Proverbs - సామెతలు 10 | View All

1. జ్ఞానముగల కుమారుడు తండ్రిని సంతోషపరచును బుద్ధిలేని కుమారుడు తన తల్లికి దుఃఖము పుట్టించును.

1. The proverbs of Solomon. A wise son makes a father glad, But a foolish son is a grief to his mother.

2. భక్తిహీనుల ధనము వారికి లాభకరము కాదు నీతి మరణమునుండి రక్షించును.

2. Ill-gotten gains do not profit, But righteousness delivers from death.

3. యెహోవా నీతిమంతుని ఆకలిగొననియ్యడు భక్తిహీనుని ఆశను భంగముచేయును.

3. The LORD will not allow the righteous to hunger, But He will reject the craving of the wicked.

4. బద్ధకముగా పనిచేయువాడు దరిద్రుడగును శ్రద్ధగలవాడు ఐశ్వర్యవంతుడగును.

4. Poor is he who works with a negligent hand, But the hand of the diligent makes rich.

5. వేసవికాలమున కూర్చువాడు బుద్ధిగల కుమారుడు కోతకాలమందు నిద్రించువాడు సిగ్గుపరచు కుమారుడు.

5. He who gathers in summer is a son who acts wisely, [But] he who sleeps in harvest is a son who acts shamefully.

6. నీతిమంతుని తలమీదికి ఆశీర్వాదములు వచ్చును బలాత్కారము భక్తిహీనుని నోరు మూసివేయును.

6. Blessings are on the head of the righteous, But the mouth of the wicked conceals violence.

7. నీతిమంతుని జ్ఞాపకముచేసికొనుట ఆశీర్వాదకరమగును భక్తిహీనుల పేరు అసహ్యత పుట్టించును

7. The memory of the righteous is blessed, But the name of the wicked will rot.

8. జ్ఞానచిత్తుడు ఉపదేశము నంగీకరించును పనికిమాలిన వదరుబోతు నశించును.

8. The wise of heart will receive commands, But a babbling fool will be ruined.

9. యథార్థముగా ప్రవర్తించువాడు నిర్భయముగా ప్రవర్తించును. కుటిలవర్తనుడు బయలుపడును.
అపో. కార్యములు 13:10

9. He who walks in integrity walks securely, But he who perverts his ways will be found out.

10. కనుసైగ చేయువాడు వ్యధ పుట్టించును పనికిమాలిన వదరుబోతు నశించును.

10. He who winks the eye causes trouble, And a babbling fool will be ruined.

11. నీతిమంతుని నోరు జీవపు ఊట భక్తిహీనుల నోరు బలాత్కారము మరుగుపరచును.

11. The mouth of the righteous is a fountain of life, But the mouth of the wicked conceals violence.

12. పగ కలహమును రేపును ప్రేమ దోషములన్నిటిని కప్పును.
1 కోరింథీయులకు 13:7, యాకోబు 5:20, 1 పేతురు 4:8

12. Hatred stirs up strife, But love covers all transgressions.

13. వివేకుని పెదవులయందు జ్ఞానము కనబడును బుద్ధిహీనుని వీపునకు బెత్తమే తగును.

13. On the lips of the discerning, wisdom is found, But a rod is for the back of him who lacks understanding.

14. జ్ఞానులు జ్ఞానము సమకూర్చుకొందురు మూఢుల నోరు అప్పుడే నాశనముచేయును.

14. Wise men store up knowledge, But with the mouth of the foolish, ruin is at hand.

15. ధనవంతుని ఆస్తి వానికి ఆశ్రయపట్టణము దరిద్రుని పేదరికము వానికి నాశనకరము.

15. The rich man's wealth is his fortress, The ruin of the poor is their poverty.

16. నీతిమంతుని కష్టార్జితము జీవదాయకము భక్తిహీనునికి కలుగు వచ్చుబడి పాపము పుట్టించును.

16. The wages of the righteous is life, The income of the wicked, punishment.

17. ఉపదేశము నంగీకరించువాడు జీవమార్గములో ఉన్నాడు గద్దింపునకు లోబడనివాడు త్రోవ తప్పును.

17. He is [on] the path of life who heeds instruction, But he who ignores reproof goes astray.

18. అంతరంగమున పగ ఉంచుకొనువాడు అబద్ధికుడు కొండెము ప్రచురము చేయువాడు బుద్ధిహీనుడు.

18. He who conceals hatred [has] lying lips, And he who spreads slander is a fool.

19. విస్తారమైన మాటలలో దోషముండక మానదు తన పెదవులను మూసికొనువాడు బుద్ధిమంతుడు.

19. When there are many words, transgression is unavoidable, But he who restrains his lips is wise.

20. నీతిమంతుని నాలుక ప్రశస్తమైన వెండివంటిది భక్తిహీనుల ఆలోచన పనికిమాలినది.

20. The tongue of the righteous is [as] choice silver, The heart of the wicked is [worth] little.

21. నీతిమంతుని పెదవులు అనేకులకు ఉపదేశించును బుద్ధి లేకపోవుట చేత మూఢులు చనిపోవుదురు.

21. The lips of the righteous feed many, But fools die for lack of understanding.

22. యెహోవా ఆశీర్వాదము ఐశ్వర్యమిచ్చును నరుల కష్టముచేత ఆ యాశీర్వాదము ఎక్కువ కాదు.

22. It is the blessing of the LORD that makes rich, And He adds no sorrow to it.

23. చెడుపనులు చేయుట బుద్ధిహీనునికి ఆటగా నున్నది వివేకికి జ్ఞానపరిశ్రమ చేయుట అట్టిదే.

23. Doing wickedness is like sport to a fool, And [so is] wisdom to a man of understanding.

24. భక్తిహీనుడు దేనికి భయపడునో అదే వానిమీదికి వచ్చును నీతిమంతులు ఆశించునది వారికి దొరుకును.

24. What the wicked fears will come upon him, But the desire of the righteous will be granted.

25. సుడిగాలి వీచగా భక్తిహీనుడు లేకపోవును. నీతిమంతుడు నిత్యము నిలుచు కట్టడమువలె ఉన్నాడు.

25. When the whirlwind passes, the wicked is no more, But the righteous [has] an everlasting foundation.

26. సోమరి తనను పని పెట్టువారికి పండ్లకు పులుసువంటివాడు కండ్లకు పొగవంటివాడు.

26. Like vinegar to the teeth and smoke to the eyes, So is the lazy one to those who send him.

27. యెహోవాయందు భయభక్తులు కలిగియుండుట దీర్ఘాయువునకు కారణము భక్తిహీనుల ఆయుస్సు తక్కువై పోవును.

27. The fear of the LORD prolongs life, But the years of the wicked will be shortened.

28. నీతిమంతుల ఆశ సంతోషము పుట్టించును. భక్తిహీనుల ఆశ భంగమై పోవును.

28. The hope of the righteous is gladness, But the expectation of the wicked perishes.

29. యథార్థవంతునికి యెహోవా యేర్పాటు ఆశ్రయదుర్గము పాపముచేయువారికి అది నాశనకరము.

29. The way of the LORD is a stronghold to the upright, But ruin to the workers of iniquity.

30. నీతిమంతుడు ఎన్నడును కదలింపబడడు భక్తిహీనులు దేశములో నివసింపరు.

30. The righteous will never be shaken, But the wicked will not dwell in the land.

31. నీతిమంతుని నోరు జ్ఞానోపదేశమును పలుకును మూర్ఖపు మాటలు పలుకు నాలుక పెరికివేయబడును.

31. The mouth of the righteous flows with wisdom, But the perverted tongue will be cut out.

32. నీతిమంతుని పెదవులు ఉపయుక్తములైన సంగతులు పలుకును భక్తిహీనుల నోట మూర్ఖపు మాటలు వచ్చును.

32. The lips of the righteous bring forth what is acceptable, But the mouth of the wicked what is perverted.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible. Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

మనము సామెతలను పూర్తిగా పరిశోధించేటప్పుడు, ప్రతి ప్రకరణము యొక్క ఉపరితలం దాటి లోతైన అర్థాన్ని వెతకాలి మరియు అందులో, మనం క్రీస్తును కనుగొంటాము. అతను ఈ పుస్తకంలో తరచుగా ప్రస్తావించబడిన వివేకం.
1
తల్లిదండ్రుల సౌలభ్యం వారి పిల్లలతో ముడిపడి ఉంది, రెండు పార్టీలకు వారి బాధ్యతలను నెరవేర్చడానికి ప్రేరణను అందిస్తుంది.

2-3
"సద్గురువులు పేదరికాన్ని అనుభవిస్తున్నప్పటికీ, వారి ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణానికి అవసరమైన వాటికి లోటు రాకుండా భగవంతుడు నిర్ధారిస్తాడు."

4
"దేవుని పట్ల వారి భక్తిలో మక్కువ ఉన్న వ్యక్తులు విశ్వాసంలో ధనవంతులుగా మరియు మంచి పనులలో సమృద్ధిగా ఉంటారు."

5
"ప్రస్తుతం మరియు మరణానంతర జీవితంలో అవకాశాలను వృధా చేసే వారిపై ఇది సరైన విమర్శ."

6
"మంచి వ్యక్తులు నిజమైన ఆశీర్వాదాలను శాశ్వతంగా అనుభవిస్తారు."

7
"నీతిమంతులు మరియు దుర్మార్గులు ఇద్దరూ మరణాన్ని ఎదుర్కొంటారు, కానీ వారి ఆత్మల మధ్య లోతైన వ్యత్యాసం ఉంది."

8
"హృదయంలో జ్ఞానం ఉన్న వ్యక్తి వారి జ్ఞానాన్ని వర్తింపజేస్తాడు."

9
"చివరికి, మోసగాళ్ళు వారి అన్ని మోసపూరిత యుక్తులు ఉన్నప్పటికీ బయటపడతారు."

10
మోసం మరియు మోసం తప్పుకు సమర్థనగా ఉపయోగపడవు.

11
సద్గురువు యొక్క ప్రసంగం ఇతరులకు విద్య, ఓదార్పు మరియు మార్గనిర్దేశం చేసే ఉద్దేశ్యంతో స్థిరంగా ఉపయోగించబడుతుంది.

12
ద్వేషం సమక్షంలో, ప్రతి త్రైమాసికం నుండి సంఘర్షణ పుడుతుంది. పరస్పర సహనం మరియు సహనం ద్వారా శాంతి మరియు సామరస్యం నిలబెట్టబడతాయి.

13
తెలివితక్కువ చర్యలను కొనసాగించేవారు, సారాంశంలో, వారి స్వంత శిక్షా సాధనాలను రూపొందించుకుంటారు.

14
ఏదైనా విలువైన జ్ఞానాన్ని మనం భద్రపరచాలి, తద్వారా అవసరమైనప్పుడు అది తక్షణమే అందుబాటులో ఉంటుంది. జ్ఞానులు ఈ జ్ఞానాన్ని చదవడం, బోధనలు వినడం, ధ్యానం, ప్రార్థన మరియు దైవిక జ్ఞానంగా మనకు ప్రసాదించిన క్రీస్తుపై విశ్వాసం ద్వారా పొందుతారు.

15
ఇది వారి బాహ్య పరిస్థితులకు సంబంధించి వివిధ ఆర్థిక స్థితిగతులు కలిగిన వ్యక్తులు చేసిన భాగస్వామ్య లోపాలకు సంబంధించినది. సంపన్న వ్యక్తుల సంపద వారిని అనేక ప్రమాదాలకు గురి చేస్తుంది, అయితే నిరాడంబరమైన వ్యక్తి వారు సంతృప్తిగా ఉండి, స్పష్టమైన మనస్సాక్షిని కలిగి ఉంటే మరియు విశ్వాసంతో జీవిస్తే సంతృప్తికరమైన జీవితాన్ని గడపవచ్చు.

16
బహుశా ఒక సద్గుణ వ్యక్తి వారు శ్రద్ధతో సంపాదించినది మాత్రమే కలిగి ఉండవచ్చు, అయినప్పటికీ ఆ శ్రమ వారి జీవనోపాధికి దోహదపడుతుంది.

17
తమ మార్గాన్ని కోల్పోయిన మరియు సరైన మార్గానికి మార్గదర్శకత్వం లేదా దిశలను అంగీకరించలేని ప్రయాణీకుడు దారితప్పి తిరుగుతూనే ఉంటాడు.

18
వారు దేవుని నుండి ఏదైనా దాచగలరని ఎవరైనా విశ్వసించడం ప్రత్యేకించి అవివేకం మరియు దుర్మార్గాన్ని ఆశ్రయించడం కూడా అంతే తెలివితక్కువ పని.

19
అతిగా మాట్లాడే వ్యక్తులు తరచుగా తప్పుగా మాట్లాడతారు. జ్ఞాని అయిన వ్యక్తి స్వీయ-నియంత్రణను కలిగి ఉంటాడు మరియు అలా చేయడం ద్వారా అంతర్గత శాంతిని కోరుకుంటాడు.

20-21
నీతిమంతుల మాట నిజాయితీగా ఉంటుంది, మోసం మరియు దుష్ట ఉద్దేశాలు లేకుండా ఉంటుంది. మతపరమైన సంభాషణ ఆధ్యాత్మిక అవసరం ఉన్నవారికి పోషణగా ఉపయోగపడుతుంది. బుద్ధిహీనత, అలాగే ప్రతిబింబం లేకపోవడం వల్ల మూర్ఖులు నశిస్తారని అంటారు.

22
యథార్థంగా కోరుకునే సంపద దాని ఆనందంలో అంతర్గత గందరగోళాన్ని, నష్టంలో దుఃఖాన్ని మరియు దాని ఉపయోగంలో అపరాధాన్ని తీసుకురాదు. దేవుని ప్రేమ నుండి ఉద్భవించినది ఎల్లప్పుడూ దేవుని దయతో కూడి ఉంటుంది.

23
మూర్ఖులు మరియు దుర్మార్గులు మాత్రమే ఇతరులకు హాని కలిగించడంలో లేదా పాపంలోకి వారిని ప్రలోభపెట్టడంలో వినోదాన్ని పొందుతారు.

24
నీతిమంతులు గర్భం ధరించగలిగే శాశ్వతమైన ఆశీర్వాదాల కోసం అత్యంత ప్రగాఢమైన కోరిక నెరవేరుతుంది.

25
విజయవంతమైన పాపుల మార్గం సుడిగాలిని పోలి ఉంటుంది, అది త్వరగా అయిపోయి అదృశ్యమవుతుంది.

26
వెనిగర్ పళ్లలో పదునైన అనుభూతిని కలిగించి, పొగ కళ్లకు చికాకు తెప్పించినట్లే, సోమరి వ్యక్తి తన యజమానికి చిరాకును కలిగిస్తాడు.

27-28
ఎవరైతే సంతృప్తికరమైన జీవితాన్ని కోరుకుంటారో వారు భగవంతుడిని గౌరవించాలి, ఎందుకంటే ఇది ఈ ప్రపంచంలో అర్ధవంతమైన ఉనికిని మరియు పరలోకంలో శాశ్వతమైనది.

29
నమ్మకమైన వ్యక్తి విశ్వాసం బలపడుతుంది మరియు వారు విధేయతతో మరింత గొప్ప ఆనందాన్ని పొందుతారు.

30
దుష్టులు ఈ ప్రపంచాన్ని తమ శాశ్వత నివాసంగా చేసుకోవాలనుకోవచ్చు, కానీ అది అసాధ్యం. వారు తమ తప్పుడు విగ్రహాలన్నిటినీ విడిచిపెట్టి, నశించవలసి ఉంటుంది.

31-32
సత్ప్రవర్తన గల వ్యక్తి ఇతరుల శ్రేయస్సు కోసం తెలివైన సలహా ఇస్తాడు. దీనికి విరుద్ధంగా, దుష్టుల పతనానికి కారణం దేవునికి నచ్చని మాటలు మాట్లాడడం మరియు వారి సంభాషణలలో కలహాలు రేకెత్తించడం. నీతిమంతులు దేవుని దైవిక శక్తిచే రక్షించబడతారు మరియు క్రీస్తు యేసులో కనుగొనబడిన దేవుని ప్రేమతో వారి సంబంధాన్ని ఏదీ విడదీయదు.
Shortcut Links
సామెతలు - Proverbs : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |