Proverbs - సామెతలు 1 | View All

1. దావీదు కుమారుడును ఇశ్రాయేలు రాజునైన సొలొమోను సామెతలు.

1. daaveedu kumaaruḍunu ishraayēlu raajunaina solomōnu saamethalu.

2. జ్ఞానమును ఉపదేశమును అభ్యసించుటకును వివేక సల్లాపములను గ్రహించుటకును

2. gnaanamunu upadheshamunu abhyasin̄chuṭakunu vivēka sallaapamulanu grahin̄chuṭakunu

3. నీతిన్యాయ యథార్థతల ననుసరించుటయందు బుద్ధి కుశలత ఇచ్చు ఉపదేశము నొందుటకును

3. neethinyaaya yathaarthathala nanusarin̄chuṭayandu buddhi kushalatha ichu upadheshamu nonduṭakunu

4. జ్ఞానములేనివారికి బుద్ధి కలిగించుటకును ¸యౌవనులకు తెలివియు వివేచనయు పుట్టించుటకును తగిన సామెతలు.

4. gnaanamulēnivaariki buddhi kaligin̄chuṭakunu ¸yauvanulaku teliviyu vivēchanayu puṭṭin̄chuṭakunu thagina saamethalu.

5. జ్ఞానముగలవాడు విని పాండిత్యము వృద్ధిచేసికొనును వివేకముగలవాడు ఆలకించి నీతి సూత్రములను సంపాదించుకొనును.

5. gnaanamugalavaaḍu vini paaṇḍityamu vruddhichesikonunu vivēkamugalavaaḍu aalakin̄chi neethi sootramulanu sampaadhin̄chukonunu.

6. వీటిచేత సామెతలను భావసూచక విషయములను జ్ఞానుల మాటలను వారు చెప్పిన గూఢవాక్యములను జనులు గ్రహించుదురు.

6. veeṭichetha saamethalanu bhaavasoochaka vishayamulanu gnaanula maaṭalanu vaaru cheppina gooḍhavaakyamulanu janulu grahin̄chuduru.

7. యెహోవాయందు భయభక్తులు కలిగియుండుట తెలివికి మూలము మూర్ఖులు జ్ఞానమును ఉపదేశమును తిరస్కరించుదురు.

7. yehōvaayandu bhayabhakthulu kaligiyuṇḍuṭa teliviki moolamu moorkhulu gnaanamunu upadheshamunu thiraskarin̄chuduru.

8. నా కుమారుడా, నీ తండ్రి ఉపదేశము ఆలకింపుము నీ తల్లి చెప్పు బోధను త్రోసివేయకుము.

8. naa kumaaruḍaa, nee thaṇḍri upadheshamu aalakimpumu nee thalli cheppu bōdhanu trōsivēyakumu.

9. అవి నీ తలకు సొగసైన మాలికయు నీ కంఠమునకు హారములునై యుండును

9. avi nee thalaku sogasaina maalikayu nee kaṇṭhamunaku haaramulunai yuṇḍunu

10. నా కుమారుడా, పాపులు నిన్ను ప్రేరేపింపగా ఒప్పకుము.

10. naa kumaaruḍaa, paapulu ninnu prērēpimpagaa oppakumu.

11. మాతోకూడ రమ్ము మనము ప్రాణముతీయుటకై పొంచియుందము నిర్దోషియైన యొకని పట్టుకొనుటకు దాగియుందము

11. maathookooḍa rammu manamu praaṇamutheeyuṭakai pon̄chiyundamu nirdōshiyaina yokani paṭṭukonuṭaku daagiyundamu

12. పాతాళము మనుష్యులను మింగివేయునట్లు వారిని జీవముతోనే మింగివేయుదము సమాధిలోనికి దిగువారు మింగబడునట్లు వారు పూర్ణ బలముతోనుండగా మనము వారిని మింగివేయుదము రమ్ము అని వారు చెప్పునప్పుడు ఒప్పకుము.

12. paathaaḷamu manushyulanu miṅgivēyunaṭlu vaarini jeevamuthoonē miṅgivēyudamu samaadhilōniki diguvaaru miṅgabaḍunaṭlu vaaru poorṇa balamuthoonuṇḍagaa manamu vaarini miṅgivēyudamu rammu ani vaaru cheppunappuḍu oppakumu.

13. పలువిధములైన మంచి సొత్తులు మనకు దొరుకును మన యిండ్లను దోపుడుసొమ్ముతో నింపుకొందము

13. paluvidhamulaina man̄chi sotthulu manaku dorukunu mana yiṇḍlanu dōpuḍusommuthoo nimpukondamu

14. నీవు మాతో పాలివాడవై యుండుము మనకందరికిని సంచి ఒక్కటే యుండును అని వారు నీతో చెప్పుదురు.

14. neevu maathoo paalivaaḍavai yuṇḍumu manakandarikini san̄chi okkaṭē yuṇḍunu ani vaaru neethoo cheppuduru.

15. నా కుమారుడా, నీవు వారి మార్గమున పోకుము వారి త్రోవలయందు నడువకుండ నీ పాదము వెనుకకు తీసికొనుము.

15. naa kumaaruḍaa, neevu vaari maargamuna pōkumu vaari trōvalayandu naḍuvakuṇḍa nee paadamu venukaku theesikonumu.

16. కీడు చేయుటకై వారి పాదములు పరుగులెత్తును నరహత్య చేయుటకై వారు త్వరపడుచుందురు.
రోమీయులకు 3:15-17

16. keeḍu cheyuṭakai vaari paadamulu paruguletthunu narahatya cheyuṭakai vaaru tvarapaḍuchunduru.

17. పక్షి చూచుచుండగా వల వేయుట వ్యర్థము.

17. pakshi choochuchuṇḍagaa vala vēyuṭa vyarthamu.

18. వారు స్వనాశనమునకే పొంచియుందురు తమ్మును తామే పట్టుకొనుటకై దాగియుందురు.

18. vaaru svanaashanamunakē pon̄chiyunduru thammunu thaamē paṭṭukonuṭakai daagiyunduru.

19. ఆశాపాతకులందరి గతి అట్టిదే దానిని స్వీకరించువారి ప్రాణము అది తీయును.

19. aashaapaathakulandari gathi aṭṭidhe daanini sveekarin̄chuvaari praaṇamu adhi theeyunu.

20. జ్ఞానము వీధులలో కేకలు వేయుచున్నది సంతవీధులలో బిగ్గరగా పలుకుచున్నది

20. gnaanamu veedhulalō kēkalu vēyuchunnadhi santhaveedhulalō biggaragaa palukuchunnadhi

21. గొప్ప సందడిగల స్థలములలో ప్రకటన చేయు చున్నది పురద్వారములలోను పట్టణములోను జ్ఞానము ప్రచురించుచు తెలియజేయుచున్నది

21. goppa sandaḍigala sthalamulalō prakaṭana cheyu chunnadhi puradvaaramulalōnu paṭṭaṇamulōnu gnaanamu prachurin̄chuchu teliyajēyuchunnadhi

22. ఎట్లనగా, జ్ఞానములేనివారలారా, మీరెన్నాళ్లు జ్ఞానములేని వారుగా ఉండగోరుదురు? అపహాసకులారా, మీరెన్నాళ్లు అపహాస్యము చేయుచు ఆనందింతురు? బుద్ధిహీనులారా, మీరెన్నాళ్లు జ్ఞానమును అసహ్యించు కొందురు?

22. eṭlanagaa, gnaanamulēnivaaralaaraa, meerennaaḷlu gnaanamulēni vaarugaa uṇḍagōruduru? Apahaasakulaaraa, meerennaaḷlu apahaasyamu cheyuchu aanandinthuru? Buddhiheenulaaraa, meerennaaḷlu gnaanamunu asahyin̄chu konduru?

23. నా గద్దింపు విని తిరుగుడి ఆలకించుడి నా ఆత్మను మీమీద కుమ్మరించుదును నా ఉపదేశమును మీకు తెలిపెదను.

23. naa gaddimpu vini thiruguḍi aalakin̄chuḍi naa aatmanu meemeeda kummarin̄chudunu naa upadheshamunu meeku telipedanu.

24. నేను పిలువగా మీరు వినకపోతిరి. నా చేయిచాపగా ఎవరును లక్ష్యపెట్టకపోయిరి

24. nēnu piluvagaa meeru vinakapōthiri. Naa cheyichaapagaa evarunu lakshyapeṭṭakapōyiri

25. నేను చెప్పిన బోధ యేమియు మీరు వినక త్రోసి వేసితిరి నేను గద్దింపగా లోబడకపోతిరి.

25. nēnu cheppina bōdha yēmiyu meeru vinaka trōsi vēsithiri nēnu gaddimpagaa lōbaḍakapōthiri.

26. కాబట్టి మీకు అపాయము కలుగునప్పుడు నేను నవ్వెదను మీకు భయము వచ్చునప్పుడు నేను అపహాస్యము చేసెదను

26. kaabaṭṭi meeku apaayamu kalugunappuḍu nēnu navvedanu meeku bhayamu vachunappuḍu nēnu apahaasyamu chesedanu

27. భయము మీమీదికి తుపానువలె వచ్చునప్పుడు సుడిగాలి వచ్చునట్లు మీకు అపాయము కలుగు నప్పుడు మీకు కష్టమును దుఃఖమును ప్రాప్తించునప్పుడు నేను అపహాస్యము చేసెదను.

27. bhayamu meemeediki thupaanuvale vachunappuḍu suḍigaali vachunaṭlu meeku apaayamu kalugu nappuḍu meeku kashṭamunu duḥkhamunu praapthin̄chunappuḍu nēnu apahaasyamu chesedanu.

28. అప్పుడు వారు నన్నుగూర్చి మొఱ్ఱపెట్టెదరుగాని నేను ప్రత్యుత్తరమియ్యకుందును నన్ను శ్రద్ధగా వెదకెదరు గాని వారికి నేను కనబడ కుందును.

28. appuḍu vaaru nannugoorchi morrapeṭṭedarugaani nēnu pratyuttharamiyyakundunu nannu shraddhagaa vedakedaru gaani vaariki nēnu kanabaḍa kundunu.

29. జ్ఞానము వారికి అసహ్యమాయెను యెహోవాయందు భయభక్తులు కలిగియుండుట వారి కిష్టము లేకపోయెను.

29. gnaanamu vaariki asahyamaayenu yehōvaayandu bhayabhakthulu kaligiyuṇḍuṭa vaari kishṭamu lēkapōyenu.

30. నా ఆలోచన విననొల్లకపోయిరి నా గద్దింపును వారు కేవలము తృణీకరించిరి.

30. naa aalōchana vinanollakapōyiri naa gaddimpunu vaaru kēvalamu truṇeekarin̄chiri.

31. కాబట్టి వారు తమ ప్రవర్తనకు తగిన ఫలము ననుభ వించెదరు తమకు వెక్కసమగువరకు తమ ఆలోచనలను అనుసరించెదరు

31. kaabaṭṭi vaaru thama pravarthanaku thagina phalamu nanubha vin̄chedaru thamaku vekkasamaguvaraku thama aalōchanalanu anusarin̄chedaru

32. జ్ఞానములేనివారు దేవుని విసర్జించి నాశనమగుదురు. బుద్ధిహీనులు క్షేమము కలిగినదని మైమరచి నిర్మూలమగుదురు.

32. gnaanamulēnivaaru dhevuni visarjin̄chi naashanamaguduru. Buddhiheenulu kshēmamu kaliginadani maimarachi nirmoolamaguduru.

33. నా ఉపదేశము నంగీకరించువాడు సురక్షితముగా నివసించును వాడు కీడు వచ్చునన్న భయము లేక నెమ్మదిగా నుండును.

33. naa upadheshamu naṅgeekarin̄chuvaaḍu surakshithamugaa nivasin̄chunu vaaḍu keeḍu vachunanna bhayamu lēka nemmadhigaa nuṇḍunu.Shortcut Links
సామెతలు - Proverbs : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |