Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 89 | View All

1. యెహోవాయొక్క కృపాతిశయమును నిత్యము నేను కీర్తించెదను తరతరములకు నీ విశ్వాస్యతను నా నోటితో తెలియ జేసెదను.

ఇది కూడా అభిషిక్తుని కీర్తన. అంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును గురించిన భవిష్యద్వాక్కులు ఇందులో ఉన్నాయి. రచయిత దావీదురాజు కాలంలో హేమాను ఆసాపులతో కలిసి పనిచేసిన ఏతాన్ (1 దినవృత్తాంతములు 15:19). అతడు రాసిన కీర్తనల్లో మనకు ఉన్నది ఇదొక్కటే. దీన్ని అతడు పండు వృద్ధాప్యంలో రెహబాం కాలంలో, ఇస్రాయేల్ రాజ్యం రెండుగా చీలిపోయిన సమయంలో రాసి ఉండవచ్చు. ఇక్కడ ఈ కీర్తన ముఖ్యాంశాన్ని రచయిత తెలియజేస్తున్నాడు – ఇస్రాయేల్ వారి ఒడంబడిక దేవుడైన యెహోవా యొక్క కరుణ, విశ్వసనీయత. దేవుని విశ్వసనీయత – 1, 2, 5, 8, 14, 24, 33, 49 వచనాలు. ఈ లక్షణం “ఆడితప్పను” (33,34 వ) “ప్రమాణం చేశాను”. (3,35,49 వ) అనే మాటల ద్వారా కూడా వెల్లడి అయింది. దేవుని కరుణ – 1, 2, 14, 24, 28, 33, 49 వచనాలు. ఈ కీర్తన ద్వారా ఏతాన్ గత 3000 సంవత్సరాలలో ఉన్న తరాల విషయంలో దేవుని విశ్వసనీయతను ప్రకటిస్తున్నాడు.

2. కృప నిత్యము స్థాపింపబడుననియు ఆకాశమందే నీ విశ్వాస్యతను స్థిరపరచుకొందువనియు నేననుకొనుచున్నాను.

దేవుని కరుణ, విశ్వసనీయత ఎప్పటికీ ఉండేవి, సుస్థిరమైనవి, శాశ్వతమైనవి (కీర్తనల గ్రంథము 103:17; కీర్తనల గ్రంథము 119:89-90). దేవుడు మనసు మార్చుకోడు. ఆయన తన ప్రమాణాల నుంచి వెనక్కు తీయడు. ఆయనలో మార్పు, భ్రమణ ఛాయలు అనేవి ఏమీ లేవు (1 సమూయేలు 15:29; తీతుకు 1:2; యాకోబు 1:17).

3. నేను ఏర్పరచుకొనినవానితో నిబంధన చేసి యున్నాను నిత్యము నీ సంతానమును స్థిరపరచెదను
యోహాను 7:42, అపో. కార్యములు 2:40

దేవుడు దావీదుతో చేసిన ఒడంబడిక గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఏతాన్. 2 సమూయేలు 7:8-16 చూడండి. ఇక్కడ నుంచి ఈ కీర్తన చివరిదాకా దేవుని కరుణ, విశ్వసనీయతలకూ ఆయన చేసిన ఒడంబడికకూ మధ్య గల సంబంధాన్ని గురించే చూపిస్తున్నది.

4. తరతరములకు నీ సింహాసనమును స్థాపించెదనని చెప్పి నా సేవకుడైన దావీదుతో ప్రమాణము చేసి యున్నాను. (సెలా.)
యోహాను 12:34, యోహాను 7:42, అపో. కార్యములు 2:40

5. యెహోవా, ఆకాశవైశాల్యము నీ ఆశ్చర్యకార్యములను స్తుతించుచున్నది పరిశుద్ధదూతల సమాజములో నీ విశ్వాస్యతను బట్టి నీకు స్తుతులు కలుగుచున్నవి.

దావీదు వంశంపట్ల దేవుడు వ్యవహరించిన విధానం విషయం ఏతాన్ నిరుత్సాహం చెందాడు (వ 38-51). ఇస్రాయేల్‌లో వ్యాపిస్తున్న నాశనం మూలంగానే దేవుని ప్రమాణం నెరవేర్పు ప్రమాదంలో పడినట్టు అతనికి అనిపిస్తుంది. ఇలా ఎందుకు జరగాలి? దేవుడు దావీదుకు ఇచ్చిన మాట నెరవేర్చుకోలేడా? ఈ వచనాల్లో ఏతాన్ దేవుని సర్వ శక్తిని గురించి గుర్తు చేసుకుంటున్నాడు. ఆయనలాంటి వారెవరూ లేరు – వ 6,8. ఆయన ప్రకృతి శక్తులను తన అదుపులో ఉంచుకుంటాడు (వ 9). ఆయన ఈజిప్ట్‌ను ఇతర శత్రువులను లొంగదీశాడు (వ 10). అన్నిటికీ యజమాని అయిన సృష్టికర్త ఆయనే (వ 11,12). ఆయన దావీదుకు ఇచ్చిన మాట అంతటి ప్రకారం చేయడానికి సమర్థుడు (వ 13).

6. మింటను యెహోవాకు సాటియైనవాడెవడు? దైవపుత్రులలో యెహోవా వంటివాడెవడు?

“దేవకుమారులలో”– దీన్ని “బలాఢ్యుల్లో” అని కూడా తర్జుమా చేయవచ్చు (కీర్తనల గ్రంథము 29:1 లో కూడా).

7. పరిశుద్ధదూతల సభలో ఆయన మిక్కిలి భీకరుడు తన చుట్టునున్న వారందరికంటె భయంకరుడు.
2 థెస్సలొనీకయులకు 1:10

8. యెహోవా, సైన్యములకధిపతివగు దేవా, యెహోవా, నీవంటి బలాఢ్యుడెవడు? నీ విశ్వాస్యతచేత నీవు ఆవరింపబడియున్నావు.

9. సముద్రపు పొంగు నణచువాడవు నీవే దాని తరంగములు లేచునప్పుడు నీవు వాటిని అణచి వేయుచున్నావు.

10. చంపబడినదానితో సమానముగా నీవు రహబును, ఐగుప్తును నలిపివేసితివి నీ బాహుబలము చేత నీ శత్రువులను చెదరగొట్టితివి.
లూకా 1:51

11. ఆకాశము నీదే భూమి నీదే లోకమును దాని పరిపూర్ణతను నీవే స్థాపించితివి.
1 కోరింథీయులకు 10:26

12. ఉత్తర దక్షిణములను నీవే నిర్మించితివి. తాబోరు హెర్మోనులు నీ నామమునుబట్టి ఉత్సాహ ధ్వని చేయుచున్నవి.

13. పరాక్రమముగల బాహువు నీకు కలదు నీ హస్తము బలమైనది నీ దక్షిణహస్తము ఉన్నతమైనది.

14. నీతిన్యాయములు నీ సింహాసనమునకు ఆధారములు కృపాసత్యములు నీ సన్నిధానవర్తులు.

దేవుడు తన వాగ్దానాలను నిలుపుకునే సమర్థత గలవాడు మాత్రమే కాదు. ఆయన గుణాలన్నీ ఆయనచేత అలా చేయించేవే. వ 14 చాలా దివ్యమైనది. భూమి పై చాలా సార్లు కపటం, అవినీతి, అన్యాయం రాజ్యమేలుతుంటాయి. అయితే దేవుని సింహాసనానికి పునాదులే నీతినిజాయితీ, న్యాయం. దీన్ని బట్టి మనమెంతో హర్షించాలి. లోపంలేని న్యాయం, పవిత్రతల నుంచి దేవుడొక్క వెంట్రుక వాసి కూడా తొలగిపోడు. ఇది నిజంగా దినమంతా ఆనందించవలసిన సంగతి.

15. శృంగధ్వనుల నెరుగు ప్రజలు ధన్యులు యెహోవా, నీ ముఖకాంతిని చూచి వారు నడుచు కొనుచున్నారు.

16. నీ నామమునుబట్టి వారు దినమెల్ల హర్షించుచున్నారు. నీ నీతిచేత హెచ్చింపబడుచున్నారు.

17. వారి బలమునకు అతిశయాస్పదము నీవే నీదయచేతనే మా కొమ్ము హెచ్చింపబడుచున్నది.

ఈ వాస్తవాల సాయంతో ఏతాన్ తనను తాను ప్రోత్సహించుకున్నాడు. దేవుడు కృపామయుడు. మహా బలవంతుడు. ఇస్రాయేల్‌ను తన కాపుదల కింద ఉంచుకున్నాడు. ఇస్రాయేల్‌రాజును ఎన్నుకున్నాడు. “కొమ్ము”– ఇక్కడ బలాన్ని సూచిస్తున్నది.

18. మా కేడెము యెహోవావశము మా రాజు ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవునివాడు.

19. అప్పుడు నీవు దర్శనమున నీ భక్తులతో ఇట్లు సెలవిచ్చి యుంటివి నేను ఒక శూరునికి సహాయము చేసియున్నాను ప్రజలలోనుండి యేర్పరచబడిన యొకని నేను హెచ్చించియున్నాను.
మార్కు 1:24, లూకా 1:35, అపో. కార్యములు 3:14, అపో. కార్యములు 4:27-30

వ 18లో రాజు గురించిన మాటతో ఏతాన్ మళ్ళీ దావీదుతో దేవుడు చేసిన ఒడంబడిక గురించి మాట్లాడ సాగుతున్నాడు. 19వ వచనంలో ఈ దర్శనం వచ్చిన వ్యక్తి ప్రవక్తయైన నాతాను (2 సమూయేలు 7:4 2 సమూయేలు 7:17). వీరుడు అంటే దావీదు.

20. నా సేవకుడైన దావీదును నేను కనుగొనియున్నాను నా పరిశుద్ధతైలముతో అతని నభిషేకించియున్నాను.
అపో. కార్యములు 13:22

21. నా చెయ్యి యెడతెగక అతనికి తోడైయుండును నా బాహుబలము అతని బలపరచును.

22. ఏ శత్రువును అతనిమీద జయము నొందడు దోషకారులు అతని బాధపరచరు.

23. అతనియెదుట నిలువకుండ అతని విరోధులను నేను పడగొట్టెదను. అతనిమీద పగపట్టువారిని మొత్తెదను.

24. నా విశ్వాస్యతయు నా కృపయు అతనికి తోడై యుండును. నా నామమునుబట్టి అతని కొమ్ము హెచ్చింపబడును.

కొమ్ము అంటే ప్రభావం, బలం, అధికారం. ఇక్కడి నుంచి 37 వ వచనం వరకు దావీదును గురించి రాసి ఉంది. అంతేకాక దావీదు కుమారుడైన యేసుప్రభువును గురించి కూడా రాజైన దావీదు పరలోక భూలోకాన రాజైన యేసుప్రభువుకు ఒక సూచన (కీర్తనల గ్రంథము 132:17; లూకా 1:69).

25. నేను సముద్రముమీద అతని చేతిని నదులమీద అతని కుడిచేతిని ఉంచెదను.

26. నీవు నా తండ్రివి నా దేవుడవు నా రక్షణ దుర్గము అని అతడు నాకు మొఱ్ఱపెట్టును.
1 పేతురు 1:17, ప్రకటన గ్రంథం 21:7

27. కావున నేను అతని నా జ్యేష్ఠకుమారునిగా చేయు దును భూరాజులలో అత్యున్నతునిగా నుంచెదను.
ప్రకటన గ్రంథం 1:5, ప్రకటన గ్రంథం 17:18

పెద్దకొడుకు అంటే ప్రాధాన్యత ఉన్నవాడు అని అర్థం (కీర్తనల గ్రంథము 2:7; కొలొస్సయులకు 1:15 కొలొస్సయులకు 1:18; ప్రకటన గ్రంథం 1:5). “ఉన్నత స్థితిని”– కీర్తనల గ్రంథము 72:11; ప్రకటన గ్రంథం 19:16.

28. నా కృప నిత్యము అతనికి తోడుగా నుండజేసెదను నా నిబంధన అతనితో స్థిరముగానుండును.

“ఎప్పటికీ”, “ఎల్లప్పుడూ” అనే పదాలను గమనించండి. ఆకాశం ఉన్నంతకాలం దావీదు సింహాసనం ఉంటుంది. యేసుప్రభువు దాని పై కూర్చుని ఉంటాడు (యెషయా 9:7; లూకా 1:32; అపో. కార్యములు 2:30). దేవుడు దావీదుతో చేసిన ఒడంబడిక పశ్చిమ ఆసియాలోని ఆ చిన్న రాజ్యం కన్నా మరెంతో విస్తారమైన అంతరార్థం గలది. లోకమంతటిమీదా దేవుని కుమారుని శాశ్వత పరిపాలనకు సంబంధించిన ఒడంబడిక అది.

29. శాశ్వతకాలమువరకు అతని సంతానమును ఆకాశమున్నంతవరకు అతని సింహాసనమును నేను నిలిపెదను.

30. అతని కుమారులు నా ధర్మశాస్త్రము విడిచి నా న్యాయవిధుల నాచరింపనియెడల

ఈ వచనాలు ముందుగా దావీదు సంతానానికీ వర్తిస్తాయి. అంతే గాక యేసుప్రభువులో నమ్మకం మూలంగా దేవుని పిల్లలైన వారందరి విషయంలో కూడా ఇది నిజమే. బైబిల్‌లోని చరిత్రను బట్టి దావీదు సంతానం ఎందరో దేవుని ఒడంబడికను మీరి, ఆయన ధర్మశాస్త్రం విషయంలో తప్పిపోయినట్టు చూడగలం. అలానే ఇప్పుడు కూడా దేవుని పిల్లలు అనేక విషయాల్లో తప్పిపోతుంటారు. తరచుగా దేవుని పట్ల నమ్మకంగా ఉండరు. కానీ వారు నమ్మక ద్రోహం చేశారని దేవుడు కూడా నమ్మక ద్రోహం చెయ్యడు (రోమీయులకు 3:3-4; 2 తిమోతికి 2:13). దావీదుకు చేసిన వాగ్దానాలను ఆయన నిలబెట్టుకోనీయకుండా ఏదీ ఆయనకు అడ్డుపడదు. తన ప్రజల నమ్మక ద్రోహాన్ని ఆయన శిక్షిస్తాడు. తన కుమారులందరికీ ఆయన బుద్ధి చెప్పి శిక్షిస్తాడు – హెబ్రీయులకు 12:5-13. అంతేగాని తాను దావీదుతో చేసిన ఒడంబడికను మాత్రం ఎప్పుడు భగ్నం చేయడు. దావీదు సింహాసనం, అంటే అతని రాజవంశం, శాశ్వతంగా ఉంటుంది.

31. వారు నా కట్టడలను అపవిత్రపరచి నా ఆజ్ఞలను గైకొననియెడల

32. నేను వారి తిరుగుబాటునకు దండముతోను వారి దోషమునకు దెబ్బలతోను వారిని శిక్షించెదను.

33. కాని నా కృపను అతనికి బొత్తిగా ఎడము చేయను అబద్ధికుడనై నా విశ్వాస్యతను విడువను.

34. నా నిబంధనను నేను రద్దుపరచను నా పెదవులగుండ బయలువెళ్లిన మాటను మార్చను.

35. అతని సంతానము శాశ్వతముగా ఉండుననియు అతని సింహాసనము సూర్యుడున్నంతకాలము నా సన్నిధిని ఉండుననియు

36. చంద్రుడున్నంతకాలము అది నిలుచుననియు మింటనుండు సాక్షి నమ్మకముగా ఉన్నట్లు అది స్థిరపరచబడుననియు
యోహాను 12:34

37. నా పరిశుద్ధతతోడని నేను ప్రమాణము చేసితిని దావీదుతో నేను అబద్ధమాడను.
ప్రకటన గ్రంథం 1:5, ప్రకటన గ్రంథం 3:14

38. ఇట్లు సెలవిచ్చి యుండియు నీవు మమ్ము విడనాడి విసర్జించియున్నావు నీ అభిషిక్తునిమీద నీవు అధికకోపము చూపి యున్నావు.

తనకు బాధ కలిగిస్తున్న విషయాన్ని ఏతాన్ ఇప్పుడు బయట పెడుతున్నాడు. దేవుడు దావీదు వంశం పట్ల కనబడిన విధంగా ఎందుకు ప్రవర్తిస్తున్నాడో అతడు అర్థం చేసుకోలేక పోతున్నాడు. దేవుని విషయంలో చాలా కఠినమైన పదజాలం వాడుతూ దావీదుతో ఆయన చేసిన ఒడంబడికను విస్మరిస్తున్నాడని నేరం మోపుతున్నాడు. ఇది సత్యం అయ్యేందుకు వీలు లేదని ఏతాన్‌కు తెలుసు. అయితే ఇది సత్యం అవుతున్నట్టు అనిపిస్తున్నది. అందువల్ల దేవుని ఎదుట తన హృదయాన్ని కుమ్మరించుకుంటున్నాడు. ఎలాంటి పరిస్థితుల కారణంగా అతడు ఈ మాటలు రాశాడో మనకు తెలియదు. బహుశా భవిష్యత్తులో జరగబోయే ఒక విపత్తు గురించి దేవుడు ఏతాన్‌కు వెల్లడి చేసిన విషయం కావచ్చు. బబులోను చేతిలో యూదా రాజ్యం పతనం, యూదా రాజు, ప్రజలు చెరలోకి వెళ్ళిపోవడం వంటి సంఘటనలు ఇక్కడి వర్ణనకు సరిపోతున్నాయి. కానీ ఈ కీర్తన రాసిన ఏతాను దావీదు కాలంలో ఉన్న ఏతానైతే అతడు ఆ సంఘటనలకు కొన్ని వందల సంవత్సరాలకు ముందు జీవించాడు. దావీదు వంశం పైకి వచ్చిన ఈ ఇబ్బందులన్నిటికీ మూల కారణం దేవుడేనని ఏతాన్ అనడం గమనించండి. “నీవు... విడిచిపుచ్చావు, తోసివుచ్చావు”, “నీవు దులిపిపారేశావు” మొదలైన మాటలు చూడండి. మానవపరంగా ఎవరు చేసినప్పటికీ దానంతటి వెనుక ఉన్నది దేవుడేనని ఏతాన్ గట్టి నమ్మకం. దేవుని ఈ చర్యలవల్ల, శాశ్వతంగా ఉంటుందని దేవుడు చెప్పిన దావీదు సింహాసనం నేలకూలింది – వ 44. ఇది ఏతాన్‌ను తబ్బిబ్బు చేసింది. విశ్వాసులు తమ చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితుల మీద దృష్టి నిలిపితే జీవితంలో చాలా సంగతులు ఇలానే తబ్బిబ్బు చేసి దుఃఖ పరుస్తాయి. లోకంలో జరుగుతున్నట్టు కనిపించిన దాని పై ఆధారపడి మన సిద్ధాంతాన్ని సృష్టించుకుని విశ్రాంతికోసం వెదకకూడదు. దేవుని విశ్వాసపాత్రమైన వాక్కు, మార్పులేని ఆయన వాక్కుపైనే ఆధారపడి దానిలో సరైన, సవ్యమైన సిద్ధాంతాలను చూచి విశ్రమించాలి.

39. నీ సేవకుని నిబంధన నీకసహ్యమాయెను అతని కిరీటమును నేల పడద్రోసి అపవిత్రపరచి యున్నావు.

40. అతని కంచెలన్నియు నీవు తెగగొట్టియున్నావు అతని కోటలు పాడుచేసియున్నావు

41. త్రోవను పోవువారందరు అతని దోచుకొనుచున్నారు అతడు తన పొరుగువారికి నిందాస్పదుడాయెను.

42. అతని విరోధుల కుడిచేతిని నీవు హెచ్చించియున్నావు అతని శత్రువులనందరిని నీవు సంతోషపరచి యున్నావు

43. అతని ఖడ్గము ఏమియు సాధింపకుండ చేసియున్నావు యుద్ధమందు అతని నిలువబెట్టకున్నావు

44. అతని వైభవమును మాన్పియున్నావు అతని సింహాసనమును నేల పడగొట్టియున్నావు

45. అతని ¸యౌవనదినములను తగ్గించియున్నావు. సిగ్గుతో అతని కప్పియున్నావు (సెలా.)

46. యెహోవా, ఎంతవరకు నీవు దాగియుందువు? నిత్యము దాగియుందువా? ఎంతవరకు నీ ఉగ్రత అగ్నివలె మండును?

దావీదు వంశాన్ని దేవుడు మళ్ళీ దయ చూచి దానికి మునుపటి క్షేమ స్థితిని కలిగించాలని ఎదురుచూస్తూ ప్రార్థిస్తున్నాడు ఏతాన్. తన ప్రార్థనకు దేవుడు ఎందుకు జవాబివ్వాలో కొన్ని కారణాలిస్తున్నాడు – జీవితం కొద్ది పాటిది, దేవుని అనుగ్రహం లేనిదే జీవితం కేవలం వ్యర్థం అన్న విషయం (వ 47,48), దేవుని వాగ్దానాలు (వ 49), దేవుని ప్రజల కష్టాలు, శత్రువుల విజయం (వ 50,51). వ 50 లోని చివరి వాక్యం యేసుప్రభువుకు ఎంత చక్కగా సరిపోతున్నది!

47. నా ఆయుష్కాలము ఎంత కొద్దిదో జ్ఞాపకము చేసి కొనుము ఎంత వ్యర్థముగా నీవు నరులనందరిని సృజించి యున్నావు?

48. మరణమును చూడక బ్రదుకు నరుడెవడు? పాతాళముయొక్క వశము కాకుండ తన్నుతాను తప్పించుకొనగలవాడెవడు?

49. ప్రభువా, నీ విశ్వాస్యతతోడని నీవు దావీదుతో ప్రమా ణము చేసిన తొల్లిటి నీ కృపాతిశయములెక్కడ?

50. ప్రభువా, నీ సేవకులకు వచ్చిన నిందను జ్ఞాపకము చేసికొనుము బలవంతులైన జనులందరిచేతను నా యెదలో నేను భరించుచున్న నిందను జ్ఞాపకము చేసికొనుము.
హెబ్రీయులకు 11:26, 1 పేతురు 4:14

51. యెహోవా, అవి నీ శత్రువులు చేసిన నిందలు నీ అభిషిక్తుని నడతలమీద వారు మోపుచున్న నిందలు.
హెబ్రీయులకు 11:26, 1 పేతురు 4:14

52. యెహోవా నిత్యము స్తుతినొందును గాక ఆమేన్ఆమేన్‌.

ఇది విజయోత్సాహం, కష్టాలతో కృంగిన హృదయాలకు శాంతి. ఏమి జరుగుతున్నట్టు అనిపించినా దేవుడు విశ్వసనీయత గల దేవుడే, స్తుతులకు పాత్రుడే (ఫిలిప్పీయులకు 4:6-7; 1 థెస్సలొనీకయులకు 5:18).Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |