Proverbs - సామెతలు 16 | View All

1. హృదయాలోచనలు మనుష్యుని వశము, చక్కని ప్రత్యుత్తరమిచ్చుటకు యెహోవావలన కలు గును.

వ 9; సామెతలు 19:21; సామెతలు 20:24; యిర్మియా 10:23. మనిషి తాను చెయ్యవలసిన పనులను గురించి చాలా పథకాలు వేసుకొంటాడు. అయితే దేవుని తోడు లేకుండా వాటిని జరిగించడం మాట అటుంచి, వాటి గురించి చెప్పగలగడం కూడా అసాధ్యం.

2. ఒకని నడతలన్నియు వాని దృష్టికి నిర్దోషములుగా కనబడును యెహోవా ఆత్మలను పరిశోధించును.

“శుద్ధంగా”– సామెతలు 12:15; సామెతలు 14:12; సామెతలు 30:12; యిర్మియా 17:9. చెడు మార్గాలనుంచి మనుషుల్ని మళ్ళించడం అంత దుర్లభం కావడానికి ఇది ఒక కారణం. “మనసులను”– మనిషి చర్యలకు మూల కారణాలైన అంతరంగంలోని కోరికలనూ ఉద్దేశాలనూ దేవుడు చూస్తాడు. “పరిశీలిస్తాడు”– అక్షరాలా, “త్రాసులో తూచి చూస్తాడు”.

4. యెహోవా ప్రతి వస్తువును దాని దాని పని నిమిత్తము కలుగజేసెను నాశన దినమునకు ఆయన భక్తిహీనులను కలుగజేసెను.
కొలొస్సయులకు 1:16

దేవుడు చేసే పనులలో మంచి ఆశయం లేనిది అంటూ ఏదీ లేదు. దుర్మార్గులను చివరికి శిక్షించడంతో సహా తన ఉద్దేశాలన్నిటినీ తప్పనిసరిగా ఆయన నెరవేర్చుకుంటాడు.

5. గర్వహృదయులందరు యెహోవాకు హేయులు నిశ్చయముగా వారు శిక్ష నొందుదురు.

సామెతలు 6:16; సామెతలు 11:20-21; కీర్తనల గ్రంథము 40:4. మన అహంకారాన్ని అణిచేవన్నీ మన మేలుకోసమే అన్నమాట.

6. కృపాసత్యములవలన దోషమునకు ప్రాయశ్చిత్తము కలుగును యెహోవాయందు భయభక్తులు కలిగియుండుటవలన మనుష్యులు చెడుతనమునుండి తొలగిపోవుదురు.

“కప్పివేస్తాయి”– నిర్గమకాండము 25:17; నిర్గమకాండము 29:33 నోట్స్ చూడండి. తన కరుణ, సత్యం చొప్పున దేవుడు దోషులకు క్షమాపణ చేకూర్చే మార్గాన్ని కలిగించాడు. ఇతరులను దేవుని చెంతకు ఆ క్షమాపణకోసం తీసుకువెళ్ళేందుకు మనకు ఉపయోగపడేవి కూడా ఈ కరుణ, సత్యాలే. “భయభక్తులు”– ఆదికాండము 20:11; కీర్తనల గ్రంథము 34:11-14 నోట్స్ చూడండి.

7. ఒకని ప్రవర్తన యెహోవాకు ప్రీతికరమగునప్పుడు ఆయన వాని శత్రువులను సహా వానికి మిత్రులుగా చేయును.

సామెతలు 3:17; ఆదికాండము 39:21; 2 దినవృత్తాంతములు 14:6-7; 2 దినవృత్తాంతములు 17:10; రోమీయులకు 12:18; హెబ్రీయులకు 12:14. ఇలాంటి వ్యక్తి ఇతరులతో సమాధానంగా ఉండాలని ప్రయత్నిస్తాడు. అది అతనికి సాధ్యం అవుతుంది కూడా. అయితే ఆత్మ సంబంధమైన శత్రువులు అంత తేలికగా తమ శత్రుత్వాన్ని విడిచిపెట్టరు (మత్తయి 10:21-22, మత్తయి 10:34-36; యోహాను 15:18-21 పోల్చి చూడండి).

8. అన్యాయము చేత కలిగిన గొప్ప వచ్చుబడికంటె నీతితోకూడిన కొంచెమే శ్రేష్ఠము.

సామెతలు 10:2; సామెతలు 15:16; సామెతలు 17:1; కీర్తనల గ్రంథము 37:16; ప్రసంగి 4:6. ధనం, సంపదలకంటే మరింత ముఖ్యమైన విషయాలు చాలా ఉన్నాయి. యథార్థత, నీతి, నిజాయితీ, జ్ఞానయుక్తమైన ప్రవర్తన, దేవుని పట్ల భయభక్తులు వీటిలో కొన్ని.

9. ఒకడు తాను చేయబోవునది హృదయములో యోచించుకొనును యెహోవా వాని నడతను స్థిరపరచును

దేవుడు తన సంకల్పం నెరవేర్చడానికి మనుషుల చర్యలను వాడుకోగలడు. వ్యక్తుల, జాతుల స్వేచ్ఛా స్వాతంత్య్రాలు దేవుని సంకల్పం మేరకు పరిమితమై ఉంటాయి.

10. దేవోక్తి పలుకుట రాజువశము న్యాయము విధించుటయందు అతని మాట న్యాయము తప్పదు.

పాలకులను దేవుడే నియమిస్తాడు. వారు ఆయన ప్రతినిధులు (రోమీయులకు 13:1-5). ప్రజలకు సంబంధించిన తీర్పులు చెప్పేటప్పుడు వారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి (సామెతలు 17:7).

11. న్యాయమైన త్రాసును తూనికరాళ్లును యెహోవా యొక్క యేర్పాటులు సంచిలోని గుండ్లన్నియు ఆయన నియమించెను.

12. రాజులు దుష్టక్రియలు చేయుట హేయమైనది నీతివలన సింహాసనము స్థిరపరచబడును.

దేవుని శాశ్వత సింహాసనానికి నీతిన్యాయాలు పునాదులు – కీర్తనల గ్రంథము 97:2. అధర్మం, అన్యాయాలపై నిలబడిన ఏ గద్దెనైనా ఆయన కూలదోస్తాడు. ఇది చరిత్రలో పదే పదే రుజువైంది.

13. నీతిగల పెదవులు రాజులకు సంతోషకరములు యథార్థవాదులు వారికి ప్రియులు.

“యథార్థం”– మరెవరికి ఉన్నా లేకపోయినా పరలోక రాజుకు ఈ లక్షణం ఉంది (కీర్తనల గ్రంథము 15:1-3; కీర్తనల గ్రంథము 51:6).

14. రాజు క్రోధము మరణదూత జ్ఞానియైనవాడు ఆ క్రోధమును శాంతిపరచును.

15. రాజుల ముఖప్రకాశమువలన జీవము కలుగును వారి కటాక్షము కడవరి వానమబ్బు.

16. అపరంజిని సంపాదించుటకంటె జ్ఞానమును సంపా దించుట ఎంతో శ్రేష్ఠము వెండిని సంపాదించుటకంటె తెలివిని సంపాదించుట ఎంతో మేలు.

17. చెడుతనము విడిచి నడచుటయే యథార్థవంతులకు రాజమార్గము తన ప్రవర్తన కనిపెట్టువాడు తన ప్రాణమును కాపాడుకొనును.

18. నాశనమునకు ముందు గర్వము నడచును. పడిపోవుటకు ముందు అహంకారమైన మనస్సు నడచును

19. గర్విష్ఠులతో దోపుడుసొమ్ము పంచుకొనుటకంటె దీనమనస్సు కలిగి దీనులతో పొత్తుచేయుట మేలు.

ఎందుకంటే దేవుడు అణుకువ గలవారితో ఉంటాడు. తుదకు వారిని దీవించి హెచ్చిస్తాడు (సామెతలు 3:34; యెషయా 57:15; మత్తయి 5:3). గర్విష్ఠులకు ఆయన వ్యతిరేకి. వారిని నాశనం చేస్తాడు (18 వ). దీనస్థితి, అదే విధంగా నడమంత్రపు సిరి రెండూ తాత్కాలికమే.

20. ఉపదేశమునకు చెవి యొగ్గువాడు మేలునొందును యెహోవాను ఆశ్రయించువాడు ధన్యుడు.

21. జ్ఞానహృదయుడు వివేకి యనబడును రుచిగల మాటలు పలుకుటవలన విద్యయెక్కువగును.

22. తెలివిగలవానికి వాని తెలివి జీవపు ఊట మూఢులకు వారి మూఢత్వమే శిక్ష

సామెతలు 24:13-14; కీర్తనల గ్రంథము 19:10. కొన్ని రకాల ఉపదేశాలను సౌమ్యంగా నచ్చజెపుతున్నట్టే చెయ్యాలి. కఠినంగా గద్దిస్తున్నట్టుగా చెప్తే బెడిసికొట్టవచ్చు.

23. జ్ఞానుని హృదయము వానినోటికి తెలివి కలిగించును వాని పెదవులకు విద్య విస్తరింపజేయును.

24. ఇంపైన మాటలు తేనెపట్టువంటివి అవి ప్రాణమునకు మధురమైనవి యెముకలకు ఆరోగ్య కరమైనవి.

25. ఒకని మార్గము వాని దృష్టికి యథార్థముగా కనబడును అయినను తుదకు అది మరణమునకు చేరును.

26. కష్టము చేయువాని ఆకలి వానికొరకు వానిచేత కష్టము చేయించును వాని కడుపు వానిని తొందరపెట్టును.

27. పనికిమాలినవాడు కీడును త్రవ్వి పైకెత్తును వాని పెదవులమీద అగ్ని మండుచున్నట్టున్నది.

28. మూర్ఖుడు కలహము పుట్టించును కొండెగాడు మిత్రభేదము చేయును.

29. బలాత్కారి తన పొరుగువానిని లాలనచేయును కానిమార్గములో వాని నడిపించును.

30. కృత్రిమములు కల్పింపవలెనని కన్నులు మూసికొని తన పెదవులు బిగబట్టువాడే కీడు పుట్టించువాడు.

31. నెరసిన వెండ్రుకలు సొగసైన కిరీటము అవి నీతిప్రవర్తన గలవానికి కలిగి యుండును.

32. పరాక్రమశాలికంటె దీర్ఘశాంతముగలవాడు శ్రేష్ఠుడు పట్టణము పట్టుకొనువానికంటె తన మనస్సును స్వాధీన పరచుకొనువాడు శ్రేష్ఠుడు

సామెతలు 19:29; సామెతలు 15:18; సామెతలు 19:11. “అదుపులో”– తనను తాను వశం చేసుకోవడం అన్నిటికంటే కష్టసాధ్యం. అయితే అలా చెయ్యగలిగితే అది పట్టణాలను వశపరచుకోవడం కన్నా ఎక్కువ మేలు.

33. చీట్లు ఒడిలో వేయబడును వాటివలని తీర్పు యెహోవా వశము.
అపో. కార్యములు 1:26

“చీట్లు”– పాత ఒడంబడిక రోజుల్లో తరచుగా నిర్ణయాలు తీసుకునేందుకు చీట్లు వేసేవారు (సామెతలు 18:18; సంఖ్యాకాండము 26:53, సంఖ్యాకాండము 26:55; యెహోషువ 13:6; 1 సమూయేలు 14:41-42; 1 దినవృత్తాంతములు 26:13; నెహెమ్యా 11:1; కీర్తనల గ్రంథము 22:18; యోనా 1:7; అపో. కార్యములు 1:26). సరైన నిర్ణయం జరిగేలా చూడ్డం దేవునికి సమస్య కాదు. అయితే క్రొత్త ఒడంబడికలో చీట్లు వేయడమనే పద్ధతిని అంతగా ప్రోత్సహించలేదు.Shortcut Links
సామెతలు - Proverbs : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |