Job - యోబు 36 | View All

1. మరియఎలీహు ఇంక యిట్లనెను

ఎలీహు ఇప్పటికీ 3 సార్లు మాట్లాడాడు (యోబు 32:6; యోబు 34:1; యోబు 35:1). అంటే, ముగ్గురు మిత్రులు మాట్లాడినన్ని సార్లు తానూ మాట్లాడాడు. వినేవాళ్ళు కొంత అసహనాన్ని చూపించారేమో. ఉండండి అంటున్నాడు, దేవుని తరఫున మాట్లాడడానికి నాకింకా ఉంది.

2. కొంతసేపు నన్ను ఓర్చుకొనుము ఈ సంగతి నీకు తెలియజేసెదను. ఏలయనగా దేవునిపక్షముగా నేనింకను మాటలాడ వలసి యున్నది.

3. దూరమునుండి నేను జ్ఞానము తెచ్చుకొందును నన్ను సృజించినవానికి నీతిని ఆరోపించెదను.

ఇతరులు చెప్పిన మాటలు వేటిలోనూ లేని సత్యాన్ని తాను వెల్లడిస్తాననుకొంటున్నాడు. తనకు సత్యం తెలుసుననీ తన జ్ఞానం గొప్పదనీ అతని నమ్మకం. అతని వినయాన్ని శంకించేందుకు అతను మళ్ళీ మళ్ళీ మనకు అవకాశాన్నిస్తున్నాడు. తన జ్ఞానం పరిపూర్ణమైనదని చెప్పుకునేవాడి గురించి ఏమనుకోవాలి?

4. నా మాటలు ఏమాత్రమును అబద్ధములు కావు పూర్ణజ్ఞాని యొకడు నీ యెదుట నున్నాడు.

5. ఆలోచించుము దేవుడు బలవంతుడు గాని ఆయన ఎవనిని తిరస్కారము చేయడు ఆయన వివేచనాశక్తి బహు బలమైనది.

ఈ వచనాల్లో ఎలీహు ముఖ్యంగా రెండు అంశాల గురించి మాట్లాడతాడు. మొదటిది, మనుష్యులకు ఏది జరగాలో దేవుడే తన జ్ఞానం చొప్పున నిష్పక్షపాతంగా నిర్ణయిస్తాడు (5-9 వ). రెండోది, దేవుని శిక్ష వెనుక కరుణతో కూడిన ఉద్దేశం ఉంది – దారి తప్పి తిరిగేవాడి మార్గాన్ని సరిచేసి మార్చడం (10-15 వ. యోబు 33:14-30 చూడండి). తరువాత ఈ సత్యాలను ఎలీహు యోబుకు అన్వయించాడు (16-21 వ). ఎలీహు అన్నదాన్లో మంచి ఉంది (ఉదాహరణకు 15వ వచనం). అయితే “లోపం లేని జ్ఞానం” ఉన్నవాడి నుంచి మనం ఆశించేది ఇలాంటి మాటలు కాదు. ఈ లోకంలోనే దేవుడు న్యాయవంతులకు ప్రతిఫలమిచ్చి దుర్మార్గులను దండించడం విషయంలో తానూ మిగతా ముగ్గురు మిత్రులూ ఇంతకు ముందే వెలిబుచ్చిన పాత అభిప్రాయాన్నే మళ్ళీ చెప్తున్నాడు. ఈ అభిప్రాయానికి వ్యతిరేకంగా యోబు చెప్పిన విషయాలన్నిటినీ, మిగతా వారిలాగానే ఎలీహు కూడా పట్టించుకోలేదు. తన మాటలు కొన్నిటి ద్వారా తాను యోబును అర్థం చేసుకోలేదన్న విషయాన్ని బయట పెడుతున్నాడు.

6. భక్తిహీనుల ప్రాణమును ఆయన కాపాడడు ఆయన దీనులకు న్యాయము జరిగించును.

7. నీతిమంతులను ఆయన చూడకపోడు సింహాసనముమీద కూర్చుండు రాజులతో ఆయన వారిని నిత్యమును కూర్చుండబెట్టును వారు ఘనపరచబడుదురు.

8. వారు సంకెళ్లతో కట్టబడినయెడలను బాధాపాశములచేత పట్టబడినయెడలను

9. అప్పుడు వారు గర్వముగా ప్రవర్తించిరని ఆయన వారి వారి కార్యములను వారి వారి దోషములను వారికి తెలియజేయును.

10. ఉపదేశము వినుటకై వారి చెవిని తెరువజేయును. పాపము విడిచి రండని ఆజ్ఞ ఇచ్చును.

11. వారు ఆలకించి ఆయనను సేవించినయెడల తమ దినములను క్షేమముగాను తమ సంవత్సరములను సుఖముగాను వెళ్లబుచ్చెదరు.

12. వారు ఆలకింపనియెడల వారు బాణములచేత కూలి నశించెదరు. జ్ఞానములేక చనిపోయెదరు.

13. అయినను లోలోపల హృదయపూర్వకమైన భక్తిలేని వారు క్రోధము నుంచుకొందురు. ఆయన వారిని బంధించునప్పుడు వారు మొఱ్ఱపెట్టరు.

14. కావున వారు ¸యౌవనమందే మృతినొందుదురు వారి బ్రదుకు పురుషగాముల బ్రదుకువంటిదగును.

15. శ్రమపడువారిని వారికి కలిగిన శ్రమవలన ఆయన విడిపించును.బాధవలన వారిని విధేయులుగా చేయును.

16. అంతియేకాక బాధలోనుండి ఆయన నిన్ను తప్పిం చును. ఇరుకులేని విశాలస్థలమునకు నిన్ను తోడుకొని పోవును నీ ఆహారమును క్రొవ్వుతో నింపును.

17. దుష్టుల తీర్పు నీలో పూర్తిగా కనబడుచున్నది న్యాయవిమర్శయు తీర్పును కూడుకొనియున్నవి.

18. నీకు క్రోధము పుట్టుచున్నది గనుక నీవు ఒక వేళ తిరస్కారము చేయుదువేమో జాగ్రత్తపడుము నీవు చేయవలసిన ప్రాయశ్చిత్తము గొప్పదని నీవు మోసపోయెదవేమో జాగ్రత్తపడుము.

19. నీవు మొఱ్ఱపెట్టుటయు బలప్రయత్నములు చేయుటయు బాధనొందకుండ నిన్ను తప్పించునా?

20. జనులను తమ స్థలములలోనుండి కొట్టివేయు రాత్రి రావలెనని కోరుకొనకుము.

21. జాగ్రత్తపడుము చెడుతనము చేయకుండుము. దుఃఖానుభవముకన్న అది మంచిదని నీవు వాని కోరు కొనియున్నావు.

22. ఆలోచించుము, దేవుడు శక్తిమంతుడై ఘనత వహించినవాడు ఆయనను పోలిన బోధకుడెవడు?

ఈ వచనంతో ఎలీహు దేవుని గొప్పతనం గురించి ఒక సుదీర్ఘ ఉపన్యాసాన్ని ఆరంభించాడు. ఇది యోబు 37:24 వరకూ సాగేది. దీనంతటిలో దివ్యమైన సత్యాలున్నాయి. దీనికి “ప్రకృతి గురించిన ఎలీహు ప్రసంగం” అని పేరు పెట్టవచ్చు. ఈ భాగానికి మూల వాక్యాలు యోబు 36:26; యోబు 37:5 యోబు 37:14 యోబు 37:19. “దేవుడు చేసిన భౌతిక ప్రపంచంలో దేవుని విధానాలను మనం అర్థం చేసుకోలేము. అలాంటప్పుడు మనుషులను ఆయన పరిపాలించే తీరుతెన్నులను ఎలా అర్థం చేసుకోగలం? అవి కూడా నిగూఢమై మన గ్రహింపుకు అతీతంగా ఉంటాయి” అని యోబుతో అంటున్నాడు ఎలీహు. ఇది ఎంతైనా నిజం (యోబు 5:9; యోబు 11:7; యోబు 15::8; యెషయా 55:8-9; రోమీయులకు 11:33-34). ఈ సత్యాన్ని యోబు తన కోసం తీసుకొమ్మని ఎలీహు కోరుతున్నాడు. అయితే ఎలీహు వీటిని తనకోసం తీసుకోవడానికి కూడా ఇంతే సంసిద్ధత చురుకుదనం చూపుతున్నాడా? యోబు విషయంలో దేవుని తీరుతెన్నులన్నీ తనకు అర్థమైనట్టే మాట్లాడుతున్నాడు ఎలీహు.

23. ఆయనకు మార్గము నియమించినవాడెవడు? నీవు దుర్మార్గపు పనులు చేయుచున్నావని ఆయనతో ఎవడు పలుక తెగించును?

యోబు ఇలా చెయ్యడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడని ఎలీహు ఉద్దేశం.

24. మనుష్యులు కీర్తించిన ఆయన కార్యమును మహిమపరచుటకై నీవు జాగ్రత్తపడుము.

25. మనుష్యులందరు దాని చూచెదరు నరులు దూరమున నిలిచి దాని చూచెదరు.

26. ఆలోచించుము, దేవుడు మహోన్నతుడు మనము ఆయనను ఎరుగము ఆయన సంవత్సరముల సంఖ్య మితిలేనిది.

27. ఆయన ఉదకబిందువులను పైనుండి కురిపించును మంచుతోకూడిన వర్షమువలె అవి పడును

మొదటి భాగాన్ని ఇలా కూడా అనువదించవచ్చు – “నీటి బిందువులను ఆయన పైకి ఆకర్షిస్తాడు.” అంటే దేవుడు నీటియావిరి రూపంలో నీటిని భూమి మీది నుండి పైకి వెళ్ళేలా చేస్తాడు.

28. మేఘములు వాటిని కుమ్మరించును మనుష్యులమీదికి అవి సమృద్ధిగా దిగును.

దేవుడు వర్షాన్నీ తుఫానునూ చెయ్యడంలోను, మనుషులను పరిపాలించేందుకు వాటిని ఉపయోగించడంలోను తన మహా జ్ఞానాన్ని కనపరుస్తున్నాడు (31 వ).

29. మేఘములు వ్యాపించు విధమును ఆయన మందిరములోనుండి ఉరుములు వచ్చు విధమును ఎవడైనను గ్రహింపజాలునా?

30. ఆయన తనచుట్టు తన మెరుపును వ్యాపింపజేయును సముద్రపు అడుగుభాగమును ఆయన కప్పును.

31. వీటివలన ఆయన ఆ యా ప్రజలకు తీర్పుతీర్చును. ఆయన ఆహారమును సమృద్ధిగా ఇచ్చువాడు

32. ఇరుప్రక్కలను ఆయన మెరుపులు మెరిపించును గురికి తగలవలెనని ఆయన దానికి ఆజ్ఞాపించును

33. ఆయన గర్జనము ఆయనను ప్రసిద్ధిచేయును తాను వచ్చుచున్నాడని ఆయన పశువులకును తెలుపును.


Shortcut Links
యోబు - Job : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2022. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.