Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 79 | View All

1. దేవా, అన్యజనులు నీ స్వాస్థ్యములోనికి చొరబడి యున్నారు వారు నీ పరిశుద్ధాలయమును అపవిత్రపరచి యున్నారు యెరూషలేమును పాడుదిబ్బలుగా చేసియున్నారు.
లూకా 21:24, ప్రకటన గ్రంథం 11:2

ఇది 74వ కీర్తనను పోలిన కీర్తన. మొదటి నాలుగు వచనాల్లో భవిష్యత్తులో రాబోయే గొప్ప విపత్తు అప్పుడే వారిమీద పడినట్టుగా ఆసాపు రాస్తున్నాడు. అయితే అది కొన్ని వందల సంవత్సరాల తరువాత గాని నెరవేరలేదు. అది నిజంగా సంభవించినప్పుడు ప్రజలు చేయడానికి ఉపయోగపడే ప్రార్థనను మిగిలిన వచనాల్లో ఆసాపు రాశాడు.

2. వారు నీ సేవకుల కళేబరములను ఆకాశపక్షులకు ఎర గాను నీ భక్తుల శవములను భూజంతువులకు ఆహారముగాను పారవేసి యున్నారు.

3. ఒకడు నీళ్లుపోసినట్లు యెరూషలేముచుట్టు వారి రక్తము పారబోసియున్నారు వారిని పాతిపెట్టువారెవరును లేరు.
ప్రకటన గ్రంథం 16:6

4. మా పొరుగువారికి మేము అసహ్యులమైతివిు మా చుట్టునున్నవారు మమ్ము నపహసించి యెగతాళి చేసెదరు.

5. యెహోవా, ఎంతవరకు కోపపడుదువు? ఎల్లప్పుడును కోపపడుదువా? నీ రోషము అగ్నివలె ఎల్లప్పుడును మండునా?

6. నిన్నెరుగని అన్యజనులమీదను నీ నామమునుబట్టి ప్రార్థనచేయని రాజ్యములమీదను నీ ఉగ్రతను కుమ్మరించుము.
1 థెస్సలొనీకయులకు 4:5, 2 థెస్సలొనీకయులకు 1:8, ప్రకటన గ్రంథం 16:1

“నిన్నెరగని జనాలు”– యిర్మియా 10:23; 2 థెస్సలొనీకయులకు 1:8. నిజ దేవుడున్నాడని ఒప్పుకోకపోవడం, ఆ దేవుణ్ణి ఎరగకపోవడం నిందార్హం. ఎందుకంటే మనుషులు అలాంటి జ్ఞానాన్ని తృణీకరిస్తారు (సామెతలు 1:29). దేవుడు వారికి వెల్లడించిన సత్యాన్ని అణచిపెట్టారు. ఎవరైనా సరే నిజంగా దేవుణ్ణి తెలుసుకుని ఆయన్ను సేవించాలనుకొంటే ఆ వ్యక్తికి ఉపదేశం అందించేందుకు దేవుడు ఏ మంచి విధానమైనా ఉపయోగించడానికి వెనుదియ్యడు. బైబిల్లో వెల్లడైన దేవుని గుణం మూలంగా ఈ విషయం మనకు తెలుసు. అయితే విచారకరమైన సంగతేమంటే మనుషులు ఆయన్ను తెలుసుకునేందుకు ఇష్టం లేదు. ఆయన నామమెత్తి ప్రార్థించేందుకూ, ఆయన ముఖ దర్శనం చేసుకునేందుకూ ప్రయత్నించరు. రోమీయులకు 1:18-22, రోమీయులకు 1:28 చూడండి. అందువల్లే వారి అపరాధం అంతింత కాదు. దేవుని కోపం వారిపై తప్పకుండా కురుస్తుంది (2 థెస్సలొనీకయులకు 1:8). “కుమ్మరించు”– ఇలాంటి ప్రార్థనల గురించి కీర్తనల గ్రంథము 35:8 నోట్ చూడండి.

7. వారు యాకోబు సంతతిని మింగివేసియున్నారు వారి నివాసమును పాడుచేసియున్నారు

8. మేము బహుగా క్రుంగియున్నాము. మా పూర్వుల దోషములు జ్ఞాపకము చేసికొని నీవు మామీద కోపముగా నుండకుము నీ వాత్సల్యము త్వరగా మమ్ము నెదుర్కొననిమ్ము

నిర్గమకాండము 20:5; నిర్గమకాండము 34:6-7; విలాపవాక్యములు 5:7 చూడండి. “పూర్వీకుల అపరాధాలు”– జాతీయ పాపం, దోషం గురించి ఇక్కడ ఆసాపు మాట్లాడుతున్నాడు. దానిమీదికి శిక్ష పంపవద్దని దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నాడు. జాతి పాపం క్రమక్రమంగా పోగవుతూ తరవాతి తరాలపై ప్రభావం చూపుతుందనేది నిజం. చివరికి ఆ జాతిపైకి ఒకే ఒక తరంవారిపైకి గొప్ప శిక్ష ముంచుకు వస్తుంది. కనానులోని అమోరివారు దీనికి మంచి ఉదాహరణ ఒకటి (ఆదికాండము 15:16). వారి పాపం పండినప్పుడు దేవుడు వారి నాశనానికి వారి దేశంలోకి ఇస్రాయేల్‌వారిని పంపాడు. నెబుకద్‌నెజరు రాజు కాలంలో తమ పూర్ణ పాపాలకోసం శిక్షను అనుభవించిన ఇస్రాయేల్ జాతి దీనికి మరో ఉదాహరణ (2 రాజులు 23:26-27; 2 దినవృత్తాంతములు 36:15-19). యేసుప్రభువు మత్తయి 23:35-36 లో చెప్పిన భవిష్యద్వాక్కు ప్రకారం క్రీ.శ. 70లో రోమ్‌వారు జెరుసలంను నాశనం చేసి ఇస్రాయేల్ జాతిని చెదరగొట్టేయ్యడం మరో ఉదాహరణ. దేవుడు సహనం, దీర్ఘశాంతం గలవాడు. అయితే ఒక జాతి పోగైన పాపం హద్దులు దాటిపోతే, న్యాయం జరగడానికి మరిక ఆలస్యం కాకూడని పరిస్థితుల్లో దేవుడు ఆ జాతిపై తన కోపాన్ని కుమ్మరిస్తాడు. పై ఉదాహరణలలో అంతకుముందు తరాలన్నిటివల్ల తరువాతి తరాల లక్షణాలు ఏర్పడ్డాయి. చివరి తరం ముందున్న తరాలన్నిటికంటే చెడ్డది అయింది, దాని అపరాధం మరింత ఘోరమైనది. మానవ చరిత్ర చెప్పే కథ ఇదే. ఒక వ్యక్తిపైకి గానీ జాతిపైకి గానీ దేవుని శిక్ష రాకుండా చూచుకొనేందుకు ఏకైక మార్గం పశ్చాత్తాపపడి, దయ చూపాలని మనస్ఫూర్తిగా దేవుని వైపుకు తిరగడమే (2 దినవృత్తాంతములు 7:14; యెషయా 55:7; యెహెఙ్కేలు 18:30-32; యోనా 1:1-2; యోనా 3:6-10; లూకా 24:45-47; అపో. కార్యములు 3:19).

9. మా రక్షణకర్తవగు దేవా, నీ నామప్రభావమునుబట్టి మాకు సహాయముచేయుము నీ నామమునుబట్టి మా పాపములను పరిహరించి మమ్మును రక్షింపుము.

భక్తి పరులైన ప్రజలు తాపత్రయపడేది కేవలం దేవుని కోపంనుంచి తప్పించుకొని ఆయన జాలి, కరుణ పొందాలని కాదు. ఆయన పేరుకు మహిమ కలగాలన్నది కూడా వారి హృదయాభిలాష (కీర్తనల గ్రంథము 57:5). దేవుని నామ ఘనత గురించిన శ్రద్ధ ఒక మనిషిలో లేకుంటే నిజమైన ఆధ్యాత్మిక జీవనం గురించి అతనికేమీ తెలియదన్నమాటే.

10. వారి దేవుడెక్కడ నున్నాడని అన్యజనులు పలుక నేల? మేము చూచుచుండగా ఓర్చబడిన నీ సేవకుల రక్తమునుగూర్చిన ప్రతి దండన జరిగినట్లు అన్యజనులకు తెలియబడనిమ్ము.
ప్రకటన గ్రంథం 6:10, ప్రకటన గ్రంథం 19:2

“ప్రతీకారం”– నిర్గమకాండము 21:23-35; సంఖ్యాకాండము 31:20 నోట్స్.

11. చెరలోనున్నవాని నిట్టూర్పు నీ సన్నిధికి రానిమ్ము నీ బాహుబలాతిశయమును చూపుము చావునకు విధింపబడినవారిని కాపాడుము.

12. ప్రభువా, మా పొరుగువారు నిన్ను నిందించిన నిందకు ప్రతిగా వారి యెదలోనికి ఏడంతలు నిందను కలుగజేయుము.

13. అప్పుడు నీ ప్రజలమును నీ మంద గొఱ్ఱెలమునైన మేము సదాకాలము నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించెదము తరతరముల వరకు నీ కీర్తిని ప్రచురపరచెదము.Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |