Proverbs - సామెతలు 10 | View All

1. జ్ఞానముగల కుమారుడు తండ్రిని సంతోషపరచును బుద్ధిలేని కుమారుడు తన తల్లికి దుఃఖము పుట్టించును.

1. THE PROVERBS of Solomon: A wise son makes a glad father, but a foolish and self-confident son is the grief of his mother.

2. భక్తిహీనుల ధనము వారికి లాభకరము కాదు నీతి మరణమునుండి రక్షించును.

2. Treasures of wickedness profit nothing, but righteousness (moral and spiritual rectitude in every area and relation) delivers from death.

3. యెహోవా నీతిమంతుని ఆకలిగొననియ్యడు భక్తిహీనుని ఆశను భంగముచేయును.

3. The Lord will not allow the [uncompromisingly] righteous to famish, but He thwarts the desire of the wicked. [Ps. 34:9, 10; 37:25.]

4. బద్ధకముగా పనిచేయువాడు దరిద్రుడగును శ్రద్ధగలవాడు ఐశ్వర్యవంతుడగును.

4. He becomes poor who works with a slack and idle hand, but the hand of the diligent makes rich.

5. వేసవికాలమున కూర్చువాడు బుద్ధిగల కుమారుడు కోతకాలమందు నిద్రించువాడు సిగ్గుపరచు కుమారుడు.

5. He who gathers in summer is a wise son, but he who sleeps in harvest is a son who causes shame.

6. నీతిమంతుని తలమీదికి ఆశీర్వాదములు వచ్చును బలాత్కారము భక్తిహీనుని నోరు మూసివేయును.

6. Blessings are upon the head of the [uncompromisingly] righteous (the upright, in right standing with God) but the mouth of the wicked conceals violence.

7. నీతిమంతుని జ్ఞాపకముచేసికొనుట ఆశీర్వాదకరమగును భక్తిహీనుల పేరు అసహ్యత పుట్టించును

7. The memory of the [uncompromisingly] righteous is a blessing, but the name of the wicked shall rot. [Ps. 112:6; 9:5.]

8. జ్ఞానచిత్తుడు ఉపదేశము నంగీకరించును పనికిమాలిన వదరుబోతు నశించును.

8. The wise in heart will accept and obey commandments, but the foolish of lips will fall headlong.

9. యథార్థముగా ప్రవర్తించువాడు నిర్భయముగా ప్రవర్తించును. కుటిలవర్తనుడు బయలుపడును.
అపో. కార్యములు 13:10

9. He who walks uprightly walks securely, but he who takes a crooked way shall be found out and punished.

10. కనుసైగ చేయువాడు వ్యధ పుట్టించును పనికిమాలిన వదరుబోతు నశించును.

10. He who winks with the eye [craftily and with malice] causes sorrow; the foolish of lips will fall headlong but he who boldly reproves makes peace.

11. నీతిమంతుని నోరు జీవపు ఊట భక్తిహీనుల నోరు బలాత్కారము మరుగుపరచును.

11. The mouth of the [uncompromisingly] righteous man is a well of life, but the mouth of the wicked conceals violence.

12. పగ కలహమును రేపును ప్రేమ దోషములన్నిటిని కప్పును.
1 కోరింథీయులకు 13:7, యాకోబు 5:20, 1 పేతురు 4:8

12. Hatred stirs up contentions, but love covers all transgressions.

13. వివేకుని పెదవులయందు జ్ఞానము కనబడును బుద్ధిహీనుని వీపునకు బెత్తమే తగును.

13. On the lips of him who has discernment skillful and godly Wisdom is found, but discipline and the rod are for the back of him who is without sense and understanding.

14. జ్ఞానులు జ్ఞానము సమకూర్చుకొందురు మూఢుల నోరు అప్పుడే నాశనముచేయును.

14. Wise men store up knowledge [in mind and heart], but the mouth of the foolish is a present destruction.

15. ధనవంతుని ఆస్తి వానికి ఆశ్రయపట్టణము దరిద్రుని పేదరికము వానికి నాశనకరము.

15. The rich man's wealth is his strong city; the poverty of the poor is their ruin. [Ps. 52:7; I Tim. 6:17.]

16. నీతిమంతుని కష్టార్జితము జీవదాయకము భక్తిహీనునికి కలుగు వచ్చుబడి పాపము పుట్టించును.

16. The earnings of the righteous (the upright, in right standing with God) lead to life, but the profit of the wicked leads to further sin. [Rom. 6:21; I Tim. 6:10.]

17. ఉపదేశము నంగీకరించువాడు జీవమార్గములో ఉన్నాడు గద్దింపునకు లోబడనివాడు త్రోవ తప్పును.

17. He who heeds instruction and correction is [not only himself] in the way of life [but also] is a way of life for others. And he who neglects or refuses reproof [not only himself] goes astray [but also] causes to err and is a path toward ruin for others.

18. అంతరంగమున పగ ఉంచుకొనువాడు అబద్ధికుడు కొండెము ప్రచురము చేయువాడు బుద్ధిహీనుడు.

18. He who hides hatred is of lying lips, and he who utters slander is a [self-confident] fool. [Prov. 26:24-26.]

19. విస్తారమైన మాటలలో దోషముండక మానదు తన పెదవులను మూసికొనువాడు బుద్ధిమంతుడు.

19. In a multitude of words transgression is not lacking, but he who restrains his lips is prudent.

20. నీతిమంతుని నాలుక ప్రశస్తమైన వెండివంటిది భక్తిహీనుల ఆలోచన పనికిమాలినది.

20. The tongues of those who are upright and in right standing with God are as choice silver; the minds of those who are wicked and out of harmony with God are of little value.

21. నీతిమంతుని పెదవులు అనేకులకు ఉపదేశించును బుద్ధి లేకపోవుట చేత మూఢులు చనిపోవుదురు.

21. The lips of the [uncompromisingly] righteous feed and guide many, but fools die for want of understanding and heart.

22. యెహోవా ఆశీర్వాదము ఐశ్వర్యమిచ్చును నరుల కష్టముచేత ఆ యాశీర్వాదము ఎక్కువ కాదు.

22. The blessing of the Lord--it makes [truly] rich, and He adds no sorrow with it [neither does toiling increase it].

23. చెడుపనులు చేయుట బుద్ధిహీనునికి ఆటగా నున్నది వివేకికి జ్ఞానపరిశ్రమ చేయుట అట్టిదే.

23. It is as sport to a [self-confident] fool to do wickedness, but to have skillful and godly Wisdom is pleasure and relaxation to a man of understanding.

24. భక్తిహీనుడు దేనికి భయపడునో అదే వానిమీదికి వచ్చును నీతిమంతులు ఆశించునది వారికి దొరుకును.

24. The thing a wicked man fears shall come upon him, but the desire of the [uncompromisingly] righteous shall be granted.

25. సుడిగాలి వీచగా భక్తిహీనుడు లేకపోవును. నీతిమంతుడు నిత్యము నిలుచు కట్టడమువలె ఉన్నాడు.

25. When the whirlwind passes, the wicked are no more, but the [uncompromisingly] righteous have an everlasting foundation. [Ps. 125:1; Matt. 7:24-27.]

26. సోమరి తనను పని పెట్టువారికి పండ్లకు పులుసువంటివాడు కండ్లకు పొగవంటివాడు.

26. As vinegar to the teeth and as smoke to the eyes, so is the sluggard to those who employ and send him.

27. యెహోవాయందు భయభక్తులు కలిగియుండుట దీర్ఘాయువునకు కారణము భక్తిహీనుల ఆయుస్సు తక్కువై పోవును.

27. The reverent and worshipful fear of the Lord prolongs one's days, but the years of the wicked shall be made short.

28. నీతిమంతుల ఆశ సంతోషము పుట్టించును. భక్తిహీనుల ఆశ భంగమై పోవును.

28. The hope of the [uncompromisingly] righteous (the upright, in right standing with God) is gladness, but the expectation of the wicked (those who are out of harmony with God) comes to nothing.

29. యథార్థవంతునికి యెహోవా యేర్పాటు ఆశ్రయదుర్గము పాపముచేయువారికి అది నాశనకరము.

29. The way of the Lord is strength and a stronghold to the upright, but it is destruction to the workers of iniquity.

30. నీతిమంతుడు ఎన్నడును కదలింపబడడు భక్తిహీనులు దేశములో నివసింపరు.

30. The [consistently] righteous shall never be removed, but the wicked shall not inhabit the earth [eventually]. [Ps. 37:22; 125:1.]

31. నీతిమంతుని నోరు జ్ఞానోపదేశమును పలుకును మూర్ఖపు మాటలు పలుకు నాలుక పెరికివేయబడును.

31. The mouths of the righteous (those harmonious with God) bring forth skillful and godly Wisdom, but the perverse tongue shall be cut down [like a barren and rotten tree].

32. నీతిమంతుని పెదవులు ఉపయుక్తములైన సంగతులు పలుకును భక్తిహీనుల నోట మూర్ఖపు మాటలు వచ్చును.

32. The lips of the [uncompromisingly] righteous know [and therefore utter] what is acceptable, but the mouth of the wicked knows [and therefore speaks only] what is obstinately willful and contrary.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible. Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

మనము సామెతలను పూర్తిగా పరిశోధించేటప్పుడు, ప్రతి ప్రకరణము యొక్క ఉపరితలం దాటి లోతైన అర్థాన్ని వెతకాలి మరియు అందులో, మనం క్రీస్తును కనుగొంటాము. అతను ఈ పుస్తకంలో తరచుగా ప్రస్తావించబడిన వివేకం.
1
తల్లిదండ్రుల సౌలభ్యం వారి పిల్లలతో ముడిపడి ఉంది, రెండు పార్టీలకు వారి బాధ్యతలను నెరవేర్చడానికి ప్రేరణను అందిస్తుంది.

2-3
"సద్గురువులు పేదరికాన్ని అనుభవిస్తున్నప్పటికీ, వారి ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణానికి అవసరమైన వాటికి లోటు రాకుండా భగవంతుడు నిర్ధారిస్తాడు."

4
"దేవుని పట్ల వారి భక్తిలో మక్కువ ఉన్న వ్యక్తులు విశ్వాసంలో ధనవంతులుగా మరియు మంచి పనులలో సమృద్ధిగా ఉంటారు."

5
"ప్రస్తుతం మరియు మరణానంతర జీవితంలో అవకాశాలను వృధా చేసే వారిపై ఇది సరైన విమర్శ."

6
"మంచి వ్యక్తులు నిజమైన ఆశీర్వాదాలను శాశ్వతంగా అనుభవిస్తారు."

7
"నీతిమంతులు మరియు దుర్మార్గులు ఇద్దరూ మరణాన్ని ఎదుర్కొంటారు, కానీ వారి ఆత్మల మధ్య లోతైన వ్యత్యాసం ఉంది."

8
"హృదయంలో జ్ఞానం ఉన్న వ్యక్తి వారి జ్ఞానాన్ని వర్తింపజేస్తాడు."

9
"చివరికి, మోసగాళ్ళు వారి అన్ని మోసపూరిత యుక్తులు ఉన్నప్పటికీ బయటపడతారు."

10
మోసం మరియు మోసం తప్పుకు సమర్థనగా ఉపయోగపడవు.

11
సద్గురువు యొక్క ప్రసంగం ఇతరులకు విద్య, ఓదార్పు మరియు మార్గనిర్దేశం చేసే ఉద్దేశ్యంతో స్థిరంగా ఉపయోగించబడుతుంది.

12
ద్వేషం సమక్షంలో, ప్రతి త్రైమాసికం నుండి సంఘర్షణ పుడుతుంది. పరస్పర సహనం మరియు సహనం ద్వారా శాంతి మరియు సామరస్యం నిలబెట్టబడతాయి.

13
తెలివితక్కువ చర్యలను కొనసాగించేవారు, సారాంశంలో, వారి స్వంత శిక్షా సాధనాలను రూపొందించుకుంటారు.

14
ఏదైనా విలువైన జ్ఞానాన్ని మనం భద్రపరచాలి, తద్వారా అవసరమైనప్పుడు అది తక్షణమే అందుబాటులో ఉంటుంది. జ్ఞానులు ఈ జ్ఞానాన్ని చదవడం, బోధనలు వినడం, ధ్యానం, ప్రార్థన మరియు దైవిక జ్ఞానంగా మనకు ప్రసాదించిన క్రీస్తుపై విశ్వాసం ద్వారా పొందుతారు.

15
ఇది వారి బాహ్య పరిస్థితులకు సంబంధించి వివిధ ఆర్థిక స్థితిగతులు కలిగిన వ్యక్తులు చేసిన భాగస్వామ్య లోపాలకు సంబంధించినది. సంపన్న వ్యక్తుల సంపద వారిని అనేక ప్రమాదాలకు గురి చేస్తుంది, అయితే నిరాడంబరమైన వ్యక్తి వారు సంతృప్తిగా ఉండి, స్పష్టమైన మనస్సాక్షిని కలిగి ఉంటే మరియు విశ్వాసంతో జీవిస్తే సంతృప్తికరమైన జీవితాన్ని గడపవచ్చు.

16
బహుశా ఒక సద్గుణ వ్యక్తి వారు శ్రద్ధతో సంపాదించినది మాత్రమే కలిగి ఉండవచ్చు, అయినప్పటికీ ఆ శ్రమ వారి జీవనోపాధికి దోహదపడుతుంది.

17
తమ మార్గాన్ని కోల్పోయిన మరియు సరైన మార్గానికి మార్గదర్శకత్వం లేదా దిశలను అంగీకరించలేని ప్రయాణీకుడు దారితప్పి తిరుగుతూనే ఉంటాడు.

18
వారు దేవుని నుండి ఏదైనా దాచగలరని ఎవరైనా విశ్వసించడం ప్రత్యేకించి అవివేకం మరియు దుర్మార్గాన్ని ఆశ్రయించడం కూడా అంతే తెలివితక్కువ పని.

19
అతిగా మాట్లాడే వ్యక్తులు తరచుగా తప్పుగా మాట్లాడతారు. జ్ఞాని అయిన వ్యక్తి స్వీయ-నియంత్రణను కలిగి ఉంటాడు మరియు అలా చేయడం ద్వారా అంతర్గత శాంతిని కోరుకుంటాడు.

20-21
నీతిమంతుల మాట నిజాయితీగా ఉంటుంది, మోసం మరియు దుష్ట ఉద్దేశాలు లేకుండా ఉంటుంది. మతపరమైన సంభాషణ ఆధ్యాత్మిక అవసరం ఉన్నవారికి పోషణగా ఉపయోగపడుతుంది. బుద్ధిహీనత, అలాగే ప్రతిబింబం లేకపోవడం వల్ల మూర్ఖులు నశిస్తారని అంటారు.

22
యథార్థంగా కోరుకునే సంపద దాని ఆనందంలో అంతర్గత గందరగోళాన్ని, నష్టంలో దుఃఖాన్ని మరియు దాని ఉపయోగంలో అపరాధాన్ని తీసుకురాదు. దేవుని ప్రేమ నుండి ఉద్భవించినది ఎల్లప్పుడూ దేవుని దయతో కూడి ఉంటుంది.

23
మూర్ఖులు మరియు దుర్మార్గులు మాత్రమే ఇతరులకు హాని కలిగించడంలో లేదా పాపంలోకి వారిని ప్రలోభపెట్టడంలో వినోదాన్ని పొందుతారు.

24
నీతిమంతులు గర్భం ధరించగలిగే శాశ్వతమైన ఆశీర్వాదాల కోసం అత్యంత ప్రగాఢమైన కోరిక నెరవేరుతుంది.

25
విజయవంతమైన పాపుల మార్గం సుడిగాలిని పోలి ఉంటుంది, అది త్వరగా అయిపోయి అదృశ్యమవుతుంది.

26
వెనిగర్ పళ్లలో పదునైన అనుభూతిని కలిగించి, పొగ కళ్లకు చికాకు తెప్పించినట్లే, సోమరి వ్యక్తి తన యజమానికి చిరాకును కలిగిస్తాడు.

27-28
ఎవరైతే సంతృప్తికరమైన జీవితాన్ని కోరుకుంటారో వారు భగవంతుడిని గౌరవించాలి, ఎందుకంటే ఇది ఈ ప్రపంచంలో అర్ధవంతమైన ఉనికిని మరియు పరలోకంలో శాశ్వతమైనది.

29
నమ్మకమైన వ్యక్తి విశ్వాసం బలపడుతుంది మరియు వారు విధేయతతో మరింత గొప్ప ఆనందాన్ని పొందుతారు.

30
దుష్టులు ఈ ప్రపంచాన్ని తమ శాశ్వత నివాసంగా చేసుకోవాలనుకోవచ్చు, కానీ అది అసాధ్యం. వారు తమ తప్పుడు విగ్రహాలన్నిటినీ విడిచిపెట్టి, నశించవలసి ఉంటుంది.

31-32
సత్ప్రవర్తన గల వ్యక్తి ఇతరుల శ్రేయస్సు కోసం తెలివైన సలహా ఇస్తాడు. దీనికి విరుద్ధంగా, దుష్టుల పతనానికి కారణం దేవునికి నచ్చని మాటలు మాట్లాడడం మరియు వారి సంభాషణలలో కలహాలు రేకెత్తించడం. నీతిమంతులు దేవుని దైవిక శక్తిచే రక్షించబడతారు మరియు క్రీస్తు యేసులో కనుగొనబడిన దేవుని ప్రేమతో వారి సంబంధాన్ని ఏదీ విడదీయదు.
Shortcut Links
సామెతలు - Proverbs : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |