Proverbs - సామెతలు 3 | View All

1. నా కుమారుడా, నా ఉపదేశమును మరువకుము నా ఆజ్ఞలను హృదయపూర్వకముగా గైకొనుము.

1. naa kumaaruḍaa, naa upadheshamunu maruvakumu naa aagnalanu hrudayapoorvakamugaa gaikonumu.

2. అవి దీర్ఘాయువును సుఖజీవముతో గడచు సంవ త్సరములను శాంతిని నీకు కలుగజేయును.

2. avi deerghaayuvunu sukhajeevamuthoo gaḍachu sanva tsaramulanu shaanthini neeku kalugajēyunu.

3. దయను సత్యమును ఎన్నడును నిన్ను విడిచి పోనియ్య కుము వాటిని కంఠభూషణముగా ధరించుకొనుము. నీ హృదయమను పలకమీద వాటిని వ్రాసికొనుము.
2 కోరింథీయులకు 3:3

3. dayanu satyamunu ennaḍunu ninnu viḍichi pōniyya kumu vaaṭini kaṇṭhabhooshaṇamugaa dharin̄chukonumu. nee hrudayamanu palakameeda vaaṭini vraasikonumu.

4. అప్పుడు దేవుని దృష్టియందును మానవుల దృష్టి యందును నీవు దయనొంది మంచివాడవని అనిపించుకొందువు.
లూకా 2:52, రోమీయులకు 12:17, 2 కోరింథీయులకు 8:21

4. appuḍu dhevuni drushṭiyandunu maanavula drushṭi yandunu neevu dayanondi man̄chivaaḍavani anipin̄chukonduvu.

5. నీ స్వబుద్ధిని ఆధారము చేసికొనక నీ పూర్ణహృదయముతో యెహోవాయందు నమ్మక ముంచుము

5. nee svabuddhini aadhaaramu chesikonaka nee poorṇahrudayamuthoo yehōvaayandu nammaka mun̄chumu

6. నీ ప్రవర్తన అంతటియందు ఆయన అధికారమునకు ఒప్పుకొనుము అప్పుడు ఆయన నీ త్రోవలను సరాళము చేయును.

6. nee pravarthana anthaṭiyandu aayana adhikaaramunaku oppukonumu appuḍu aayana nee trōvalanu saraaḷamu cheyunu.

7. నేను జ్ఞానిని గదా అని నీవనుకొనవద్దు యెహోవాయందు భయభక్తులుగలిగి చెడుతనము విడిచిపెట్టుము
రోమీయులకు 12:16

7. nēnu gnaanini gadaa ani neevanukonavaddu yehōvaayandu bhayabhakthulugaligi cheḍuthanamu viḍichipeṭṭumu

8. అప్పుడు నీ దేహమునకు ఆరోగ్యమును నీ యెముకలకు సత్తువయు కలుగును.

8. appuḍu nee dhehamunaku aarōgyamunu nee yemukalaku satthuvayu kalugunu.

9. నీ రాబడి అంతటిలో ప్రథమఫలమును నీ ఆస్తిలో భాగమును ఇచ్చి యెహోవాను ఘనపరచుము.

9. nee raabaḍi anthaṭilō prathamaphalamunu nee aasthilō bhaagamunu ichi yehōvaanu ghanaparachumu.

10. అప్పుడు నీ కొట్లలో ధాన్యము సమృద్ధిగా నుండును నీ గానుగులలోనుండి క్రొత్త ద్రాక్షారసము పైకి పొరలి పారును.

10. appuḍu nee koṭlalō dhaanyamu samruddhigaa nuṇḍunu nee gaanugulalōnuṇḍi krottha draakshaarasamu paiki porali paarunu.

11. నా కుమారుడా, యెహోవా శిక్షను తృణీకరింపవద్దు ఆయన గద్దింపునకు విసుకవద్దు.
ఎఫెసీయులకు 6:4, హెబ్రీయులకు 12:5-7

11. naa kumaaruḍaa, yehōvaa shikshanu truṇeekarimpavaddu aayana gaddimpunaku visukavaddu.

12. తండ్రి తనకు ఇష్టుడైన కుమారుని గద్దించు రీతిగా యెహోవా తాను ప్రేమించువారిని గద్దించును.
ప్రకటన గ్రంథం 3:19, ఎఫెసీయులకు 6:4, హెబ్రీయులకు 12:5-7

12. thaṇḍri thanaku ishṭuḍaina kumaaruni gaddin̄chu reethigaa yehōvaa thaanu prēmin̄chuvaarini gaddin̄chunu.

13. జ్ఞానము సంపాదించినవాడు ధన్యుడు వివేచన కలిగిన నరుడు ధన్యుడు.

13. gnaanamu sampaadhin̄chinavaaḍu dhanyuḍu vivēchana kaligina naruḍu dhanyuḍu.

14. వెండి సంపాదించుటకంటె జ్ఞానము సంపాదించుట మేలు అపరంజి సంపాదించుటకంటె జ్ఞానలాభము నొందుట మేలు.

14. veṇḍi sampaadhin̄chuṭakaṇṭe gnaanamu sampaadhin̄chuṭa mēlu aparan̄ji sampaadhin̄chuṭakaṇṭe gnaanalaabhamu nonduṭa mēlu.

15. పగడములకంటె అది ప్రియమైనది నీ యిష్టవస్తువులన్నియు దానితో సమానములు కావు.

15. pagaḍamulakaṇṭe adhi priyamainadhi nee yishṭavasthuvulanniyu daanithoo samaanamulu kaavu.

16. దాని కుడిచేతిలో దీర్ఘాయువును దాని యెడమచేతిలో ధనఘనతలును ఉన్నవి.

16. daani kuḍichethilō deerghaayuvunu daani yeḍamachethilō dhanaghanathalunu unnavi.

17. దాని మార్గములు రమ్యమార్గములు దాని త్రోవలన్నియు క్షేమకరములు.

17. daani maargamulu ramyamaargamulu daani trōvalanniyu kshēmakaramulu.

18. దాని నవలంబించువారికి అది జీవవృక్షము దాని పట్టుకొనువారందరు ధన్యులు.

18. daani navalambin̄chuvaariki adhi jeevavrukshamu daani paṭṭukonuvaarandaru dhanyulu.

19. జ్ఞానమువలన యెహోవా భూమిని స్థాపించెను వివేచనవలన ఆయన ఆకాశవిశాలమును స్థిరపరచెను.

19. gnaanamuvalana yehōvaa bhoomini sthaapin̄chenu vivēchanavalana aayana aakaashavishaalamunu sthiraparachenu.

20. ఆయన తెలివివలన అగాధజలములు ప్రవహించు చున్నవి మేఘములనుండి మంచుబిందువులు కురియుచున్నవి.

20. aayana telivivalana agaadhajalamulu pravahin̄chu chunnavi mēghamulanuṇḍi man̄chubinduvulu kuriyuchunnavi.

21. నా కుమారుడా, లెస్సయైన జ్ఞానమును వివేచనను భద్రము చేసికొనుము వాటిని నీ కన్నుల ఎదుటనుండి తొలగిపోనియ్యకుము

21. naa kumaaruḍaa, lessayaina gnaanamunu vivēchananu bhadramu chesikonumu vaaṭini nee kannula eduṭanuṇḍi tolagipōniyyakumu

22. అవి నీకు జీవముగాను నీ మెడకు అలంకారముగాను ఉండును

22. avi neeku jeevamugaanu nee meḍaku alaṅkaaramugaanu uṇḍunu

23. అప్పుడు నీ మార్గమున నీవు సురక్షితముగా నడిచెదవు నీ పాదము ఎప్పుడును తొట్రిల్లదు.

23. appuḍu nee maargamuna neevu surakshithamugaa naḍichedavu nee paadamu eppuḍunu toṭrilladu.

24. పండుకొనునప్పుడు నీవు భయపడవు నీవు పరుండి సుఖముగా నిద్రించెదవు.

24. paṇḍukonunappuḍu neevu bhayapaḍavu neevu paruṇḍi sukhamugaa nidrin̄chedavu.

25. ఆకస్మికముగా భయము కలుగునప్పుడు దుర్మార్గులకు నాశనము వచ్చునప్పుడు నీవు భయపడవద్దు
1 పేతురు 3:6

25. aakasmikamugaa bhayamu kalugunappuḍu durmaargulaku naashanamu vachunappuḍu neevu bhayapaḍavaddu

26. యెహోవా నీకు ఆధారమగును నీ కాలు చిక్కుబడకుండునట్లు ఆయన నిన్ను కాపాడును.

26. yehōvaa neeku aadhaaramagunu nee kaalu chikkubaḍakuṇḍunaṭlu aayana ninnu kaapaaḍunu.

27. మేలుచేయుట నీ చేతనైనప్పుడు దాని పొందదగినవారికి చేయకుండ వెనుకతియ్యకుము.
2 కోరింథీయులకు 8:12

27. mēlucheyuṭa nee chethanainappuḍu daani pondadaginavaariki cheyakuṇḍa venukathiyyakumu.

28. ద్రవ్యము నీయొద్ద నుండగా రేపు ఇచ్చెదను పోయి రమ్మని నీ పొరుగువానితో అనవద్దు.
2 కోరింథీయులకు 8:12

28. dravyamu neeyoddha nuṇḍagaa rēpu icchedanu pōyi rammani nee poruguvaanithoo anavaddu.

29. నీ పొరుగువాడు నీయొద్ద నిర్భయముగా నివసించునపుడు వానికి అపకారము కల్పింపవద్దు.

29. nee poruguvaaḍu neeyoddha nirbhayamugaa nivasin̄chunapuḍu vaaniki apakaaramu kalpimpavaddu.

30. నీకు హాని చేయనివానితో నిర్నిమిత్తముగా జగడ మాడవద్దు.

30. neeku haani cheyanivaanithoo nirnimitthamugaa jagaḍa maaḍavaddu.

31. బలాత్కారము చేయువాని చూచి మత్సరపడకుము వాడు చేయు క్రియలను ఏమాత్రమును చేయగోరవద్దు

31. balaatkaaramu cheyuvaani chuchi matsarapaḍakumu vaaḍu cheyu kriyalanu ēmaatramunu cheyagōravaddu

32. కుటిలవర్తనుడు యెహోవాకు అసహ్యుడు యథార్థవంతులకు ఆయన తోడుగా నుండును.

32. kuṭilavarthanuḍu yehōvaaku asahyuḍu yathaarthavanthulaku aayana thooḍugaa nuṇḍunu.

33. భక్తిహీనుల యింటిమీదికి యెహోవా శాపము వచ్చును నీతిమంతుల నివాసస్థలమును ఆయన ఆశీర్వదించును.

33. bhakthiheenula yiṇṭimeediki yehōvaa shaapamu vachunu neethimanthula nivaasasthalamunu aayana aasheervadhin̄chunu.

34. అపహాసకులను ఆయన అపహసించును దీనునియెడల ఆయన దయ చూపును.
యాకోబు 4:6, 1 పేతురు 5:5

34. apahaasakulanu aayana apahasin̄chunu deenuniyeḍala aayana daya choopunu.

35. జ్ఞానులు ఘనతను స్వతంత్రించుకొందురు. బుద్ధిహీనులు అవమానభరితులగుదురు.

35. gnaanulu ghanathanu svathantrin̄chukonduru. Buddhiheenulu avamaanabharithulaguduru.Shortcut Links
సామెతలు - Proverbs : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |