Exodus - నిర్గమకాండము 12 | View All

1. మోషే అహరోనులు ఐగుప్తుదేశములో ఉండగా యెహోవా వారితో ఈలాగు సెలవిచ్చెను
మత్తయి 26:2

1. mōshē aharōnulu aigupthudheshamulō uṇḍagaa yehōvaa vaarithoo eelaagu selavicchenu

2. నెలలలో ఈ నెల మీకు మొదటిది, యిది మీ సంవత్సరమునకు మొదటి నెల.

2. nelalalō ee nela meeku modaṭidi, yidi mee samvatsaramunaku modaṭi nela.

3. మీరు ఇశ్రాయేలీయుల సర్వ సమాజముతో-ఈ నెల దశమినాడు వారు తమ తమ కుటుంబముల లెక్కచొప్పున ఒక్కొక్కడు గొఱ్ఱపిల్లనైనను, మేకపిల్లనైనను, అనగా ప్రతి యింటికిని ఒక గొఱ్ఱపిల్లనైనను ఒక మేకపిల్లనైనను తీసికొనవలెను.
1 కోరింథీయులకు 5:8

3. meeru ishraayēleeyula sarva samaajamuthoo-ee nela dashaminaaḍu vaaru thama thama kuṭumbamula lekkachoppuna okkokkaḍu gorrapillanainanu, mēkapillanainanu, anagaa prathi yiṇṭikini oka gorrapillanainanu oka mēkapillanainanu theesikonavalenu.

4. ఆ పిల్లను తినుటకు ఒక కుటుంబము చాలక పోయినయెడల వాడును వాని పొరుగువాడును తమ లెక్క చొప్పున దాని తీసికొనవలెను.

4. aa pillanu thinuṭaku oka kuṭumbamu chaalaka pōyinayeḍala vaaḍunu vaani poruguvaaḍunu thama lekka choppuna daani theesikonavalenu.

5. ఆ గొఱ్ఱపిల్లను భుజించుటకు ప్రతివాని భోజనము పరిమితినిబట్టి వారిని లెక్కింపవలెను.

5. aa gorrapillanu bhujin̄chuṭaku prathivaani bhōjanamu parimithinibaṭṭi vaarini lekkimpavalenu.

6. నిర్దోషమైన యేడాది మగపిల్లను తీసికొనవలెను. గొఱ్ఱెలలో నుండి యైనను మేకలలో నుండియైనను దాని తీసికొనవచ్చును.
మార్కు 14:12, లూకా 22:7

6. nirdōshamaina yēḍaadhi magapillanu theesikonavalenu. Gorrelalō nuṇḍi yainanu mēkalalō nuṇḍiyainanu daani theesikonavachunu.

7. ఈ నెల పదునాలుగవ దినమువరకు మీరు దాని నుంచు కొనవలెను; తరువాత ఇశ్రాయేలీయుల సమాజపు వారందరు తమ తమ కూటములలో సాయంకాలమందు దాని చంపి దాని రక్తము కొంచెము తీసి, తాము దాని తిని యిండ్లద్వారబంధపు రెండు నిలువు కమ్ములమీదను పై కమ్మి మీదను చల్లి

7. ee nela padunaalugava dinamuvaraku meeru daani nun̄chu konavalenu; tharuvaatha ishraayēleeyula samaajapu vaarandaru thama thama kooṭamulalō saayaṅkaalamandu daani champi daani rakthamu kon̄chemu theesi, thaamu daani thini yiṇḍladvaarabandhapu reṇḍu niluvu kammulameedanu pai kammi meedanu challi

8. ఆ రాత్రియే వారు అగ్నిచేత కాల్చబడిన ఆ మాంసమును పొంగని రొట్టెలను తినవలెను. చేదుకూరలతో దాని తినవలెను
లూకా 22:8

8. aa raatriyē vaaru agnichetha kaalchabaḍina aa maansamunu poṅgani roṭṭelanu thinavalenu. chedukooralathoo daani thinavalenu

9. దాని తలను దాని కాళ్లను దాని ఆంత్రములను అగ్నితో కాల్చి దాని తినవలెను;

9. daani thalanu daani kaaḷlanu daani aantramulanu agnithoo kaalchi daani thinavalenu;

10. దానిలో ఉడికి ఉడకనిదైనను నీళ్లతో వండబడినదైనను తిననే తినకూడదు; ఉదయకాలమువరకు దానిలోనిదేదియు మిగిలింపకూడదు. ఉదయకాలమువరకు దానిలో మిగిలినది అగ్నితో కాల్చి వేయవలెను.

10. daanilō uḍiki uḍakanidainanu neeḷlathoo vaṇḍabaḍinadainanu thinanē thinakooḍadu; udayakaalamuvaraku daanilōnidhediyu migilimpakooḍadu. Udayakaalamuvaraku daanilō migilinadhi agnithoo kaalchi vēyavalenu.

11. మీరు దానిని తినవలసిన విధమేదనగా, మీ నడుము కట్టుకొని మీ చెప్పులు తొడుగుకొని మీ కఱ్ఱలు చేత పట్టుకొని, త్వరపడుచుదాని తినవలెను; అది యెహోవాకు పస్కాబలి.
లూకా 12:35

11. meeru daanini thinavalasina vidhamēdhanagaa, mee naḍumu kaṭṭukoni mee cheppulu toḍugukoni mee karralu chetha paṭṭukoni, tvarapaḍuchudaani thinavalenu; adhi yehōvaaku paskaabali.

12. ఆ రాత్రి నేను ఐగుప్తుదేశమందు సంచరించి, ఐగుప్తుదేశమందలి మనుష్యులలోనేగాని జంతువులలోనేగాని తొలి సంతతియంతయు హతముచేసి, ఐగుప్తు దేవతలకందరికిని తీర్పు తీర్చెదను; నేను యెహో వాను.

12. aa raatri nēnu aigupthudheshamandu san̄charin̄chi, aigupthudheshamandali manushyulalōnēgaani janthuvulalōnēgaani toli santhathiyanthayu hathamuchesi, aigupthu dhevathalakandarikini theerpu theerchedanu; nēnu yehō vaanu.

13. మీరున్న యిండ్లమీద ఆ రక్తము మీకు గురుతుగా ఉండును. నేను ఆ రక్తమును చూచి మిమ్మును నశింప చేయక దాటిపోయెదను. నేను ఐగుప్తుదేశమును పాడు చేయుచుండగా మిమ్ము సంహరించుటకు తెగులు మీ మీదికి రాదు.

13. meerunna yiṇḍlameeda aa rakthamu meeku guruthugaa uṇḍunu. Nēnu aa rakthamunu chuchi mimmunu nashimpa cheyaka daaṭipōyedanu. Nēnu aigupthudheshamunu paaḍu cheyuchuṇḍagaa mimmu sanharin̄chuṭaku tegulu mee meediki raadu.

14. కాబట్టి యీ దినము మీకు జ్ఞాపకార్థమైన దగును. మీరు యెహోవాకు పండుగగా దాని నాచరింపవలెను; తరతరములకు నిత్యమైనకట్టడగా దాని నాచరింపవలెను.
లూకా 22:7, మత్తయి 26:17

14. kaabaṭṭi yee dinamu meeku gnaapakaarthamaina dagunu. meeru yehōvaaku paṇḍugagaa daani naacharimpavalenu; tharatharamulaku nityamainakaṭṭaḍagaa daani naacharimpavalenu.

15. ఏడుదినములు పులియని రొట్టెలను తినవలెను. మొదటిదినమున మీ యిండ్ల లోనుండి పొంగినది పార వేయవలెను. మొదటి దినము మొదలుకొని యేడవ దినము వరకు పులిసిన దానిని తిను ప్రతిమనుష్యుడు ఇశ్రాయేలీయులలోనుండి కొట్టివేయబడును.
మార్కు 14:12, లూకా 22:7

15. ēḍudinamulu puliyani roṭṭelanu thinavalenu. Modaṭidinamuna mee yiṇḍla lōnuṇḍi poṅginadhi paara vēyavalenu. Modaṭi dinamu modalukoni yēḍava dinamu varaku pulisina daanini thinu prathimanushyuḍu ishraayēleeyulalōnuṇḍi koṭṭivēyabaḍunu.

16. ఆ మొదటి దినమున మీరు పరిశుద్ధ సంఘముగాను, ఏడవ దినమున పరిశుద్ధ సంఘముగాను కూడుకొనవలెను. ఆ దినములయందు ప్రతివాడు తినవలసినది మాత్రమే మీరు సిద్ధపరచవచ్చును; అదియు గాక మరి ఏ పనియు చేయకూడదు.
లూకా 23:56

16. aa modaṭi dinamuna meeru parishuddha saṅghamugaanu, ēḍava dinamuna parishuddha saṅghamugaanu kooḍukonavalenu. aa dinamulayandu prathivaaḍu thinavalasinadhi maatramē meeru siddhaparachavachunu; adhiyu gaaka mari ē paniyu cheyakooḍadu.

17. పులియని రొట్టెల పండుగను మీరు ఆచరింపవలెను. ఈ దినమందే నేను మీ సమూహములను ఐగుప్తు దేశములోనుండి వెలుపలికి రప్పించితిని గనుక మీరు మీ తరములన్నిటిలో ఈ దినము నాచరింపవలెను; ఇది మీకు నిత్యమైన కట్టడగా ఉండును.

17. puliyani roṭṭela paṇḍuganu meeru aacharimpavalenu. ee dinamandhe nēnu mee samoohamulanu aigupthu dheshamulōnuṇḍi velupaliki rappin̄chithini ganuka meeru mee tharamulanniṭilō ee dinamu naacharimpavalenu; idi meeku nityamaina kaṭṭaḍagaa uṇḍunu.

18. మొదటి నెల పదునాలుగవదినము సాయం కాలము మొదలుకొని ఆ నెల యిరువది యొకటవదినము సాయంకాలమువరకు మీరు పులియనిరొట్టెలను తినవలెను.

18. modaṭi nela padunaalugavadhinamu saayaṁ kaalamu modalukoni aa nela yiruvadhi yokaṭavadhinamu saayaṅkaalamuvaraku meeru puliyaniroṭṭelanu thinavalenu.

19. ఏడు దినములు మీ యిండ్లలో పొంగిన దేదియును ఉండకూడదు, పులిసిన దానిని తినువాడు అన్యుడేగాని దేశములో పుట్టిన వాడేగాని ఇశ్రాయేలీ యుల సమాజములో నుండక కొట్టివేయబడును.

19. ēḍu dinamulu mee yiṇḍlalō poṅgina dhediyunu uṇḍakooḍadu, pulisina daanini thinuvaaḍu anyuḍēgaani dheshamulō puṭṭina vaaḍēgaani ishraayēlee yula samaajamulō nuṇḍaka koṭṭivēyabaḍunu.

20. మీరు పులిసినదేదియు తినక మీ నివాసములన్నిటిలోను పులియని వాటినే తినవలెనని చెప్పుమనెను.

20. meeru pulisinadhediyu thinaka mee nivaasamulanniṭilōnu puliyani vaaṭinē thinavalenani cheppumanenu.

21. కాబట్టి మోషే ఇశ్రాయేలీయుల పెద్దల నందరిని పిలిపించి వారితో ఇట్లనెను-మీరు మీ కుటుంబముల చొప్పున మందలోనుండి పిల్లను తీసికొని పస్కా పశువును వధించుడి.
1 కోరింథీయులకు 5:7, హెబ్రీయులకు 11:28

21. kaabaṭṭi mōshē ishraayēleeyula peddala nandarini pilipin̄chi vaarithoo iṭlanenu-meeru mee kuṭumbamula choppuna mandalōnuṇḍi pillanu theesikoni paskaa pashuvunu vadhin̄chuḍi.

22. మరియు హిస్సోపు కుంచె తీసికొని పళ్లెములో నున్న రక్తములో దాని ముంచి, ద్వారబంధపు పైకమ్మికిని రెండు నిలువు కమ్ములకును పళ్లెములోని రక్తమును తాకింప వలెను. తరువాత మీలో నెవరును ఉదయమువరకు తన యింటి ద్వారమునుండి బయలు వెళ్లకూడదు.

22. mariyu hissōpu kun̄che theesikoni paḷlemulō nunna rakthamulō daani mun̄chi, dvaarabandhapu paikammikini reṇḍu niluvu kammulakunu paḷlemulōni rakthamunu thaakimpa valenu. tharuvaatha meelō nevarunu udayamuvaraku thana yiṇṭi dvaaramunuṇḍi bayalu veḷlakooḍadu.

23. యెహోవా ఐగుప్తీయులను హతము చేయుటకు దేశ సంచారము చేయుచు, ద్వారబంధపు పైకమ్మిమీదను రెండు నిలువు కమ్ములమీదను ఉన్న రక్తమును చూచి యెహోవా ఆ తలుపును దాటిపోవును; మిమ్ము హతము చేయుటకు మీ యిండ్లలోనికి సంహారకుని చొరనియ్యడు.

23. yehōvaa aiguptheeyulanu hathamu cheyuṭaku dhesha san̄chaaramu cheyuchu, dvaarabandhapu paikammimeedanu reṇḍu niluvu kammulameedanu unna rakthamunu chuchi yehōvaa aa thalupunu daaṭipōvunu; mimmu hathamu cheyuṭaku mee yiṇḍlalōniki sanhaarakuni coraniyyaḍu.

24. కాబట్టి మీరు నిరంతరము మీకును మీ కుమారులకును దీనిని కట్టడగా ఆచరింపవలెను.
లూకా 2:41

24. kaabaṭṭi meeru nirantharamu meekunu mee kumaarulakunu deenini kaṭṭaḍagaa aacharimpavalenu.

25. యెహోవా తాను సెలవిచ్చినట్లు మీ కిచ్చుచున్న దేశమందు మీరు ప్రవేశించిన తరువాత మీరు దీని నాచరింపవలెను.

25. yehōvaa thaanu selavichinaṭlu mee kichuchunna dheshamandu meeru pravēshin̄china tharuvaatha meeru deeni naacharimpavalenu.

26. మరియు మీకుమారులు మీరు ఆచరించు ఈ ఆచారమేమిటని మిమ్ము నడుగునప్పుడు

26. mariyu meekumaarulu meeru aacharin̄chu ee aachaaramēmiṭani mimmu naḍugunappuḍu

27. మీరు ఇది యెహోవాకు పస్కాబలి; ఆయన ఐగుప్తీయులను హతము చేయుచు మన యిండ్లను కాచినప్పుడు ఆయన ఐగుప్తులోనున్న ఇశ్రాయేలీయుల యిండ్లను విడిచి పెట్టెను అనవలెనని చెప్పెను. అప్పుడు ప్రజలు తలలు వంచి నమస్కారముచేసిరి.

27. meeru idi yehōvaaku paskaabali; aayana aiguptheeyulanu hathamu cheyuchu mana yiṇḍlanu kaachinappuḍu aayana aigupthulōnunna ishraayēleeyula yiṇḍlanu viḍichi peṭṭenu anavalenani cheppenu. Appuḍu prajalu thalalu van̄chi namaskaaramuchesiri.

28. అప్పుడు ఇశ్రాయేలీయులు వెళ్లి ఆలాగుచేసిరి; యెహోవా మోషే అహరోనులకు ఆజ్ఞాపించినట్లే చేసిరి.

28. appuḍu ishraayēleeyulu veḷli aalaaguchesiri; yehōvaa mōshē aharōnulaku aagnaapin̄chinaṭlē chesiri.

29. అర్ధరాత్రివేళ జరిగినదేమనగా, సింహాసనముమీద కూర్చున్న ఫరో మొదలుకొని చెరసాలలోనున్న ఖైదీ యొక్క తొలిపిల్ల వరకు ఐగుప్తుదేశమందలి తొలిపిల్లల నందరిని పశువుల తొలిపిల్లలనన్నిటిని యెహోవా హతము చేసెను.

29. ardharaatrivēḷa jariginadhemanagaa, sinhaasanamumeeda koorchunna pharō modalukoni cherasaalalōnunna khaidee yokka tolipilla varaku aigupthudheshamandali tolipillala nandarini pashuvula tolipillalananniṭini yehōvaa hathamu chesenu.

30. ఆ రాత్రి ఫరోయు అతని సేవకులందరును ఐగుప్తీయులందరును లేచినప్పుడు శవములేని ఇల్లు ఒకటైన లేకపోయినందున ఐగుప్తులో మహాఘోష పుట్టెను.

30. aa raatri pharōyu athani sēvakulandarunu aiguptheeyulandarunu lēchinappuḍu shavamulēni illu okaṭaina lēkapōyinanduna aigupthulō mahaaghōsha puṭṭenu.

31. ఆ రాత్రివేళ ఫరో మోషే అహరోనులను పిలిపించి వారితో-మీరును ఇశ్రాయేలీయులును లేచి నా ప్రజల మధ్యనుండి బయలు వెళ్లుడి, మీరు చెప్పినట్లు పోయి యెహోవాను సేవించుడి.

31. aa raatrivēḷa pharō mōshē aharōnulanu pilipin̄chi vaarithoo-meerunu ishraayēleeyulunu lēchi naa prajala madhyanuṇḍi bayalu veḷluḍi, meeru cheppinaṭlu pōyi yehōvaanu sēvin̄chuḍi.

32. మీరు చెప్పినట్లు మీ మందలను మీ పశువులను తీసికొని పోవుడి; నన్ను దీవించుడని చెప్పెను.

32. meeru cheppinaṭlu mee mandalanu mee pashuvulanu theesikoni pōvuḍi; nannu deevin̄chuḍani cheppenu.

33. ఐగుప్తీయులు మనమందరము చచ్చిన వారమనుకొని, తమ దేశములోనుండి ప్రజలను పంపుటకు త్వరపడి వారిని బలవంతముచేసిరి.

33. aiguptheeyulu manamandharamu chachina vaaramanukoni, thama dheshamulōnuṇḍi prajalanu pampuṭaku tvarapaḍi vaarini balavanthamuchesiri.

34. కాబట్టి ప్రజలు తమ పిండిముద్దను తీసికొని, అది పులియక మునుపే పిండి పిసుకు తొట్లతో దానిని మూటకట్టు కొని, తమ భుజములమీద పెట్టుకొని పోయిరి.

34. kaabaṭṭi prajalu thama piṇḍimuddanu theesikoni, adhi puliyaka munupē piṇḍi pisuku toṭlathoo daanini mooṭakaṭṭu koni, thama bhujamulameeda peṭṭukoni pōyiri.

35. ఇశ్రాయేలీయులు మోషే మాట చొప్పునచేసి ఐగుప్తీయులయొద్ద వెండి నగలను బంగారు నగలను వస్త్రములను అడిగి తీసికొనిరి.

35. ishraayēleeyulu mōshē maaṭa choppunachesi aiguptheeyulayoddha veṇḍi nagalanu baṅgaaru nagalanu vastramulanu aḍigi theesikoniri.

36. యెహోవా ప్రజల యెడల ఐగుప్తీయులకు కటాక్షము కలుగజేసెను గనుక వారు వారికి కావలసిన వాటిని ఇచ్చిరి. అట్లు వారు ఐగుప్తీయులను దోచుకొనిరి.

36. yehōvaa prajala yeḍala aiguptheeyulaku kaṭaakshamu kalugajēsenu ganuka vaaru vaariki kaavalasina vaaṭini ichiri. Aṭlu vaaru aiguptheeyulanu dōchukoniri.

37. అప్పుడు ఇశ్రాయేలీయులు రామసేసునుండి సుక్కోతుకు ప్రయాణమైపోయిరి వారు పిల్లలు గాక కాల్బలము ఆరులక్షల వీరులు.

37. appuḍu ishraayēleeyulu raamasēsunuṇḍi sukkōthuku prayaaṇamaipōyiri vaaru pillalu gaaka kaalbalamu aarulakshala veerulu.

38. అనేకులైన అన్యజనుల సమూహమును, గొఱ్ఱెలు ఎద్దులు మొదలైన పశువుల గొప్పమందయును వారితోకూడ బయలుదేరెను.

38. anēkulaina anyajanula samoohamunu, gorrelu eddulu modalaina pashuvula goppamandayunu vaarithookooḍa bayaludherenu.

39. వారు ఐగుప్తులో నుండి తెచ్చిన పిండి ముద్దతో పొంగని రొట్టెలుచేసి కాల్చిరి. వారు ఐగుప్తులోనుండి వెళ్లగొట్టబడి తడవుచేయ లేకపోయిరి గనుక అది పులిసి యుండలేదు, వారు తమ కొరకు వేరొక ఆహారమును సిద్ధపరచుకొని యుండలేదు.

39. vaaru aigupthulō nuṇḍi techina piṇḍi muddathoo poṅgani roṭṭeluchesi kaalchiri. Vaaru aigupthulōnuṇḍi veḷlagoṭṭabaḍi thaḍavucheya lēkapōyiri ganuka adhi pulisi yuṇḍalēdu, vaaru thama koraku vēroka aahaaramunu siddhaparachukoni yuṇḍalēdu.

40. ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తులో నివసించిన కాలము నాలుగు వందల ముప్పది సంవత్సరములు.
గలతియులకు 3:17

40. ishraayēleeyulu aigupthulō nivasin̄china kaalamu naalugu vandala muppadhi samvatsaramulu.

41. ఆ నాలుగు వందల ముప్పది సంవత్సరములు గడచిన తరువాత జరిగిన దేమనగా, ఆ దినమందే యెహోవా సేనలన్నియు ఐగుప్తుదేశములో నుండి బయలుదేరిపోయెను.

41. aa naalugu vandala muppadhi samvatsaramulu gaḍachina tharuvaatha jarigina dhemanagaa, aa dinamandhe yehōvaa sēnalanniyu aigupthudheshamulō nuṇḍi bayaludheripōyenu.

42. ఆయన ఐగుప్తుదేశములో నుండి వారిని బయటికి రప్పించినందుకు ఇది యెహోవాకు ఆచరింపదగిన రాత్రి. ఇశ్రాయేలీయులందరు తమ తమ తరములలో యెహోవాకు ఆచరింపదగిన రాత్రి యిదే.

42. aayana aigupthudheshamulō nuṇḍi vaarini bayaṭiki rappin̄chinanduku idi yehōvaaku aacharimpadagina raatri. Ishraayēleeyulandaru thama thama tharamulalō yehōvaaku aacharimpadagina raatri yidhe.

43. మరియయెహోవా మోషే అహరోనులతో ఇట్లనెను-ఇది పస్కాపండుగను గూర్చిన కట్టడ; అన్యుడెవడును దాని తినకూడదు గాని

43. mariyu yehōvaa mōshē aharōnulathoo iṭlanenu-idi paskaapaṇḍuganu goorchina kaṭṭaḍa; anyuḍevaḍunu daani thinakooḍadu gaani

44. వెండితో కొనబడిన దాసుడు సున్నతి పొందినవాడైతే దాని తినవచ్చును.

44. veṇḍithoo konabaḍina daasuḍu sunnathi pondinavaaḍaithē daani thinavachunu.

45. పరదేశియు కూలికివచ్చిన దాసుడును దాని తినకూడదు.

45. paradheshiyu koolikivachina daasuḍunu daani thinakooḍadu.

46. మీరు ఒక్క యింటిలోనే దాని తినవలెను దాని మాంసములో కొంచెమైనను ఇంటిలో నుండి బయటికి తీసికొని పోకూడదు, దానిలో ఒక్క యెముకనైనను మీరు విరువ కూడదు.
యోహాను 19:36

46. meeru okka yiṇṭilōnē daani thinavalenu daani maansamulō kon̄chemainanu iṇṭilō nuṇḍi bayaṭiki theesikoni pōkooḍadu, daanilō okka yemukanainanu meeru viruva kooḍadu.

47. ఇశ్రాయేలీయుల సర్వసమాజము ఈ పండుగను ఆచరింపవలెను.

47. ishraayēleeyula sarvasamaajamu ee paṇḍuganu aacharimpavalenu.

48. నీయొద్ద నివసించు పరదేశి యెహోవా పస్కాను ఆచరింప గోరినయెడల అతనికి కలిగిన ప్రతి మగవాడు సున్నతి పొందవలెను; తరువాత అతడు సమాజములో చేరి దానిని ఆచరింపవచ్చును. అట్టి వాడు మీ దేశములో పుట్టినవానితో సముడగును. సున్నతి పొందనివాడు దానిని తినకూడదు.

48. neeyoddha nivasin̄chu paradheshi yehōvaa paskaanu aacharimpa gōrinayeḍala athaniki kaligina prathi magavaaḍu sunnathi pondavalenu; tharuvaatha athaḍu samaajamulō cheri daanini aacharimpavachunu. Aṭṭi vaaḍu mee dheshamulō puṭṭinavaanithoo samuḍagunu. Sunnathi pondanivaaḍu daanini thinakooḍadu.

49. దేశస్థునికిని మీలో నివసించు పరదేశికిని దీనిగూర్చి ఒకటే విధి యుండవలె ననెను.

49. dheshasthunikini meelō nivasin̄chu paradheshikini deenigoorchi okaṭē vidhi yuṇḍavale nanenu.

50. ఇశ్రాయేలీయులందరు ఆలాగు చేసిరి; యెహోవా మోషే అహరోనులకు ఆజ్ఞాపించినట్లు చేసిరి.

50. ishraayēleeyulandaru aalaagu chesiri; yehōvaa mōshē aharōnulaku aagnaapin̄chinaṭlu chesiri.

51. యెహోవా ఇశ్రాయేలీయులను వారివారి సమూహముల చొప్పున ఆనాడే ఐగుప్తు దేశములోనుండి వెలుపలికి రప్పించెను.
అపో. కార్యములు 13:17, హెబ్రీయులకు 11:27, యూదా 1:5

51. yehōvaa ishraayēleeyulanu vaarivaari samoohamula choppuna aanaaḍē aigupthu dheshamulōnuṇḍi velupaliki rappin̄chenu.Shortcut Links
నిర్గమకాండము - Exodus : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |