Exodus - నిర్గమకాండము 21 | View All

1. నీవు వారికి నియమింపవలసిన న్యాయవిధులేవనగా

1. neevu vaariki niyamimpavalasina nyaayavidhulēvanagaa

2. నీవు హెబ్రీయుడైన దాసుని కొనినయెడల వాడు ఆరు సంవత్సరములు దాసుడై యుండి యేడవ సంవత్సరమున ఏమియు ఇయ్యకయే నిన్ను విడిచి స్వతంత్రుడగును.
యోహాను 8:35

2. neevu hebreeyuḍaina daasuni koninayeḍala vaaḍu aaru samvatsaramulu daasuḍai yuṇḍi yēḍava samvatsaramuna ēmiyu iyyakayē ninnu viḍichi svathantruḍagunu.

3. వాడు ఒంటిగా వచ్చినయెడల ఒంటిగానే వెళ్లవచ్చును. వానికి భార్య యుండిన యెడల వాని భార్య వానితోకూడ వెళ్లవచ్చును.

3. vaaḍu oṇṭigaa vachinayeḍala oṇṭigaanē veḷlavachunu. Vaaniki bhaarya yuṇḍina yeḍala vaani bhaarya vaanithookooḍa veḷlavachunu.

4. వాని యజమానుడు వానికి భార్యనిచ్చిన తరువాత ఆమె వానివలన కుమారులనైనను కుమార్తెలనైనను కనిన యెడల ఆ భార్యయు ఆమె పిల్లలును ఆమె యజమానుని సొత్తగుదురుకాని వాడు ఒంటిగానే పోవలెను.

4. vaani yajamaanuḍu vaaniki bhaaryanichina tharuvaatha aame vaanivalana kumaarulanainanu kumaarthelanainanu kanina yeḍala aa bhaaryayu aame pillalunu aame yajamaanuni sotthagudurukaani vaaḍu oṇṭigaanē pōvalenu.

5. అయితే ఆ దాసుడునేను నా యజమానుని నా భార్యను నా పిల్లలను ప్రేమించుచు న్నాను; నేను వారిని విడిచి స్వతంత్రుడనై పోనొల్లనని నిజముగా చెప్పిన యెడల

5. ayithē aa daasuḍunēnu naa yajamaanuni naa bhaaryanu naa pillalanu prēmin̄chuchu nnaanu; nēnu vaarini viḍichi svathantruḍanai pōnollanani nijamugaa cheppina yeḍala

6. వాని యజమానుడు దేవుని యొద్దకు వానిని తీసి కొని రావలెను, మరియు వాని యజమానుడు తలుపునొద్ద కైనను ద్వారబంధ మునొద్దకైనను వాని తోడుకొనిపోయి వాని చెవిని కదురుతో గుచ్చవలెను. తరువాత వాడు నిరంతరము వానికి దాసుడైయుండును.

6. vaani yajamaanuḍu dhevuni yoddhaku vaanini theesi koni raavalenu, mariyu vaani yajamaanuḍu thalupunoddha kainanu dvaarabandha munoddhakainanu vaani thooḍukonipōyi vaani chevini kaduruthoo gucchavalenu. tharuvaatha vaaḍu nirantharamu vaaniki daasuḍaiyuṇḍunu.

7. ఒకడు తన కుమార్తెను దాసిగా అమ్మినయెడల దాసు లైన పురుషులు వెళ్లిపోవునట్లు అది వెళ్లిపో కూడదు.

7. okaḍu thana kumaarthenu daasigaa amminayeḍala daasu laina purushulu veḷlipōvunaṭlu adhi veḷlipō kooḍadu.

8. దానిని ప్రధానము చేసికొనిన యజమానుని దృష్టికి అది యిష్టురాలుకానియెడల అది విడిపింపబడునట్లు అవకాశము నియ్యవలెను; దాని వంచించి నందున అన్యజనులకు దానిని అమ్ముటకు వానికి అధికారము లేదు.

8. daanini pradhaanamu chesikonina yajamaanuni drushṭiki adhi yishṭuraalukaaniyeḍala adhi viḍipimpabaḍunaṭlu avakaashamu niyyavalenu; daani van̄chin̄chi nanduna anyajanulaku daanini ammuṭaku vaaniki adhikaaramu lēdu.

9. తన కుమారునికి దాని ప్రధానము చేసినయెడల కుమార్తెల విషయమైన న్యాయవిధిని బట్టి దానియెడల జరిగింపవలెను.

9. thana kumaaruniki daani pradhaanamu chesinayeḍala kumaarthela vishayamaina nyaayavidhini baṭṭi daaniyeḍala jarigimpavalenu.

10. ఆ కుమా రుడు వేరొక దాని చేర్చుకొనినను, మొదటిదానికి ఆహార మును వస్త్రమును సంసారధర్మమును తక్కువ చేయ కూడదు.

10. aa kumaa ruḍu vēroka daani cherchukoninanu, modaṭidaaniki aahaara munu vastramunu sansaaradharmamunu thakkuva cheya kooḍadu.

11. ఈ మూడును దానికి కలుగజేయని యెడల అది ఏమియు ఇయ్యక స్వతంత్రురాలై పోవచ్చును.

11. ee mooḍunu daaniki kalugajēyani yeḍala adhi ēmiyu iyyaka svathantruraalai pōvachunu.

12. నరుని చావగొట్టినవానికి నిశ్చయముగా మరణశిక్ష విధింపవలెను.
మత్తయి 5:21

12. naruni chaavagoṭṭinavaaniki nishchayamugaa maraṇashiksha vidhimpavalenu.

13. అయితే వాడు చంపవలెనని పొంచి యుండకయే దైవికముగా వానిచేత ఆ హత్య జరిగిన యెడల వాడు పారిపోగల యొక స్థలమును నీకు నిర్ణయించెదను.

13. ayithē vaaḍu champavalenani pon̄chi yuṇḍakayē daivikamugaa vaanichetha aa hatya jarigina yeḍala vaaḍu paaripōgala yoka sthalamunu neeku nirṇayin̄chedanu.

14. అయితే ఒకడు తన పొరుగువానిమీద దౌర్జన్యముగా వచ్చి కపటముగా చంప లేచినయెడల వాడు నా బలిపీఠము నాశ్రయించినను వాని లాగివేసి చంపవలెను.

14. ayithē okaḍu thana poruguvaanimeeda daurjanyamugaa vachi kapaṭamugaa champa lēchinayeḍala vaaḍu naa balipeeṭhamu naashrayin̄chinanu vaani laagivēsi champavalenu.

15. తన తండ్రినైనను తల్లినైనను కొట్టువాడు నిశ్చయ ముగా మరణశిక్షనొందును.

15. thana thaṇḍrinainanu thallinainanu koṭṭuvaaḍu nishchaya mugaa maraṇashikshanondunu.

16. ఒకడు నరుని దొంగిలించి అమ్మినను, తనయొద్ద నుంచు కొనినను, వాడు నిశ్చయముగా మరణశిక్ష నొందును.

16. okaḍu naruni doṅgilin̄chi amminanu, thanayoddha nun̄chu koninanu, vaaḍu nishchayamugaa maraṇashiksha nondunu.

17. తన తండ్రినైనను తల్లినైనను శపించువాడు నిశ్చయ ముగా మరణశిక్ష నొందును.
మత్తయి 15:4, మార్కు 7:10

17. thana thaṇḍrinainanu thallinainanu shapin̄chuvaaḍu nishchaya mugaa maraṇashiksha nondunu.

18. మనుష్యులు పోట్లాడుచుండగా ఒకడు తన పొరుగు వానిని రాతితోనైనను పిడికిటితోనైనను గుద్దుటవలన వాడు చావక మంచముమీద పడియుండి

18. manushyulu pōṭlaaḍuchuṇḍagaa okaḍu thana porugu vaanini raathithoonainanu piḍikiṭithoonainanu gudduṭavalana vaaḍu chaavaka man̄chamumeeda paḍiyuṇḍi

19. తరువాత లేచి తన చేతికఱ్ఱతో బయటికి వెళ్లి తిరుగుచుండిన యెడల, వాని కొట్టిన వానికి శిక్ష విధింపబడదుగాని అతడు పనిచేయలేని కాలమునకు తగిన సొమ్ము ఇచ్చి వాడు అతనిని పూర్తిగా బాగుచేయింపవలెను.

19. tharuvaatha lēchi thana chethikarrathoo bayaṭiki veḷli thiruguchuṇḍina yeḍala, vaani koṭṭina vaaniki shiksha vidhimpabaḍadugaani athaḍu panicheyalēni kaalamunaku thagina sommu ichi vaaḍu athanini poorthigaa baagucheyimpavalenu.

20. ఒకడు తన దాసుడైనను తన దాసియైనను చచ్చునట్లు కఱ్ఱతో కొట్టినయెడల అతడు నిశ్చయముగా ప్రతిదండన నొందును.

20. okaḍu thana daasuḍainanu thana daasiyainanu chachunaṭlu karrathoo koṭṭinayeḍala athaḍu nishchayamugaa prathidaṇḍana nondunu.

21. అయితే వాడు ఒకటి రెండు దినములు బ్రదికినయెడల ఆ ప్రతిదండన అతడు పొందడు, వాడు అతని సొమ్మేగదా.

21. ayithē vaaḍu okaṭi reṇḍu dinamulu bradhikinayeḍala aa prathidaṇḍana athaḍu pondaḍu, vaaḍu athani sommēgadaa.

22. నరులు పోట్లాడుచుండగా గర్భవతి యైన స్త్రీకి దెబ్బతగిలి ఆమెకు గర్భపాతమేగాక మరి ఏ హానియు రానియెడల హానిచేసినవాడు ఆ స్త్రీ పెనిమిటి వానిమీద మోపిన నష్టమును అచ్చుకొనవలెను. న్యాయాధిపతులు తీర్మానించినట్లు దాని చెల్లింపవలెను.

22. narulu pōṭlaaḍuchuṇḍagaa garbhavathi yaina streeki debbathagili aameku garbhapaathamēgaaka mari ē haaniyu raaniyeḍala haanichesinavaaḍu aa stree penimiṭi vaanimeeda mōpina nashṭamunu achukonavalenu. nyaayaadhi pathulu theermaanin̄chinaṭlu daani chellimpavalenu.

23. హాని కలిగిన యెడల నీవు ప్రాణమునకు ప్రాణము,

23. haani kaligina yeḍala neevu praaṇamunaku praaṇamu,

24. కంటికి కన్ను, పంటికి పల్లు, చేతికి చెయ్యి, కాలికి కాలు,
మత్తయి 5:38

24. kaṇṭiki kannu, paṇṭiki pallu, chethiki cheyyi, kaaliki kaalu,

25. వాతకు వాత, గాయమునకు గాయము, దెబ్బకు దెబ్బయు నియమింపవలెను.

25. vaathaku vaatha, gaayamunaku gaayamu, debbaku debbayu niyamimpavalenu.

26. ఒకడు తన దాసుని కన్నైనను తన దాసి కన్నైనను పోగొట్టినయెడల ఆ కంటి హానినిబట్టి వారిని స్వతంత్రునిగా పోనియ్యవలెను.

26. okaḍu thana daasuni kannainanu thana daasi kannainanu pōgoṭṭinayeḍala aa kaṇṭi haaninibaṭṭi vaarini svathantrunigaa pōniyyavalenu.

27. వాడు తన దాసుని పల్లయినను తన దాసి పల్లయినను ఊడగొట్టినయెడల ఆ పంటి నిమిత్తము వారిని స్వతంత్రులగా పోనియ్య వలెను.

27. vaaḍu thana daasuni pallayinanu thana daasi pallayinanu ooḍagoṭṭinayeḍala aa paṇṭi nimitthamu vaarini svathantrulagaa pōniyya valenu.

28. ఎద్దు పురుషునైనను స్త్రీనైనను చావపొడిచినయెడల నిశ్చయముగా రాళ్లతో ఆ యెద్దును చావకొట్టవలెను. దాని మాంసమును తినకూడదు, అయితే ఆ యెద్దు యజమానుడు నిర్దోషియగును.

28. eddu purushunainanu streenainanu chaavapoḍichinayeḍala nishchayamugaa raaḷlathoo aa yeddunu chaavakoṭṭavalenu. daani maansamunu thinakooḍadu, ayithē aa yeddu yajamaanuḍu nirdōshiyagunu.

29. ఆ యెద్దు అంతకు ముందు పొడుచునది అని దాని యజమానునికి తెలుపబడినను, వాడు దాని భద్రము చేయకుండుటవలన అది పురుషునైనను స్త్రీనైనను చంపినయెడల ఆ యెద్దును రాళ్లతో చావగొట్టవలెను; దాని యజమానుడు మరణశిక్ష నొంద వలెను.

29. aa yeddu anthaku mundu poḍuchunadhi ani daani yajamaanuniki telupabaḍinanu, vaaḍu daani bhadramu cheyakuṇḍuṭavalana adhi purushunainanu streenainanu champinayeḍala aa yeddunu raaḷlathoo chaavagoṭṭavalenu; daani yajamaanuḍu maraṇashiksha nonda valenu.

30. వానికి పరిక్రయధనము నియమింపబడినయెడల వానికి నియమింపబడిన అన్నిటి ప్రకారము తన ప్రాణ విమోచన నిమిత్తము ధనము చెల్లింపవలెను.

30. vaaniki parikrayadhanamu niyamimpabaḍinayeḍala vaaniki niyamimpabaḍina anniṭi prakaaramu thana praaṇa vimōchana nimitthamu dhanamu chellimpavalenu.

31. అది కుమారుని పొడిచినను కుమార్తెను పొడిచినను ఈ విధి చొప్పున అతడు చేయవలెను.

31. adhi kumaaruni poḍichinanu kumaarthenu poḍichinanu ee vidhi choppuna athaḍu cheyavalenu.

32. ఆ యెద్దు దాసునినైనను దాసినైనను పొడిచిన యెడల వారి యజమానునికి ముప్పది తులములవెండి చెల్లింపవలెను. మరియు ఆ యెద్దును రాళ్లతో చావకొట్ట వలెను.
మత్తయి 26:15

32. aa yeddu daasuninainanu daasinainanu poḍichina yeḍala vaari yajamaanuniki muppadhi thulamulaveṇḍi chellimpavalenu. Mariyu aa yeddunu raaḷlathoo chaavakoṭṭa valenu.

33. ఒకడు గోతిమీది కప్పు తీయుటవలన, లేక ఒకడు గొయ్యి త్రవ్వి దాని కప్పకపోవుటవలన, దానిలో ఎద్దయినను గాడిదయైనను పడిన యెడల

33. okaḍu gōthimeedi kappu theeyuṭavalana, lēka okaḍu goyyi travvi daani kappakapōvuṭavalana, daanilō eddayinanu gaaḍidayainanu paḍina yeḍala

34. ఆ గోతి ఖామందులు ఆ నష్టమును అచ్చుకొనవలెను; వాటి యజమానునికి సొమ్ము ఇయ్యవలెను; చచ్చినది వానిదగును.

34. aa gōthi khaamandulu aa nashṭamunu achukonavalenu; vaaṭi yajamaanuniki sommu iyyavalenu; chachinadhi vaanidagunu.

35. ఒకని యెద్దు వేరొకని యెద్దు చచ్చునట్లు దాని పొడి చినయెడల బ్రదికియున్న ఎద్దును అమ్మి దాని విలువను పంచుకొనవలెను, చచ్చిన యెద్దును పంచుకొనవలెను.

35. okani yeddu vērokani yeddu chachunaṭlu daani poḍi chinayeḍala bradhikiyunna eddunu ammi daani viluvanu pan̄chukonavalenu, chachina yeddunu pan̄chukonavalenu.

36. అయితే అంతకు ముందు ఆ యెద్దు పొడుచునది అని తెలియబడియు దాని యజమానుడు దాని భద్రము చేయని వాడైతే వాడు నిశ్చయముగా ఎద్దుకు ఎద్దునియ్యవలెను; చచ్చినది వానిదగును.

36. ayithē anthaku mundu aa yeddu poḍuchunadhi ani teliyabaḍiyu daani yajamaanuḍu daani bhadramu cheyani vaaḍaithē vaaḍu nishchayamugaa edduku edduniyyavalenu; chachinadhi vaanidagunu.Shortcut Links
నిర్గమకాండము - Exodus : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |