Job - యోబు 6 | View All

1. ఈ మాట ఆలకించి నీ మేలుకొరకు తెలిసికొనుము.దానికి యోబు ఇట్లని ప్రత్యుత్తరమిచ్చెను

ఎలీఫజుకు ఇచ్చిన ఈ జవాబులో యోబు తాను 3వ అధ్యాయంలోని మాటలను ఎందుకు అన్నాడో వివరిస్తున్నాడు. తాను తొందరపడి మాట్లాడానని ఒప్పుకొంటున్నాడు. తన బాధలు అంత ఘోరమైనవి కాబట్టే తన మాటలు అదుపు తప్పినట్టుగా, అర్థం లేనివిగా, పిచ్చివాగుడులాగా ఉన్నాయి. తన పరిస్థితిని తన మిత్రులు అర్థం చేసుకుని తన విషయం అంత కఠినంగా ఆలోచించకుండా ఉండాలి (యోబు 6:26).

2. నా దుఃఖము చక్కగా తూచబడును గాకదాని సరిచూచుటకై నాకు వచ్చిన ఆపద త్రాసులోపెట్టబడును గాక.

3. ఆలాగున చేసినయెడల నా విపత్తు సముద్రముల ఇసుకకన్న బరువుగా కనబడును. అందువలన నేను నిరర్థకమైన మాటలు పలికితిని.

4. సర్వశక్తుడగు దేవుని అంబులు నాలో చొచ్చెనువాటి విషమును నా ఆత్మ పానముచేయుచున్నదిదేవుని భీకరకార్యములు నాతో యుద్ధము చేయుటకై పంక్తులు తీరుచున్నవి.

యోబుకు తన విపత్తులు, దుఃఖం, దేహబాధలు దేవుడే గురిపెట్టి అతని మీదికి వదిలిన విషపు బాణాలలాగా ఉన్నాయి. ఆ బాణాలు గాయపడిన అతని దేహానికి, కల్లోలమైన అతని మనస్సుకూ ఇంకా గుచ్చుకునే ఉన్నాయి. తాను దేవునితో సఖ్యంగా ఉంటున్నానని, దేవుడు తనను దయ చూస్తున్నాడనీ ఇప్పటివరకు అనుకున్నాడు యోబు. ఇప్పుడు హఠాత్తుగా అకారణంగా దేవుడు తనపై యుద్ధం జరిగించినట్టుగా ఉంది. ఇక్కడ గానీ మరెక్కడైనా గానీ యోబు, లేక అతని స్నేహితుల మాటల్లో ఈ ఇక్కట్లను యోబు మీదికి పంపినది సైతాను అన్న ఆలోచన చూచాయగానైనా కనిపించదు. వారి మాటల్లో దేవుడే యోబును శిక్షిస్తున్నాడని అతడూ, అతని మిత్రులూ నమ్మారు. ఉన్న తేడా ఒక్కటే. యోబు స్నేహితులేమో యోబు చేసిన కొన్ని పాపాల కారణంగా అతనికా విపత్తులు వచ్చాయని నమ్ముతున్నారు. యోబేమో సరైన కారణమేదీ లేకుండానే తాను శిక్ష అనుభవిస్తున్నానని నమ్ముతున్నాడు. మనుషులు అప్పుడప్పుడు తమకేదైనా విపత్తు వాటిల్లితే, దేవుడే తమకు విరోధి అయ్యాడని పొరపాటుగా భావించి తమ దుఃఖాన్ని ఎక్కువ చేసుకుంటారు. సైతాను వారికి వ్యతిరేకంగా చెలరేగినప్పుడు అది దేవుని కోపంగా భావిస్తారు. దేవుడు యోబును ఎంతగానో ప్రేమించాడు. అతణ్ణి అధికంగా దయ చూశాడు. అధికంగా దీవించబోతున్నాడు. అయితే ఇదంతా యోబుకు తెలియదు.

5. అడవిగాడిద గడ్డి చూచి ఓండ్ర పెట్టునా?ఎద్దు మేత చూచి రంకెవేయునా?

వేరే విధంగా చెప్పాలంటే సరైన కారణం లేకుండా యోబు శోకించడు. అడవి గాడిదకు, లేక ఎద్దుకు కావలసినదేమిటి? ఆహారమే. యోబుకు కావలసినది తన బాధలకు ఏదో ఒక రకమైన సంజాయిషీ, వివరణ; కొంతయినా తన మనసుకూ హృదయానికీ ఊరట, ఆదరణ. అయితే అతని అవసరానికి సరిపోయి అతణ్ణి సంతృప్తిపరచే నాలుగు మెతుకుల సత్యం అతనికెక్కడా దొరకలేదు. బైబిలంతా యోబు దగ్గర ఉంటే యోబు ఎంత ఆనందపడేవాడో గదా. అయితే బాధల్లో ఉన్న అనేకమంది క్రైస్తవులు ఆ జ్ఞాన నిధిని నిర్లక్ష్యం చేస్తారు.

6. ఉప్పులేక యెవరైన రుచిలేనిదాని తిందురా? గ్రుడ్డులోని తెలుపులో రుచికలదా?

7. నేను ముట్టనొల్లని వస్తువులు నాకు హేయములైనను అవియే నాకు భోజనపదార్థములాయెను.

8. ఆహా నా విన్నపము నాకు నెరవేర్చబడును గాకనేను కోరుదానిని దేవుడు నెరవేర్చును గాక

తన సమస్యకు జవాబు దొరకడం లేదు కాబట్టి యోబు మనసారా వాంఛించేది ఒకటే – మరణం. బాధల కోరల్లో చిక్కుకుని ఉన్నా మరణంలోనైనా అతనికి ఒక తృప్తి ఉంటుంది – దేవునిపట్లా, దేవుని నుండి తనకు వెల్లడి అయిన సత్యం పట్లా తాను నమ్మక ద్రోహం చెయ్యలేదు. యెహోవాపట్ల తన స్వామిభక్తిని బాహాటంగా ప్రకటించాడు (యోబు 1:21; యోబు 2:10).

9. దేవుడు తన యిష్టానుసారముగా నన్ను నలుపును గాకచేయి జాడించి ఆయన నన్ను నిర్మూలము చేయునుగాక.

10. అప్పుడు నేను పరిశుద్ధ దేవుని మాటలను ఒప్పుకొనకుండ లేదని నేను ఆదరణ పొందుదునుమరియు నేనెంత వేదనపడుచుండినను దాని బట్టి హర్షించుదును

11. నా బలము ఏపాటిది? నేను కనిపెట్టుకొనుట యేల?నా అంతము ఏపాటిది? నేను తాళుకొనుట యేల?

యోబు తన నిస్సహాయతనూ అంతులేని తన నిరాశనూ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. తన స్నేహితులు అనుకొనేదేమిటి? బాధను లెక్కచేయని మొద్దు శరీరమా తనది? ఆశాభావం పూర్తిగా అడుగంటినట్టు కనిపించే సమయంలో ఇంకా ఆశపెట్టుకునే రాతి మనస్సా?

12. నా బలము రాళ్ల బలమువంటిదా?నా శరీరము ఇత్తడిదా?

13. నాలో త్రాణ యేమియు లేదు గదా.శక్తి నన్ను బొత్తిగా విడిచిపోయెను గదా.

14. క్రుంగిపోయినవాడుసర్వశక్తుడగు దేవునియందు భయభక్తులు మానుకొనినను స్నేహితుడు వానికి దయచూపతగును.

ఇప్పుడు తన స్నేహితులు తననేమీ ఆదుకోవడం లేదని యోబు వారిని విమర్శిస్తున్నాడు. తన నిరాశను వారికి తెలియజేశాడు. కానీ వారు అతనికి ఎదురు తిరగడానికే అది కారణమైంది. ఆదరించవలసింది పోయి వేలెత్తి చూపుతున్నారు. దప్పికతో ఉన్న తన మనస్సు సేదదీర్చి బలం చేకూర్చే సత్యం కోసం అల్లాడుతున్నది. తన స్నేహితులు రావడం చూచి జ్ఞానయుక్తమైన సలహా వారిదగ్గర దొరుకుతుందేమో ఆనుకున్నాడు. ఇప్పుడు వారు అతని కళ్ళకు ఎండిపోయిన వాగులాగా కనిపిస్తున్నారు. దుఃఖితులకూ, దిక్కుతెన్నూ తోచనివారికీ దాహం తీర్చడానికి వారి మాటలు పనికి రావు. యోబు వారి విషయం తీవ్రంగా ఆశాభంగం పొందాడు. ఆ విషయాన్నే స్పష్టంగా వారితో చెప్తున్నాడు.

15. నా స్నేహితులు ఎండిన వాగువలెనుమాయమై పోవు జలప్రవాహములవలెను నమ్మకూడని వారైరి.

16. మంచుగడ్డలుండుటవలనను హిమము వాటిలో పడుటవలనను అవి మురికిగా కనబడును

17. వేసవి రాగానే అవి మాయమై పోవునువెట్ట కలుగగానే అవి తమ స్థలమును విడిచి ఆరిపోవును.

18. వాటి నీళ్లు ప్రవహించుదారి త్రిప్పబడును, ఏమియులేకుండ అవి యింకిపోవును.

19. సమూహముగా ప్రయాణముచేయు తేమా వర్తకులు వాటిని వెదకుదురు షేబ వర్తకులు వాటికొరకు కనిపెట్టుదురు.

20. వారు వాటిని నమ్మినందుకు అవమానమొందుదురు వాటి చేరువకు వచ్చి కలవరపడుదురు.

21. అటువలె మీరు లేనట్టుగానే యున్నారు మీరు ఆపదను చూచి భయపడుచున్నారు.

22. ఏమైన దయచేయుడని నేను మిమ్ము నడిగితినా? మీ ఆస్తిలోనుండి నాకొరకు బహుమానమేమైన తెమ్మని యడిగితినా?

వారు రావాలనీ, శారీరకంగా గానీ ఆర్థికంగా గానీ ఆదుకోవాలనీ యోబు వాళ్ళను అడగలేదు (ఆస్తి, ఆరోగ్యాలను కోల్పోయిన యోబుకు ఇలాంటి సహాయం బహుశా అవసరమే. కానీ వారు ఇలాంటి సహాయం చేస్తామని చెప్పినట్టు కనిపించదు). వారినుండి యోబు కోరినది ఒక్కటే – తనకు అప్పటికీ అవసరమైన సలహా. వారు తాను చేసిన పొరపాట్లు గానీ పాపాలు గానీ ఇవీ అని చూపిస్తే వాటిని ఒప్పుకోవడానికి యోబు సిద్ధమే.

23. పగవానిచేతిలోనుండి నన్ను విడిపింపుడని యడిగితినా?బాధించువారి చేతిలోనుండి నన్ను విమోచింపుడని యడిగితినా?

24. నాకుపదేశము చేయుడి, నేను మౌనినై యుండెదను ఏ విషయమందు నేను తప్పిపోతినో అది నాకు తెలియజేయుడి.

25. యథార్థమైన మాటలు ఎంతో బలమైనవి అయినను మీ గద్దింపు దేనికి ప్రయోజనము?

ఒక వ్యక్తి అవసరానికి సరిపోయే విధంగా చెప్పిన మాటల్లో ఉండే శక్తి యోబుకు తెలుసు. అలాంటి మాటలు పలకడంలో వారు విఫలమయ్యారని చెప్తున్నాడు. పైగా తన మాటలను (3వ అధ్యాయం) వారు అపార్థం చేసుకున్నందువల్ల తన పట్ల కఠినంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు.

26. మాటలను గద్దించుదమని మీరనుకొందురా? నిరాశ గలవాని మాటలు గాలివంటివే గదా.

27. మీరు తండ్రిలేనివారిని కొనుటకై చీట్లువేయుదురు,మీ స్నేహితులమీద బేరము సాగింతురు.

28. దయచేసి నావైపు చూడుడి, మీ ముఖము ఎదుటనేను అబద్ధమాడుదునా?

తన నీతియుక్తమైన జీవితాన్ని, యథార్థతను గుర్తు చేసుకుని అన్యాయంగా తనపై నిందలు వేయవద్దని యోబు వారిని బ్రతిమిలాడుతున్నాడు.

29. అన్యాయము లేకుండ నా సంగతి మరల విచారించుడి మరల విచారించుడి, నేను నిర్దోషినిగా కనబడుదును.

30. నా నోట అన్యాయముండునా?దుర్మార్గత రుచి నా నోరు తెలిసికొనజాలదా?


Shortcut Links
యోబు - Job : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.