Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 37 | View All

1. చెడ్డవారిని చూచి నీవు వ్యసనపడకుము దుష్కార్యములు చేయువారిని చూచి మత్సరపడకుము.

1. cheḍḍavaarini chuchi neevu vyasanapaḍakumu dushkaaryamulu cheyuvaarini chuchi matsarapaḍakumu.

2. వారు గడ్డివలెనే త్వరగా ఎండిపోవుదురు. పచ్చని కూరవలెనే వాడిపోవుదురు

2. vaaru gaḍḍivalenē tvaragaa eṇḍipōvuduru. Pacchani kooravalenē vaaḍipōvuduru

3. యెహోవాయందు నమ్మికయుంచి మేలుచేయుము దేశమందు నివసించి సత్యము ననుసరించుము

3. yehōvaayandu nammikayun̄chi mēlucheyumu dheshamandu nivasin̄chi satyamu nanusarin̄chumu

4. యెహోవానుబట్టి సంతోషించుము ఆయన నీ హృదయవాంఛలను తీర్చును.
మత్తయి 6:33

4. yehōvaanubaṭṭi santhooshin̄chumu aayana nee hrudayavaan̄chalanu theerchunu.

5. నీ మార్గమును యెహోవాకు అప్పగింపుము నీవు ఆయనను నమ్ముకొనుము ఆయన నీ కార్యము నెరవేర్చును.

5. nee maargamunu yehōvaaku appagimpumu neevu aayananu nammukonumu aayana nee kaaryamu neravērchunu.

6. ఆయన వెలుగునువలె నీ నీతిని మధ్యాహ్నమునువలె నీ నిర్దోషత్వమును వెల్లడిపరచును.

6. aayana velugunuvale nee neethini madhyaahnamunuvale nee nirdōshatvamunu vellaḍiparachunu.

7. యెహోవా యెదుట మౌనముగానుండి ఆయనకొరకు కనిపెట్టుకొనుము. తన మార్గమున వర్థిల్లువాని చూచి వ్యసనపడకుము దురాలోచనలు నెరవేర్చుకొనువాని చూచి వ్యసన పడకుము.

7. yehōvaa yeduṭa maunamugaanuṇḍi aayanakoraku kanipeṭṭukonumu. thana maargamuna varthilluvaani chuchi vyasanapaḍakumu duraalōchanalu neravērchukonuvaani chuchi vyasana paḍakumu.

8. కోపము మానుము ఆగ్రహము విడిచిపెట్టుము వ్యసనపడకుము అది కీడుకే కారణము

8. kōpamu maanumu aagrahamu viḍichipeṭṭumu vyasanapaḍakumu adhi keeḍukē kaaraṇamu

9. కీడు చేయువారు నిర్మూలమగుదురు యెహోవాకొరకు కనిపెట్టుకొనువారు దేశమును స్వతంత్రించుకొందురు.

9. keeḍu cheyuvaaru nirmoolamaguduru yehōvaakoraku kanipeṭṭukonuvaaru dheshamunu svathantrin̄chukonduru.

10. ఇక కొంతకాలమునకు భక్తిహీనులు లేకపోవుదురు వారి స్థలమును జాగ్రత్తగా పరిశీలించినను వారు కనబడకపోవుదురు.

10. ika konthakaalamunaku bhakthiheenulu lēkapōvuduru vaari sthalamunu jaagratthagaa parisheelin̄chinanu vaaru kanabaḍakapōvuduru.

11. దీనులు భూమిని స్వతంత్రించుకొందురు బహు క్షేమము కలిగి సుఖించెదరు
మత్తయి 5:5

11. deenulu bhoomini svathantrin̄chukonduru bahu kshēmamu kaligi sukhin̄chedaru

12. భక్తిహీనులు నీతిమంతులమీద దురాలోచన చేయుదురు వారినిచూచి పండ్లు కొరుకుదురు.
అపో. కార్యములు 7:54

12. bhakthiheenulu neethimanthulameeda duraalōchana cheyuduru vaarinichuchi paṇḍlu korukuduru.

13. వారి కాలము వచ్చుచుండుట ప్రభువు చూచు చున్నాడు. వారిని చూచి ఆయన నవ్వుచున్నాడు.

13. vaari kaalamu vachuchuṇḍuṭa prabhuvu choochu chunnaaḍu. Vaarini chuchi aayana navvuchunnaaḍu.

14. దీనులను దరిద్రులను పడద్రోయుటకై యథార్థముగా ప్రవర్తించువారిని చంపుటకై భక్తిహీనులు కత్తి దూసియున్నారు విల్లెక్కుపెట్టి యున్నారు

14. deenulanu daridrulanu paḍadrōyuṭakai yathaarthamugaa pravarthin̄chuvaarini champuṭakai bhakthiheenulu katthi doosiyunnaaru villekkupeṭṭi yunnaaru

15. వారి కత్తి వారి హృదయములోనే దూరును వారి విండ్లు విరువబడును.

15. vaari katthi vaari hrudayamulōnē doorunu vaari viṇḍlu viruvabaḍunu.

16. నీతిమంతునికి కలిగినది కొంచెమైనను బహుమంది భక్తిహీనులకున్న ధనసమృద్ధికంటె శ్రేష్టము.

16. neethimanthuniki kaliginadhi kon̄chemainanu bahumandi bhakthiheenulakunna dhanasamruddhikaṇṭe shrēshṭamu.

17. భక్తిహీనుల బాహువులు విరువబడును నీతిమంతులకు యెహోవాయే సంరక్షకుడు

17. bhakthiheenula baahuvulu viruvabaḍunu neethimanthulaku yehōvaayē sanrakshakuḍu

18. నిర్దోషుల చర్యలను యెహోవా గుర్తించుచున్నాడు వారి స్వాస్థ్యము సదాకాలము నిలుచును.

18. nirdōshula charyalanu yehōvaa gurthin̄chuchunnaaḍu vaari svaasthyamu sadaakaalamu niluchunu.

19. ఆపత్కాలమందు వారు సిగ్గునొందరు కరవు దినములలో వారు తృప్తిపొందుదురు.

19. aapatkaalamandu vaaru siggunondaru karavu dinamulalō vaaru trupthiponduduru.

20. భక్తిహీనులు నశించిపోవుదురు యెహోవా విరోధులు మేతభూముల సొగసును పోలియుందురు అది కనబడకపోవునట్లు వారు పొగవలె కనబడకపోవుదురు.

20. bhakthiheenulu nashin̄chipōvuduru yehōvaa virōdhulu mēthabhoomula sogasunu pōliyunduru adhi kanabaḍakapōvunaṭlu vaaru pogavale kanabaḍakapōvuduru.

21. భక్తిహీనులు అప్పుచేసి తీర్చకయుందురు నీతిమంతులు దాక్షిణ్యము కలిగి ధర్మమిత్తురు.

21. bhakthiheenulu appuchesi theerchakayunduru neethimanthulu daakshiṇyamu kaligi dharmamitthuru.

22. యెహోవా ఆశీర్వాదము నొందినవారు భూమిని స్వతంత్రించుకొందురు ఆయన శపించినవారు నిర్మూలమగుదురు.

22. yehōvaa aasheervaadamu nondinavaaru bhoomini svathantrin̄chukonduru aayana shapin̄chinavaaru nirmoolamaguduru.

23. ఒకని నడత యెహోవా చేతనే స్థిరపరచబడును వాని ప్రవర్తన చూచి ఆయన ఆనందించును.

23. okani naḍatha yehōvaa chethanē sthiraparachabaḍunu vaani pravarthana chuchi aayana aanandin̄chunu.

24. యెహోవా అతని చెయ్యి పట్టుకొని యున్నాడు గనుక అతడు నేలను పడినను లేవలేక యుండడు.

24. yehōvaa athani cheyyi paṭṭukoni yunnaaḍu ganuka athaḍu nēlanu paḍinanu lēvalēka yuṇḍaḍu.

25. నేను చిన్నవాడనై యుంటిని ఇప్పుడు ముసలివాడనై యున్నాను అయినను నీతిమంతులు విడువబడుట గాని వారి సంతానము భిక్షమెత్తుట గాని నేను చూచియుండలేదు.

25. nēnu chinnavaaḍanai yuṇṭini ippuḍu musalivaaḍanai yunnaanu ayinanu neethimanthulu viḍuvabaḍuṭa gaani vaari santhaanamu bhikshametthuṭa gaani nēnu chuchiyuṇḍalēdu.

26. దినమెల్ల వారు దయాళురై అప్పు ఇచ్చుచుందురు వారి సంతానపువారు ఆశీర్వదింపబడుదురు.

26. dinamella vaaru dayaaḷurai appu ichuchunduru vaari santhaanapuvaaru aasheervadhimpabaḍuduru.

27. కీడు చేయుట మాని మేలు చేయుము అప్పుడు నీవు నిత్యము నిలుచుదువు

27. keeḍu cheyuṭa maani mēlu cheyumu appuḍu neevu nityamu niluchuduvu

28. ఏలయనగా యెహోవా న్యాయమును ప్రేమించువాడు ఆయన తన భక్తులను విడువడు వారెన్న టెన్నటికి కాపాడబడుదురు గాని భక్తిహీనుల సంతానము నిర్మూలమగును.

28. yēlayanagaa yehōvaa nyaayamunu prēmin̄chuvaaḍu aayana thana bhakthulanu viḍuvaḍu vaarenna ṭennaṭiki kaapaaḍabaḍuduru gaani bhakthiheenula santhaanamu nirmoolamagunu.

29. నీతిమంతులు భూమిని స్వతంత్రించుకొందురు వారు దానిలో నిత్యము నివసించెదరు.

29. neethimanthulu bhoomini svathantrin̄chukonduru vaaru daanilō nityamu nivasin̄chedaru.

30. నీతిమంతుల నోరు జ్ఞానమునుగూర్చి వచించును వారి నాలుక న్యాయమును ప్రకటించును.

30. neethimanthula nōru gnaanamunugoorchi vachin̄chunu vaari naaluka nyaayamunu prakaṭin̄chunu.

31. వారి దేవుని ధర్మశాస్త్రము వారి హృదయములో నున్నది వారి అడుగులు జారవు.

31. vaari dhevuni dharmashaastramu vaari hrudayamulō nunnadhi vaari aḍugulu jaaravu.

32. భక్తిహీనులు నీతిమంతులకొరకు పొంచియుండి వారిని చంపజూతురు.

32. bhakthiheenulu neethimanthulakoraku pon̄chiyuṇḍi vaarini champajoothuru.

33. వారిచేతికి యెహోవా నీతిమంతులను అప్పగింపడు వారు విమర్శకు వచ్చినప్పుడు ఆయన వారిని దోషులుగా ఎంచడు.

33. vaarichethiki yehōvaa neethimanthulanu appagimpaḍu vaaru vimarshaku vachinappuḍu aayana vaarini dōshulugaa en̄chaḍu.

34. యెహోవాకొరకు కనిపెట్టుకొని యుండుము ఆయన మార్గము ననుసరించుము భూమిని స్వతంత్రించుకొనునట్లు ఆయన నిన్ను హెచ్చించును భక్తిహీనులు నిర్మూలము కాగా నీవు చూచెదవు.

34. yehōvaakoraku kanipeṭṭukoni yuṇḍumu aayana maargamu nanusarin̄chumu bhoomini svathantrin̄chukonunaṭlu aayana ninnu hechin̄chunu bhakthiheenulu nirmoolamu kaagaa neevu chuchedavu.

35. భక్తిహీనుడు ఎంతో ప్రబలియుండుట నేను చూచి యుంటిని అది మొలచిన చోటనే విస్తరించిన చెట్టువలె వాడు వర్ధిల్లి యుండెను.

35. bhakthiheenuḍu enthoo prabaliyuṇḍuṭa nēnu chuchi yuṇṭini adhi molachina chooṭanē vistharin̄china cheṭṭuvale vaaḍu vardhilli yuṇḍenu.

36. అయినను ఒకడు ఆ దారిని పోయి చూడగా వాడు లేకపోయెను నేను వెదకితిని గాని వాడు కనబడకపోయెను.

36. ayinanu okaḍu aa daarini pōyi chooḍagaa vaaḍu lēkapōyenu nēnu vedakithini gaani vaaḍu kanabaḍakapōyenu.

37. నిర్దోషులను కనిపెట్టుము యథార్థవంతులను చూడుము సమాధానపరచువారి సంతతి నిలుచును గాని ఒకడైనను నిలువకుండ అపరాధులు నశించుదురు

37. nirdōshulanu kanipeṭṭumu yathaarthavanthulanu chooḍumu samaadhaanaparachuvaari santhathi niluchunu gaani okaḍainanu niluvakuṇḍa aparaadhulu nashin̄chuduru

38. భక్తిహీనుల సంతతి నిర్మూలమగును. యెహోవాయే నీతిమంతులకు రక్షణాధారము

38. bhakthiheenula santhathi nirmoolamagunu. Yehōvaayē neethimanthulaku rakshaṇaadhaaramu

39. బాధ కలుగునప్పుడు ఆయనే వారికి ఆశ్రయ దుర్గము. యెహోవా వారికి సహాయుడై వారిని రక్షించును వారు యెహోవా శరణుజొచ్చి యున్నారు గనుక

39. baadha kalugunappuḍu aayanē vaariki aashraya durgamu. Yehōvaa vaariki sahaayuḍai vaarini rakshin̄chunu vaaru yehōvaa sharaṇujochi yunnaaru ganuka

40. ఆయన భక్తిహీనుల చేతిలోనుండి వారిని విడిపించి రక్షించును.

40. aayana bhakthiheenula chethilōnuṇḍi vaarini viḍipin̄chi rakshin̄chunu.Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |