Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 5 | View All

1. యెహోవా, నా మాటలు చెవినిబెట్టుము నా ధ్యానముమీద లక్ష్యముంచుము.

మూలుగులు, నిట్టూర్పులు కొన్ని సార్లు ప్రార్థనలో సరైన అంతర్భాగాలు (రోమీయులకు 8:26). నిజంగా అప్పుడప్పుడు మన తీవ్రమైన కోరికలను మాటల్లో పెట్టడం అసాధ్యమైపోయి మూలగడమే మనం చేయగలిగేది.

2. నా రాజా నా దేవా, నా ఆర్తధ్వని ఆలకించుము.నిన్నే ప్రార్థించుచున్నాను.

నిజమైన శాశ్వతమైన రాజు ఎవరో రాజైన దావీదుకు తెలుసు (కీర్తనల గ్రంథము 10:16; కీర్తనల గ్రంథము 24:7; కీర్తనల గ్రంథము 47:2; కీర్తనల గ్రంథము 74:12; కీర్తనల గ్రంథము 149:2; యెషయా 6:5; యిర్మియా 10:10). తన బ్రతుకు పై దేవుని పరిపాలనను సంతోషంగా అంగీకరించాడు. మనమూ అలా చెయ్యాలి.

3. యెహోవా, ఉదయమున నా కంఠస్వరము నీకు వినబడును ఉదయమున నా ప్రార్థన నీ సన్నిధిని సిద్ధముచేసి కాచియుందును.

పని హడావుడీ మొదలు కాకమునుపు, ఆ రోజు బాధ్యతలు, భారాలు నెత్తిన పడకమునుపు, అంటే వేకువనే దేవునితో ఒంటరిగా గడపడం శ్రేష్టం (కీర్తనల గ్రంథము 57:8; కీర్తనల గ్రంథము 88:13; కీర్తనల గ్రంథము 108:2; కీర్తనల గ్రంథము 119:147).

4. నీవు దుష్టత్వమును చూచి ఆనందించు దేవుడవు కావు చెడుతనమునకు నీయొద్ద చోటులేదు

కీర్తనల గ్రంథము 92:15; 1 యోహాను 1:5-6; మత్తయి 7:23; మత్తయి 25:41 చూడండి. లేవీయకాండము 20:7 నోట్ చూడండి.

5. డాంబికులు నీ సన్నిధిని నిలువలేరు పాపము చేయువారందరు నీకసహ్యులు

“గొప్పలు చెప్పుకునేవాళ్ళు”– కీర్తనల గ్రంథము 18:27; కీర్తనల గ్రంథము 75:4-5; కీర్తనల గ్రంథము 94:4; సామెతలు 6:16-17; యెషయా 2:12. “అసహ్యం”– పశ్చాత్తాపపడక దుర్మార్గతలోనే కొనసాగేవారు దేవుని విరోధ భావానికి గురి అవుతారు (కీర్తనల గ్రంథము 11:5; లేవీయకాండము 26:11 లేవీయకాండము 26:30; ద్వితీయోపదేశకాండము 32:19; ద్వితీయోపదేశకాండము 11:5; హోషేయ 9:15; మలాకీ 1:3). వారు పశ్చాత్తాప పడితే ఆయన వారిని ప్రేమతో చేర్చుకుని క్షమించి తన ప్రియమైన పిల్లలుగా చేసుకుంటాడు. అయితే పశ్చాత్తాపపడని వారి చర్యలనూ ఆలోచనలనూ ఆశయాలనూ లక్షణాలనూ అసహ్యించుకుంటాడు. ఆయన పవిత్ర స్వభావానికి విరోధంగా వారు ఏమై ఉన్నారో ఏమి చేస్తారో అదంతా అసహ్యం.

6. అబద్ధమాడువారిని నీవు నశింపజేయుదువు కపటము చూపి నరహత్య జరిగించువారు యెహోవాకు అసహ్యులు.

దేవుడు సత్యస్వరూపి (కీర్తనల గ్రంథము 31:5). అబద్ధాలూ మోసాలూ అంటే ఆయనకు ద్వేషం. ఆయన వాటిని విషప్రాయంగా ఎంచుతాడు. ఒక విధంగా చూస్తే అవి విషమే (సామెతలు 6:17 సామెతలు 6:19; సామెతలు 12:22; సామెతలు 19:5 సామెతలు 19:9 సామెతలు 19:22; యోహాను 8:44; ప్రకటన గ్రంథం 21:8 ప్రకటన గ్రంథం 21:17; ప్రకటన గ్రంథం 22:15). ఈ వచనాల్లో దేవునికి అసహ్యమైనవాటి జాబితాలో మోసం హత్య కలిసి ఉన్నాయి.

7. నేనైతే నీ కృపాతిశయమునుబట్టి నీ మందిరములోప్రవేశించెదను నీయెడల భయభక్తులు కలిగి నీ పరిశుద్ధాలయము దిక్కు చూచి నమస్కరించెదను

దేవుని కృపవల్ల దావీదు దుర్మార్గులకు వేరుగా ఉండేందుకు నిశ్చయించుకున్నాడు. అయితే దేవుడు తనను దీవించవస్తే అది తన స్వంత యోగ్యత కాదనీ ఆయన దయేనని అతనికి తెలుసు (కీర్తనల గ్రంథము 51:1; కీర్తనల గ్రంథము 69:13).

8. యెహోవా, నాకొఱకు పొంచియున్న వారినిబట్టి నీ నీత్యానుసారముగా నన్ను నడిపింపుము నీ మార్గమును నాకు స్పష్టముగా కనుపరచుము.

తన శత్రువులు తనపై దోషారోపణ చేసే అవకాశం ఉండడం దావీదుకు ఎంత మాత్రం ఇష్టం లేదు.

9. వారి నోట యథార్థత లేదువారి అంతరంగము నాశనకరమైన గుంటవారి కంఠము తెరచిన సమాధివారు నాలుకతో ఇచ్చకములాడుదురు.
రోమీయులకు 3:13

పాపంలో పడిన మానవ స్వభావం వర్ణన ఇక్కడ కళ్ళకు కట్టినట్టు రాసి ఉంది. మత్తయి 15:18-19; రోమీయులకు 1:28-32; రోమీయులకు 3:10-18; గలతియులకు 5:19-21 చూడండి. వారి గొంతు తెరిచిన సమాధి అంటే వారి దగ్గర మరణ వాసన, కుళ్ళు కంపు, అవినీతి దుర్వాసన కొడుతూ వారి అంతరంగాల్లో నుంచి వచ్చి వారి మాటల్లో బయటపడతాయి.

10. దేవా, వారు నీమీద తిరుగబడియున్నారువారిని అపరాధులనుగా తీర్చుము.వారు తమ ఆలోచనలలో చిక్కుబడి కూలుదురుగాక వారు చేసిన అనేక దోషములనుబట్టి వారిని వెలివేయుము.

దుర్మార్గులను నాశనం చెయ్యమని దేవుని ప్రజలు ప్రార్థించడం సరైనదేనా? కీర్తనల గ్రంథము 35:8 నోట్ చూడండి.

11. నిన్ను ఆశ్రయించువారందరు సంతోషించుదురునీవే వారిని కాపాడుదువు గనుక వారు నిత్యముఆనందధ్వని చేయుదురు.

“శరణు”– కీర్తనల గ్రంథము 7:1 దగ్గర రిఫరెన్సులు. “ఆనందధ్వనులు”– కీర్తనల గ్రంథము 33:1; కీర్తనల గ్రంథము 64:10. “రక్ష”– కీర్తనల గ్రంథము 12:7. “పేరు”– కీర్తనల గ్రంథము 69:36.

12. యెహోవా, నీతిమంతులను ఆశీర్వదించువాడవు నీవేకేడెముతో కప్పినట్లు నీవు వారిని దయతో కప్పెదవుకావున నీ నామమును ప్రేమించువారు నిన్నుగూర్చి ఉల్లసింతురు.

“దీవిస్తావు”– కీర్తనల గ్రంథము 29:11. “డాలు”– కీర్తనల గ్రంథము 28:7 దగ్గర నోట్.


Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.