Proverbs - సామెతలు 16 | View All

1. హృదయాలోచనలు మనుష్యుని వశము, చక్కని ప్రత్యుత్తరమిచ్చుటకు యెహోవావలన కలు గును.

1. hrudayaalōchanalu manushyuni vashamu, chakkani pratyuttharamichuṭaku yehōvaavalana kalu gunu.

2. ఒకని నడతలన్నియు వాని దృష్టికి నిర్దోషములుగా కనబడును యెహోవా ఆత్మలను పరిశోధించును.

2. okani naḍathalanniyu vaani drushṭiki nirdōshamulugaa kanabaḍunu yehōvaa aatmalanu parishōdhin̄chunu.

3. నీ పనుల భారము యెహోవామీద నుంచుము అప్పుడు నీ ఉద్దేశములు సఫలమగును.

3. nee panula bhaaramu yehōvaameeda nun̄chumu appuḍu nee uddheshamulu saphalamagunu.

4. యెహోవా ప్రతి వస్తువును దాని దాని పని నిమిత్తము కలుగజేసెను నాశన దినమునకు ఆయన భక్తిహీనులను కలుగజేసెను.
కొలొస్సయులకు 1:16

4. yehōvaa prathi vasthuvunu daani daani pani nimitthamu kalugajēsenu naashana dinamunaku aayana bhakthiheenulanu kalugajēsenu.

5. గర్వహృదయులందరు యెహోవాకు హేయులు నిశ్చయముగా వారు శిక్ష నొందుదురు.

5. garvahrudayulandaru yehōvaaku hēyulu nishchayamugaa vaaru shiksha nonduduru.

6. కృపాసత్యములవలన దోషమునకు ప్రాయశ్చిత్తము కలుగును యెహోవాయందు భయభక్తులు కలిగియుండుటవలన మనుష్యులు చెడుతనమునుండి తొలగిపోవుదురు.

6. krupaasatyamulavalana dōshamunaku praayashchitthamu kalugunu yehōvaayandu bhayabhakthulu kaligiyuṇḍuṭavalana manushyulu cheḍuthanamunuṇḍi tolagipōvuduru.

7. ఒకని ప్రవర్తన యెహోవాకు ప్రీతికరమగునప్పుడు ఆయన వాని శత్రువులను సహా వానికి మిత్రులుగా చేయును.

7. okani pravarthana yehōvaaku preethikaramagunappuḍu aayana vaani shatruvulanu sahaa vaaniki mitrulugaa cheyunu.

8. అన్యాయము చేత కలిగిన గొప్ప వచ్చుబడికంటె నీతితోకూడిన కొంచెమే శ్రేష్ఠము.

8. anyaayamu chetha kaligina goppa vachubaḍikaṇṭe neethithookooḍina kon̄chemē shrēshṭhamu.

9. ఒకడు తాను చేయబోవునది హృదయములో యోచించుకొనును యెహోవా వాని నడతను స్థిరపరచును

9. okaḍu thaanu cheyabōvunadhi hrudayamulō yōchin̄chukonunu yehōvaa vaani naḍathanu sthiraparachunu

10. దేవోక్తి పలుకుట రాజువశము న్యాయము విధించుటయందు అతని మాట న్యాయము తప్పదు.

10. dhevōkthi palukuṭa raajuvashamu nyaayamu vidhin̄chuṭayandu athani maaṭa nyaayamu thappadu.

11. న్యాయమైన త్రాసును తూనికరాళ్లును యెహోవా యొక్క యేర్పాటులు సంచిలోని గుండ్లన్నియు ఆయన నియమించెను.

11. nyaayamaina traasunu thoonikaraaḷlunu yehōvaa yokka yērpaaṭulu san̄chilōni guṇḍlanniyu aayana niyamin̄chenu.

12. రాజులు దుష్టక్రియలు చేయుట హేయమైనది నీతివలన సింహాసనము స్థిరపరచబడును.

12. raajulu dushṭakriyalu cheyuṭa hēyamainadhi neethivalana sinhaasanamu sthiraparachabaḍunu.

13. నీతిగల పెదవులు రాజులకు సంతోషకరములు యథార్థవాదులు వారికి ప్రియులు.

13. neethigala pedavulu raajulaku santhooshakaramulu yathaarthavaadulu vaariki priyulu.

14. రాజు క్రోధము మరణదూత జ్ఞానియైనవాడు ఆ క్రోధమును శాంతిపరచును.

14. raaju krōdhamu maraṇadootha gnaaniyainavaaḍu aa krōdhamunu shaanthiparachunu.

15. రాజుల ముఖప్రకాశమువలన జీవము కలుగును వారి కటాక్షము కడవరి వానమబ్బు.

15. raajula mukhaprakaashamuvalana jeevamu kalugunu vaari kaṭaakshamu kaḍavari vaanamabbu.

16. అపరంజిని సంపాదించుటకంటె జ్ఞానమును సంపా దించుట ఎంతో శ్రేష్ఠము వెండిని సంపాదించుటకంటె తెలివిని సంపాదించుట ఎంతో మేలు.

16. aparan̄jini sampaadhin̄chuṭakaṇṭe gnaanamunu sampaa din̄chuṭa enthoo shrēshṭhamu veṇḍini sampaadhin̄chuṭakaṇṭe telivini sampaadhin̄chuṭa enthoo mēlu.

17. చెడుతనము విడిచి నడచుటయే యథార్థవంతులకు రాజమార్గము తన ప్రవర్తన కనిపెట్టువాడు తన ప్రాణమును కాపాడుకొనును.

17. cheḍuthanamu viḍichi naḍachuṭayē yathaarthavanthulaku raajamaargamu thana pravarthana kanipeṭṭuvaaḍu thana praaṇamunu kaapaaḍukonunu.

18. నాశనమునకు ముందు గర్వము నడచును. పడిపోవుటకు ముందు అహంకారమైన మనస్సు నడచును

18. naashanamunaku mundu garvamu naḍachunu. Paḍipōvuṭaku mundu ahaṅkaaramaina manassu naḍachunu

19. గర్విష్ఠులతో దోపుడుసొమ్ము పంచుకొనుటకంటె దీనమనస్సు కలిగి దీనులతో పొత్తుచేయుట మేలు.

19. garvishṭhulathoo dōpuḍusommu pan̄chukonuṭakaṇṭe deenamanassu kaligi deenulathoo potthucheyuṭa mēlu.

20. ఉపదేశమునకు చెవి యొగ్గువాడు మేలునొందును యెహోవాను ఆశ్రయించువాడు ధన్యుడు.

20. upadheshamunaku chevi yogguvaaḍu mēlunondunu yehōvaanu aashrayin̄chuvaaḍu dhanyuḍu.

21. జ్ఞానహృదయుడు వివేకి యనబడును రుచిగల మాటలు పలుకుటవలన విద్యయెక్కువగును.

21. gnaanahrudayuḍu vivēki yanabaḍunu ruchigala maaṭalu palukuṭavalana vidyayekkuvagunu.

22. తెలివిగలవానికి వాని తెలివి జీవపు ఊట మూఢులకు వారి మూఢత్వమే శిక్ష

22. telivigalavaaniki vaani telivi jeevapu ooṭa mooḍhulaku vaari mooḍhatvamē shiksha

23. జ్ఞానుని హృదయము వానినోటికి తెలివి కలిగించును వాని పెదవులకు విద్య విస్తరింపజేయును.

23. gnaanuni hrudayamu vaaninōṭiki telivi kaligin̄chunu vaani pedavulaku vidya vistharimpajēyunu.

24. ఇంపైన మాటలు తేనెపట్టువంటివి అవి ప్రాణమునకు మధురమైనవి యెముకలకు ఆరోగ్య కరమైనవి.

24. impaina maaṭalu thēnepaṭṭuvaṇṭivi avi praaṇamunaku madhuramainavi yemukalaku aarōgya karamainavi.

25. ఒకని మార్గము వాని దృష్టికి యథార్థముగా కనబడును అయినను తుదకు అది మరణమునకు చేరును.

25. okani maargamu vaani drushṭiki yathaarthamugaa kanabaḍunu ayinanu thudaku adhi maraṇamunaku cherunu.

26. కష్టము చేయువాని ఆకలి వానికొరకు వానిచేత కష్టము చేయించును వాని కడుపు వానిని తొందరపెట్టును.

26. kashṭamu cheyuvaani aakali vaanikoraku vaanichetha kashṭamu cheyin̄chunu vaani kaḍupu vaanini tondharapeṭṭunu.

27. పనికిమాలినవాడు కీడును త్రవ్వి పైకెత్తును వాని పెదవులమీద అగ్ని మండుచున్నట్టున్నది.

27. panikimaalinavaaḍu keeḍunu travvi paiketthunu vaani pedavulameeda agni maṇḍuchunnaṭṭunnadhi.

28. మూర్ఖుడు కలహము పుట్టించును కొండెగాడు మిత్రభేదము చేయును.

28. moorkhuḍu kalahamu puṭṭin̄chunu koṇḍegaaḍu mitrabhēdamu cheyunu.

29. బలాత్కారి తన పొరుగువానిని లాలనచేయును కానిమార్గములో వాని నడిపించును.

29. balaatkaari thana poruguvaanini laalanacheyunu kaanimaargamulō vaani naḍipin̄chunu.

30. కృత్రిమములు కల్పింపవలెనని కన్నులు మూసికొని తన పెదవులు బిగబట్టువాడే కీడు పుట్టించువాడు.

30. krutrimamulu kalpimpavalenani kannulu moosikoni thana pedavulu bigabaṭṭuvaaḍē keeḍu puṭṭin̄chuvaaḍu.

31. నెరసిన వెండ్రుకలు సొగసైన కిరీటము అవి నీతిప్రవర్తన గలవానికి కలిగి యుండును.

31. nerasina veṇḍrukalu sogasaina kireeṭamu avi neethipravarthana galavaaniki kaligi yuṇḍunu.

32. పరాక్రమశాలికంటె దీర్ఘశాంతముగలవాడు శ్రేష్ఠుడు పట్టణము పట్టుకొనువానికంటె తన మనస్సును స్వాధీన పరచుకొనువాడు శ్రేష్ఠుడు

32. paraakramashaalikaṇṭe deerghashaanthamugalavaaḍu shrēshṭhuḍu paṭṭaṇamu paṭṭukonuvaanikaṇṭe thana manassunu svaadheena parachukonuvaaḍu shrēshṭhuḍu

33. చీట్లు ఒడిలో వేయబడును వాటివలని తీర్పు యెహోవా వశము.
అపో. కార్యములు 1:26

33. chiṭlu oḍilō vēyabaḍunu vaaṭivalani theerpu yehōvaa vashamu.Shortcut Links
సామెతలు - Proverbs : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |