Nehemiah - నెహెమ్యా 2 | View All

1. అటుతరువాత అర్తహషస్త రాజు ఏలుబడికాలమున ఇరువదియవ సంవత్సరములో నీసాను మాసమందు రాజు ద్రాక్షారసము త్రాగవలెనని చూచుచుండగా నేను ద్రాక్షారసము తీసికొని రాజునకు అందించితిని. అంతకు పూర్వము నేనెన్నడును అతనియెదుట విచారముగా ఉండలేదు.

1. aṭutharuvaatha arthahashastha raaju ēlubaḍikaalamuna iruvadhiyava samvatsaramulō neesaanu maasamandu raaju draakshaarasamu traagavalenani choochuchuṇḍagaa nēnu draakshaarasamu theesikoni raajunaku andin̄chithini. Anthaku poorvamu nēnennaḍunu athaniyeduṭa vichaaramugaa uṇḍalēdu.

2. కాగా రాజునీకు వ్యాధిలేదు గదా, నీ ముఖము విచారముగా ఉన్నదేమి? నీ హృదయదుఃఖము చేతనే అది కలిగినదని నాతో అనగా

2. kaagaa raajuneeku vyaadhilēdu gadaa, nee mukhamu vichaaramugaa unnadhemi? nee hrudayaduḥkhamu chethanē adhi kaliginadani naathoo anagaa

3. నేను మిగుల భయపడిరాజు చిరంజీవి యగునుగాక, నా పితరుల సమాధులుండు పట్టణము పాడైపోయి, దాని గుమ్మములును అగ్నిచేత కాల్చబడి యుండగా నాకు దుఃఖముఖము లేకపోవునా అని రాజుతో అంటిని.

3. nēnu migula bhayapaḍiraaju chiran̄jeevi yagunugaaka, naa pitharula samaadhuluṇḍu paṭṭaṇamu paaḍaipōyi, daani gummamulunu agnichetha kaalchabaḍi yuṇḍagaa naaku duḥkhamukhamu lēkapōvunaa ani raajuthoo aṇṭini.

4. అప్పుడు రాజుఏమి కావలసి నీవు మనవి చేయుచున్నావని నన్నడుగగా, నేను ఆకాశమందలి దేవునికి ప్రార్థన చేసి

4. appuḍu raaju'ēmi kaavalasi neevu manavi cheyuchunnaavani nannaḍugagaa, nēnu aakaashamandali dhevuniki praarthana chesi

5. రాజుతోనీ సముఖమందు నేను దయపొందినయెడల, నా పితరుల సమాధులుండు పట్టణమును తిరిగి కట్టునట్లుగా నన్ను యూదాదేశమునకు పంపుడని వేడుకొనుచున్నానని నేను మనవి చేసితిని.

5. raajuthoonee samukhamandu nēnu dayapondinayeḍala, naa pitharula samaadhuluṇḍu paṭṭaṇamunu thirigi kaṭṭunaṭlugaa nannu yoodhaadheshamunaku pampuḍani vēḍukonuchunnaanani nēnu manavi chesithini.

6. అందుకు రాజు రాణి తన యొద్ద కూర్చునియుండగానీ ప్రయాణము ఎన్నిదినములు పట్టును? నీవు ఎప్పుడు తిరిగి వచ్చెదవని అడిగెను. నేను ఇంత కాలమని చెప్పినప్పుడు రాజు నన్ను పంపుటకు చిత్తము గలవాడాయెను.

6. anduku raaju raaṇi thana yoddha koorchuniyuṇḍagaanee prayaaṇamu ennidinamulu paṭṭunu? neevu eppuḍu thirigi vacchedavani aḍigenu. Nēnu intha kaalamani cheppinappuḍu raaju nannu pampuṭaku chitthamu galavaaḍaayenu.

7. ఇదియు గాక రాజుతో నే నిట్లంటిని రాజున కనుకూలమైతే యూదాదేశమున నేను చేరువరకు నన్ను దాటించునట్లుగా నది యవతల నున్న అధికారులకు తాకీదులను,

7. idiyu gaaka raajuthoo nē niṭlaṇṭini raajuna kanukoolamaithē yoodhaadheshamuna nēnu cheruvaraku nannu daaṭin̄chunaṭlugaa nadhi yavathala nunna adhikaarulaku thaakeedulanu,

8. పట్టణప్రాకారమునకును, మందిరముతో సంబంధించిన కోటగుమ్మములకును, నేను ప్రవేశింపబోవు ఇంటికిని, దూలములు మ్రానులు ఇచ్చునట్లుగా రాజుగారి అడవులను కాయు ఆసాపునకు ఒక తాకీదును ఇయ్యుడని అడిగితిని; ఆలాగు నాకు తోడుగా ఉండి నాకు కృప చూపుచున్న నా దేవుని కరుణా హస్తముకొలది రాజు నా మనవి ఆలకించెను.

8. paṭṭaṇapraakaaramunakunu, mandiramuthoo sambandhin̄china kōṭagummamulakunu, nēnu pravēshimpabōvu iṇṭikini, doolamulu mraanulu ichunaṭlugaa raajugaari aḍavulanu kaayu aasaapunaku oka thaakeedunu iyyuḍani aḍigithini; aalaagu naaku thooḍugaa uṇḍi naaku krupa choopuchunna naa dhevuni karuṇaa hasthamukoladhi raaju naa manavi aalakin̄chenu.

9. తరువాత నేను నది యవతలనున్న అధికారులయొద్దకు వచ్చి వారికి రాజుయొక్క తాకీదులను అప్పగించితిని. రాజు నాతోకూడ సేనాధిపతులను గుఱ్ఱపురౌతులను పంపించెను.

9. tharuvaatha nēnu nadhi yavathalanunna adhikaarulayoddhaku vachi vaariki raajuyokka thaakeedulanu appagin̄chithini. Raaju naathookooḍa sēnaadhipathulanu gurrapurauthulanu pampin̄chenu.

10. హోరోనీయుడైన సన్బల్లటును, అమ్మోనీయుడైన టోబీయా అను దాసుడును ఇశ్రాయేలీయులకు క్షేమము కలుగజేయు ఒకడు వచ్చెనని విని బహుగా దుఃఖపడిరి.

10. hōrōneeyuḍaina sanballaṭunu, ammōneeyuḍaina ṭōbeeyaa anu daasuḍunu ishraayēleeyulaku kshēmamu kalugajēyu okaḍu vacchenani vini bahugaa duḥkhapaḍiri.

11. అంతట నేను యెరూషలేమునకు వచ్చి మూడు దినములు అక్కడనే యుండి

11. anthaṭa nēnu yerooshalēmunaku vachi mooḍu dinamulu akkaḍanē yuṇḍi

12. రాత్రియందు నేనును నాతోకూడ నున్న కొందరును లేచితివిు. యెరూషలేమునుగూర్చి దేవుడు నా హృదయమందు పుట్టించిన ఆలోచననునేనెవరితోనైనను చెప్పలేదు. మరియు నేను ఎక్కియున్న పశువుతప్ప మరి యే పశువును నాయొద్ద ఉండ లేదు.

12. raatriyandu nēnunu naathookooḍa nunna kondarunu lēchithivi. Yerooshalēmunugoorchi dhevuḍu naa hrudayamandu puṭṭin̄china aalōchananunēnevarithoonainanu cheppalēdu. Mariyu nēnu ekkiyunna pashuvuthappa mari yē pashuvunu naayoddha uṇḍa lēdu.

13. నేను రాత్రికాలమందు లోయద్వారముగుండ భుజంగపు బావియెదుటికిని పెంట ద్వారము దగ్గరకును పోయి, పడద్రోయబడిన యెరూషలేముయొక్క ప్రాకా రములను చూడగా దాని గుమ్మములు అగ్నిచేత కాల్చబడి యుండెను.

13. nēnu raatrikaalamandu lōyadvaaramuguṇḍa bhujaṅgapu baaviyeduṭikini peṇṭa dvaaramu daggarakunu pōyi, paḍadrōyabaḍina yerooshalēmuyokka praakaa ramulanu chooḍagaa daani gummamulu agnichetha kaalchabaḍi yuṇḍenu.

14. తరువాత నేను బుగ్గగుమ్మమునకు వచ్చి రాజు కోనేటికిని వెళ్లితిని గాని, నేను ఎక్కియున్న పశువు పోవుటకు ఎడము లేకపోయెను.

14. tharuvaatha nēnu buggagummamunaku vachi raaju kōnēṭikini veḷlithini gaani, nēnu ekkiyunna pashuvu pōvuṭaku eḍamu lēkapōyenu.

15. నేను రాత్రి యందు మడుగు దగ్గరనుండి పోయి ప్రాకారమును చూచినమీదట వెనుకకు మరలి లోయ గుమ్మములో బడి తిరిగి వచ్చితిని.

15. nēnu raatri yandu maḍugu daggaranuṇḍi pōyi praakaaramunu chuchinameedaṭa venukaku marali lōya gummamulō baḍi thirigi vachithini.

16. అయితే నేను ఎచ్చటికి వెళ్లినది యేమి చేసినది అధికారులకు తెలియలేదు. యూదులకే గాని యాజకులకే గాని యజమానులకే గాని అధికారులకే గాని పనిచేయు ఇతరమైనవారికే గాని నేను ఆ సంగతి చెప్పి యుండలేదు.

16. ayithē nēnu ecchaṭiki veḷlinadhi yēmi chesinadhi adhikaarulaku teliyalēdu. Yoodulakē gaani yaajakulakē gaani yajamaanulakē gaani adhikaarulakē gaani panicheyu itharamainavaarikē gaani nēnu aa saṅgathi cheppi yuṇḍalēdu.

17. అయితే వారితో నేనిట్లంటినిమనకు కలిగిన శ్రమ మీకు తెలిసియున్నది, యెరూషలేము ఎట్లు పాడైపోయెనో దాని గుమ్మములు అగ్నిచేత ఎట్లు కాల్చబడెనో మీరు చూచియున్నారు, మనకు ఇకమీదట నింద రాకుండ యెరూషలేముయొక్క ప్రాకారమును మరల కట్టుదము రండి.

17. ayithē vaarithoo nēniṭlaṇṭinimanaku kaligina shrama meeku telisiyunnadhi, yerooshalēmu eṭlu paaḍaipōyenō daani gummamulu agnichetha eṭlu kaalchabaḍenō meeru chuchiyunnaaru, manaku ikameedaṭa ninda raakuṇḍa yerooshalēmuyokka praakaaramunu marala kaṭṭudamu raṇḍi.

18. ఇదియుగాక నాకు సహాయము చేయు దేవుని కరుణాహస్తమును గూర్చియు, రాజు నాకు సెలవిచ్చిన మాటలన్నియు నేను వారితో చెప్పితిని. అందుకు వారు-మనము కట్టుటకు పూనుకొందము రండని చెప్పి యీ మంచికార్యము చేయుటకై బలము తెచ్చుకొనిరి.

18. idiyugaaka naaku sahaayamu cheyu dhevuni karuṇaahasthamunu goorchiyu, raaju naaku selavichina maaṭalanniyu nēnu vaarithoo cheppithini. Anduku vaaru-manamu kaṭṭuṭaku poonukondamu raṇḍani cheppi yee man̄chikaaryamu cheyuṭakai balamu techukoniri.

19. అయితే హోరోనీయుడైన సన్బల్లటును, అమ్మో నీయుడైన దాసుడగు టోబీయా అనువాడును, అరబీయు డైన గెషెమును ఆ మాట వినినప్పుడు మమ్మును హేళన చేసి మా పని తృణీకరించి మీరు చేయు పనియేమిటి? రాజుమీద తిరుగుబాటు చేయుదురా అని చెప్పిరి.

19. ayithē hōrōneeyuḍaina sanballaṭunu, ammō neeyuḍaina daasuḍagu ṭōbeeyaa anuvaaḍunu, arabeeyu ḍaina geshemunu aa maaṭa vininappuḍu mammunu hēḷana chesi maa pani truṇeekarin̄chi meeru cheyu paniyēmiṭi? Raajumeeda thirugubaaṭu cheyuduraa ani cheppiri.

20. అందుకు నేను-ఆకాశమందు నివాసియైన దేవుడు తానే మా యత్నమును సఫలము చేయును గనుక ఆయన దాసులమైన మేము కట్టుటకు పూనుకొనుచున్నాము, యెరూషలేమునందు మీకు భాగమైనను స్వతంత్రమైనను జ్ఞాపక సూచనయైనను లేదని ప్రత్యుత్తరమిచ్చితిని.

20. anduku nēnu-aakaashamandu nivaasiyaina dhevuḍu thaanē maa yatnamunu saphalamu cheyunu ganuka aayana daasulamaina mēmu kaṭṭuṭaku poonukonuchunnaamu, yerooshalēmunandu meeku bhaagamainanu svathantramainanu gnaapaka soochanayainanu lēdani pratyuttharamichithini.


Shortcut Links
నెహెమ్యా - Nehemiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2022. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.