Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 59 | View All

1. నా దేవా, నా శత్రువులచేతిలోనుండి నన్ను తప్పిం పుము. నామీద పడువారికి చిక్కకుండ నన్ను ఉద్ధరించుము.

శీర్షిక – 1 సమూయేలు 19:11-18 చూడండి. “శత్రువులు”– కీర్తనల గ్రంథము 3:7 చూడండి. ఈ సందర్భంలో శత్రువులు ఎవరంటే ఇస్రాయేల్ రాజు, అతని ఆజ్ఞల మేరకు దావీదును వధించేందుకు వచ్చినవారు.

2. పాపము చేయువారి చేతిలోనుండి నన్ను తప్పింపుము. రక్తాపరాధుల చేతిలోనుండి నన్ను రక్షింపుము.

3. నా ప్రాణము తీయవలెనని వారు పొంచియున్నారు యెహోవా, నా దోషమునుబట్టి కాదు నా పాపమునుబట్టికాదు ఊరకయే బలవంతులు నాపైని పోగుబడి యున్నారు.

4. నాయందు ఏ అక్రమమును లేకున్నను వారు పరుగు లెత్తి సిద్ధపడుచున్నారు నన్ను కలిసికొనుటకై మేల్కొనుము.

దావీదు ఏ కీడు చేయలేదు. సౌలు పట్ల అతడు స్వామిభక్తితోనే వ్యవహరించాడు. అయితే సౌలుకంటే అతడు ఎక్కువ విజయం, పేరు ప్రతిష్ఠలు, నీతిన్యాయాలు గలవాడు. అందుకే సౌలు అసూయకూ ద్వేషానికీ గురి అయ్యాడు. అసూయ హత్యకు కారణమౌతున్నది (సామెతలు 27:4; మత్తయి 27:18; అపో. కార్యములు 7:9; అపో. కార్యములు 17:5; రోమీయులకు 1:29). దేవుడు లేచి తనకు సహాయం చేయాలని దావీదు అడగడంలో న్యాయం ఉంది. దేవుడు తన మాట వింటాడన్న దృఢ విశ్వాసంతో దావీదు అలా అడగగలిగాడు (కీర్తనల గ్రంథము 7:6; కీర్తనల గ్రంథము 35:23).

5. సైన్యములకధిపతియగు యెహోవావైన దేవా, ఇశ్రాయేలు దేవా, అన్యజనులందరిని శిక్షించుటకై మేల్కొనుము అధికద్రోహులలో ఎవరిని కనికరింపకుము.(సెలా.)

కీర్తనల గ్రంథము 35:8 నోట్. ఇస్రాయేల్‌లోని ఈ దుర్మార్గుల ప్రవర్తన చూస్తూ ఉంటే దేవుణ్ణి ఎరుగని ఇతర జాతుల చెడుతనం దావీదుకు గుర్తుకు వస్తూ ఉంది. ఎవరూ సృష్టించకుండానే ఉనికిలో ఉన్న యెహోవా (నిర్గమకాండము 3:14), భూమ్యాకాశాల సేనలను తన అదుపులో ఉంచుకునే ప్రభువు, ఏకైక సత్య దేవుడు. తన ప్రజలతో ఒడంబడిక చేసుకొన్న ఆ దేవుణ్ణి దావీదు పిలుస్తున్నాడు.

6. సాయంకాలమున వారు మరల వచ్చెదరు కుక్కవలె మొరుగుచు పట్టణముచుట్టు తిరుగుదురు.

14,15 వచనాలు. తినడానికి ఏమి దొరుకుతుందా అని మందలుగా పరుగులెత్తే క్రూరమైన కుక్కలతో దుర్మార్గులను పోలుస్తున్నాడు. కుక్కలంటే దావీదు అభిప్రాయం కాపలా కుక్కలు, లేక ఇంట్లో పెంచుకునేవి కాదు గాని ఏది దొరికితే దాన్ని దిగమింగుతూ ఆకలితో రణగొణ ధ్వనులు చేస్తూ తిరిగే ఊరి కుక్కలు. దుర్మార్గులు ఇలాంటి కుక్కలకంటే ప్రమాదకరమైనవారు. వారి మాటలు కత్తుల్లాంటివి. వారి హృదయాల నిండా అందరిపట్లా తృణీకారం నిండివుంది.

7. వినువారెవరును లేరనుకొని వారు తమ నోటనుండి మాటలు వెళ్లగ్రక్కుదురు. వారి పెదవులలో కత్తులున్నవి.

8. యెహోవా, నీవు వారిని చూచి నవ్వుదువు అన్యజనులందరిని నీవు అపహసించుదువు.

కీర్తనల గ్రంథము 2:4-5; కీర్తనల గ్రంథము 37:13; సామెతలు 1:26. ఒకే ఒక నిజ దేవునికి విరోధంగా మనుషులు కత్తి దూయడం నిజంగా హాస్యాస్పదం. అలాంటి సమయాల్లో దేవుడు వారిని చూచి పరిహాసం చేస్తాడు (కీర్తనల గ్రంథము 2:4). మనుషులు తమను గురించి తాము ఏమనుకుంటున్నారు?

9. నా బలమా, నీకొరకు నేను కనిపెట్టుకొనుచున్నాను నా ఉన్నతమైన దుర్గము దేవుడే.

కీర్తనల గ్రంథము 18:1-2 కీర్తనల గ్రంథము 18:32 కీర్తనల గ్రంథము 18:39; కీర్తనల గ్రంథము 19:14; కీర్తనల గ్రంథము 27:1; కీర్తనల గ్రంథము 28:7.

10. నా దేవుడు తన కృపలో నన్ను కలిసికొనెను నాకొరకు పొంచియున్నవారికి సంభవించినదానిని దేవుడు నాకు చూపించును.

దేవుడు తన విన్నపం వింటాడని మరో సారి దావీదు తన నమ్మకాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నాడు. నమ్మకాన్ని మరో సారి విజయం సాధించింది.

11. వారిని చంపకుము ఏలయనగా నా ప్రజలు దానిని మరచిపోదురేమో. మాకేడెమైన ప్రభువా, నీ బలముచేత వారిని చెల్లా చెదరు చేసి అణగగొట్టుము.

హఠాత్తుగా వచ్చిపడే నాశనం తరువాత మనుషులలో జ్ఞప్తికి రాకపోవచ్చు. దేవుడు వారిని క్రమక్రమంగా అణచివేయాలనీ, దుర్మార్గుల పైకి దేవుడు పంపే న్యాయ దండనకు గుర్తులుగా వారు భూమిపై సంచరిస్తూ ఉండాలనీ, ఆ తరువాత వారిని నాశనం చేయాలనీ దావీదు కోరుతున్నాడు. ఇలా కోరడంలో దావీదు ఉద్దేశం దేవునికి మహిమ కలగాలనే. కీర్తనల గ్రంథము 7:6-9 చూడండి. నిజ దేవుణ్ణి తెలుసుకొని ఉండడం మనుషులకు కలిగే దీవెనలన్నిటిలోకీ శ్రేష్ఠమైనది. ఈ జ్ఞానాన్ని కలిగించేది ఏదైనా సరే దాన్ని సంతోషంతో ఆహ్వానించవలసి ఉందని దావీదు భావం.

12. వారి పెదవుల మాటలనుబట్టియు వారి నోటి పాప మునుబట్టియు వారు పలుకు శాపములనుబట్టియు అబద్ధములనుబట్టియు వారు తమ గర్వములో చిక్కుబడుదురుగాక.

13. కోపముచేత వారిని నిర్మూలము చేయుము వారు లేకపోవునట్లు వారిని నిర్మూలము చేయుము దేవుడు యాకోబు వంశమును ఏలుచున్నాడని భూదిగంతములవరకు మనుష్యులు ఎరుగునట్లు చేయుము.(సెలా.)

14. సాయంకాలమున వారు మరల వచ్చెదరు కుక్కవలె మొరుగుచు పట్టణముచుట్టు తిరుగుదురు

15. తిండికొరకు వారు ఇటు అటు తిరుగులాడెదరు తృప్తి కలుగనియెడల రాత్రి అంతయు ఆగుదురు.

16. నీవు నాకు ఎత్తయిన కోటగా ఉన్నావు ఆపద్దినమున నాకు ఆశ్రయముగా ఉన్నావు. నీ బలమునుగూర్చి నేను కీర్తించెదను ఉదయమున నీకృపనుగూర్చి ఉత్సాహగానము చేసెదను

“పాడుతాను”– కష్టాలు చుట్టుముట్టి ఉండగా, ఆపదల మధ్యలో, పాటలు పాడడం నిజ దేవుని విశ్వాసులకు తప్ప మరెవ్వరికి సాధ్యం? అపో. కార్యములు 16:22-25 పోల్చిచూడండి. “ఉదయకాలం” వచ్చేసరికి దావీదు శత్రువుల బారినుండి తప్పించుకొని దేవునికి స్తుతిగీతాలు ఆలపిస్తున్నాడు (1 సమూయేలు 19:11). “ఆశ్రయ స్థానం”– గురించి కీర్తనల గ్రంథము 7:1 చూడండి.

17. దేవుడు నాకు ఎత్తయిన కోటగాను కృపగల దేవుడుగాను ఉన్నాడు నా బలమా, నిన్నే కీర్తించెదను.


Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.