaṇamulalō evari svaasthyamulō vaaru niva sin̄chuchuṇḍiri. Vaarevaranagaa ishraayēleeyulunu yaaja kulunu lēveeyulunu netheeneeyulunu solomōnuyokka daasula vanshasthulunu nivaasamu chesiri.

4. మరియు యెరూష లేములో యూదులలో కొందరును బెన్యామీనీయులలో కొందరును నివసించిరి. యూదులలో ఎవరనగా, జెకర్యాకు పుట్టిన ఉజ్జియా కుమారుడైన అతాయా, యితడు షెఫట్యకు పుట్టిన అమర్యా కుమారుడు, వీడు షెఫట్యకు పుట్టిన పెరెసు వంశస్థుడగు మహలలేలు కుమారుడు.

4. mariyu yeroosha lēmulō yoodulalō kondarunu benyaameeneeyulalō kondarunu nivasin̄chiri. Yoodulalō evaranagaa, jekaryaaku puṭṭina ujjiyaa kumaaruḍaina athaayaa, yithaḍu shephaṭyaku puṭṭina amaryaa kumaaruḍu, veeḍu shephaṭyaku puṭṭina peresu vanshasthuḍagu mahalalēlu kumaaruḍu.

5. మరియషిలోనికి పుట్టిన జెకర్యా కుమారునికి పుత్రుడైన యోయారీబు కనిన అదాయా కుమారుడైన హజాయాకు కలిగిన కొల్హోజెకు పుట్టిన బారూకు కుమారుడైన మయశేయా నివసించెను.

5. mariyu shilōniki puṭṭina jekaryaa kumaaruniki putruḍaina yōyaareebu kanina adaayaa kumaaruḍaina hajaayaaku kaligina kol'hōjeku puṭṭina baarooku kumaaruḍaina mayashēyaa nivasin̄chenu.

6. యెరూషలేములో నివాసము చేసిన పెరెసు వంశస్థులందరును బలవంతులైన నాలుగువందల అరువది ఎనమండుగురు.

6. yerooshalēmulō nivaasamu chesina peresu vanshasthulandarunu balavanthulaina naaluguvandala aruvadhi enamaṇḍuguru.

7. బెన్యామీనీయులలో ఎవరనగా యోవేదు పెదాయా కోలాయా మయశేయా ఈతీయేలు యెషయా అను పితరుల వరుసలో మెషుల్లాము కుమారుడైన సల్లు.

7. benyaameeneeyulalō evaranagaa yōvēdu pedaayaa kōlaayaa mayashēyaa eetheeyēlu yeshayaa anu pitharula varusalō meshullaamu kumaaruḍaina sallu.

8. అతని తరువాత గబ్బయి సల్లయి; వీరందరును తొమ్మిదివందల ఇరువది యెనమండుగురు;

8. athani tharuvaatha gabbayi sallayi; veerandarunu tommidivandala iruvadhi yenamaṇḍuguru;

9. జిఖ్రీ కుమారుడైన యోవేలు వారికి పెద్దగా ఉండెను. సెనూయా కుమారుడైన యూదా పట్టణముమీద రెండవ అధికారియై యుండెను.

9. jikhree kumaaruḍaina yōvēlu vaariki peddagaa uṇḍenu. Senooyaa kumaaruḍaina yoodhaa paṭṭaṇamumeeda reṇḍava adhikaariyai yuṇḍenu.

10. యాజకులలో ఎవరనగా యోయారీబు కుమారుడైన యెదా యాయు యాకీనును

10. yaajakulalō evaranagaa yōyaareebu kumaaruḍaina yedaa yaayu yaakeenunu

11. శెరాయా దేవుని మందిరమునకు అధిపతియై యుండెను. ఇతడు మషుల్లాము సాదోకు మెరాయోతు అహీటూబులను పితరుల వరుసలో హిల్కీ యాకు పుట్టెను.

11. sheraayaa dhevuni mandiramunaku adhipathiyai yuṇḍenu. Ithaḍu mashullaamu saadōku meraayōthu aheeṭoobulanu pitharula varusalō hilkee yaaku puṭṭenu.

12. ఇంటిపని చేసినవారి సహోదరులు ఎనిమిదివందల ఇరువది యిద్దరు. మరియు పితరులైన మల్కీయాషూరు జెకర్యా అవీ్జు పెలల్యాల వరుసలో యెరోహామునకు పుట్టిన అదాయా.

12. iṇṭipani chesinavaari sahōdarulu enimidivandala iruvadhi yiddaru. Mariyu pitharulaina malkeeyaa pashooru jekaryaa aveeju pelalyaala varusalō yerōhaamunaku puṭṭina adaayaa.

13. పెద్దలలో ప్రధానులైన ఆ అదాయా బంధువులు రెండువందల నలువది యిద్దరు. మరియు ఇమ్మేరు మెషిల్లేమోతె అహజైయను పితరుల వరుసలో అజరేలునకు పుట్టిన అమష్షయి.

13. peddalalō pradhaanulaina aa adaayaa bandhuvulu reṇḍuvandala naluvadhi yiddaru. Mariyu immēru meshillēmōte ahajaiyanu pitharula varusalō ajarēlunaku puṭṭina amashshayi.

14. బల వంతులైనవారి బంధువులు నూట ఇరువది యెనమండుగురు. వారికి జబ్దీయేలు పెద్దగా ఉండెను; ఇతడు ఘనులైన వారిలో ఒకని కుమారుడు.

14. bala vanthulainavaari bandhuvulu nooṭa iruvadhi yenamaṇḍuguru. Vaariki jabdeeyēlu peddagaa uṇḍenu; ithaḍu ghanulaina vaarilō okani kumaaruḍu.

15. లేవీయులలో ఎవరనగా, షెమయా. ఇతడు బున్నీకి పుట్టిన హషబ్యాకనిన అజ్రీకాము కుమారుడైన హష్షూబునకు పుట్టినవాడు.

15. lēveeyulalō evaranagaa, shemayaa. Ithaḍu bunneeki puṭṭina hashabyaakanina ajreekaamu kumaaruḍaina hashshoobunaku puṭṭinavaaḍu.

16. లేవీయు లలో ప్రధానులైన వారిలో షబ్బెతైయును యోజా బాదును దేవుని మందిర బాహ్య విషయములో పై విచారణచేయు అధికారము పొందిరి.

16. lēveeyu lalō pradhaanulaina vaarilō shabbethaiyunu yōjaa baadunu dhevuni mandira baahya vishayamulō pai vichaaraṇacheyu adhikaaramu pondiri.

17. ఆసాపు కుమారుడైన జబ్దికి పుట్టిన మీకా కుమారుడైన మత్తన్యా ప్రార్థన స్తోత్రముల విషయములో ప్రధానుడు; తన సహోదరులలో బక్బుక్యాయును యెదూతూను కుమారుడైన గాలాలునకు పుట్టిన షమ్మూయ కుమారుడైన అబ్దాయును ఈ విషయములో అతని చేతిక్రింది వారు

17. aasaapu kumaaruḍaina jabdiki puṭṭina meekaa kumaaruḍaina matthanyaa praarthana sthootramula vishayamulō pradhaanuḍu; thana sahōdarulalō bakbukyaayunu yedoothoonu kumaaruḍaina gaalaalunaku puṭṭina shammooya kumaaruḍaina abdaayunu ee vishayamulō athani chethikrindi vaaru

18. పరిశుద్ధ పట్టణములో ఉన్న లేవీయులందరు రెండువందల ఎనుబది నలుగురు.

18. parishuddha paṭṭaṇamulō unna lēveeyulandaru reṇḍuvandala enubadhi naluguru.

19. ద్వారపాలకులైన అక్కూబు టల్మోను గుమ్మములు కాయువారును నూట డెబ్బది యిద్దరు.

19. dvaarapaalakulaina akkoobu ṭalmōnu gummamulu kaayuvaarunu nooṭa ḍebbadhi yiddaru.

20. ఇశ్రా యేలీయులలో శేషించిన యాజకులు లేవీయులు మొదలైన వారు యూదా పట్టణములన్నిటిలో ఎవరి స్వాస్థ్యములో వారు ఉండిరి.

20. ishraayēleeyulalō shēshin̄china yaajakulu lēveeyulu modalaina vaaru yoodhaa paṭṭaṇamulanniṭilō evari svaasthyamulō vaaru uṇḍiri.

21. నెతీనీయులు ఓపెలులో నివసించిరి. జీహాయు గిష్పాయును నెతీనీయులకు ప్రధానులు.

21. netheeneeyulu ōpelulō nivasin̄chiri. jeehaayu gishpaayunu netheeneeyulaku pradhaanulu.

22. యెరూషలేములో ఉన్న లేవీయులకు మీకాకు పుట్టిన మత్తన్యా కుమారుడైన హషబ్యా కనిన బానీ కుమారుడైన ఉజ్జీ ప్రధానుడు; ఆసాపు కుమారులలో గాయకులు దేవుని మందిరముయొక్క పనిమీద అధికారులు

22. yerooshalēmulō unna lēveeyulaku meekaaku puṭṭina matthanyaa kumaaruḍaina hashabyaa kanina baanee kumaaruḍaina ujjee pradhaanuḍu; aasaapu kumaarulalō gaayakulu dhevuni mandiramuyokka panimeeda adhikaarulu

23. వారిని గూర్చిన విధి యేదనగా, గాయకులు వంతులప్రకారము ఒప్పందముమీద తమ పనిచేయవలెను, లేవీయులు రాజు యొక్క ఆజ్ఞనుబట్టి దినక్రమేణ జరుగు పనులు చూడవలెను.

23. vaarini goorchina vidhi yēdhanagaa, gaayakulu vanthulaprakaaramu oppandamumeeda thama panicheyavalenu, lēveeyulu raaju yokka aagnanubaṭṭi dinakramēṇa jarugu panulu chooḍavalenu.

24. మరియయూదాదేశస్థుడగు జెరహు వంశస్థుడైన మెషేజ బెయేలు కుమారుడగు పెతహయా జనులను గూర్చిన సంగతులను విచారించుటకు రాజునొద్ద ఉండెను.

24. mariyu yoodhaadheshasthuḍagu jerahu vanshasthuḍaina meshēja beyēlu kumaaruḍagu pethahayaa janulanu goorchina saṅgathulanu vichaarin̄chuṭaku raajunoddha uṇḍenu.

25. వాటి పొలములలోనున్న పల్లెలు చూడగా యూదా వంశస్థులలో కొందరు కిర్యతర్బాలోను దానికి సంబంధించిన పల్లెలలోను దీబోనులోను దానికి సంబంధించిన పల్లెలలోను యెకబ్సెయేలులోను దానికి సంబంధించిన పల్లెలలోను

25. vaaṭi polamulalōnunna pallelu chooḍagaa yoodhaa vanshasthulalō kondaru kiryatharbaalōnu daaniki sambandhin̄china pallelalōnu deebōnulōnu daaniki sambandhin̄china pallelalōnu yekabseyēlulōnu daaniki sambandhin̄china pallelalōnu

26. యేషూవలోను మెలాదాలోను బేత్పెలెతులోను.

26. yēshoovalōnu melaadaalōnu bētpelethulōnu.

27. హజర్షువలులోను బెయేరషెబాలోను దానికి సంబంధించిన పల్లెలలోను

27. hajarshuvalulōnu beyērshebaalōnu daaniki sambandhin̄china pallelalōnu

28. సిక్లగులోను మెకోనాలోను దానికి సంబంధించిన పల్లెలలోను

28. siklagulōnu mekōnaalōnu daaniki sambandhin̄china pallelalōnu

29. ēnrimmōnulōnujoryaalōnu yarmoothulōnu

30. జానోహలోను అదు ల్లాములోను వాటికి సంబంధించిన పల్లెలలోను లాకీషులోను దానికి సంబంధించిన పొలములలోను అజేకాలోను దానికి సంబంధించిన పల్లెలలోను నివసించినవారు. మరియబెయేరషెబా మొదలుకొని హిన్నోము లోయవరకు వారు నివసించిరి.

30. jaanōhalōnu adu llaamulōnu vaaṭiki sambandhin̄china pallelalōnu laakeeshulōnu daaniki sambandhin̄china polamulalōnu ajēkaalōnu daaniki sambandhin̄china pallelalōnu nivasin̄chinavaaru. Mariyu beyērshebaa modalukoni hinnōmu lōyavaraku vaaru nivasin̄chiri.

31. గెబ నివాసులగు బెన్యామీనీయులు మిక్మషులోను హాయిలోను బేతేలులోను వాటికి సంబంధించిన పల్లెలలోను

31. geba nivaasulagu benyaameeneeyulu mikmashulōnu haayilōnu bēthēlulōnu vaaṭiki sambandhin̄china pallelalōnu

32. అనాతోతులోను నోబులోను అనన్యాలోను

32. anaathoothulōnu nōbulōnu ananyaalōnu

33. హాసోరులోను రామాలోను గిత్తయీములోను

33. haasōrulōnu raamaalōnu gitthayeemulōnu

34. హాదీదులోను జెబోయిములోను నెబల్లాటులోను

34. haadeedulōnu jebōyimulōnu neballaaṭulōnu

35. లోదులోను పనివారి లోయ అను ఓనోలోను నివసించిరి.

35. lōdulōnu panivaari lōya anu ōnōlōnu nivasin̄chiri.

36. మరియు లేవీయుల సంబంధ మైనవారిలో యూదా వంశస్థులలోనివారు బెన్యామీనీ యులమధ్య భాగములు పొందిరి.

36. mariyu lēveeyula sambandha mainavaarilō yoodhaa vanshasthulalōnivaaru benyaameenee yulamadhya bhaagamulu pondiri.


Shortcut Links
నెహెమ్యా - Nehemiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.