Job - యోబు 1 | View All

1. ఊజు దేశమునందు యోబు అను ఒక మనుష్యు డుండెను. అతడు యథార్థవర్తనుడును, న్యాయవంతుడునై దేవునియందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనము విసర్జించిన వాడు.
1 థెస్సలొనీకయులకు 5:22

1. ooju dheshamunandu yōbu anu oka manushyu ḍuṇḍenu. Athaḍu yathaarthavarthanuḍunu, nyaayavanthuḍunai dhevuniyandu bhayabhakthulu kaligi cheḍuthanamu visarjin̄china vaaḍu.

2. అతనికి ఏడుగురు కుమారులును ముగ్గురు కుమార్తెలును కలిగిరి.

2. athaniki ēḍuguru kumaarulunu mugguru kumaarthelunu kaligiri.

3. అతనికి ఏడువేల గొఱ్ఱెలును మూడువేల ఒంటెలును ఐదువందల జతల యెడ్లును ఐదువందల ఆడు గాడిదలును కలిగి, బహుమంది పనివారును అతనికి ఆస్తిగా నుండెను గనుక తూర్పు దిక్కు జనులందరిలో అతడే గొప్పవాడుగా నుండెను.

3. athaniki ēḍuvēla gorrelunu mooḍuvēla oṇṭelunu aiduvandala jathala yeḍlunu aiduvandala aaḍu gaaḍidalunu kaligi, bahumandi panivaarunu athaniki aasthigaa nuṇḍenu ganuka thoorpu dikku janulandarilō athaḍē goppavaaḍugaa nuṇḍenu.

4. అతని కుమారులందరు వంతుల చొప్పున అనుదినము ఒకరికొకరు తమ తమ యిండ్లలో విందు చేయనై కూడునప్పుడు తమ ముగ్గురు అక్కచెల్లెండ్రు తమతో కలిసి అన్నపానములు పుచ్చుకొనవలెనని వారిని పిలిపించుచు వచ్చిరి.

4. athani kumaarulandaru vanthula choppuna anudinamu okarikokaru thama thama yiṇḍlalō vindu cheyanai kooḍunappuḍu thama mugguru akkachelleṇḍru thamathoo kalisi annapaanamulu puchukonavalenani vaarini pilipin̄chuchu vachiri.

5. వారి వారి విందు దినములు పూర్తికాగా యోబు, తన కుమారులు పాపముచేసి తమ హృదయములలో దేవుని దూషించిరేమో అని వారిని పిలువనంపించి వారిని పవిత్రపరచి, అరుణోదయమున లేచి వారిలో ఒక్కొకని నిమిత్తమై దహనబలి నర్పించుచు వచ్చెను. యోబు నిత్యము ఆలాగున చేయుచుండెను.

5. vaari vaari vindu dinamulu poorthikaagaa yōbu, thana kumaarulu paapamuchesi thama hrudayamulalō dhevuni dooshin̄chirēmō ani vaarini piluvanampin̄chi vaarini pavitraparachi, aruṇōdayamuna lēchi vaarilō okkokani nimitthamai dahanabali narpin̄chuchu vacchenu. Yōbu nityamu aalaaguna cheyuchuṇḍenu.

6. దేవదూతలు యెహోవా సన్నిధిని నిలుచుటకై వచ్చిన దినమొకటి తటస్థించెను. ఆ దినమున అపవాదియగు వాడు వారితో కలిసి వచ్చెను.

6. dhevadoothalu yehōvaa sannidhini niluchuṭakai vachina dinamokaṭi thaṭasthin̄chenu. aa dinamuna apavaadhiyagu vaaḍu vaarithoo kalisi vacchenu.

7. యెహోవా-నీవు ఎక్కడనుండి వచ్చితివని వాని నడుగగా అపవాది-భూమి మీద ఇటు అటు తిరుగులాడుచు అందులో సంచరించుచు వచ్చితినని యెహోవాకు ప్రత్యుత్తర మిచ్చెను.

7. yehōvaa-neevu ekkaḍanuṇḍi vachithivani vaani naḍugagaa apavaadhi-bhoomi meeda iṭu aṭu thirugulaaḍuchu andulō san̄charin̄chuchu vachithinani yehōvaaku pratyutthara micchenu.

8. అందుకు యెహోవా-నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలో చించితివా? అతడు యథార్థవర్తనుడును న్యాయవంతుడునై దేవునియందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనము విసర్జించిన వాడు, భూమిమీద అతని వంటివాడెవడును లేడు.
1 థెస్సలొనీకయులకు 5:22

8. anduku yehōvaa-neevu naa sēvakuḍaina yōbu saṅgathi aalō chin̄chithivaa? Athaḍu yathaarthavarthanuḍunu nyaayavanthuḍunai dhevuniyandu bhayabhakthulu kaligi cheḍuthanamu visarjin̄china vaaḍu, bhoomimeeda athani vaṇṭivaaḍevaḍunu lēḍu.

9. అని అడుగగా అపవాది యోబు ఊరకయే దేవునియందు భయభక్తులు కలవాడాయెనా?
ప్రకటన గ్రంథం 12:10

9. ani aḍugagaa apavaadhi yōbu oorakayē dhevuniyandu bhayabhakthulu kalavaaḍaayenaa?

10. నీవు అతనికిని అతని యింటివారికిని అతనికి కలిగిన సమస్తమునకును చుట్టు కంచె వేసితివి గదా? నీవు అతని చేతిపనిని దీవించుచుండుట చేత అతని ఆస్తి దేశములో బహుగా విస్తరించియున్నది.

10. neevu athanikini athani yiṇṭivaarikini athaniki kaligina samasthamunakunu chuṭṭu kan̄che vēsithivi gadaa? neevu athani chethipanini deevin̄chuchuṇḍuṭa chetha athani aasthi dheshamulō bahugaa vistharin̄chiyunnadhi.

11. అయినను నీవు ఇప్పుడు నీ చేయి చాపి అతనికి కలిగిన సమస్తమును మొత్తిన యెడల అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషించి నిన్ను విడిచిపోవును అని యెహోవాతో అనగా

11. ayinanu neevu ippuḍu nee cheyi chaapi athaniki kaligina samasthamunu motthina yeḍala athaḍu nee mukhamu eduṭanē dooshin̄chi ninnu viḍichipōvunu ani yehōvaathoo anagaa

12. యెహోవా ఇదిగో అతనికి కలిగిన సమస్తమును నీ వశమున ఉన్నది; అతనికి మాత్రము ఏ హానియు చేయ కూడదని అపవాదికి సెలవియ్యగా వాడు యెహోవా సన్నిధినుండి బయలు వెళ్లెను.

12. yehōvaa idigō athaniki kaligina samasthamunu nee vashamuna unnadhi; athaniki maatramu ē haaniyu cheya kooḍadani apavaadhiki selaviyyagaa vaaḍu yehōvaa sannidhinuṇḍi bayalu veḷlenu.

13. ఒకదినమున యోబు కుమారులును కుమార్తెలును తమ అన్నయింట భోజనముచేయుచు ద్రాక్షారసము పానము చేయుచునుండగా ఒక దూత అతనియొద్దకు వచ్చి

13. okadhinamuna yōbu kumaarulunu kumaarthelunu thama annayiṇṭa bhōjanamucheyuchu draakshaarasamu paanamu cheyuchunuṇḍagaa oka dootha athaniyoddhaku vachi

14. ఎద్దులు నాగలి దున్నుచు గాడిదలు వాటి సమీపమున మేయుచునుండగా షెబాయీయులు వాటిమీద పడి వాటిని పట్టుకొని పోయి

14. eddulu naagali dunnuchu gaaḍidalu vaaṭi sameepamuna mēyuchunuṇḍagaa shebaayeeyulu vaaṭimeeda paḍi vaaṭini paṭṭukoni pōyi

15. ఖడ్గముతో పనివారిని హతముచేసిరి. జరిగినది నీకు తెలియజేయుటకు నేనొక్కడనే తప్పించుకొని వచ్చి యున్నాననెను.

15. khaḍgamuthoo panivaarini hathamuchesiri. Jariginadhi neeku teliyajēyuṭaku nēnokkaḍanē thappin̄chukoni vachi yunnaananenu.

16. అతడు ఇంక మాట లాడుచుండగా మరియొకడు వచ్చిదేవుని అగ్ని ఆకాశమునుండి పడి గొఱ్ఱెలను పనివారిని రగులబెట్టి కాల్చి వేసెను; దానిని నీకు తెలియజేయుటకు నేనొక్కడనే తప్పించుకొని వచ్చియున్నాననెను.

16. athaḍu iṅka maaṭa laaḍuchuṇḍagaa mariyokaḍu vachidhevuni agni aakaashamunuṇḍi paḍi gorrelanu panivaarini ragulabeṭṭi kaalchi vēsenu; daanini neeku teliyajēyuṭaku nēnokkaḍanē thappin̄chukoni vachiyunnaananenu.

17. అతడు ఇంక మాట లాడుచుండగా మరియొకడు వచ్చికల్దీయులు మూడు సమూహములుగా వచ్చి ఒంటెలమీద పడి వాటిని కొనిపోయి ఖడ్గముచేత పనివారిని చంపిరి; నీకు దానిని తెలియజేయుటకు నేనొక్కడనే తప్పించుకొని వచ్చియున్నా ననెను.

17. athaḍu iṅka maaṭa laaḍuchuṇḍagaa mariyokaḍu vachikaldeeyulu mooḍu samoohamulugaa vachi oṇṭelameeda paḍi vaaṭini konipōyi khaḍgamuchetha panivaarini champiri; neeku daanini teliyajēyuṭaku nēnokkaḍanē thappin̄chukoni vachiyunnaa nanenu.

18. అతడు మాటలాడుచుండగా వేరొకడు వచ్చినీ కుమారులును నీ కుమార్తెలును తమ అన్న యింట భోజనము చేయుచు ద్రాక్షారసము పానము చేయు చుండగా

18. athaḍu maaṭalaaḍuchuṇḍagaa vērokaḍu vachinee kumaarulunu nee kumaarthelunu thama anna yiṇṭa bhōjanamu cheyuchu draakshaarasamu paanamu cheyu chuṇḍagaa

19. గొప్ప సుడిగాలి అరణ్యమార్గముగా వచ్చి ఆ యింటి నాలుగు మూలలను కొట్టగా అది ¸యౌవనుల మీద పడినందున వారు చనిపోయిరి; దానిని నీకు తెలియ జేయుటకు నేనొక్కడనే తప్పించుకొని వచ్చియున్నాననెను.

19. goppa suḍigaali araṇyamaargamugaa vachi aa yiṇṭi naalugu moolalanu koṭṭagaa adhi ¸yauvanula meeda paḍinanduna vaaru chanipōyiri; daanini neeku teliya jēyuṭaku nēnokkaḍanē thappin̄chukoni vachiyunnaananenu.

20. అప్పుడు యోబు లేచి తన పై వస్త్రమును చింపుకొని తలవెండ్రుకలు గొరిగించుకొని నేలమీద సాష్టాంగపడి నమస్కారముచేసి ఇట్లనెను
మత్తయి 26:65

20. appuḍu yōbu lēchi thana pai vastramunu chimpukoni thalaveṇḍrukalu gorigin̄chukoni nēlameeda saashṭaaṅgapaḍi namaskaaramuchesi iṭlanenu

21. నేను నా తల్లిగర్భములోనుండి దిగంబరినై వచ్చితిని, దిగంబరినై అక్కడికి తిరిగి వెళ్లెదను; యెహోవా ఇచ్చెను యెహోవా తీసికొని పోయెను, యెహోవా నామమునకు స్తుతి కలుగునుగాక.
1 తిమోతికి 6:7

21. nēnu naa thalligarbhamulōnuṇḍi digambarinai vachithini, digambarinai akkaḍiki thirigi veḷledanu; yehōvaa icchenu yehōvaa theesikoni pōyenu, yehōvaa naamamunaku sthuthi kalugunugaaka.

22. ఈ సంగతులలో ఏ విషయమందును యోబు ఏ పాపమును చేయలేదు, దేవుడు అన్యాయము చేసెనని చెప్పలేదు.

22. ee saṅgathulalō ē vishayamandunu yōbu ē paapamunu cheyalēdu, dhevuḍu anyaayamu chesenani cheppalēdu.Shortcut Links
యోబు - Job : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |