Proverbs - సామెతలు 25 | View All

1. ఇవియును సొలొమోను సామెతలే యూదారాజైన హిజ్కియా సేవకులు వీటిని ఎత్తి వ్రాసిరి.

1. These are also proverbs of Solomon which the men of Hezekiah king of Judah copied out.

2. సంగతి మరుగుచేయుట దేవునికి ఘనత సంగతి శోధించుట రాజులకు ఘనత.

2. The glory of God is to hide a thing; but the honor of kings is to search out a matter.

3. ఆకాశముల యెత్తును భూమి లోతును రాజుల అభిప్రాయమును అగోచరములు.

3. The heavens for height, and the earth for depth, but the heart of kings is without searching.

4. వెండిలోని మష్టు తీసివేసినయెడల పుటము వేయువాడు పాత్రయొకటి సిద్ధపరచును.

4. Take away the dross from the silver, and there shall come forth a vessel for the refiner.

5. రాజు ఎదుటనుండి దుష్టులను తొలగించినయెడల అతని సింహాసనము నీతివలన స్థిరపరచబడును.

5. Take away the wicked from before the king, and his throne shall be founded in righteousness.

6. రాజు ఎదుట డంబము చూపకుము గొప్పవారున్న చోట నిలువకుము.

6. Do not put yourself forth in the presence of the king, and do not stand in the place of the great;

7. నీ కన్నులు చూచిన ప్రధానియెదుట ఒకడు నిన్ను తగ్గించుటకంటె ఇక్కడికి ఎక్కి రమ్మని అతడు నీతో చెప్పుట నీకు మేలు గదా.
లూకా 14:10

7. for it is better that it should be said to you, Come up here, than that you should be put lower in the presence of a noble whom your eyes have seen.

8. ఆలోచన లేక వ్యాజ్యెమాడుటకు పోకుము నీ పొరుగువాడు నిన్ను అవమానపరచిదాని అంత మున ఇక నీవేమి చేయుదువని నీతో అనునేమో.

8. Do not go forth quickly to fight, lest you know not what to do in the end of it, when your neighbor has put you to shame.

9. నీ పొరుగువానితో నీవు వ్యాజ్యెమాడవచ్చును గాని పరునిగుట్టు బయటపెట్టకుము.

9. Debate your cause with your neighbor; and do not uncover a secret to another,

10. బయటపెట్టినయెడల వినువాడు నిన్ను అవమానపరచు నేమో అందువలన నీకు కలిగిన అపకీర్తి యెన్నటికిని పోకుండును.

10. lest he who hears it put you to shame, and your evil report turn not away.

11. సమయోచితముగా పలుకబడిన మాట చిత్రమైన వెండి పళ్లెములలో నుంచబడిన బంగారు పండ్లవంటిది.

11. A word fitly spoken is like apples of gold in pictures of silver.

12. బంగారు కర్ణభూషణమెట్టిదో అపరంజి ఆభరణ మెట్టిదో వినువాని చెవికి జ్ఞానముగల ఉపదేశకుడు అట్టివాడు.

12. As a ring of gold, and an ornament of fine gold, so is a wise reprover upon a hearing ear.

13. నమ్మకమైన దూత తనను పంపువారికి కోతకాలపు మంచు చల్లదనమువంటివాడు వాడు తన యజమానుల హృదయమును తెప్పరిల్ల జేయును.

13. Like cold snow in the time of harvest, so is a faithful messenger to his senders; for he makes return to his master's soul.

14. కపటమనస్సుతో దానమిచ్చి డంబము చేయువాడు వర్షములేని మబ్బును గాలిని పోలియున్నాడు.

14. A man boasting himself in a false gift is like clouds and wind, but no rain.

15. దీర్ఘశాంతముచేత న్యాయాధిపతిని ఒప్పించ వచ్చును సాత్వికమైన నాలుక యెముకలను నలుగగొట్టును.

15. In being slow to anger a ruler is won over, and a soft tongue breaks the bone.

16. తేనె కనుగొంటివా? తగినంతమట్టుకే త్రాగుము అధికముగా త్రాగినయెడల కక్కి వేయుదువేమో

16. Have you found honey? Eat only as much as is enough for you, lest you be filled with it and vomit it.

17. మాటిమాటికి నీ పొరుగువాని యింటికి వెళ్లకుము అతడు నీవలన విసికి నిన్ను ద్వేషించునేమో.

17. Withdraw your foot from your neighbor's house, lest he be weary of you and hate you.

18. తన పొరుగువానిమీద కూటసాక్ష్యము పలుకువాడు సమ్మెటను ఖడ్గమును వాడిగల అంబును పోలినవాడు.

18. A man who bears false witness against his neighbor is a maul, and a sword, and a sharp arrow.

19. శ్రమకాలములో విశ్వాసఘాతకుని ఆశ్రయించుట విరిగిన పళ్లతోను కీలు వసిలిన కాలుతోను సమానము.

19. Trust in an unfaithful man in time of trouble is like a broken tooth, and a foot out of joint.

20. దుఃఖచిత్తునికి పాటలు వినుపించువాడు చలిదినమున పైబట్ట తీసివేయువానితోను సురేకారముమీద చిరకపోయువానితోను సమానుడు.

20. As he who takes away a garment in cold weather, as vinegar upon niter, so is he who sings songs to a heavy heart.

21. నీ పగవాడు ఆకలిగొనినయెడల వానికి భోజనము పెట్టుము దప్పిగొనినయెడల వానికి దాహమిమ్ము
మత్తయి 5:44, రోమీయులకు 12:20

21. If your enemy is hungry, give him bread to eat; and if he is thirsty, give him water to drink,

22. అట్లు చేయుటచేత వాని తలమీద నిప్పులు కుప్పగా పోయుదువు యెహోవా అందుకు నీకు ప్రతిఫలమిచ్చును.
మత్తయి 5:44, రోమీయులకు 12:20

22. for you shall heap coals of fire upon his head, and Jehovah shall reward you.

23. ఉత్తరపు గాలి వాన పుట్టించును కొండెగాని నాలుక కోపదృష్టి కలిగించును.

23. The north wind drives away rain; so does an angry face a backbiting tongue.

24. గయ్యాళితో పెద్ద యింట నుండుటకంటె మిద్దెమీద నొక మూలను నివసించుట మేలు

24. It is better to dwell in the corner of the housetop than with a quarreling woman and to share a house.

25. దప్పిగొనినవానికి చల్లని నీరు ఎట్లుండునో దూరదేశమునుండి వచ్చిన శుభసమాచారము అట్లుండును.

25. Like cold waters to a thirsty soul, so is good news from a far country.

26. కలకలు చేయబడిన ఊటయు చెడిపోయిన బుగ్గయు నీతిమంతుడు దుష్టునికి లోబడుటయు సమానములు.

26. A righteous man falling down before the wicked is like a troubled fountain and a rotten spring.

27. తేనె నధికముగా త్రాగుట మంచిది కాదు. దుర్లభమైన సంగతి పరిశీలన చేయుట ఘనతకు కారణము.

27. It is not good to eat much honey; so for men to search their own glory is not glory.

28. ప్రాకారము లేక పాడైన పురము ఎంతో తన మనస్సును అణచుకొనలేనివాడును అంతే.

28. He who has no rule over his own spirit is like a broken down city without a wall.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible. Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

1-3
దేవునికి విచారణ అవసరం లేదు; అతని నుండి ఏదీ దాచబడదు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, విషయాలను క్షుణ్ణంగా విచారించి, మరుగున పడిన చీకటి పనులను బట్టబయలు చేయడం, తద్వారా వారి గౌరవాన్ని నిలబెట్టడం పాలకుల బాధ్యత.

4-5
ఒక యువరాజు తన పాలనను కొనసాగించడానికి అత్యంత ప్రభావవంతమైన మార్గం ఏమిటంటే, దుర్మార్గాన్ని ఎదుర్కోవడం మరియు అతని ప్రజలలో సంస్కరణలను ప్రేరేపించడం, తద్వారా అతని ప్రభుత్వాన్ని బలోపేతం చేయడం.

6-7
మతం వినయం మరియు స్వీయ-నిగ్రహంలో పాఠాలను అందిస్తుంది. క్రీస్తుయేసు ద్వారా ప్రభువు మహిమను చూసిన వారు తమ అసమర్థతను గుర్తిస్తారు.

8-10
సంఘర్షణను త్వరితగతిన ప్రారంభించడం సంక్లిష్టతలకు దారి తీస్తుంది. అంతిమంగా, యుద్ధాలు ముగింపుకు వస్తాయి మరియు తరచుగా పూర్తిగా నివారించబడతాయి. ఈ సూత్రం వ్యక్తిగత వివాదాలకు కూడా వర్తిస్తుంది: సమస్యను సామరస్యంగా పరిష్కరించడానికి ప్రతి ప్రయత్నం చేయండి.

11-12
మంచి సలహాలు లేదా నిర్మాణాత్మక విమర్శలు, సముచితంగా అందించబడినప్పుడు, వెండి బుట్టల్లో సమర్పించినప్పుడు సున్నితమైన పండు మరింత ఆకర్షణీయంగా ఎలా కనిపిస్తుందో, అలాగే ప్రత్యేక ఆకర్షణను కలిగి ఉంటుంది.

13
ఒక పనిని అప్పగించిన వ్యక్తికి అంతిమ లక్ష్యాన్ని పరిగణించండి: అచంచలంగా విశ్వాసంగా ఉండటం. క్రీస్తు దూతగా పని చేసే ఒక పరిచారకుడు ఈ అచంచలమైన విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండాలి మరియు అలాంటి వ్యక్తులను మనం నిజంగా ప్రశంసనీయమని గుర్తించాలి.

14
ఎవరైనా తమ వద్ద ఎన్నడూ లేనిదాన్ని అందుకున్నట్లు లేదా అందించినట్లు భావించే వారు వర్షం కోసం ఎదురుచూసేవారిని పూర్తిగా నిరాశపరిచే ఉదయపు మేఘాన్ని పోలి ఉంటారు.

15
ప్రస్తుత గాయాన్ని తట్టుకోవడంలో ఓపిక పట్టండి మరియు కోపం లేకుండా మాట్లాడేటప్పుడు సున్నిత స్వరంతో మాట్లాడండి. మొండి మనసును గెలుచుకోవడానికి ఒప్పించే భాష అత్యంత శక్తివంతమైన సాధనం.

16
దైవం కృతజ్ఞతతో ఆశీర్వాదాలను ఆస్వాదించడానికి అనుమతిస్తుంది, అయినప్పటికీ దుబారాను నివారించడానికి సంయమనం పాటించమని సలహా ఇస్తుంది.

17
మన పొరుగువారితో సానుకూల సంబంధాలను కొనసాగించడానికి విచక్షణ మరియు చిత్తశుద్ధి రెండూ అవసరం. దేవుడు, ఒక స్నేహితునిగా, గొప్పతనంలో అందరినీ మించిపోతాడు. మనం ఎంత ఎక్కువగా ఆయనను వెతుకుతామో, అంత ఎక్కువగా ఆయన మనలను ఆప్యాయంగా ఆలింగనం చేసుకుంటాడు.

18
మోసపూరిత సాక్ష్యం జీవితంలోని ప్రతి అంశంలో ప్రమాదాన్ని కలిగిస్తుంది.

19
నమ్మదగని వ్యక్తిని విశ్వసించడం నొప్పి మరియు నిరాశను తెస్తుంది; మనం వాటిపై ఆధారపడినప్పుడు, అవి నిరాశ చెందడమే కాకుండా, మనల్ని పశ్చాత్తాపపడేలా చేస్తాయి.

20
దుఃఖంలో ఉన్నవారిని ఉల్లాసంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నించడం ద్వారా వారి బాధలను తగ్గించగలమని మనం నమ్మినప్పుడు మనం తప్పు చేస్తాము.

21-22
మన విరోధులను కూడా ప్రేమించాలనే సూచన పాత నిబంధన నుండి వచ్చిన నిర్దేశం. మన రక్షకుడు మనం ఆయనకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నప్పుడు మనల్ని ప్రేమించడం ద్వారా ఒక అద్భుతమైన ఉదాహరణను ఉంచాడు.

23
అపవాదు సులభంగా వినబడకపోతే, అది అంత సులభంగా వ్యాపించదు. ఏదైనా ప్రతిఘటన ఎదురైనప్పుడు పాపం పిరికిగా మారుతుంది.

24
జీవితంలో సుఖానికి ఆటంకం కలిగించే వారితో ఉండటం కంటే ఒంటరిగా ఉండటం మంచిది.

25
స్వర్గం ఒక సుదూర దేశం, కాబట్టి ఆనందకరమైన వార్తలను అందించే నిత్య సువార్త ద్వారా మరియు మనలో ఉన్న ఆత్మ యొక్క ధృవీకరణ ద్వారా మనం దేవుని పిల్లలమని ధృవీకరిస్తూ అక్కడ నుండి శుభవార్త అందుకోవడం ఎంత సంతోషకరమైనది!

26
నీతిమంతులు తప్పుకు ప్రలోభపెట్టినప్పుడు, అది ప్రజా నీటి సరఫరాను కలుషితం చేసినంత హానికరం.

27
దాని అనుగ్రహం ద్వారా, మనం ఇంద్రియ ఆనందాల నుండి వేరు చేయబడి, మానవత్వం యొక్క ప్రశంసలకు లోనవుతాము.

28
కోపాన్ని అదుపు చేసుకోలేని వ్యక్తి తన అంతర్గత శాంతిని వెంటనే కోల్పోతాడు. కాబట్టి, మనల్ని మనం ప్రభువుకు అప్పగించుకొని, ఆయన శాసనాలను అనుసరించేలా మనల్ని నడిపిస్తూ, ఆయన ఆత్మను మనలో నింపమని వేడుకుందాం.
Shortcut Links
సామెతలు - Proverbs : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |