Esther - ఎస్తేరు 5 | View All

1. మూడవ దినమందు ఎస్తేరు రాజభూషణములు ధరించుకొని, రాజునగరుయొక్క ఆవరణములో రాజు సన్నిధికి వెళ్లి నిలిచెను. రాజనగరు ద్వారమునకు ఎదురుగానున్న రాజావరణములో తన రాజాసనముమీద రాజు కూర్చుని యుండెను.

1. And on the third day it came to passe, that Esther put on her royall apparell, and stoode in the court of the kinges palace within, ouer against ye kinges house: and the king sat vpon his royall seate in the kinges palace ouer against the gate of the house. (15:1) Mardocheus also bade Hester go in vnto the kyng, and pray for her people, and for her countrey. (15:2) Remember (saith he) the dayes of thy lowe estate, how thou wast nourished vnder my hande: For Aman whiche is next vnto the kyng, hath geuen sentence of death against vs: (15:3) Call thou therefore vpon the Lorde, and speake for vs vnto the king, and deliuer vs from death. (15:4) And vpon the thirde day it happened that Hester layde away the mourning garmentes, and put on her glorious apparell, (15:5) And deckt her selfe goodly (after that she had called vpon God, whiche is the beholder and sauiour of all thinges) [and] toke two maydens with her: (15:6) Upon the one she leaned her selfe, as one that was tender: (15:7) The other folowed her, and bare the trayne of her vesture. (15:8) The shine of her beautie made her face rose coloured, the similitude of her face was chearefull and amiable: but her heart was sorowfull for great feare. (15:9) She went in thorowe all the doores, and stoode before the kyng: The kyng sate vpon the trone of his kyngdome, and was clothed in his goodly aray, all shining with golde, and set with precious stones, and he was very terrible.

2. రాణియైన ఎస్తేరు ఆవరణములో నిలువబడి యుండుట రాజు చూడగా ఆమెయందు అతనికి దయ పుట్టెను. రాజు తన చేతిలోనుండు బంగారపు దండమును ఎస్తేరుతట్టు చాపగా ఎస్తేరు దగ్గరకు వచ్చి దండము యొక్క కొన ముట్టెను.

2. And when the king sawe Esther the queene standing in the court, she founde grace in his sight: And the king held out the golden scepter that was in his hand: So Esther stept foorth and touched the top of the scepter. (15:10) He lyft vp his face that shone in the clearnesse, and looked grimly vpon her: Then fel the Queene downe, was pale and faynte, leaned her selfe vpon the head of the mayde that went with her. (15:11) Neuerthelesse, God turned the kinges minde that he was gentle, that he leaped out of his seate for feare, and gate her in his armes, and helde her vp tyll she came to her self againe, he gaue her louing wordes also, and said vnto her: (15:12) Hester, what is the matter? I am thy brother, be of good cheare: (15:13) Thou shalt not die, for our commaundement toucheth the commons, and not thee: Come nye. (15:14) And with that he helde vp his golden rodde, and layde it vpon her necke. (15:15) And imbraced her frendly, and sayd: Talke with me. (15:16) Then sayde she: I sawe thee (O Lorde) as an angell of God, and my heart was troubled for feare of thy maiestie and clearnesse. (15:17) For excellent and wonderfull art thou O Lorde, and thy face is full of amitie. (15:18) But as she was thus speaking vnto hym, she fell downe agayne for fayntnesse: (15:19) For the whiche cause the kyng was afraide, and all his seruauntes comforted her.

3. రాజురాణియైన ఎస్తేరూ, నీకేమి కావలెను? నీ మనవి యేమిటి? రాజ్యములో సగము మట్టుకు నీకను గ్రహించెదనని ఆమెతో చెప్పగా
మార్కు 6:23

3. Then saide the king vnto her: What wylt thou queene Esther? and what requirest thou? [aske] euen the halfe of the empire, and it shalbe geuen thee.

4. ఎస్తేరు రాజునకు యుక్తముగా తోచినయెడల నేను రాజుకొరకు సిద్ధము చేయించిన విందునకు రాజవైన తామును హామానును నేడు రావలెనని కోరుచున్నానని ప్రత్యుత్తరమిచ్చెను.

4. And Esther aunswered: If it please the king, let the king and Haman come this day vnto the banket that I haue prepared for him.

5. ఎస్తేరు మాటప్రకారముగా జరుగునట్లు హామాను చేయ వలయునని త్వరపెట్టుమని రాజు సెలవియ్యగా రాజును హామానును ఎస్తేరు చేయించిన విందునకు వచ్చిరి.

5. And the king saide: Cause Haman to make haste, that he may do as Esther hath saide. So the king and Haman came to the banket that Esther had prepared.

6. రాజు ద్రాక్షారసపు విందుకు కూర్చుండి ఎస్తేరును చూచి నీ కోరిక యేమిటి? అది నీకనుగ్రహింపబడును, నీ మనవి యేమిటి? అది రాజ్యములో సగముమట్టుకైనను చేయబడునని చెప్పగా
మార్కు 6:23

6. And the king saide vnto Esther at the banket of wine: What is thy petition, that it may be geuen thee? And what requirest thou? If it be euen the halfe of the empire, it shall be done.

7. ఎస్తేరు ఈలాగు ప్రత్యుత్తరమిచ్చెను రాజవైన తమ దృష్టికి నా యెడల దయకలిగి నా మనవి చొప్పునను నా కోరికచొప్పునను జరిగించుట రాజవైన తమకు అనుకూలమైతే

7. Then aunswered Esther, and said: My petition and desire is,

8. రాజవైన తామును హామానును మీ నిమిత్తము నేను చేయింపబోవు విందునకు రావలెను. రాజవైన తాము చెప్పినట్లు రేపటి దినమున నేను చేయుదును; ఇదే నా మనవియు నా కోరికయు ననెను.

8. If I haue founde grace in the sight of the king, and if it please the king to geue me my petition, and to fulfil my request, then let the king and Haman come to the banket that I shall prepare for the: and so wyl I do to morowe, as the king hath saide.

9. ఆ దినమందు హామాను సంతోషించి మనోల్లాసముగలవాడై బయలువెళ్లి, రాజుగుమ్మముననుండు మొర్దెకై తన్ను చూచియు అతడు లేచి నిలువకయు కదలకయు ఉన్నం దున మొర్దెకై మీద బహుగా కోపగించెను.

9. Then went Haman foorth the same day ioyfull and mery in his minde: But when the same Haman sawe Mardocheus in the kinges gate, that he stoode not vp nor moued for him, he was ful of indignation at Mardocheus.

10. అయితే హామాను కోపము అణచుకొని తన యింటికిపోయి తనస్నేహితులను తన భార్యయైన జెరెషును పిలిపించి

10. Neuerthelesse, Haman refrained him selfe, and when he came home he sent and called for his friendes and Zares his wyfe.

11. తనకు కలిగిన గొప్ప ఐశ్వర్యమును గూర్చియు, చాలామంది పిల్లలు తనకుండుటను గూర్చియు, రాజు తన్ను ఘనపరచి రాజు క్రిందనుండు అధిపతులమీదను సేవకులమీదను తన్ను ఏలాగున పెద్దగా చేసెనో దానిని గూర్చియు వారితో మాటలాడెను.

11. And Haman tolde them of the glory of his riches, and the multitude of his children, and all the thinges wherein the king had promoted him so greatly, and how that he had set him aboue the princes and seruauntes of the king.

12. మరియు అతడు రాణియైన ఎస్తేరు తాను చేయించిన విందునకు రాజును నన్ను తప్ప మరి యెవనిని పిలిపించలేదు,రేపటి దినమున కూడ రాజుతో కలిసి విందునకు రమ్మని నాకు సెలవైనదని తెలియజేసెను.

12. Haman saide moreouer: Yea, Esther the queene did let no man come in with the king vnto the bancket that she had prepared, except me: and to morowe am I bidden vnto her also with the king.

13. అయితే యూదుడైన మొర్దెకై రాజుగుమ్మమున కూర్చునియుండుట నేను చూచునంత కాలము ఆ పదవి అంతటివలన నాకు ప్రయోజనమేమియు లేదని అతడు చెప్పగా

13. But in all this am I not satisfied, as long as I see Mardocheus the Iewe sitting at the kinges gate.

14. అతని భార్యయైన జెరెషును అతని స్నేహితులందరును ఏబది మూరల ఎత్తుగల యొక ఉరికొయ్య చేయించుము; దాని మీద మొర్దెకై ఉరి తీయింపబడునట్లు రేపు నీవు రాజుతో మనవి చేయుము; తరువాత నీవు సంతోషముగా రాజుతో కూడ విందునకు పోదువు అని అతనితో చెప్పిరి. ఈ సంగతి హామానునకు యుక్తముగా కనబడినందున అతడు ఉరికొయ్య యొకటి సిద్ధము చేయించెను.

14. Then saide Zares his wyfe and all his friendes vnto him: Let them make a galous of fiftie cubites hie, and to morowe speake thou vnto the king that Mardocheus may be hanged thereon: then go thou in meryly with the king vnto the banket. And Haman was well content withall, and caused the galous to be made.Shortcut Links
ఎస్తేరు - Esther : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |