Exodus - నిర్గమకాండము 14 | View All

1. మరియయెహోవా మోషేతో ఈలాగు సెలవిచ్చెను

1. mariyu yehōvaa mōshēthoo eelaagu selavicchenu

2. ఇశ్రాయేలీయులు తిరిగి పీహహీరోతు ఎదుటను, అనగా మిగ్దోలుకు సముద్రమునకు మధ్య నున్న బయల్సెఫోను నెదుటను, దిగవలెనని వారితో చెప్పుము; దాని యెదుటి సముద్రమునొద్ద వారు దిగవలెను.

2. ishraayēleeyulu thirigi peehaheerōthu eduṭanu, anagaa migdōluku samudramunaku madhya nunna bayalsephōnu neduṭanu, digavalenani vaarithoo cheppumu; daani yeduṭi samudramunoddha vaaru digavalenu.

3. ఫరో ఇశ్రాయేలీయులనుగూర్చి- వారు ఈ దేశములో చిక్కుబడి యున్నారు; అరణ్యము వారిని మూసి వేసెనని అను కొనును.

3. pharō ishraayēleeyulanugoorchi- vaaru ee dheshamulō chikkubaḍi yunnaaru; araṇyamu vaarini moosi vēsenani anu konunu.

4. అయితే నేను ఫరో హృదయమును కఠినపరచె దను; అతడు వారిని తరుమగా; నేను ఫరో వలనను అతని సమస్త సేన వలనను మహిమ తెచ్చుకొందును; నేను యెహోవానని ఐగుప్తీయుల
రోమీయులకు 9:18

4. ayithē nēnu pharō hrudayamunu kaṭhinaparache danu; athaḍu vaarini tharumagaa; nēnu pharō valananu athani samastha sēna valananu mahima techukondunu; nēnu yehōvaanani aiguptheeyula

5. ప్రజలు పారిపోయినట్టు ఐగుప్తు రాజునకు తెలుపబడినప్పుడు ఫరో హృదయమును అతని సేవకుల హృదయమును ప్రజలకు విరోధముగా త్రిప్ప బడి మనమెందుకీలాగు చేసితివిు? మన సేవలో నుండకుండ ఇశ్రాయేలీయులను ఎందుకు పోనిచ్చితివిు అని చెప్పుకొనిరి.

5. prajalu paaripōyinaṭṭu aigupthu raajunaku telupabaḍinappuḍu pharō hrudayamunu athani sēvakula hrudayamunu prajalaku virōdhamugaa trippa baḍi manamendukeelaagu chesithivi? Mana sēvalō nuṇḍakuṇḍa ishraayēleeyulanu enduku pōnichithivi ani cheppukoniri.

6. అంతట అతడు తన రథమును సిద్ధపరచుకొని, తన జనమును తనతోకూడ తీసికొని పోయెను.

6. anthaṭa athaḍu thana rathamunu siddhaparachukoni, thana janamunu thanathookooḍa theesikoni pōyenu.

7. మరియు అతడు శ్రేష్ఠమైన ఆరువందల రథములను ఐగుప్తు రథముల నన్నిటిని వాటిలో ప్రతిదానిమీద అధిపతులను తోడు కొనిపోయెను.

7. mariyu athaḍu shrēshṭhamaina aaruvandala rathamulanu aigupthu rathamula nanniṭini vaaṭilō prathidaanimeeda adhipathulanu thooḍu konipōyenu.

8. యెహోవా ఐగుప్తురాజైన ఫరో హృదయమును కఠినపరపగా అతడు ఇశ్రాయేలీయులను తరిమెను. అట్లు ఇశ్రాయేలీయులు బలిమిచేత బయలు వెళ్లు చుండిరి.

8. yehōvaa aigupthuraajaina pharō hrudayamunu kaṭhinaparapagaa athaḍu ishraayēleeyulanu tharimenu. Aṭlu ishraayēleeyulu balimichetha bayalu veḷlu chuṇḍiri.

9. ఐగుప్తీయులు, అనగా ఫరో రథముల గుఱ్ఱము లన్నియు అతని గుఱ్ఱపు రౌతులు అతని దండును వారిని తరిమి, బయల్సెఫోను ఎదుటనున్న పీహహీరోతునకు సమీపమైన సముద్రము దగ్గర వారు దిగియుండగా వారిని కలిసికొనిరి.

9. aiguptheeyulu, anagaa pharō rathamula gurramu lanniyu athani gurrapu rauthulu athani daṇḍunu vaarini tharimi, bayalsephōnu eduṭanunna peehaheerōthunaku sameepamaina samudramu daggara vaaru digiyuṇḍagaa vaarini kalisikoniri.

10. ఫరో సమీపించుచుండగా ఇశ్రాయేలీయులు కన్నులెత్తి ఐగుప్తీయులు తమవెనుక వచ్చుట చూచి మిక్కిలి భయపడి యెహోవాకు మొఱపెట్టిరి.

10. pharō sameepin̄chuchuṇḍagaa ishraayēleeyulu kannuletthi aiguptheeyulu thamavenuka vachuṭa chuchi mikkili bhayapaḍi yehōvaaku moṟapeṭṭiri.

11. అంతట వారు మోషేతో-ఐగుప్తులో సమాధులు లేవని యీ యరణ్యములో చచ్చుటకు మమ్మును రప్పించితివా? మమ్మును ఐగుప్తులోనుండి బయటికి రప్పించి మమ్మును ఇట్లు చేయనేల?

11. anthaṭa vaaru mōshēthoo-aigupthulō samaadhulu lēvani yee yaraṇyamulō chachuṭaku mammunu rappin̄chithivaa? Mammunu aigupthulōnuṇḍi bayaṭiki rappin̄chi mammunu iṭlu cheyanēla?

12. మా జోలికి రావద్దు, ఐగుప్తీయులకు దాసుల మగుదుమని ఐగుప్తులో మేము నీతో చెప్పినమాట యిదే గదా; మేము ఈ అరణ్యమందు చచ్చుటకంటెె ఐగుప్తీయులకు దాసుల మగుటయే మేలని చెప్పిరి.

12. maa jōliki raavaddu, aiguptheeyulaku daasula magudumani aigupthulō mēmu neethoo cheppinamaaṭa yidhe gadaa; mēmu ee araṇyamandu chachuṭakaṇṭee aiguptheeyulaku daasula maguṭayē mēlani cheppiri.

13. అందుకు మోషే భయపడకుడి, యెహోవా మీకు నేడు కలుగజేయు రక్షణను మీరు ఊరక నిలుచుండి చూడుడి; మీరు నేడు చూచిన ఐగుప్తీయులను ఇకమీదట మరి ఎన్నడును చూడరు.

13. anduku mōshē bhayapaḍakuḍi, yehōvaa meeku nēḍu kalugajēyu rakshaṇanu meeru ooraka niluchuṇḍi chooḍuḍi; meeru nēḍu chuchina aiguptheeyulanu ikameedaṭa mari ennaḍunu chooḍaru.

14. యెహోవా మీ పక్షమున యుద్ధము చేయును, మీరు ఊరకయే యుండవలెనని ప్రజలతో చెప్పెను.

14. yehōvaa mee pakshamuna yuddhamu cheyunu, meeru oorakayē yuṇḍavalenani prajalathoo cheppenu.

15. అంతలో యెహోవా మోషేతో-నీవేల నాకు మొఱ పెట్టుచున్నావు? సాగిపోవుడి అని ఇశ్రాయేలీయులతో చెప్పుము.

15. anthalō yehōvaa mōshēthoo-neevēla naaku moṟa peṭṭuchunnaavu? Saagipōvuḍi ani ishraayēleeyulathoo cheppumu.

16. నీవు నీ కఱ్ఱను ఎత్తి ఆ సముద్రమువైపు నీ చెయ్యి చాపి దాని పాయలుగా చేయుము, అప్పుడు ఇశ్రాయేలీయులు సముద్రము మధ్యను ఆరిన నేలమీద నడిచిపోవుదురు.

16. neevu nee karranu etthi aa samudramuvaipu nee cheyyi chaapi daani paayalugaa cheyumu, appuḍu ishraayēleeyulu samudramu madhyanu aarina nēlameeda naḍichipōvuduru.

17. ఇదిగో నేను నేనే ఐగుప్తీయుల హృదయములను కఠినపరుచుదును. వారు వీరిని తరుముదురు; నేను ఫరోవలనను అతని సమస్త సేనవలనను అతని రథముల వలనను అతని గుఱ్ఱపు రౌతులవలనను నాకు మహిమ తెచ్చుకొందును.
రోమీయులకు 9:18

17. idigō nēnu nēnē aiguptheeyula hrudayamulanu kaṭhinaparuchudunu. Vaaru veerini tharumuduru; nēnu pharōvalananu athani samastha sēnavalananu athani rathamula valananu athani gurrapu rauthulavalananu naaku mahima techukondunu.

18. నేను ఫరోవలనను అతని రథములవలనను అతని గుఱ్ఱపు రౌతులవలనను మహిమ తెచ్చుకొనునప్పుడు నేను యెహోవానని ఐగుప్తీయులు తెలిసికొందురనెను.

18. nēnu pharōvalananu athani rathamulavalananu athani gurrapu rauthulavalananu mahima techukonunappuḍu nēnu yehōvaanani aiguptheeyulu telisikonduranenu.

19. అప్పుడు ఇశ్రాయేలీయుల యెదుట సమూహమునకు ముందుగా నడిచిన దేవదూత వారి వెనుకకుపోయి వారిని వెంబడించెను; ఆ మేఘస్తంభము వారి యెదుటనుండి పోయి వారి వెనుక నిలిచెను

19. appuḍu ishraayēleeyula yeduṭa samoohamunaku mundhugaa naḍichina dhevadootha vaari venukakupōyi vaarini vembaḍin̄chenu; aa mēghasthambhamu vaari yeduṭanuṇḍi pōyi vaari venuka nilichenu

20. అది ఐగుప్తీయుల సేనకు ఇశ్రాయేలీయుల సేనకు నడుమ ప్రవేశించెను; అది మేఘము గనుక వారికి చీకటి కలిగెను గాని, రాత్రి అది వీరికి వెలుగిచ్చెను గనుక ఆ రాత్రి అంతయు ఐగుప్తీయుల సేన ఇశ్రాయేలీయులకు సమీపింపలేదు.

20. adhi aiguptheeyula sēnaku ishraayēleeyula sēnaku naḍuma pravēshin̄chenu; adhi mēghamu ganuka vaariki chikaṭi kaligenu gaani, raatri adhi veeriki velugicchenu ganuka aa raatri anthayu aiguptheeyula sēna ishraayēleeyulaku sameepimpalēdu.

21. మోషే సముద్రమువైపు తన చెయ్యి చాపగా యెహోవా ఆ రాత్రి అంతయు బలమైన తూర్పుగాలిచేత సముద్రమును తొలగించి దానిని ఆరిన నేలగా చేసెను.
అపో. కార్యములు 7:36, హెబ్రీయులకు 11:29

21. mōshē samudramuvaipu thana cheyyi chaapagaa yehōvaa aa raatri anthayu balamaina thoorpugaalichetha samudramunu tolagin̄chi daanini aarina nēlagaa chesenu.

22. నీళ్లు విభజింపబడగా ఇశ్రాయేలీయులు సముద్రము మధ్యను ఆరిన నేల మీద నడిచిపోయిరి. ఆ నీళ్లు వారి కుడి యెడమ ప్రక్కలను వారికి గోడవలె నుండెను.
1 కోరింథీయులకు 10:1

22. neeḷlu vibhajimpabaḍagaa ishraayēleeyulu samudramu madhyanu aarina nēla meeda naḍichipōyiri. aa neeḷlu vaari kuḍi yeḍama prakkalanu vaariki gōḍavale nuṇḍenu.

23. ఐగుప్తీయులును ఫరో గుఱ్ఱములును రథములును రౌతులును వారిని తరిమి సముద్ర మధ్యమున చేరిరి.

23. aiguptheeyulunu pharō gurramulunu rathamulunu rauthulunu vaarini tharimi samudra madhyamuna cheriri.

24. అయితే వేకువ జామున యెహోవా ఆ అగ్ని మేఘమయమైన స్తంభమునుండి ఐగుప్తీయుల దండు వైపు చూచి ఐగుప్తీయుల దండును కలవరపరచి

24. ayithē vēkuva jaamuna yehōvaa aa agni mēghamayamaina sthambhamunuṇḍi aiguptheeyula daṇḍu vaipu chuchi aiguptheeyula daṇḍunu kalavaraparachi

25. వారి రథచక్రములు ఊడిపడునట్లు చేయగా వారు బహు కష్టపడి తోలుచుండిరి. అప్పుడు ఐగుప్తీయులు ఇశ్రాయేలీయుల యెదుటనుండి పారిపోదము రండి; యెహోవా వారిపక్షమున మనతో యుద్ధము చేయుచున్నాడని చెప్పుకొనిరి.

25. vaari rathachakramulu ooḍipaḍunaṭlu cheyagaa vaaru bahu kashṭapaḍi thooluchuṇḍiri. Appuḍu aiguptheeyulu ishraayēleeyula yeduṭanuṇḍi paaripōdamu raṇḍi; yehōvaa vaaripakshamuna manathoo yuddhamu cheyuchunnaaḍani cheppukoniri.

26. అంతలో యెహోవా మోషేతో-ఐగుప్తీయుల మీదికిని వారి రథములమీదికిని వారి రౌతులమీదికిని నీళ్లు తిరిగి వచ్చునట్లు సముద్రముమీద నీ చెయ్యి చాపుమనెను.

26. anthalō yehōvaa mōshēthoo-aiguptheeyula meedikini vaari rathamulameedikini vaari rauthulameedikini neeḷlu thirigi vachunaṭlu samudramumeeda nee cheyyi chaapumanenu.

27. మోషే సముద్రముమీద తన చెయ్యి చాపగా ప్రొద్దు పొడిచినప్పుడు సముద్రము అధిక బలముతో తిరిగి పొర్లెను గనుక ఐగుప్తీయులు అది చూచి వెనుకకు పారిపోయిరి. అప్పుడు యెహోవా సముద్రముమధ్యను ఐగుప్తీయులను నాశము చేసెను.

27. mōshē samudramumeeda thana cheyyi chaapagaa proddu poḍichinappuḍu samudramu adhika balamuthoo thirigi porlenu ganuka aiguptheeyulu adhi chuchi venukaku paaripōyiri. Appuḍu yehōvaa samudramumadhyanu aiguptheeyulanu naashanamu chesenu.

28. నీళ్లు తిరిగి వచ్చి ఆ రథములను రౌతులను వారి వెనుక సముద్రములోనికి వచ్చిన ఫరోయొక్క సర్వసేనను కప్పివేసెను; వారిలో ఒక్కడైనను మిగిలి యుండలేదు.

28. neeḷlu thirigi vachi aa rathamulanu rauthulanu vaari venuka samudramulōniki vachina pharōyokka sarvasēnanu kappivēsenu; vaarilō okkaḍainanu migili yuṇḍalēdu.

29. అయితే ఇశ్రాయేలీయులు ఆరిననేలను సముద్రము మధ్యనున్నప్పుడు ఆ నీళ్లు వారి కుడి యెడమ ప్రక్కలను గోడవలె నుండెను.

29. ayithē ishraayēleeyulu aarinanēlanu samudramu madhyanunnappuḍu aa neeḷlu vaari kuḍi yeḍama prakkalanu gōḍavale nuṇḍenu.

30. ఆ దినమున యెహోవా ఐగుప్తీయుల చేతిలోనుండి ఇశ్రాయేలీయులను రక్షించెను. ఇశ్రాయేలీయులు చచ్చిన ఐగుప్తీయులను సముద్రతీరమున చూచిరి.

30. aa dinamuna yehōvaa aiguptheeyula chethilōnuṇḍi ishraayēleeyulanu rakshin̄chenu. Ishraayēleeyulu chachina aiguptheeyulanu samudratheeramuna chuchiri.

31. యెహోవా ఐగుప్తీయులకు చేసిన గొప్ప కార్యమును ఇశ్రాయేలీయులు చూచిరి గనుక ఆ ప్రజలు యెహోవాకు భయపడి యెహోవాయందును ఆయన సేవకుడైన మోషేయందును నమ్మకముంచిరి.

31. yehōvaa aiguptheeyulaku chesina goppa kaaryamunu ishraayēleeyulu chuchiri ganuka aa prajalu yehōvaaku bhayapaḍi yehōvaayandunu aayana sēvakuḍaina mōshēyandunu nammakamun̄chiri.Shortcut Links
నిర్గమకాండము - Exodus : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |