Proverbs - సామెతలు 21 | View All

1. యెహోవా చేతిలో రాజు హృదయము నీటికాలువల వలెనున్నది. ఆయన తన చిత్తవృత్తిచొప్పున దాని త్రిప్పును.

సామెతలు 16:1; సామెతలు 19:21; సామెతలు 20:24. తన ఇష్టం ప్రకారం కార్యాలు జరిగించడానికి యెహోవాకు రాజులైనా, మరెవరైనా ఫర్వాలేదు. బైబిలు చరిత్రను చూస్తే ఆయన తరచుగా తన ఉద్దేశాలను నెరవేర్చుకునేందుకు రాజుల హృదయాల్లో పని చేశాడు (ఈజిప్ట్ రాజులు – ఆదికాండము 41:1, ఆదికాండము 41:14, ఆదికాండము 41:15, ఆదికాండము 41:41; నిర్గమకాండము 7:3-5; నిర్గమకాండము 9:16; బబులోను రాజులు – 2 దినవృత్తాంతములు 36:17; దానియేలు 2:1, దానియేలు 2:25-26, దానియేలు 2:48; పర్షియా రాజులు – 2 దినవృత్తాంతములు 3622; యెషయా 45:1-3. 1 రాజులు 11:14, 1 రాజులు 23; 1 దినవృత్తాంతములు 5:26; 2 దినవృత్తాంతములు 21:16; ప్రకటన గ్రంథం 17:12, ప్రకటన గ్రంథం 17:17 కూడా చూడండి). ఈనాటికీ దేవుడు ఇలానే చేస్తున్నాడు.

2. ఒకడు తనకేర్పరచుకొనిన మార్గము ఎట్టిదైనను తన దృష్టికది న్యాయముగానే అగపడును యెహోవాయే హృదయములను పరిశీలన చేయు వాడు.

సామెతలు 14:12; సామెతలు 16:2 నోట్స్.

3. నీతిన్యాయముల ననుసరించి నడచుకొనుట బలుల నర్పించుటకంటె యెహోవాకు ఇష్టము.

1 సమూయేలు 15:22; యెషయా 1:11-17; హోషేయ 6:6; మీకా 6:6-8; మత్తయి 9:13.

4. అహంకార దృష్టియు గర్వ హృదయమును భక్తిహీనుల క్షేమమును పాపయుక్తములు.

5. శ్రద్ధగలవారి యోచనలు లాభకరములు తాలిమిలేక పనిచేయువానికి నష్టమే ప్రాప్తించును

6. అబద్ధములాడి ధనము సంపాదించుకొనుట ఊపిరితో సాటి, దానిని కోరువారు మరణమును కోరుకొందురు.

సామెతలు 10:2; సామెతలు 19:22; కీర్తనల గ్రంథము 37:16; కీర్తనల గ్రంథము 39:6; కీర్తనల గ్రంథము 49:5-9. చాలా మంది ధనం సంపాదించడం కోసం అబద్ధాలాడతారు. మోసాలు చేస్తారు. అంతంలో అలా సంపాదించిన ధనమంతా వారు భరించవలసిన శిక్షతో పోల్చుకుంటే దిగదుడుపే.

7. భక్తిహీనులు న్యాయము చేయనొల్లరు వారు చేయు బలాత్కారము వారిని కొట్టుకొని పోవును.

8. దోషభరితుని మార్గము మిక్కిలి వంకరమార్గము పవిత్రుల కార్యము యథార్థము.

సామెతలు 2:15 తాము సాధించ దలచుకున్న దానికోసం వారు వక్రమార్గాలు అవలంబిస్తారు. అటు తరువాత వారి పాపాలను కప్పిపుచ్చేందుకు మరిన్ని వక్ర మార్గాలు చేపడతారు.

9. గయ్యాళితో పెద్దయింట నుండుటకంటె మిద్దెమీద నొక మూలను నివసించుట మేలు.

సామెతలు 19:1; సామెతలు 12:4.

10. భక్తిహీనుని మనస్సు కీడుచేయ గోరును వాడు తన పొరుగువానికైనను దయ తలచడు.

11. అపహాసకుడు దండింపబడుట చూచి జ్ఞానము లేని వాడు జ్ఞానము పొందును జ్ఞానముగలవాడు ఉపదేశమువలన తెలివినొందును.

12. నీతిమంతుడైన వాడు భక్తిహీనుని యిల్లు ఏమైనది కని పెట్టును భక్తిహీనులను ఆయన నాశనములో కూల్చును.

సామెతలు 10:25; సామెతలు 12:7; సామెతలు 14:11; మత్తయి 7:26-27.

13. దరిద్రుల మొఱ్ఱ వినక చెవి మూసికొనువాడు తాను మొఱ్ఱపెట్టునప్పుడు అంగీకరింపబడడు.

నిర్గమకాండము 1:14; నిర్గమకాండము 2:23 చూడండి. వీటి ఫలితాలు నిర్గమకాండము 11:6; నిర్గమకాండము 12:30 లో గమనించండి. సామెతలు 1:25-28; సామెతలు 14:21; సామెతలు 28:27; కీర్తనల గ్రంథము 41:1.

14. చాటున ఇచ్చిన బహుమానము కోపమును చల్లార్చును ఒడిలోనుంచబడిన కానుక మహా క్రోధమును శాంతి పరచును.

సామెతలు 15:27; సామెతలు 17:8 నోట్స్.

15. న్యాయమైన క్రియలు చేయుట నీతిమంతునికి సంతోషకరము పాపము చేయువారికి అది భయంకరము.

“న్యాయం”– కీర్తనల గ్రంథము 89:14; కీర్తనల గ్రంథము 98:9; అపో. కార్యములు 17:31; రోమీయులకు 2:2, రోమీయులకు 2:5-11; 2 థెస్సలొనీకయులకు 1:6-7; ప్రకటన గ్రంథం 15:3-4; ప్రకటన గ్రంథం 16:5-7; ప్రకటన గ్రంథం 20:11-12; ప్రకటన గ్రంథం 22:12. అంతంలో కొందరికి బహు ఆనందం, చాలామందికి అత్యంత భయం కలుగుతాయి.

16. వివేకమార్గము విడిచి తిరుగువాడు ప్రేతల గుంపులో కాపురముండును.

సామెతలు 2:18; సామెతలు 5:23; సామెతలు 8:36; సామెతలు 9:18; ద్వితీయోపదేశకాండము 30:15, ద్వితీయోపదేశకాండము 30:19; యెహెఙ్కేలు 18:30-32.

17. సుఖభోగములయందు వాంఛగలవానికి లేమి కలుగును ద్రాక్షారసమును నూనెయు వాంఛించువానికి ఐశ్వర్యము కలుగదు.

18. నీతిమంతునికొరకు భక్తిహీనులు ప్రాయశ్చిత్తమగుదురు యథార్థవంతులకు ప్రతిగా విశ్వాసఘాతకులు కూలుదురు

యెషయా 43:3-6. పారసీకులు ఇస్రాయేల్‌వారి పట్ల దయచూపి వారిని తిరిగి మాతృభూమికి వెళ్ళిపోనిచ్చారు. ప్రతిగా దేవుడు పారసీకులను ఈజిప్ట్, కూషు, సెబా దేశాలపై విజయం దయ చేశాడు. జాతుల విషయంలో దేవుడు అవలంబించే విధానంలో ఇది ఒక ప్రాముఖ్యమైన నియమం కావచ్చు.

19. ప్రాణము విసికించు జగడగొండిదానితో కాపురము చేయుటకంటె అరణ్యభూమిలో నివసించుట మేలు.

20. విలువగల ధనమును నూనెయు జ్ఞానుల యింటనుండును బుద్ధిహీనుడు దాని వ్యయపరచును.

21. నీతిని కృపను అనుసరించువాడు జీవమును నీతిని ఘనతను పొందును.

సామెతలు 15:9; మత్తయి 5:6; మత్తయి 6:33; యోహాను 12:26; రోమీయులకు 2:7, రోమీయులకు 2:10.

22. జ్ఞానియైన యొకడు పరాక్రమశాలుల పట్టణ ప్రాకార మెక్కును అట్టివాడు దానికి ఆశ్రయమైన కోటను పడగొట్టును.

ఇది ఆధ్యాత్మికంగా కూడా నిజమే. ఇతరులు ఆశ్రయించే అసత్య వేదాంతాలనూ, మత సంబంధమైన ఊహలనూ దేవుని సేవకులు కడముట్టించేందుకు దేవుని జ్ఞానం సహాయపడుతుంది – 2 కోరింథీయులకు 10:4.

23. నోటిని నాలుకను భద్రము చేసికొనువాడు శ్రమలనుండి తన ప్రాణమును కాపాడుకొనును.

సామెతలు 10:19; సామెతలు 12:13; సామెతలు 13:3; సామెతలు 18:21; కీర్తనల గ్రంథము 39:1; కీర్తనల గ్రంథము 141:3; మత్తయి 12:37.

24. అహంకారియైన గర్విష్ఠునికి అపహాసకుడని పేరు అట్టివాడు అమితగర్వముతో ప్రవర్తించును.

సామెతలు 1:22. గర్వం, అజ్ఞానం వల్ల హేళన చేసే లక్షణం తలెత్తుతుంది (మత్తయి 27:27-29, మత్తయి 27:41; 2 పేతురు 3:3-5; యూదా 1:10).

25. సోమరివాని చేతులు పనిచేయనొల్లవు వాని యిచ్ఛ వాని చంపును.

సామెతలు 6:6; సామెతలు 13:4.

27. భక్తిహీనులు అర్పించు బలులు హేయములు దురాలోచనతో అర్పించినయెడల అవి మరి హేయములు.

సామెతలు 15:8 నోట్.

28. కూటసాక్షి నశించును విని మాటలాడువాడు సత్యము పలుకును.

సామెతలు 19:5 దగ్గర రిఫరెన్సులు.

29. భక్తిహీనుడు తన ముఖమును మాడ్చుకొనును యథార్థవంతుడు తన ప్రవర్తనను చక్క పరచుకొనును.

సామెతలు 14:8; విలాపవాక్యములు 3:40; హగ్గయి 1:5, హగ్గయి 1:7; హగ్గయి 2:15.

31. యుద్ధదినమునకు గుఱ్ఱములను ఆయత్తపరచుటకద్దు గాని రక్షణ యెహోవా అధీనము.

1 సమూయేలు 17:47; కీర్తనల గ్రంథము 3:8; కీర్తనల గ్రంథము 20:7; కీర్తనల గ్రంథము 33:16-19; హోషేయ 1:7; జెకర్యా 4:6.


Shortcut Links
సామెతలు - Proverbs : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.