Exodus - నిర్గమకాండము 36 | View All

1. పరిశుద్ధస్థలముయొక్క సేవనిమిత్తము ప్రతివిధమైన పనిచేయ తెలిసికొనుటకై యెహోవా ఎవరికి ప్రజ్ఞావివేకములు కలుగజేసెనో అట్టి బెసలేలును అహోలీయాబును మొదలైన ప్రజ్ఞావంతులందరును యెహోవా ఆజ్ఞాపించిన అంతటిచొప్పున చేయుదురనెను.

1. parishuddhasthalamuyokka sēvanimitthamu prathividhamaina panicheya telisikonuṭakai yehōvaa evariki pragnaavivēkamulu kalugajēsenō aṭṭi besalēlunu ahōleeyaabunu modalaina pragnaavanthulandarunu yehōvaa aagnaapin̄china anthaṭichoppuna cheyuduranenu.

2. బెసలేలును అహోలీ యాబును యెహోవా ఎవరి హృదయములో ప్రజ్ఞ పుట్టించెనో ఆ పని చేయుటకు ఎవని హృదయము వాని రేపెనో వారి నందరిని మోషే పిలిపించెను.

2. besalēlunu ahōlee yaabunu yehōvaa evari hrudayamulō pragna puṭṭin̄chenō aa pani cheyuṭaku evani hrudayamu vaani rēpenō vaari nandarini mōshē pilipin̄chenu.

3. ఆ పని చేయుటకై వారు పరిశుద్ధస్థలముయొక్క సేవకొరకు ఇశ్రాయేలీయులు తెచ్చిన అర్పణములన్నిటిని మోషేయొద్ద నుండి తీసికొనిరి. అయినను ఇశ్రాయేలీయులు ఇంక ప్రతి ఉదయమున మనఃపూర్వకముగా అర్పణములను అతని యొద్దకు తెచ్చు చుండిరి.

3. aa pani cheyuṭakai vaaru parishuddhasthalamuyokka sēvakoraku ishraayēleeyulu techina arpaṇamulanniṭini mōshēyoddha nuṇḍi theesikoniri. Ayinanu ishraayēleeyulu iṅka prathi udayamuna manaḥpoorvakamugaa arpaṇamulanu athani yoddhaku techu chuṇḍiri.

4. అప్పుడు పరిశుద్ధస్థల సంబంధమైన పని అంతయు చేయు ప్రజ్ఞావంతులందరిలో ప్రతివాడు తాను చేయుపని విడిచివచ్చి

4. appuḍu parishuddhasthala sambandhamaina pani anthayu cheyu pragnaavanthulandarilō prathivaaḍu thaanu cheyupani viḍichivachi

5. మోషేతో-చేయవలెనని యెహోవా ఆజ్ఞాపించిన పని విషయమైన సేవకొరకు ప్రజలు కావలసిన దానికంటె బహు విస్తారము తీసికొని వచ్చుచున్నారని చెప్పగా

5. mōshēthoo-cheyavalenani yehōvaa aagnaapin̄china pani vishayamaina sēvakoraku prajalu kaavalasina daanikaṇṭe bahu visthaaramu theesikoni vachuchunnaarani cheppagaa

6. మోషే పరిశుద్ధ స్థలమునకు ఏ పురుషుడైనను ఏ స్త్రీయైనను ఇకమీదట ఏ అర్పణనైనను తేవద్దని ఆజ్ఞాపించెను గనుక పాళె మందంతటను ఆ మాట చాటించిరి; ఆ పని అంతయు చేయునట్లు దానికొరకు వారు తెచ్చిన సామగ్రి చాలినది, అది అత్యధికమైనది

6. mōshē parishuddha sthalamunaku ē purushuḍainanu ē streeyainanu ikameedaṭa ē arpaṇanainanu thēvaddani aagnaapin̄chenu ganuka paaḷe mandanthaṭanu aa maaṭa chaaṭin̄chiri; aa pani anthayu cheyunaṭlu daanikoraku vaaru techina saamagri chaalinadhi, adhi atyadhikamainadhi

7. గనుక ప్రజలు తీసికొనివచ్చుట మానిరి.

7. ganuka prajalu theesikonivachuṭa maaniri.

8. ఆ పని చేసినవారిలో ప్రజ్ఞగల ప్రతివాడును మందిరమును పది తెరలతో చేసెను. అతడు వాటిని నీల ధూమ్ర రక్తవర్ణములుగల పేనిన సన్ననారతో చిత్రకారుని పనియైన కెరూబులు గలవాటినిగా చేసెను.

8. aa pani chesinavaarilō pragnagala prathivaaḍunu mandiramunu padhi teralathoo chesenu. Athaḍu vaaṭini neela dhoomra rakthavarṇamulugala pēnina sannanaarathoo chitrakaaruni paniyaina keroobulu galavaaṭinigaa chesenu.

9. ప్రతి తెరపొడుగు ఇరువది యెనిమిది మూరలు; ప్రతి తెర వెడల్పు నాలుగు మూరలు; ఆ తెరలన్నిటి కొలత ఒక్కటే.

9. prathi terapoḍugu iruvadhi yenimidi mooralu; prathi tera veḍalpu naalugu mooralu; aa teralanniṭi kolatha okkaṭē.

10. అయిదు తెరలను ఒక దానితో ఒకటి కూర్చెను; మిగిలిన అయిదు తెరలను ఒకదానితో ఒకటి కూర్చెను.

10. ayidu teralanu oka daanithoo okaṭi koorchenu; migilina ayidu teralanu okadaanithoo okaṭi koorchenu.

11. మొదటి కూర్పు చివరనున్న తెర అంచున నీలినూలుతో కొలుకులను చేసెను. రెండవ కూర్పున వెలుపటి తెర అంచున అట్లు చేసెను.

11. modaṭi koorpu chivaranunna tera an̄chuna neelinooluthoo kolukulanu chesenu. Reṇḍava koorpuna velupaṭi tera an̄chuna aṭlu chesenu.

12. ఒక తెరలో ఏబది కొలుకులను చేసెను, రెండవ కూర్పునున్న తెర అంచున ఏబదికొలుకులను చేసెను. ఈ కొలుకులు ఒక దానితో ఒకటి సరిగా నుండెను.

12. oka teralō ēbadhi kolukulanu chesenu, reṇḍava koorpununna tera an̄chuna ēbadhikolukulanu chesenu. ee kolukulu oka daanithoo okaṭi sarigaa nuṇḍenu.

13. మరియు అతడు ఏబది బంగారు గుండీలను చేసి ఆ గుండీలచేత ఆ తెరలను ఒక దానితో ఒకటి కూర్పగా అది ఒక్క మందిరముగా ఉండెను.

13. mariyu athaḍu ēbadhi baṅgaaru guṇḍeelanu chesi aa guṇḍeelachetha aa teralanu oka daanithoo okaṭi koorpagaa adhi okka mandiramugaa uṇḍenu.

14. మరియు మందిరముమీద గుడారముగా మేకవెండ్రుక లతో తెరలను చేసెను; వాటిని పదకొండు తెరలనుగాచేసెను.

14. mariyu mandiramumeeda guḍaaramugaa mēkaveṇḍruka lathoo teralanu chesenu; vaaṭini padakoṇḍu teralanugaachesenu.

15. ప్రతి తెర పొడుగు ముప్పది మూరలు ప్రతి తెర వెడల్పు నాలుగుమూరలు;

15. prathi tera poḍugu muppadhi mooralu prathi tera veḍalpu naalugumooralu;

16. ఆ పదకొండు తెరల కొలత ఒక్కటే. అయిదు తెరలను ఒకటిగాను ఆరు తెరలను ఒకటిగాను కూర్చెను.

16. aa padakoṇḍu terala kolatha okkaṭē. Ayidu teralanu okaṭigaanu aaru teralanu okaṭigaanu koorchenu.

17. మొదటి కూర్పునందలి వెలుపటి తెర అంచున ఏబదికొలుకులను చేసెను. మరియు రెండవ కూర్పునందలి వెలుపటి తెర అంచున ఏబది కొలుకు లను చేసెను.

17. modaṭi koorpunandali velupaṭi tera an̄chuna ēbadhikolukulanu chesenu. Mariyu reṇḍava koorpunandali velupaṭi tera an̄chuna ēbadhi koluku lanu chesenu.

18. ఆ గుడారము ఒక్కటిగా నుండునట్లు దాని కూర్చుటకు ఏబది యిత్తడి గుండీలను చేసెను.

18. aa guḍaaramu okkaṭigaa nuṇḍunaṭlu daani koorchuṭaku ēbadhi yitthaḍi guṇḍeelanu chesenu.

19. మరియు ఎఱ్ఱరంగు వేసిన పొట్టేళ్ల తోళ్లతో గుడారము కొరకు కప్పును దానికి మీదుగా సముద్రవత్సల తోళ్లతో పైకప్పును చేసెను.

19. mariyu erraraṅgu vēsina poṭṭēḷla thooḷlathoo guḍaaramu koraku kappunu daaniki meedugaa samudravatsala thooḷlathoo paikappunu chesenu.

20. మరియు అతడు మందిరమునకు తుమ్మకఱ్ఱతో నిలువు పలకలు చేసెను.

20. mariyu athaḍu mandiramunaku thummakarrathoo niluvu palakalu chesenu.

21. పలక పొడుగు పది మూరలు పలక వెడల్పు మూరెడునర.

21. palaka poḍugu padhi mooralu palaka veḍalpu mooreḍunara.

22. ప్రతి పలకకు ఒకదాని కొకటి సమదూరముగల కుసులు రెండు ఉండెను. అట్లు మంది రముయొక్క పలకలన్నిటికి చేసెను.

22. prathi palakaku okadaani kokaṭi samadooramugala kusulu reṇḍu uṇḍenu. Aṭlu mandi ramuyokka palakalanniṭiki chesenu.

23. కుడివైపున, అనగా దక్షిణ దిక్కున ఇరువది పలకలుండునట్లు మందిరమునకు పలకలు చేసెను.

23. kuḍivaipuna, anagaa dakshiṇa dikkuna iruvadhi palakaluṇḍunaṭlu mandiramunaku palakalu chesenu.

24. ఒక్కొక్క పలక క్రింద దాని రెండు కుసులకు రెండు దిమ్మలను, ఆ యిరువది పలకల క్రింద నలుబది వెండి దిమ్మలను చేసెను.

24. okkokka palaka krinda daani reṇḍu kusulaku reṇḍu dimmalanu, aa yiruvadhi palakala krinda nalubadhi veṇḍi dimmalanu chesenu.

25. మందిరముయొక్క రెండవ ప్రక్కకు, అనగా ఉత్తర దిక్కున ఇరువది పలకలను వాటి నలుబది వెండి దిమ్మలను,

25. mandiramuyokka reṇḍava prakkaku, anagaa utthara dikkuna iruvadhi palakalanu vaaṭi nalubadhi veṇḍi dimmalanu,

26. అనగా ఒక్కొక్క పలక క్రింద రెండు దిమ్మలను ఒక పలక క్రింద రెండు దిమ్మ లను చేసెను.

26. anagaa okkokka palaka krinda reṇḍu dimmalanu oka palaka krinda reṇḍu dimma lanu chesenu.

27. పడమటి దిక్కున మందిరముయొక్క వెనుక ప్రక్కను ఆరు పలకలు చేసెను.

27. paḍamaṭi dikkuna mandiramuyokka venuka prakkanu aaru palakalu chesenu.

28. వెనుకప్రక్కను మందిరము యొక్క మూలలకు రెండు పలకలను చేసెను.

28. venukaprakkanu mandiramu yokka moolalaku reṇḍu palakalanu chesenu.

29. అవి అడుగున కూర్చబడి మొదటి ఉంగరముదాక ఒక దానితో ఒకటి శిఖరమున కూర్చబడినవి. అట్లు రెండు మూలలలో ఆ రెండు పలకలు చేసెను.

29. avi aḍuguna koorchabaḍi modaṭi uṅgaramudaaka oka daanithoo okaṭi shikharamuna koorchabaḍinavi. Aṭlu reṇḍu moolalalō aa reṇḍu palakalu chesenu.

30. ఎనిమిది పలక లుండెను; వాటి వెండి దిమ్మలు పదునారు దిమ్మలు; ప్రతి పలక క్రింద రెండు దిమ్మలుండెను.

30. enimidi palaka luṇḍenu; vaaṭi veṇḍi dimmalu padunaaru dimmalu; prathi palaka krinda reṇḍu dimmaluṇḍenu.

31. మరియు అతడు తుమ్మ కఱ్ఱతో అడ్డకఱ్ఱలను చేసెను. మందిరముయొక్క ఒకప్రక్క పలకకు అయిదు అడ్డ కఱ్ఱలను

31. mariyu athaḍu thumma karrathoo aḍḍakarralanu chesenu. Mandiramuyokka okaprakka palakaku ayidu aḍḍa karralanu

32. మందిరముయొక్క రెండవ ప్రక్క పలకలకు అయిదు అడ్డకఱ్ఱలను, పడమటివైపున మందిరము యొక్క వెనుక ప్రక్క పలకలకు అయిదు అడ్డకఱ్ఱలను చేసెను.

32. mandiramuyokka reṇḍava prakka palakalaku ayidu aḍḍakarralanu, paḍamaṭivaipuna mandiramu yokka venuka prakka palakalaku ayidu aḍḍakarralanu chesenu.

33. పలకల మధ్యనుండు నడిమి అడ్డకఱ్ఱను ఈ కొననుండి ఆ కొనవరకు చేరియుండ చేసెను.

33. palakala madhyanuṇḍu naḍimi aḍḍakarranu ee konanuṇḍi aa konavaraku cheriyuṇḍa chesenu.

34. ఆ పలకలకు బంగారు రేకులు పొదిగించి వాటి అడ్డకఱ్ఱలుండు వాటి ఉంగరములను బంగారుతో చేసి అడ్డ కఱ్ఱలకు బంగారు రేకులను పొదిగించెను.

34. aa palakalaku baṅgaaru rēkulu podigin̄chi vaaṭi aḍḍakarraluṇḍu vaaṭi uṅgaramulanu baṅgaaruthoo chesi aḍḍa karralaku baṅgaaru rēkulanu podigin̄chenu.

35. మరియు అతడు నీల ధూమ్ర రక్తవర్ణములుగల అడ్డతెరను పేనిన సన్ననారతో చేసెను, చిత్రకారునిపనియైన కెరూబులుగలదానిగా దాని చేసెను.
లూకా 23:45, 2 కోరింథీయులకు 3:13

35. mariyu athaḍu neela dhoomra rakthavarṇamulugala aḍḍateranu pēnina sannanaarathoo chesenu, chitrakaarunipaniyaina keroobulugaladaanigaa daani chesenu.

36. దాని కొరకు తుమ్మకఱ్ఱతో నాలుగు స్తంభములనుచేసి వాటికి బంగారు రేకులను పొదిగించెను. వాటి వంకులు బంగారువి, వాటికొరకు నాలుగు వెండి దిమ్మలను పోతపోసెను.

36. daani koraku thummakarrathoo naalugu sthambhamulanuchesi vaaṭiki baṅgaaru rēkulanu podigin̄chenu. Vaaṭi vaṅkulu baṅgaaruvi, vaaṭikoraku naalugu veṇḍi dimmalanu pōthapōsenu.

37. మరియు అతడు గుడారపు ద్వారముకొరకు నీల ధూమ్ర రక్తవర్ణములుగల పేనిన సన్ననారతో బుటా పనియైన అడ్డ తెరను చేసెను.

37. mariyu athaḍu guḍaarapu dvaaramukoraku neela dhoomra rakthavarṇamulugala pēnina sannanaarathoo buṭaa paniyaina aḍḍa teranu chesenu.

38. దాని అయిదు స్తంభములను వాటి దిమ్మలను చేసి వాటి బోదెలకును వాటి పెండె బద్దలకును బంగారు రేకులను పొదిగించెను; వాటి అయిదు దిమ్మలు ఇత్తడివి.

38. daani ayidu sthambhamulanu vaaṭi dimmalanu chesi vaaṭi bōdelakunu vaaṭi peṇḍe baddalakunu baṅgaaru rēkulanu podigin̄chenu; vaaṭi ayidu dimmalu itthaḍivi.Shortcut Links
నిర్గమకాండము - Exodus : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |