Exodus - నిర్గమకాండము 22 | View All

1. ఒకడు ఎద్దునైనను గొఱ్ఱనైనను దొంగిలించి దాని అమ్మినను చంపినను ఆ యెద్దుకు ప్రతిగా అయిదు ఎద్దులను ఆ గొఱ్ఱకు ప్రతిగా నాలుగు గొఱ్ఱెలను ఇయ్య వలెను.
లూకా 19:8

1. okaḍu eddunainanu gorranainanu doṅgilin̄chi daani amminanu champinanu aa yedduku prathigaa ayidu eddulanu aa gorraku prathigaa naalugu gorrelanu iyya valenu.

2. దొంగ కన్నము వేయుచుండగా వాడు దొరికి చచ్చునట్లు కొట్టబడినయెడల అందువలన రక్తాపరాధ ముండదు.

2. doṅga kannamu vēyuchuṇḍagaa vaaḍu doriki chachunaṭlu koṭṭabaḍinayeḍala anduvalana rakthaaparaadha muṇḍadu.

3. సూర్యుడు ఉదయించిన తరువాత వాని కొట్టినయెడల వానికి రక్తాపరాధముండును; వాడు సరిగా సొమ్ము మరల చెల్లింపవలెను. వానికేమియు లేకపోయిన యెడల వాడు దొంగతనము చేసినందున అమ్మబడవలెను.

3. sooryuḍu udayin̄china tharuvaatha vaani koṭṭinayeḍala vaaniki rakthaaparaadhamuṇḍunu; vaaḍu sarigaa sommu marala chellimpavalenu. Vaanikēmiyu lēkapōyina yeḍala vaaḍu doṅgathanamu chesinanduna ammabaḍavalenu.

4. వాడు దొంగిలినది ఎద్దయినను గాడిదయైనను గొఱ్ఱయైనను సరే అది ప్రాణముతో వానియొద్ద దొరికినయెడల రెండం తలు చెల్లింపవలెను.

4. vaaḍu doṅgilinadhi eddayinanu gaaḍidayainanu gorrayainanu sarē adhi praaṇamuthoo vaaniyoddha dorikinayeḍala reṇḍaṁ thalu chellimpavalenu.

5. ఒకడు చేనునైనను ద్రాక్షతోటనైనను మేపుటకు తన పశువును విడిపించగా ఆ పశువు వేరొకని చేను మేసినయెడల అతడు తన చేలలోని మంచిదియు ద్రాక్ష తోటలోని మంచిదియు దానికి ప్రతిగా నియ్యవలెను.

5. okaḍu chenunainanu draakshathooṭanainanu mēpuṭaku thana pashuvunu viḍipin̄chagaa aa pashuvu vērokani chenu mēsinayeḍala athaḍu thana chelalōni man̄chidiyu draaksha thooṭalōni man̄chidiyu daaniki prathigaa niyyavalenu.

6. అగ్ని రగిలి ముండ్ల కంపలు అంటుకొనుటవలన పంట కుప్పయైనను పంటపైరైనను చేనైనను కాలి పోయినయెడల అగ్ని నంటించినవాడు ఆ నష్టమును అచ్చుకొనవలెను.

6. agni ragili muṇḍla kampalu aṇṭukonuṭavalana paṇṭa kuppayainanu paṇṭapairainanu chenainanu kaali pōyinayeḍala agni naṇṭin̄chinavaaḍu aa nashṭamunu achukonavalenu.

7. ఒకడు సొమ్మయినను సామానై నను జాగ్రత్తపెట్టుటకు తన పొరుగువానికి అప్పగించినప్పుడు అది ఆ మనుష్యుని యింట నుండి దొంగి లింపబడి ఆ దొంగ దొరికినయెడల వాడు దానికి రెండంతలు అచ్చుకొనవలెను;

7. okaḍu sommayinanu saamaanai nanu jaagratthapeṭṭuṭaku thana poruguvaaniki appagin̄chinappuḍu adhi aa manushyuni yiṇṭa nuṇḍi doṅgi limpabaḍi aa doṅga dorikinayeḍala vaaḍu daaniki reṇḍanthalu achukonavalenu;

8. ఆ దొంగ దొరకని యెడల ఆ యింటి యజమానుడు తన పొరుగువాని పదార్థములను తీసికొనెనో లేదో పరిష్కారమగుటకై దేవునియొద్దకు రావలెను.

8. aa doṅga dorakani yeḍala aa yiṇṭi yajamaanuḍu thana poruguvaani padaarthamulanu theesikonenō lēdō parishkaaramaguṭakai dhevuniyoddhaku raavalenu.

9. ప్రతి విధమైన ద్రోహమును గూర్చి, అనగా ఎద్దునుగూర్చి గాడిదనుగూర్చి గొఱ్ఱను గూర్చి బట్టనుగూర్చి పోయినదాని నొకడు చూచి యిది నాదని చెప్పిన దానిగూర్చి ఆ యిద్దరి వ్యాజ్యెము దేవుని యొద్దకు తేబడవలెను. దేవుడు ఎవనిమీద నేరము స్థాపిం చునో వాడు తన పొరుగువానికి రెండంతలు అచ్చుకొన వలెను.

9. prathi vidhamaina drōhamunu goorchi, anagaa eddunugoorchi gaaḍidhanugoorchi gorranu goorchi baṭṭanugoorchi pōyinadaani nokaḍu chuchi yidi naadani cheppina daanigoorchi aa yiddari vyaajyemu dhevuni yoddhaku thēbaḍavalenu. dhevuḍu evanimeeda nēramu sthaapiṁ chunō vaaḍu thana poruguvaaniki reṇḍanthalu achukona valenu.

10. ఒకడు గాడిదనైనను ఎద్దునైనను గొఱ్ఱనైనను మరి ఏ జంతువునైనను కాపాడుటకు తన పొరుగువానికి అప్ప గించినమీదట, అది చచ్చినను హాని పొందినను, ఎవడును చూడకుండగా తోలుకొని పోబడినను,

10. okaḍu gaaḍidhanainanu eddunainanu gorranainanu mari ē janthuvunainanu kaapaaḍuṭaku thana poruguvaaniki appa gin̄chinameedaṭa, adhi chachinanu haani pondinanu, evaḍunu chooḍakuṇḍagaa thoolukoni pōbaḍinanu,

11. వాడు తన పొరుగువాని సొమ్మును తీసికొనలేదనుటకు యెహోవా ప్రమాణము వారిద్దరిమధ్య నుండవలెను. సొత్తుదారుడు ఆ ప్రమాణమును అంగీకరింపవలెను; ఆ నష్టమును అచ్చుకొననక్కరలేదు.
హెబ్రీయులకు 6:16

11. vaaḍu thana poruguvaani sommunu theesikonalēdanuṭaku yehōvaa pramaaṇamu vaariddarimadhya nuṇḍavalenu. Sotthudaaruḍu aa pramaaṇamunu aṅgeekarimpavalenu; aa nashṭamunu achukonanakkaralēdu.

12. అది నిజముగా వానియొద్దనుండి దొంగిలబడినయెడల సొత్తుదారునికి ఆ నష్టమును అచ్చు కొనవలెను.

12. adhi nijamugaa vaaniyoddhanuṇḍi doṅgilabaḍinayeḍala sotthudaaruniki aa nashṭamunu achu konavalenu.

13. అది నిజముగా చీల్చబడినయెడల వాడు సాక్ష్యముకొరకు దాని తేవలెను; చీల్చబడినదాని నష్టమును అచ్చుకొన నక్కరలేదు.

13. adhi nijamugaa chilchabaḍinayeḍala vaaḍu saakshyamukoraku daani thēvalenu; chilchabaḍinadaani nashṭamunu achukona nakkaralēdu.

14. ఒకడు తన పొరుగువానియొద్ద దేనినైనను బదులు దీసి కొనిపోగా దాని యజమానుడు దానియొద్ద లేనప్పుడు, అది హానిపొందినను చచ్చినను దాని నష్టమును అచ్చుకొన వలెను.

14. okaḍu thana poruguvaaniyoddha dheninainanu badulu deesi konipōgaa daani yajamaanuḍu daaniyoddha lēnappuḍu, adhi haanipondinanu chachinanu daani nashṭamunu achukona valenu.

15. దాని యజమానుడు దానితో నుండిన యెడల దాని నష్టమును అచ్చుకొననక్కరలేదు. అది అద్దెదైన యెడల అది దాని అద్దెకు వచ్చెను.

15. daani yajamaanuḍu daanithoo nuṇḍina yeḍala daani nashṭamunu achukonanakkaralēdu. adhi addedaina yeḍala adhi daani addeku vacchenu.

16. ఒకడు ప్రధానము చేయబడని ఒక కన్యకను మరులుకొల్పి ఆమెతో శయ నించినయెడల ఆమె నిమిత్తము ఓలి ఇచ్చి ఆమెను పెండ్లి చేసికొనవలెను.

16. okaḍu pradhaanamu cheyabaḍani oka kanyakanu marulukolpi aamethoo shaya nin̄chinayeḍala aame nimitthamu ōli ichi aamenu peṇḍli chesikonavalenu.

17. ఆమె తండ్రి ఆమెను వానికి ఇయ్యనొల్లని యెడల వాడు కన్యకల ఓలిచొప్పున సొమ్ము చెల్లింపవలెను.

17. aame thaṇḍri aamenu vaaniki iyyanollani yeḍala vaaḍu kanyakala ōlichoppuna sommu chellimpavalenu.

18. శకునము చెప్పుదానిని బ్రదుకనియ్యకూడదు.

18. shakunamu cheppudaanini bradukaniyyakooḍadu.

19. మృగసంయోగముచేయు ప్రతివాడు నిశ్చయముగా మరణశిక్ష నొందవలెను.

19. mrugasanyōgamucheyu prathivaaḍu nishchayamugaa maraṇashiksha nondavalenu.

20. యోహోవాకు మాత్రమే గాక వేరొక దేవునికి బలి అర్పించువాడు శాపగ్రస్తుడు.

20. yōhōvaaku maatramē gaaka vēroka dhevuniki bali arpin̄chuvaaḍu shaapagrasthuḍu.

21. పరదేశిని విసికింపవద్దు, బాధింపవద్దు; మీరు ఐగుప్తు దేశ ములో పరదేశులై యుంటిరి గదా.

21. paradheshini visikimpavaddu, baadhimpavaddu; meeru aigupthu dhesha mulō paradheshulai yuṇṭiri gadaa.

22. విధవరాలినైనను దిక్కులేని పిల్లనైనను బాధపెట్ట కూడదు.

22. vidhavaraalinainanu dikkulēni pillanainanu baadhapeṭṭa kooḍadu.

23. వారు నీచేత ఏ విధముగా నైనను బాధనొంది నాకు మొఱ పెట్టినయెడల నేను నిశ్చయముగా వారి మొఱను విందును.

23. vaaru neechetha ē vidhamugaa nainanu baadhanondi naaku moṟa peṭṭinayeḍala nēnu nishchayamugaa vaari moṟanu vindunu.

24. నా కోపాగ్ని రవులుకొని మిమ్మును కత్తిచేత చంపించెదను, మీ భార్యలు విధవ రాండ్రగుదురు, మీ పిల్లలు దిక్కు లేనివారగుదురు.

24. naa kōpaagni ravulukoni mimmunu katthichetha champin̄chedanu, mee bhaaryalu vidhava raaṇḍraguduru, mee pillalu dikku lēnivaaraguduru.

25. నా ప్రజలలో నీయొద్దనుండు ఒక బీదవానికి సొమ్ము అప్పిచ్చినయెడల వడ్డికిచ్చువానివలె వాని యెడల జరిగింప కూడదు, వానికి వడ్డికట్టకూడదు.

25. naa prajalalō neeyoddhanuṇḍu oka beedavaaniki sommu appichinayeḍala vaḍḍikichuvaanivale vaani yeḍala jarigimpa kooḍadu, vaaniki vaḍḍikaṭṭakooḍadu.

26. నీవు ఎప్పుడైనను నీ పొరుగువాని వస్త్రమును కుదవగా తీసికొనినయెడల సూర్యుడు అస్తమించువేళకు అది వానికి మరల అప్ప గించుము.

26. neevu eppuḍainanu nee poruguvaani vastramunu kudavagaa theesikoninayeḍala sooryuḍu asthamin̄chuvēḷaku adhi vaaniki marala appa gin̄chumu.

27. వాడు కప్పుకొనునది అదే. అది వాని దేహ మునకు వస్త్రము; వాడు మరి ఏమి కప్పుకొని పండుకొనును? నేను దయగలవాడను, వాడు నాకు మొఱపెట్టిన యెడల నేను విందును.

27. vaaḍu kappukonunadhi adhe. adhi vaani dheha munaku vastramu; vaaḍu mari ēmi kappukoni paṇḍukonunu? Nēnu dayagalavaaḍanu, vaaḍu naaku moṟapeṭṭina yeḍala nēnu vindunu.

28. నీవు దేవుని నిందింపగూడదు, నీ ప్రజలలోని అధి కారిని శపింపకూడదు.
అపో. కార్యములు 23:5

28. neevu dhevuni nindimpagooḍadu, nee prajalalōni adhi kaarini shapimpakooḍadu.

29. నీ మొదటి సస్యద్రవ్యములను అర్పింప తడవు చేయ కూడదు. నీ కుమారులలో జ్యేష్ఠుని నాకు అర్పింపవలెను.

29. nee modaṭi sasyadravyamulanu arpimpa thaḍavu cheya kooḍadu. nee kumaarulalō jyēshṭhuni naaku arpimpavalenu.

30. అట్లే నీ యెద్దులను నీ గొఱ్ఱెలను అర్పింపవలెను. ఏడు దినములు అది దాని తల్లియొద్ద ఉండవలెను. ఎనిమిదవ దినమున దానిని నాకియ్యవలెను.

30. aṭlē nee yeddulanu nee gorrelanu arpimpavalenu. Ēḍu dinamulu adhi daani thalliyoddha uṇḍavalenu. Enimidava dinamuna daanini naakiyyavalenu.

31. మీరు నాకు ప్రతిష్ఠింపబడినవారు గనుక పొలములో చీల్చబడిన మాంసమును తినక కుక్కలకు దాని పారవేయ వలెను.

31. meeru naaku prathishṭhimpabaḍinavaaru ganuka polamulō chilchabaḍina maansamunu thinaka kukkalaku daani paaravēya valenu.Shortcut Links
నిర్గమకాండము - Exodus : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |