Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 116 | View All

1. యెహోవా నా మొరను నా విన్నపములను ఆలకించి యున్నాడు. కాగా నేనాయనను ప్రేమించుచున్నాను.

ఈ కీర్తనలో రెండు ముఖ్యాంశాలు ఉన్నాయి. దేవుని అనుగ్రహం, దాని కారణంగా రచయిత ఆలోచించినదీ చేసినదీ. ప్రార్థన వినడంలోను (వ 1-4), తన చర్యల ద్వారా వెల్లడి అయిన ఆయన కృపాభరితమైన స్వభావంలోను (వ 5,6), తన ప్రజలకు విడుదల కలిగించిన పనిలోను (వ 8,9) దేవుని అనుగ్రహం కనిపిస్తున్నది. రచయిత ఆయన అనుగ్రహాన్ని అనుభవిస్తూ అయిదు తీర్మానాలు చేసుకుంటున్నాడు – తాను బ్రతికినంత కాలం ప్రార్థనాపరుడుగా ఉండాలని (వ 2), దేవుని సన్నిధిలో నడుచుకోవాలని (వ 9), రక్షణ పాత్ర చేతపట్టుకోవాలని (వ 13), దేవునికి తాను చేసిన మొక్కుబడి బహిరంగంగా తీర్చుకోవాలని (వ 14,18). కృతజ్ఞతార్పణలు అర్పించాలని (వ 17). ఈనాడు విశ్వాసులు క్రీస్తు సిలువ పై చేసిన బలి అర్పణను బట్టి ఈ కీర్తన రచయితకన్నా మరింత స్పష్టంగా దేవుని అనుగ్రహాన్ని చూడగలరు. అతడితో కలిసి ప్రేమ పూర్వకంగా “దేవుడు నా పట్ల చూపిన అనుగ్రహమంతటికి బదులుగా నేను ఏం ఇవ్వగలను?” అని అడగాలి. దేవుని పట్ల ప్రేమ గుణాలన్నిటిలోకి గొప్పది (ద్వితీయోపదేశకాండము 6:4-6; మత్తయి 22:36-38; 1 కోరింథీయులకు 1:13). దేవునికి మనపట్ల ఉన్న ప్రేమ ఫలితమే ఆయన పై మనకుండే ప్రేమ (1 యోహాను 4:10). ఆయన ప్రార్థనలు వింటాడు, ఇబ్బందులు తీరుస్తాడు, తన గొప్ప అనుగ్రహాన్ని మనపట్ల కనపరుస్తాడు. అందువల్ల మనం ఆయన్ను మరీ మరీ ప్రేమిస్తూ ఉంటాం.

2. ఆయన నాకు చెవియొగ్గెను కావున నా జీవితకాలమంతయు నేనాయనకు మొఱ్ఱ పెట్టుదును

ప్రార్థనలకు మనకు వచ్చిన జవాబులు ఈ కీర్తన రచయిత నిర్ణయించుకున్నట్టు మనమూ నిర్ణయించుకొనేందుకు ప్రోత్సహించాలి. లూకా 18:1; ఎఫెసీయులకు 6:18; 1 థెస్సలొనీకయులకు 5:17 కూడా చూడండి.

3. మరణబంధములు నన్ను చుట్టుకొని యుండెను పాతాళపు వేదనలు నన్ను పట్టుకొనియుండెను శ్రమయు దుఃఖమును నాకు కలిగెను.
అపో. కార్యములు 2:24

కీర్తనల గ్రంథము 8:4-5; కీర్తనల గ్రంథము 80:18; కీర్తనల గ్రంథము 118:5; 2 సమూయేలు 22:6.

4. అప్పుడుయెహోవా, దయచేసి నా ప్రాణమును విడిపింపుమని యెహోవా నామమునుబట్టి నేను మొఱ్ఱపెట్టితిని.

5. యెహోవా దయాళుడు నీతిమంతుడు మన దేవుడు వాత్సల్యతగలవాడు.

విశ్వాసులు దేవుణ్ణి ప్రేమించేది ఇందుకే. ప్రేమకు పాత్రుడుగా తనను నిరూపించుకున్న దేవుడాయన. ఆయన ముఖ్య లక్షణాల్లో మూడు ఈ వచనంలో కనిపిస్తున్నాయి (కీర్తనల గ్రంథము 103:13; కీర్తనల గ్రంథము 129:4; కీర్తనల గ్రంథము 145:17; నిర్గమకాండము 22:27; కీర్తనల గ్రంథము 34:6; యోహాను 17:25).

6. యెహోవా సాధువులను కాపాడువాడు. నేను క్రుంగియుండగా ఆయన నన్ను రక్షించెను.

లోక సంబంధమైన తెలివితేటలు గలవారూ, కుటిల బుద్ధి గలవారూ తమ సంగతి తామే చూచుకోగలమని అనుకుంటారు. అయితే చిన్న పిల్లల్లాంటి విశ్వాసులకు దేవుని కాపుదల ఉంటుంది.

7. నా ప్రాణమా, యెహోవా నీకు క్షేమము విస్తరింప జేసియున్నాడు. తిరిగి నీ విశ్రాంతిలో ప్రవేశింపుము.

విశ్వాసికి దేవునిలో మాత్రమే విశ్రాంతి (కీర్తనల గ్రంథము 62:1; కీర్తనల గ్రంథము 131:2; మత్తయి 11:29; హెబ్రీయులకు 4:1)

9. సజీవులున్న దేశములలో యెహోవా సన్నిధిని నేను కాలము గడుపుదును.

రచయిత చేసుకున్న రెండో తీర్మానం. ఇతరులు చూస్తారని, వారేం అనుకుంటారో, ఏమంటారో అనే ప్రకారం కొంతమంది నడుచుకొంటారు. విశ్వాసి అయితే దేవుని సన్నిధిలో ఆయన్ను మాత్రమే సంతోషపెట్టేందుకు నడుచుకోవడం నేర్చుకోవాలి. 2 కోరింథీయులకు 5:9 పోల్చి చూడండి. నమ్ముకున్నవారు కష్టాలన్నిటి నుంచీ తప్పించుకుంటారని కాదు.

10. నేను ఆలాగు మాటలాడి నమ్మిక యుంచితిని. నేను మిగుల బాధపడినవాడను.
2 కోరింథీయులకు 4:13

2 కోరింథీయులకు 4:13. నమ్ముకోవడంలో అర్థం నిజానికి వారు క్రీస్తులో నమ్మకం ఉంచినందువల్ల వారి కష్టాలు ఇంకా అధికం కావచ్చు – యోహాను 15:19; యోహాను 16:33; అపో. కార్యములు 14:22; రోమీయులకు 8:17; 2 కోరింథీయులకు 1:5; 2 కోరింథీయులకు 4:17; ఫిలిప్పీయులకు 1:29; 1 పేతురు 4:12-16.

11. నేను తొందరపడినవాడనై ఏ మనుష్యుడును నమ్మదగినవాడు కాడను కొంటిని.
రోమీయులకు 3:4

దేవుడు తన విశ్వాసులను అబద్ధాలాడ్డం నుంచి విడిపించి వారిని యథార్థవంతులుగా, నిజాయితీపరులుగా చేసినప్పటికీ మొత్తంమీద మనిషి ఇచ్చే మాటపై నమ్మకం పెట్టుకోకూడదు (యిర్మియా 17:5; రోమీయులకు 3:4).

12. యెహోవా నాకు చేసిన ఉపకారములన్నిటికి నేనాయనకేమి చెల్లించుదును?

దేవుని అనుగ్రహాన్ని రుచిచూచిన మనమందరం హృదయపూర్వకంగా దీన్ని అడిగి దేవుని జవాబును విందాం.

13. రక్షణపాత్రను చేత పుచ్చుకొని యెహోవా నామమున ప్రార్థన చేసెదను.

రచయిత చేసుకున్న మూడో తీర్మానం. “పాత్ర”– కీర్తనల గ్రంథము 16:5; కీర్తనల గ్రంథము 23:5; లేవీయకాండము 23:13; సంఖ్యాకాండము 15:5; మత్తయి 26:27. దేవుని మంచితనానికి ప్రతిగా అతడు దేవునికి ఇంతకన్నా ఏమి ఇవ్వగలడు? – అతడు ప్రార్థన చేస్తుండగా దేవుడు చూడడంలో ఆయనకు కలిగే ఆనందం (కీర్తనల గ్రంథము 147:11; కీర్తనల గ్రంథము 149:4). దేవుడు మనల్ని ప్రార్థించాలని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు – 1 థెస్సలొనీకయులకు 5:17. యథార్థవంతుల ప్రార్థనలంటే ఆయనకు ఆనందం (సామెతలు 15:8).

14. యెహోవాకు నా మ్రొక్కుబళ్లు చెల్లించెదను. ఆయన ప్రజలందరి యెదుటనే చెల్లించెదను

రచయిత నాలుగో తీర్మానం (కీర్తనల గ్రంథము 65:1; కీర్తనల గ్రంథము 66:13; సంఖ్యాకాండము 30:2; 1 సమూయేలు 1:11 1 సమూయేలు 1:21; ప్రసంగి 5:4 పోల్చిచూడండి).

15. యెహోవా భక్తుల మరణము ఆయన దృష్టికి విలువ గలది

దేవుడు తన ప్రజల మరణ సమయంలో ప్రేమపూర్వకంగా వారిని కనిపెట్టి చూస్తుంటాడు. ఈ జీవితంలోని పరీక్షలు, బాధలు, సమస్యల నుంచి వారికి విడుదల కలగడం ఆయనకు ఆనందం. వారిని తన కౌగిట చేర్చుకుంటాడు. వారి మరణం ఆయనకు విలువైన సంగతి. దేవుని దృష్టిలో విలువైనదాన్ని మనం నిరసన దృష్టితో చూడకూడదు. ఇందులో మనం క్రీస్తురాయబారి పౌలును అనుసరిద్దాం – ఫిలిప్పీయులకు 1:21-24; 2 కోరింథీయులకు 5:1-5. విశ్వాసుల మరణాన్ని దేవుని దృష్టిలో విలువైనదిగా, వారికి లాభకరమైనదిగా మార్చివేసే క్రీస్తు శుభవార్త ఎంత మహత్తు గలది!

16. యెహోవా, నేను నిజముగా నీ సేవకుడను, నీ సేవకుడను నీ సేవకురాలి కుమారుడనైయున్నాను నీవు నాకట్లు విప్పియున్నావు.

కీర్తనల గ్రంథము 68:6; కీర్తనల గ్రంథము 107:14; యెషయా 61:1-2; నహూము 1:13; లూకా 4:17-19.

17. నేను నీకు కృతజ్ఞతార్పణ నర్పించెదను, యెహోవా నామమున ప్రార్థనచేసెదను

రచయిత అయిదో తీర్మానం కీర్తనల గ్రంథము 7:17; కీర్తనల గ్రంథము 50:14-15; లేవీయకాండము 7:12-13; ఎఫెసీయులకు 5:20; 1 థెస్సలొనీకయులకు 5:18 నోట్స్.

18. ఆయన ప్రజలందరియెదుటను యెహోవా మందిరపు ఆవరణములలోను

తనపట్ల దేవుడు చూపిన అనుగ్రహం అందరికీ తెలియాలని ఇతడు కోరుతున్నాడు. రహస్య విశ్వాసులుగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్న వారెవరైనా ఇలాంటి వచనాలను అర్థం చేసుకోవాలి.

19. యెరూషలేమా, నీ మధ్యను నేను యెహోవాకు నా మ్రొక్కుబళ్లు చెల్లించెదను. యెహోవాను స్తుతించుడి.


Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.