Esther - ఎస్తేరు 3 | View All

1. ఈ సంగతులైన తరువాత రాజైన అహష్వేరోషు హమ్మెదాతా కుమారుడును అగాగీయుడునగు హామానును ఘనపరచి వాని హెచ్చించి, వాని పీఠమును తన దగ్గర నున్న అధిపతులందరికంటె ఎత్తుగా నుంచెను.

1. ee saṅgathulaina tharuvaatha raajaina ahashvērōshu hammedaathaa kumaaruḍunu agaageeyuḍunagu haamaanunu ghanaparachi vaani hechin̄chi, vaani peeṭhamunu thana daggara nunna adhipathulandarikaṇṭe etthugaa nun̄chenu.

2. కాబట్టి రాజు గుమ్మముననున్న రాజసేవకులందరును రాజాజ్ఞాను సారముగా మోకాళ్లూని హామానునకు నమస్కరించిరి. మొర్దెకై వంగకయు నమస్కారము చేయకయు నుండగా

2. kaabaṭṭi raaju gummamunanunna raajasēvakulandarunu raajaagnaanu saaramugaa mōkaaḷlooni haamaanunaku namaskarin̄chiri. Mordekai vaṅgakayu namaskaaramu cheyakayu nuṇḍagaa

3. రాజు గుమ్మముననున్న రాజసేవకులు నీవు రాజాజ్ఞను ఎందుకు మీరుచున్నావని మొర్దెకైని అడిగిరి.

3. raaju gummamunanunna raajasēvakulu neevu raajaagnanu enduku meeruchunnaavani mordekaini aḍigiri.

4. ఈ ప్రకారము వారు ప్రతిదినము అతనితో చెప్పుచు వచ్చినను అతడు వారి మాట చెవిని బెట్టకపోయెను గనుక వారుమొర్దెకైయొక్క మాటలు స్థిరపడునో లేదో చూతమని దాని హామానునకు తెలిపిరి. ఏలయనగా అతడునేను యూదుడను గనుక ఆ పని చేయజాలనని వారితో చెప్పి యుండెను.

4. ee prakaaramu vaaru prathidinamu athanithoo cheppuchu vachinanu athaḍu vaari maaṭa chevini beṭṭakapōyenu ganuka vaarumordekaiyokka maaṭalu sthirapaḍunō lēdō choothamani daani haamaanunaku telipiri. yēlayanagaa athaḍunēnu yooduḍanu ganuka aa pani cheyajaalanani vaarithoo cheppi yuṇḍenu.

5. మొర్దెకై వంగకయు నమస్కరింపకయు నుండుట హామాను చూచినప్పుడు బహుగా కోపగించి

5. mordekai vaṅgakayu namaskarimpakayu nuṇḍuṭa haamaanu chuchinappuḍu bahugaa kōpagin̄chi

6. మొర్దెకై ప్రాణము మాత్రము తీయుట స్వల్పకార్యమని యెంచి, మొర్దెకైయొక్క జనులు ఎవరైనది తెలిసికొని, అహష్వేరోషుయొక్క రాజ్యమందంతటనుండు మొర్దెకై స్వజనులగు యూదులనందరిని సంహరించుటకు ఆలోచించెను.

6. mordekai praaṇamu maatramu theeyuṭa svalpakaaryamani yen̄chi, mordekaiyokka janulu evarainadhi telisikoni, ahashvērōshuyokka raajyamandanthaṭanuṇḍu mordekai svajanulagu yoodulanandarini sanharin̄chuṭaku aalōchin̄chenu.

7. రాజైన అహష్వేరోషుయొక్క యేలుబడి యందు పండ్రెండవ సంవత్సరమున నీసాను మాసమున, అనగా, ప్రథమమాసమున వారు హామాను ఎదుట పూరు, అనగా చీటిని దినదినమునకును నెల నెలకును అదారు అను పండ్రెండవ నెలవరకు వేయుచు వచ్చిరి.

7. raajaina ahashvērōshuyokka yēlubaḍi yandu paṇḍreṇḍava samvatsaramuna neesaanu maasamuna, anagaa, prathamamaasamuna vaaru haamaanu eduṭa pooru, anagaa chiṭini dinadhinamunakunu nela nelakunu adaaru anu paṇḍreṇḍava nelavaraku vēyuchu vachiri.

8. అంతట హామాను అహష్వేరోషుతో చెప్పినదేమనగా మీ రాజ్య సంస్థా నములన్నిటియందుండు జనులలో ఒక జాతివారు చెదరి యున్నారు; వారి విధులు సకలజనుల విధులకు వేరుగా ఉన్నవి; వారు రాజుయొక్క ఆజ్ఞలను గైకొనువారు కారు; కాబట్టి వారిని ఉండనిచ్చుట రాజునకు ప్రయోజనకరము కాదు.

8. anthaṭa haamaanu ahashvērōshuthoo cheppinadhemanagaa mee raajya sansthaa namulanniṭiyanduṇḍu janulalō oka jaathivaaru chedari yunnaaru; vaari vidhulu sakalajanula vidhulaku vērugaa unnavi; vaaru raajuyokka aagnalanu gaikonuvaaru kaaru; kaabaṭṭi vaarini uṇḍanichuṭa raajunaku prayōjanakaramu kaadu.

9. రాజునకు సమ్మతియైతే వారు హతము చేయబడునట్లును, నేను ఆ పనిచేయువారికి ఇరువదివేల మణుగుల వెండిని రాజుయొక్క ఖజానాలో ఉంచుటకు తూచి అప్పగించునట్లును, చట్టము పుట్టించుమనగా

9. raajunaku sammathiyaithē vaaru hathamu cheyabaḍunaṭlunu, nēnu aa panicheyuvaariki iruvadhivēla maṇugula veṇḍini raajuyokka khajaanaalō un̄chuṭaku thoochi appagin̄chunaṭlunu, chaṭṭamu puṭṭin̄chumanagaa

10. రాజు తనచేతి ఉంగరము తీసి దానిని హమ్మెదాతా కుమారుడైన అగాగీయుడగు హామానున కిచ్చి

10. raaju thanachethi uṅgaramu theesi daanini hammedaathaa kumaaruḍaina agaageeyuḍagu haamaanuna kichi

11. ఆ వెండి నీ కియ్య బడియున్నది;నీ దృష్టికి ఏది అనుకూలమో అది ఆ జను లకు చేయునట్లుగా వారును నీకు అప్పగింపబడి యున్నారని రాజు సెలవిచ్చెను. ఈ హామాను యూదులకు శత్రువు.

11. aa veṇḍi nee kiyya baḍiyunnadhi;nee drushṭiki ēdi anukoolamō adhi aa janu laku cheyunaṭlugaa vaarunu neeku appagimpabaḍi yunnaarani raaju selavicchenu. ee haamaanu yoodulaku shatruvu.

12. మొదటి నెల పదమూడవ దినమందు రాజుయొక్క వ్రాతగాండ్రు పిలువబడిరి; హామాను ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారము అంతయు ఆ యా సంస్థానములమీద నుంచ బడిన రాజుయొక్క అధిపతులకును అధికారులకును, ఆ యా సంస్థానములలోని జనములమీద నుంచబడిన అధి పతులకును అధికారులకును,వారి వారి లిపినిబట్టియు, ఆ యా జనములభాషను బట్టియు, రాజైన అహష్వేరోషు పేరట ఆ వ్రాతగాండ్రచేత తాకీదులు వ్రాయింపబడి రాజు ఉంగరముచేత ముద్రింపబడెను.

12. modaṭi nela padamooḍava dinamandu raajuyokka vraathagaaṇḍru piluvabaḍiri; haamaanu aagnaapin̄china prakaaramu anthayu aa yaa sansthaanamulameeda nun̄cha baḍina raajuyokka adhipathulakunu adhikaarulakunu, aa yaa sansthaanamulalōni janamulameeda nun̄chabaḍina adhi pathulakunu adhikaarulakunu,vaari vaari lipinibaṭṭiyu, aa yaa janamulabhaashanu baṭṭiyu, raajaina ahashvērōshu pēraṭa aa vraathagaaṇḍrachetha thaakeedulu vraayimpabaḍi raaju uṅgaramuchetha mudrimpabaḍenu.

13. అదారు అను పండ్రెండవ నెల పదమూడవ దినమందు ¸యౌవనుల నేమి వృద్ధులనేమి శిశువుల నేమి స్త్రీల నేమి యూదుల నందరిని ఒక్కదినమందే బొత్తిగా నిర్మూలము చేసి వారి సొమ్ము కొల్లపుచ్చు కొమ్మని తాకీదులు అంచెవారిచేత రాజ్య సంస్థానములన్నిటికిని పంపబడెను.

13. adaaru anu paṇḍreṇḍava nela padamooḍava dinamandu ¸yauvanula nēmi vruddhulanēmi shishuvula nēmi streela nēmi yoodula nandarini okkadhinamandhe botthigaa nirmoolamu chesi vaari sommu kollapuchu kommani thaakeedulu an̄chevaarichetha raajya sansthaanamulanniṭikini pampabaḍenu.

14. మరియు ఒకానొక దినమునకు వారు సిద్ధపడవలెనను ఆ ఆజ్ఞకు ఒక ప్రతి ప్రబలింపబడినదై ప్రతి సంస్థానములోనున్న సమస్త జనులకు ఇయ్యబడుటకు పంపబడెను.

14. mariyu okaanoka dinamunaku vaaru siddhapaḍavalenanu aa aagnaku oka prathi prabalimpabaḍinadai prathi sansthaanamulōnunna samastha janulaku iyyabaḍuṭaku pampabaḍenu.

15. అంచెవారు రాజాజ్ఞ చేత త్వరపెట్టబడి బయలువెళ్లిరి. ఆ యాజ్ఞ షూషను కోటలో ఇయ్యబడెను, దాని విని షూషను పట్టణము కలతపడెను. అంతట రాజును హామానును విందుకు కూర్చుండిరి.

15. an̄chevaaru raajaagna chetha tvarapeṭṭabaḍi bayaluveḷliri. aa yaagna shooshanu kōṭalō iyyabaḍenu, daani vini shooshanu paṭṭaṇamu kalathapaḍenu. Anthaṭa raajunu haamaanunu vinduku koorchuṇḍiri.Shortcut Links
ఎస్తేరు - Esther : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |