Job - యోబు 40 | View All

1. మరియయెహోవా యోబునకు ఈలాగు ప్రత్యుత్తరమిచ్చెను

2. ఆక్షేపణలు చేయజూచువాడు సర్వశక్తుడగు దేవునితో వాదింపవచ్చునా? దేవునితో వాదించువాడు ఇప్పుడు ప్రత్యుత్తర మియ్యవలెను.

యోబు తన వాదనను దేవుని ఎదుట వినిపించగోరాడు (యోబు 13:3; యోబు 23:4). తనను తాను సమర్థించుకొంటూ చెప్పవలసినది బోలెడంత ఉంది అనుకున్నాడు. అయితే వెనుకటి రెండు అధ్యాయాల్లో దేవుడు తన మహా జ్ఞానాన్నీ బల ప్రభావాలనూ వెల్లడి చేసి, యోబు జవాబివ్వలేని ప్రశ్నలతో అతణ్ణి ఉక్కిరిబిక్కిరి చేశాడు. ఇప్పుడు దేవుడు యోబును అడుగుతున్నాడు – దేవునికీ సలహానూ దిద్దుబాటునూ ఇచ్చేటంత జ్ఞానం యోబుకున్నదా? అలాగైతే ఇప్పుడు దేవునికి అతను జవాబు చెప్పాలి.

3. అప్పుడు యోబు యెహోవాకు ఈలాగున ప్రత్యుత్తర మిచ్చెను

యోబుకు జవాబు చెప్పే ధైర్యం లేదు. దేవుని న్యాయం గురించి అతనికి ఎదురైన ప్రశ్నలకు జవాబు దొరక్కపోయినప్పటికీ వాటిని దేవుని సముఖంలో అడగబోవడం లేదు (రోమీయులకు 9:20 పోల్చండి). యోబుతో దేవుడు వాడుకొన్న విధానం ఫలితాన్ని ఇచ్చింది. యోబు ఇక్కడ తన పాపాన్ని గురించి గాని భ్రష్ట స్వభావాన్ని గురించి గానీ మాట్లాడడం లేదు. తన అల్పత్వాన్నీ, మహా సృష్టికర్తతో మాట్లాడేందుకు తన అయోగ్యతనూ ఒప్పుకుంటున్నాడు. యోబును ఓదార్చి దీవించబోయే ముందు దేవుడు అతని విషయంలో సాధించవలసినది ఇంకా ఉంది. అతని బయటి స్థితిని నయం చేసే ముందు అతని మనోస్థితిని బాగు చెయ్యవలసి ఉంది. అందుకని యోబుతో మాట్లాడ్డం కొనసాగించాడు. దేవుడు తన చెంతకు వచ్చి తనతో మాట్లాడుతున్నాడన్న విషయమే దుఃఖంతో బాధలో ఉన్న ఆ మనిషికి వర్ణనాతీతమైన ఓదార్పును కలిగిస్తూ ఉంది గదా. యోబు ఇలా అనుకుని ఉండవచ్చు “దేవుడు ఏమి మాట్లాడినా సరే. అసలంటూ ఆయన మాట్లాడుతూవుంటే అదే పది వేలు” (కీర్తనల గ్రంథము 28:1 తో పోల్చండి).

4. చిత్తగించుము, నేను నీచుడను, నేను, నీకు ఏమని ప్రత్యుత్తరమిచ్చెదను? నా నోటిమీద నా చేతిని ఉంచుకొందును.

5. ఒక మారు మాటలాడితిని నేను మరల నోరెత్తను. రెండు సారులు మాటలాడితిని ఇకను పలుకను.

6. అప్పుడు యెహోవా సుడిగాలిలోనుండి ఈలాగు యోబుతో ప్రత్యుత్తరమిచ్చెను

7. పౌరుషము తెచ్చుకొని నీ నడుము కట్టుకొనుము నేను నీకు ప్రశ్నవేసెదను నీవు ప్రత్యుత్తరమిమ్ము.
లూకా 12:35

యోబు 38:3 మళ్ళీ రాసి ఉంది.

8. నీవు నా న్యాయమును బొత్తిగా కొట్టివేసెదవా? నిర్దోషివని నీవు తీర్పు పొందుటకై నామీద అపరాధము మోపుదువా?

యోబు చెప్పిన కొన్ని మాటల ధోరణి ఇదే (యోబు 7:20-21; యోబు 9:22-24; యోబు 10:3; యోబు 19:6-7; యోబు 24:12; యోబు 27:2). యోబుతో వాదన పెట్టుకొన్న వారు అతని బాధలకు అర్థాన్ని గ్రహించలేదు. పైగా అతని తప్పును ఎత్తి చూపించి అతణ్ణి గద్దించారు (యోబు 8:3; యోబు 15:4 యోబు 15:12-13; యోబు 34:5-6). ఇప్పుడు దేవుడే దీన్ని అతని ఎదుట ఉంచుతున్నాడు. యోబు పలికిన మాటల్లో ఉన్న ఒక్క తప్పు ఇదే. ఈ ఒక్క విషయంలోనైనా తన స్నేహితులు అన్నది నిజమేనని యోబు ఒప్పుకోలేదు. కానీ స్నేహితులతో వాదించింది వేరు, దేవుని ఎదుట నిలబడి వాదించినది వేరు. ఈ తప్పుకు దేవుడు యోబులో పరివర్తన కలిగించి దాన్ని ఒప్పించనున్నాడు. దేవుడు మనపట్ల చేసే వ్యవహారాల గురించి మనం ఫిర్యాదులు చేయడం ఆయన అన్యాయం చేశాడన్నట్టు. అంటే అర్థం మనం ఆయనకంటే మంచివారమని. మనకు ఏ కష్టం వచ్చినా మనం ఆయనమీద పూర్తి నమ్మకం ఉంచాలనీ ఆయన సంకల్పానికి పూర్తిగా లోబడాలనీ సంపూర్ణంగా ప్రేమ, భక్తి కనుపరచాలనీ మనలను అధికారికంగా ఆజ్ఞాపించే హక్కు ఆయనకు ఉంది. దేవుని ప్రజలు చెయ్యవలసినది ఆయనను ప్రశ్నించడం కాదు, మహిమపరచడమే.

9. దేవునికి కలిగియున్న బాహుబలము నీకు కలదా? ఆయన ఉరుము ధ్వనివంటి స్వరముతో నీవు గర్జింప గలవా?

ఈ మాటల ఉద్దేశం యోబుకు ఈ సత్యాన్ని గుర్తు చేసేందుకే – ప్రపంచానికి తీర్పు తీర్చే బలప్రభావాలు యోబుకు లేవు. అందువల్ల దేవుడు మనుషులకు చేసేవాటిని విమర్శించే జ్ఞానం కూడా అతనికి లేదు.

10. ఆడంబర మహాత్మ్యములతో నిన్ను నీవు అలంకరించు కొనుము గౌరవప్రభావములను ధరించుకొనుము.

11. నీ ఆగ్రహమును ప్రవాహములుగా కుమ్మరించుము గర్విష్టులైన వారినందరిని చూచి వారిని క్రుంగ జేయుము.

12. గర్విష్టులైన వారిని చూచి వారిని అణగగొట్టుము దుష్టులు ఎక్కడనున్నను వారిని అక్కడనే అణగ ద్రొక్కుము.

13. కనబడకుండ వారినందరిని బూడిదెలో పాతిపెట్టుము సమాధిలో వారిని బంధింపుము.

14. అప్పుడు నీ దక్షిణహస్తమే నిన్ను రక్షింపగలదని నేను నిన్నుగూర్చి ఒప్పుకొనెదను.

15. నేను చేసిన నీటిగుఱ్ఱమును నీవు చూచియున్నావు గదా ఎద్దువలె అది గడ్డి మేయును.

15వ వచనం నుంచి యోబుకు దేవుడిచ్చిన సందేశమంతటిలో రెండు జంతువుల వర్ణన ఉంది. దేహంలో, మనస్సులో బాధ అనుభవిస్తూ, వేధించే ప్రశ్నలతో సతమతమౌతున్న మనిషికి ఇలాంటి సందేశాన్ని ఇవ్వడం మొదట్లో మనకు వింతగానే అనిపించవచ్చు. అయితే యోబు బాధలకు త్వరలోనే నివారణ అనుగ్రహించబోతున్నానని దేవునికి తెలుసు. యోబు వేసిన ప్రశ్నలకు జవాబులివ్వడం కంటే మరింత ప్రాముఖ్యమైన విషయాలున్నాయని కూడా తెలుసు. యోబు హృదయంలో తన పట్ల సంపూర్ణ అంగీకార భావాన్ని కలిగించేందుకు దేవుడు ప్రయత్నిస్తున్నాడు. యోబు దేవుని జ్ఞానం, మంచితనం, న్యాయాలను గురించిన ప్రశ్నలను విడిచి ఆయనపై శాశ్వతంగా సంపూర్ణంగా నమ్మకముంచాలని దేవుని ఆశయం. మనుషులు కొన్ని సార్లు అన్నిటికంటే ముందు తమ ప్రశ్నలకు జవాబులు కావాలనుకుంటారు. అయితే వారు దేవుని సన్నిధికి వచ్చి నమ్మకంతో ఆయనకు లోబడినప్పుడు తమ ప్రశ్నలు తాము అనుకున్నంత ముఖ్యమైనవేమీ కాదని తెలుసుకుంటారు. ఇక్కడ వర్ణించబడిన జంతువు విషయానికొస్తే కొందరు దీన్ని ఏనుగు అనీ మరికొందరు నీటిగుర్రం అనీ అనుకొంటారు. మరి కొందరి అభిప్రాయమేమంటే ప్రస్తుతం అంతరించిపోయిన మరేదో బ్రహ్మాండమైన మృగం. ఇక్కడి వర్ణనను బట్టి చూస్తే ఇది ఏనుగు కంటే నీటి గుర్రం అనుకునేందుకు ఎక్కువ అవకాశం కనిపిస్తున్నది. ఇకపోతే ఇది ప్రస్తుతం అంతరించిపోయిన సరీసృపాల్లాంటి జంతువు అనుకుంటారు. 19వ వచనాన్ని బట్టి చూస్తే నీటిగుర్రం కంటే మరింత బ్రహ్మాండమైన జంతువును ఇక్కడ చూపించినట్టుగా అర్థం కావచ్చునేమో గాని ఇప్పుడు అంతరించిపోయిన జంతువు అని ఖచ్చితంగా చెప్పలేము.

16. దాని శక్తి దాని నడుములో ఉన్నది దాని బలము దాని కడుపు నరములలో ఉన్నది.

17. దేవదారుచెట్టు కొమ్మ వంగునట్లు అది తన తోకను వంచును దాని తొడల నరములు దిట్టముగా సంధింపబడి యున్నవి.

18. దాని యెముకలు ఇత్తడి గొట్టములవలె ఉన్నవి దాని ప్రక్క టెముకలు ఇనుపకమ్ములవలె ఉన్నవి

19. అది దేవుడు సృష్టించినవాటిలో గొప్పది దాని సృజించినవాడే దాని ఖడ్గమును దానికిచ్చెను.

20. పర్వతములలో దానికి మేత మొలచును అరణ్యజంతువులన్నియు అచ్చట ఆడుకొనును.

21. తామర చెట్లక్రిందను జమ్ముగడ్డి మరుగునను పఱ్ఱలోను అది పండుకొనును

22. తామరచెట్ల నీడను అది ఆశ్రయించును నదిలోని నిరవంజిచెట్లు దాని చుట్టుకొనియుండును.

23. నదీప్రవాహము పొంగి పొర్లినను అది భయపడదు యొర్దానువంటి ప్రవాహము పొంగి దానినోటియొద్దకు వచ్చినను అది ధైర్యము విడువదు.

24. అది చూచుచుండగా ఎవరైన దానిని పట్టుకొనగలరా? ఉరియొగ్గి దాని ముక్కునకు సూత్రము వేయగలరా?


Shortcut Links
యోబు - Job : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.