Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 88 | View All

1. యెహోవా, నాకు రక్షణకర్తవగు దేవా, రాత్రివేళ నేను నీ సన్నిధిని మొఱ్ఱపెట్టునాడు

శీర్షిక – హేమాను పేరు 1 దినవృత్తాంతములు 6:33 1 దినవృత్తాంతములు 6:42 లో ఒక సారి కన్పిస్తున్నది గాని అతని గురించి మనకు తెలిసినది చాల తక్కువ. అతడు రాసిన కీర్తనల్లో ఇదొక్కటే మనకు దొరికింది. కీర్తనలన్నిటిలోకీ ఇదే ఎక్కువ దుఃఖంతో కూడిన కీర్తన. ఇందులో మచ్చుకైనా ఆనంద ఛాయలు లేవు. చాలా తీవ్రంగా కృంగిపోయిన హృదయం, గుబులు పుట్టించే ఆలోచనలు, ముసురుతున్న మనసు ఇందులో కనిపిస్తున్నాయి. ఈ విషయంలో ఈ కీర్తన యోబు పలికిన మాటలనూ (యోబు 3, 6, 7 అధ్యాయాలను), విలాప గ్రంథంలోని కొన్ని భాగాలను (విలాపవాక్యములు 3:1-18) పోలినది. దేవుని సేవకులు కొన్ని సార్లు ఇలాంటి అనుభవాల గుండా వెళ్ళవలసి రావచ్చు (యెషయా 50:10 చూడండి). అలాంటి సమయాల్లో ఇలాంటి ప్రార్థనలు దేవునికి అంగీకారమౌతాయి. మన హృదయంలో, మనసులో ఉన్నవి ఆయన్నుంచి దాచి పెట్టమని ఆయన అడగడు. జీవితం ప్రతి అనుభవంలోను ఆయన ఎదుట మన హృదయాన్ని కుమ్మరించవచ్చు (కీర్తనల గ్రంథము 62:8). కీర్తనల గ్రంథము 88:1 అతనిమీదికి వచ్చే చీకటి అంతటిలోను, అతడు మునిగి ఉన్న కడగండ్లన్నిటిలోను అతడు ఒకే గొప్ప సత్యాన్ని హత్తుకుని ఉన్న సంగతిని జాగ్రత్తగా గమనించండి. అతని రక్షణకు దేవుడు యెహోవాయే (కీర్తనల గ్రంథము 22:1; కీర్తనల గ్రంథము 42:5 కూడా చూడండి). తన ప్రార్థన దేవునికింకా వినబడలేదని అతడు అనుకుంటున్నప్పటికీ దేవునికి మొరపెడుతూనే ఉన్నాడు (9 వ. కీర్తనల గ్రంథము 22:2; కీర్తనల గ్రంథము 86:3; లూకా 18:7 పోల్చి చూడండి).

2. నా ప్రార్థన నీ సన్నిధిని చేరును గాక నా మొఱ్ఱకు చెవి యొగ్గుము

కీర్తనల గ్రంథము 18:6; కీర్తనల గ్రంథము 31:2; కీర్తనల గ్రంథము 86:1.

3. నేను ఆపదలతో నిండియున్నాను నా ప్రాణము పాతాళమునకు సమీపించియున్నది.

అతడి బాధలెంత మితి మీరిపోయాయంటే చనిపోయినవారి లోకంలోకి తాను వెళ్ళిపోయినట్టుగానే భావిస్తున్నాడు. బహుశా తీవ్ర వ్యాధితో ఇతడు బాధపడుతూ ఉండవచ్చు. అతని శక్తంతా ఉడిగిపోయింది. ఇక ఎంతో కాలం బ్రతకననుకుంటున్నాడు. శరీరానికి వచ్చే రోగం మనసును కృంగజేయవచ్చు.

4. సమాధిలోనికి దిగువారిలో నేనొకనిగా ఎంచబడితిని. నేను త్రాణలేనివానివలె అయితిని.

5. చచ్చినవారిలో విడువబడినవాడనైతిని నేను సమాధిలో పడియున్న హతులలో ఒకనివలె అయితిని నీవిక స్మరింపనివారివలె అయితిని వారు నీ చేతిలోనుండి తొలగిపోయి యున్నారు గదా.

6. అగాధమైన గుంటలోను చీకటిగల చోట్లలోను అగాధ జలములలోను నీవు నన్ను పరుండబెట్టి యున్నావు.

7. నీ ఉగ్రత నామీద బరువుగా నున్నది నీ తరంగములన్నియు నన్ను ముంచుచున్నవి. (సెలా.)

దేవుని తీవ్ర కోపం, ఆయన కలిగించే భయాలను వ 15,16లో మరో సారి ప్రస్తావించాడు. అతడి అనుభవాన్ని బట్టి దేవుడు అతని పై బాగా కోపగించినట్టు అతనికి అనిపించింది. అతని పైకి దేవుని కోపం రావడానికి కారణమైన ఏదో పాపాన్ని అతడు గుర్తు చేసుకుని ఉండవచ్చు. లేదా అతడి దోషమేమీ లేకుండా దేవునికి అతనిపై కోపమేమీ లేకుండా దేవుడు యోబును పరీక్షించినట్టుగానే అతణ్ణీ పరీక్షిస్తూ ఉండవచ్చు (యోబు 6:4; యోబు 16:9-17; యోబు 31:23). మనకు కలిగే వ్యాధులు, ఇతర కష్టాలు దేవుడు మనపై కోపగించాడనేందుకు ఆధారాలు అనుకోవలసిన అవసరం లేదు (యోబు 1, 2 అధ్యాయాలు).

8. నా నెళవరులను నాకు దూరముగా నీవు ఉంచి యున్నావు నీవు వారి దృష్టికి నన్ను హేయునిగా చేసియున్నావు వెలుపలికి రావల్ల గాకుండ నేను బంధింపబడి యున్నాను
లూకా 23:49

వ 18; యోబు 31:11; యోబు 142:4; యోబు 19:13; యోబు 30:10.

9. బాధచేత నా కన్ను క్షీణించుచున్నది యెహోవా, ప్రతిదినము నేను నీకు మొఱ్ఱపెట్టు చున్నాను నీవైపు నా చేతులు చాపుచున్నాను.

కీర్తనల గ్రంథము 6:7; కీర్తనల గ్రంథము 31:9.

10. మృతులకు నీవు అద్భుతములు చూపెదవా? ప్రేతలు లేచి నిన్ను స్తుతించెదరా?(సెలా.)

ఈ కీర్తన రచయిత జీవించిన కాలంలో చనిపోయిన వారి లోకం గురించి మనుషులకు వెల్లడి అయినది చాలా తక్కువ. యోబు 10:21-22 నోట్ చూడండి.

11. సమాధిలో నీ కృపను ఎవరైన వివరింతురా? నాశనకూపములో నీ విశ్వాస్యతను ఎవరైన చెప్పు కొందురా?

12. అంధకారములో నీ అద్భుతములు తెలియనగునా? పాతాళములో నీ నీతి తెలియనగునా?

13. యెహోవా, నేను నీతోనే మనవి చేయుచున్నాను ఉదయమున నా ప్రార్థన నిన్ను ఎదుర్కొనును.

కీర్తనల గ్రంథము 5:3; కీర్తనల గ్రంథము 30:2; కీర్తనల గ్రంథము 119:147.

14. యెహోవా, నీవు నన్ను విడుచుట యేల? నీ ముఖము నాకు చాటు చేయుట యేల?

కీర్తనల గ్రంథము 13:1; కీర్తనల గ్రంథము 43:2; కీర్తనల గ్రంథము 44:9 కీర్తనల గ్రంథము 44:24; యోబు 13:24.

15. బాల్యమునుండి నేను బాధపడి చావునకు సిద్ధమైతిని నీవు పెట్టు భయముచేత నేను కలవరపడుచున్నాను.

ప్రతి దినం, దినమంతా అతనికి భయం, బాధ కలిగించే అనుభవాలే కలిగాయి. ఇవి యోబు అనుభవాలవంటివి.

16. నీ కోపాగ్ని నా మీదికి పొర్లియున్నది నీ మహా భయములు నన్ను సంహరించి యున్నవి.

17. నీళ్లు ఆవరించునట్లు అవి దినమంత నన్ను ఆవరించు చున్నవి అవి నన్ను చుట్టూర చుట్టుకొని యున్నవి

18. నా ప్రియులను స్నేహితులను నీవు నాకు దూరముగా ఉంచియున్నావు చీకటియే నాకు బంధువర్గమాయెను.

ఇంతకన్నా లోతైన నిరాశ కూపంలోకి ఎవరన్నా దిగిపోగలరా? ఏమీ వెలుతురు లేదు, ఊరడింపు లేదు, సహాయం లేదు, సంతోషం లేదు, జరుగుతున్న దాన్ని గురించి గ్రహింపు లేదు. అంతా అయోమయంగా ఉంది. చుట్టూ చీకటి తప్ప మరేమీ లేదు. అయితే ఇదంతా రాసిన తరువాత యోబులాగా ఇతడూ దేవునిలో ఆనందాన్ని కనుకోగలిగాడా? అవునని చెప్పగలగడం అసాధ్యమేమీ కాదు (యాకోబు 5:11).


Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2022. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.