Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 139 | View All

1. యెహోవా, నీవు నన్ను పరిశోధించి తెలిసికొని యున్నావు
రోమీయులకు 8:27

దేవుడు సర్వవ్యాపీ సర్వ జ్ఞానమున్నవాడూ అని ఈ కీర్తనలో దావీదు మనోజ్ఞమైన భాషలో వర్ణించాడు. దేవుడు అంతటా ఉన్నాడు. ఆయనకన్నీ తెలుసు. దేవుడంటే ఉదాసీనంగా, వ్యక్తిత్వం లేకుండా ఏదీ పట్టించుకోకుండా, దేన్ని చూడకుండా ఎక్కడో ఉండే ఏదో ఒక ప్రభావం కాదు. ఆయన వ్యక్తిగతమైన ప్రేమమూర్తి అయిన సృష్టికర్త. తన ప్రజల జీవితాల్లో అతి స్వల్ప విషయాలను కూడా పట్టించుకునే దేవుడు. ఈ కీర్తనను ఇలా విభజించవచ్చు – మన గురించి దేవునికి అన్నీ తెలుసు (వ 1-6); ఆయన అంతటా ఉన్నాడు, ఆయన సన్నిధినుండి పారిపోవడం అసాధ్యం (వ 7-12); ఆయన మనుషుల సృష్టికర్త (వ 13-16); ఆయన తలంపులు ఆయన ప్రజల ఆనందానికీ కారణాలు (వ 17,18); దుర్మార్గానికి వ్యతిరేకంగానూ, సత్యానికీ న్యాయానికీ అనుకూలంగానూ దావీదు స్థిరంగా నిలబడడం (వ 19-24). “తెలుసు”– కీర్తనల గ్రంథము 7:9; కీర్తనల గ్రంథము 17:3; 1 రాజులు 8:39; యోబు 7:17-18; యిర్మియా 12:3; యోహాను 2:23 యోహాను 2:25; యోహాను 6:64; యోహాను 13:11; రోమీయులకు 8:27.

2. నేను కూర్చుండుట నేను లేచుట నీకు తెలియును నాకు తలంపు పుట్టకమునుపే నీవు నా మనస్సు గ్రహించుచున్నావు.

బయట కనబడే మన క్రియలన్నీ గాక అంతరంగంలోని తలంపులన్నీ దేవునికి తెలుసు – కీర్తనల గ్రంథము 94:11; ద్వితీయోపదేశకాండము 31:21; సామెతలు 24:12; మత్తయి 9:4; మత్తయి 12:25; లూకా 6:8; లూకా 9:47; లూకా 11:17; హెబ్రీయులకు 4:12.

3. నా నడకను నా పడకను నీవు పరిశీలన చేసియున్నావు, నా చర్యలన్నిటిని నీవు బాగుగా తెలిసికొనియున్నావు.

కీర్తనల గ్రంథము 33:13-15; 2 రాజులు 19:27; 2 దినవృత్తాంతములు 16:9; యోబు 31:4; యోబు 34:21; సామెతలు 5:21; యిర్మియా 32:19; యిర్మియా 16:17; దానియేలు 5:23.

4. యెహోవా, మాట నా నాలుకకు రాకమునుపే అది నీకు పూర్తిగా తెలిసియున్నది.

హెబ్రీయులకు 4:13. దేవునికి ఇదంతా కేవలం తెలియడం మాత్రమే కాదు, క్షుణ్ణంగా తెలుసు.

5. వెనుకను ముందును నీవు నన్ను ఆవరించియున్నావు నీ చేయి నామీద ఉంచియున్నావు.

కీర్తనల గ్రంథము 32:10; కీర్తనల గ్రంథము 34:7; కీర్తనల గ్రంథము 125:2; యోబు 1:9.

6. ఇట్టి తెలివి నాకు మించినది అది అగోచరము అది నాకందదు.

కీర్తనల గ్రంథము 131:1; యెషయా 55:9; రోమీయులకు 11:33.

7. నీ ఆత్మయొద్దనుండి నేనెక్కడికి పోవుదును? నీ సన్నిధినుండి నేనెక్కడికి పారిపోవుదును?

అపో. కార్యములు 17:27-28. దావీదు దేవుని సన్నిధినుండి పారిపోవాలని అనుకుంటున్నాడని ఈ మాటల అర్థం కాదు. దేవుడు నిజంగా అంతటా ఉన్నవాడనే సత్యాన్ని వివరించేందుకు ఇదొక పద్ధతి మాత్రమే.

8. నేను ఆకాశమునకెక్కినను నీవు అక్కడను ఉన్నావు నేను పాతాళమందు పండుకొనినను నీవు అక్కడను ఉన్నావు

9. నేను వేకువ రెక్కలు కట్టుకొని సముద్ర దిగంతములలో నివసించినను

యిర్మియా 23:24. తూర్పు నుండి పశ్చిమానికి మనిషి ఎంత దూరం వెళ్ళినా అతనికన్నా ముందే దేవుడక్కడ ఉన్నాడు. తప్పించుకుందామని యోనా ప్రయత్నం చెయ్యడం ఎంత తెలివితక్కువతనం (యోనా 1:3). మనం కూడా అలాంటి ప్రయత్నాలు ఏవైనా చెయ్యడం బుద్ధిహీనతే.

10. అక్కడను నీ చేయి నన్ను నడిపించును నీ కుడిచేయి నన్ను పట్టుకొనును

తానెక్కడ ఉన్నా తనపట్ల దేవుని ఉద్దేశం మంచిదని దావీదుకు దృఢ విశ్వాసం. తనకు మార్గం చూపి కాపాడ్డమే దేవుని ఉద్దేశం.

11. అంధకారము నన్ను మరుగుచేయును నాకు కలుగు వెలుగు రాత్రివలె ఉండును అని నేనను కొనిన యెడల

యోబు 12:22; యోబు 34:22; యిర్మియా 23:24; దానియేలు 2:22. మనుషులు చీకట్లో తమ అసహ్య క్రియలు చేస్తారు. అలా చేస్తే మనుషులకు కనిపించదు కాబట్టి దేవునికి కూడా కనిపించదు అనుకుంటారా వాళ్ళు?

12. చీకటియైనను నీకు చీకటి కాకపోవును రాత్రి పగటివలె నీకు వెలుగుగా ఉండును చీకటియు వెలుగును నీకు ఏకరీతిగా ఉన్నవి

13. నా అంతరింద్రియములను నీవే కలుగజేసితివి నా తల్లి గర్భమందు నన్ను నిర్మించినవాడవు నీవే.

కేవలం ప్రకృతి సహజ ఫలితంగా తాను ఊనికిలోకి వచ్చానని దావీదు భావించలేదు. దానంతటిలో దేవుని హస్తం ఉందంటున్నాడు (కీర్తనల గ్రంథము 119:73; యోబు 10:8-12; యెషయా 44:2 యెషయా 44:24; యెషయా 49:5; యిర్మియా 1:5 పోల్చిచూడండి).

14. నీవు నన్ను కలుగజేసిన విధము చూడగా భయమును ఆశ్చర్యమును నాకు పుట్టుచున్నవి అందునుబట్టి నేను నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించు చున్నాను నీ కార్యములు ఆశ్చర్యకరములు. ఆ సంగతి నాకు బాగుగా తెలిసియున్నది.
ప్రకటన గ్రంథం 15:3

“సృజించిన”– మానవ దేహం, ప్రాణం, ఆత్మ, వ్యక్తిగా తయారయ్యేందుకు ఇవి మూడూ మార్మికంగా ఐక్యం కావడం ఇదంతా దేవుడు మనల్ని చేయడంలో ఆయన కనపరిచిన అద్భుత సృష్టి నైపుణ్యాన్ని బట్టి మనందరిలోనూ ఆయనపట్ల గౌరవాన్ని భక్తిపూర్వకమైన భయాన్ని కలిగించాలి. ఆయన మనల్ని చేసిన రీతి గురించి మనమెంత అర్థం చేసుకోగలిగితే మన సృష్టికర్త మనకంత ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తాడు. “బాగా తెలుసు”– కీర్తనల గ్రంథము 77:14; కీర్తనల గ్రంథము 136:4; యోబు 9:10. జ్ఞానవంతులుగా చెలామణి అయ్యే వారు అనేక మందికి అసలు తెలియని ఈ విషయం దావీదుకు బాగా తెలుసు.

15. నేను రహస్యమందు పుట్టిననాడు భూమియొక్క అగాధస్థలములలో విచిత్రముగా నిర్మింపబడిననాడు నాకు కలిగినయెముకలును నీకు మరుగై యుండలేదు

“రహస్యంలో”– “భూమి అగాధ స్థలాల్లో”– ఈ మాటలకు గర్భం అని అర్థం (వ 13).

16. నేను పిండమునై యుండగా నీ కన్నులు నన్ను చూచెను నియమింపబడిన దినములలో ఒకటైన కాకమునుపే నా దినములన్నియు నీ గ్రంథములో లిఖితము లాయెను.

దేవుడు మనల్ని చేయడమే కాదు, మనం జీవించే సంవత్సరాలను కూడా నిర్దేశించాడు (కీర్తనల గ్రంథము 39:4; కీర్తనల గ్రంథము 90:12; యోబు 14:5). మనం ఈ లోకంలోకి ఎప్పుడు రావాలో, ఎప్పుడు ఈ లోకం విడిచిపోవాలో ఆయనకు చక్కగా తెలుసు.

17. దేవా, నీ తలంపులు నా కెంత ప్రియమైనవి వాటి మొత్తమెంత గొప్పది.

దేవుడు అస్తమానం తన గురించి ఆలోచిస్తున్నాడనీ తన సంగతి అంతటి గురించీ, తన పనులన్నిటి గురించీ విపులంగా శ్రద్ధ వహిస్తున్నాడనీ దావీదు ఆనందంతో ఉప్పొంగిపోతున్నాడు (కీర్తనల గ్రంథము 40:5; కీర్తనల గ్రంథము 92:5; యిర్మియా 29:11). తాను నీతిన్యాయాలు, పవిత్రత, సత్యం పక్షం చేరి, దుర్మార్గత నంతటినీ వదిలి పెట్టడమే అతని ఆనందానికి కారణం. తరువాతి వచనాల్లో ఇది ఉంది.

18. వాటిని లెక్కించెద ననుకొంటినా అవి యిసుక కంటెను లెక్కకు ఎక్కువై యున్నవి నేను మేల్కొంటినా యింకను నీయొద్దనే యుందును.

19. దేవా,నీవు భక్తిహీనులను నిశ్చయముగా సంహరించెదవు నరహంతకులారా, నాయొద్దనుండి తొలగిపోవుడి.

“హతమారుస్తావు”– కీర్తనల గ్రంథము 35:8 నోట్. పాత ఒడంబడికలో దుర్మార్గులైన శత్రువుల నాశనం కోసం ఎదురు చూడాలని దేవుడు తన ప్రజలకు నేర్పించాడు – ద్వితీయోపదేశకాండము 7:1-2; ద్వితీయోపదేశకాండము 28:7; ద్వితీయోపదేశకాండము 32:35 ద్వితీయోపదేశకాండము 32:41-43. దుర్మార్గులను నాశనం చేయడం దేవునికి లోపంలేని న్యాయంతో కూడిన చర్య. అయితే కొత్త ఒడంబడికలో మాత్రం మనం అలాంటివారి కోసం, వారి మేలు కోసం, వారి మార్పు కోసం ప్రార్థించాలని రాసి ఉంది. పాత కాలం కన్నా వారంటే ఇప్పుడు దేవునికి తక్కువ అసహ్యమనీ, ఆయన పవిత్రతకు తక్కువ అభ్యంతరమనీ కాదు. “వెళ్ళిపోండి”– కీర్తనల గ్రంథము 6:8; కీర్తనల గ్రంథము 59:2. దుర్మార్గం చెయ్యడానికి కంకణం కట్టుకున్న మనుషులతో ఉండడం దావీదుకు పడదు.

20. వారు దురాలోచనతో నిన్నుగూర్చి పలుకుదురు మోసపుచ్చుటకై నీ నామమునుబట్టి ప్రమాణము చేయుదురు.

దేవుని శత్రువులతో దావీదు స్నేహంగా ఉండలేకపోయాడు (యాకోబు 4:4 పోల్చి చూడండి). దేవుని శత్రువులను అతడు తన శత్రువులుగా లెక్కించాడు. అతని అనుభూతులు, ఆలోచనలు, సంకల్పం పూర్తిగా దేవుని పక్షాన ఉన్నాయి. దుర్మార్గులంటే దేవునికి అసహ్యం. కీర్తనల గ్రంథము 5:6; కీర్తనల గ్రంథము 78:59; లేవీయకాండము 20:23; లేవీయకాండము 26:30; ద్వితీయోపదేశకాండము 32:19; సామెతలు 22:14. అందువల్ల దావీదుకు కూడా వారు అసహ్యులే. నేడు విశ్వాసులు తమ శత్రువుల పట్ల చూపవలసిన ప్రేమతో ఇది పొసగుతున్నదా (మత్తయి 5:44)? ఆలోచిస్తే అలాగే ఉంది. దుర్మార్గుల లక్షణాలనూ, అభిప్రాయాలనూ, ఉద్దేశాలనూ చర్యలనూ అసహ్యించుకొంటూనే వారి మేలును ఆశించి ప్రార్థించడం, వారి మనస్సు మారి క్రీస్తులో కొత్త మనుషులుగా అయితే ఆనందించడం సాధ్యమే.

21. యెహోవా, నిన్ను ద్వేషించువారిని నేనును ద్వేషించు చున్నాను గదా? నీ మీద లేచువారిని నేను అసహ్యించుకొనుచున్నాను గదా?
ప్రకటన గ్రంథం 2:6

22. వారియందు నాకు పూర్ణద్వేషము కలదు వారిని నాకు శత్రువులనుగా భావించుకొనుచున్నాను

23. దేవా, నన్ను పరిశోధించి నా హృదయమును తెలిసికొనుము నన్ను పరీక్షించి నా ఆలోచనలను తెలిసికొనుము

ఇతరుల్లో చెడుతనాన్ని ఖండిస్తే సరిపోదు. మనలోని చెడుతనాన్ని కూడా ఖండించాలి. కేవలం బయటికి దేవుని పక్షాన ఉంటే చాలదు. అంతరంగంలో కూడా ఆయన పక్షమే వహించాలి. దేవుడు తనను వెదికి తామేమిటో పూర్తిగా తెలుసుకున్నాడని దావీదు ముందే చెప్పాడు. ఇలా తనను వెతకడంలో దేవునికి సహకరిస్తానని, దేవుని పవిత్ర స్వభావానికి అభ్యంతరంగా ఏదైనా ఉంటే దాన్ని విసర్జిస్తాననీ ఇక్కడ దావీదు అంటున్న మాటలకు అర్థం. 2 కోరింథీయులకు 6:14; 2 కోరింథీయులకు 7:1 పోల్చిచూడండి. అంతే గాక తన హృదయంలో ఉన్నదంతా పరిశోధించి చూసేందుకు తనకు చేతగాదనీ, దేవుడే తనకు అలా చూపించాలనీ ఈ మాటల్లో ధ్వనిస్తున్నది (యిర్మియా 17:9-10).

24. నీకాయాసకరమైన మార్గము నాయందున్న దేమో చూడుము నిత్యమార్గమున నన్ను నడిపింపుము.

శాశ్వత జీవానికీ శాంతికీ దేవుడు తయారు చేసిన ఏకైక మార్గమే శాశ్వత మార్గం దేవుని విషయంలో ఇది కృప మార్గం; మనిషి విషయంలో మనఃపూర్వకమైన విశ్వాస మార్గం. అది పవిత్రత, నీతి నిజాయితీ, సత్యం ఉండే మార్గం. దేవుని దగ్గరకీ పరలోకానికీ తీసుకువెళ్ళే మార్గం ముందునుంచీ ఒకటే ఉంది. ఎప్పుడూ వేరొక మార్గం ఉండదు.


Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2022. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.