Proverbs - సామెతలు 8 | View All

1. జ్ఞానము ఘోషించుచున్నది వివేచన తన స్వరమును వినిపించుచున్నది

1. gnaanamu ghōshin̄chuchunnadhi vivēchana thana svaramunu vinipin̄chuchunnadhi

2. త్రోవప్రక్కను రాజవీధుల మొగలలోను నడిమార్గములలోను అది నిలుచుచున్నది

2. trōvaprakkanu raajaveedhula mogalalōnu naḍimaargamulalōnu adhi niluchuchunnadhi

3. గుమ్మములయొద్దను పురద్వారమునొద్దను పట్టణపు గవునులయొద్దను నిలువబడి అది ఈలాగు గట్టిగా ప్రకటన చేయుచున్నది

3. gummamulayoddhanu puradvaaramunoddhanu paṭṭaṇapu gavunulayoddhanu niluvabaḍi adhi eelaagu gaṭṭigaa prakaṭana cheyuchunnadhi

4. మానవులారా, మీకే నేను ప్రకటించుచున్నాను నరులగు మీకే నా కంఠస్వరము వినిపించుచున్నాను.

4. maanavulaaraa, meekē nēnu prakaṭin̄chuchunnaanu narulagu meekē naa kaṇṭhasvaramu vinipin̄chuchunnaanu.

5. జ్ఞానములేనివారలారా, జ్ఞానము ఎట్టిదైనది తెలిసి కొనుడి బుద్ధిహీనులారా,బుద్ధియెట్టిదైనది యోచించి చూడుడి.

5. gnaanamulēnivaaralaaraa, gnaanamu eṭṭidainadhi telisi konuḍi buddhiheenulaaraa,buddhiyeṭṭidainadhi yōchin̄chi chooḍuḍi.

6. నేను శ్రేష్ఠమైన సంగతులను చెప్పెదను వినుడి నా పెదవులు యథార్థమైన మాటలు పలుకును

6. nēnu shrēshṭhamaina saṅgathulanu cheppedanu vinuḍi naa pedavulu yathaarthamaina maaṭalu palukunu

7. నా నోరు సత్యమైన మాటలు పలుకును దుష్టత్వము నా పెదవులకు అసహ్యము

7. naa nōru satyamaina maaṭalu palukunu dushṭatvamu naa pedavulaku asahyamu

8. నా నోటి మాటలన్నియు నీతిగలవి వాటిలో మూర్ఖతయైనను కుటిలతయైనను లేదు

8. naa nōṭi maaṭalanniyu neethigalavi vaaṭilō moorkhathayainanu kuṭilathayainanu lēdu

9. అవియన్నియు వివేకికి తేటగాను తెలివినొందినవారికి యథార్థముగాను ఉన్నవి.

9. aviyanniyu vivēkiki thēṭagaanu telivinondinavaariki yathaarthamugaanu unnavi.

10. వెండికి ఆశపడక నా ఉపదేశము అంగీకరించుడి మేలిమి బంగారు నాశింపక తెలివినొందుడి.

10. veṇḍiki aashapaḍaka naa upadheshamu aṅgeekarin̄chuḍi mēlimi baṅgaaru naashimpaka telivinonduḍi.

11. జ్ఞానము ముత్యములకన్న శ్రేష్ఠమైనది విలువగల సొత్తులేవియు దానితో సాటి కావు.

11. gnaanamu mutyamulakanna shrēshṭhamainadhi viluvagala sotthulēviyu daanithoo saaṭi kaavu.

12. జ్ఞానమను నేను చాతుర్యమును నాకు నివాసముగా చేసికొనియున్నాను సదుపాయములు తెలిసికొనుట నాచేతనగును.

12. gnaanamanu nēnu chaathuryamunu naaku nivaasamugaa chesikoniyunnaanu sadupaayamulu telisikonuṭa naachethanagunu.

13. యెహోవాయందు భయభక్తులు గలిగియుండుట చెడుతనము నసహ్యించుకొనుటయే. గర్వము అహంకారము దుర్మార్గత కుటిలమైన మాటలు నాకు అసహ్యములు.

13. yehōvaayandu bhayabhakthulu galigiyuṇḍuṭa cheḍuthanamu nasahyin̄chukonuṭayē. Garvamu ahaṅkaaramu durmaargatha kuṭilamaina maaṭalu naaku asahyamulu.

14. ఆలోచన చెప్పుటయు లెస్సైన జ్ఞానము నిచ్చుటయు నా వశము జ్ఞానాధారము నేనే, పరాక్రమము నాదే.

14. aalōchana cheppuṭayu lessaina gnaanamu nichuṭayu naa vashamu gnaanaadhaaramu nēnē, paraakramamu naadhe.

15. నావలన రాజులు ఏలుదురు అధికారులు న్యాయమునుబట్టి పాలనచేయుదురు.
రోమీయులకు 13:1

15. naavalana raajulu ēluduru adhikaarulu nyaayamunubaṭṭi paalanacheyuduru.

16. నావలన అధిపతులును లోకములోని ఘనులైన న్యాయాధిపతులందరును ప్రభుత్వము చేయుదురు.

16. naavalana adhipathulunu lōkamulōni ghanulaina nyaayaadhipathulandarunu prabhutvamu cheyuduru.

17. నన్ను ప్రేమించువారిని నేను ప్రేమించుచున్నాను నన్ను జాగ్రత్తగా వెదకువారు నన్ను కనుగొందురు

17. nannu prēmin̄chuvaarini nēnu prēmin̄chuchunnaanu nannu jaagratthagaa vedakuvaaru nannu kanugonduru

18. ఐశ్వర్య ఘనతలును స్థిరమైన కలిమియు నీతియు నాయొద్ద నున్నవి.

18. aishvarya ghanathalunu sthiramaina kalimiyu neethiyu naayoddha nunnavi.

19. మేలిమి బంగారముకంటెను అపరంజికంటెను నావలన కలుగు ఫలము మంచిది ప్రశస్తమైన వెండికంటె నావలన కలుగు వచ్చుబడి దొడ్డది.

19. mēlimi baṅgaaramukaṇṭenu aparan̄jikaṇṭenu naavalana kalugu phalamu man̄chidi prashasthamaina veṇḍikaṇṭe naavalana kalugu vachubaḍi doḍḍadhi.

20. నీతిమార్గమునందును న్యాయమార్గములయందును నేను నడచుచున్నాను.

20. neethimaargamunandunu nyaayamaargamulayandunu nēnu naḍachuchunnaanu.

21. నన్ను ప్రేమించువారిని ఆస్తికర్తలుగా చేయుదును వారి నిధులను నింపుదును.

21. nannu prēmin̄chuvaarini aasthikarthalugaa cheyudunu vaari nidhulanu nimpudunu.

22. పూర్వకాలమందు తన సృష్ట్యారంభమున తన కార్య ములలో ప్రథమమైనదానిగా యెహోవా నన్ను కలుగజేసెను.
ప్రకటన గ్రంథం 3:14, యోహాను 1:1-2, యోహాను 17:24, కొలొస్సయులకు 1:17

22. poorvakaalamandu thana srushṭyaarambhamuna thana kaarya mulalō prathamamainadaanigaa yehōvaa nannu kalugajēsenu.

23. అనాదికాలము మొదలుకొని మొదటినుండి భూమి ఉత్పత్తియైన కాలమునకు పూర్వము నేను నియమింపబడితిని.

23. anaadhikaalamu modalukoni modaṭinuṇḍi bhoomi utpatthiyaina kaalamunaku poorvamu nēnu niyamimpabaḍithini.

24. ప్రవాహజలములు లేనప్పుడు నీళ్లతో నిండిన ఊటలు లేనప్పుడు నేను పుట్టితిని.

24. pravaahajalamulu lēnappuḍu neeḷlathoo niṇḍina ooṭalu lēnappuḍu nēnu puṭṭithini.

25. పర్వతములు స్థాపింపబడకమునుపు కొండలు పుట్టకమునుపు

25. parvathamulu sthaapimpabaḍakamunupu koṇḍalu puṭṭakamunupu

26. భూమిని దాని మైదానములను ఆయన చేయక మునుపు నేల మట్టిని రవంతయు సృష్టింపకమునుపు నేను పుట్టితిని.

26. bhoomini daani maidaanamulanu aayana cheyaka munupu nēla maṭṭini ravanthayu srushṭimpakamunupu nēnu puṭṭithini.

27. ఆయన ఆకాశవిశాలమును స్థిరపరచినప్పుడు మహాజలములమీద మండలమును నిర్ణయించినప్పుడు నేనక్కడ నుంటిని.

27. aayana aakaashavishaalamunu sthiraparachinappuḍu mahaajalamulameeda maṇḍalamunu nirṇayin̄chinappuḍu nēnakkaḍa nuṇṭini.

28. ఆయన పైన ఆకాశమును స్థిరపరచినప్పుడు జలధారలను ఆయన బిగించినప్పుడు

28. aayana paina aakaashamunu sthiraparachinappuḍu jaladhaaralanu aayana bigin̄chinappuḍu

29. జలములు తమ సరిహద్దులు మీరకుండునట్లు ఆయన సముద్రమునకు పొలిమేరను ఏర్పరచినప్పుడు భూమియొక్క పునాదులను నిర్ణయించినప్పుడు

29. jalamulu thama sarihaddulu meerakuṇḍunaṭlu aayana samudramunaku polimēranu ērparachinappuḍu bhoomiyokka punaadulanu nirṇayin̄chinappuḍu

30. నేను ఆయనయొద్ద ప్రధానశిల్పినై అనుదినము సంతో షించుచు నిత్యము ఆయన సన్నిధిని ఆనందించుచునుంటిని.

30. nēnu aayanayoddha pradhaanashilpinai anudinamu santhoo shin̄chuchu nityamu aayana sannidhini aanandin̄chuchunuṇṭini.

31. ఆయన కలుగజేసిన పరలోకమునుబట్టి సంతోషించుచు నరులను చూచి ఆనందించుచునుంటిని.

31. aayana kalugajēsina paralōkamunubaṭṭi santhooshin̄chuchu narulanu chuchi aanandin̄chuchunuṇṭini.

32. కావున పిల్లలారా, నా మాట ఆలకించుడి నా మార్గముల ననుసరించువారు ధన్యులు

32. kaavuna pillalaaraa, naa maaṭa aalakin̄chuḍi naa maargamula nanusarin̄chuvaaru dhanyulu

33. ఉపదేశమును నిరాకరింపక దాని నవలంబించి జ్ఞానులై యుండుడి.

33. upadheshamunu niraakarimpaka daani navalambin̄chi gnaanulai yuṇḍuḍi.

34. అనుదినము నా గడపయొద్ద కనిపెట్టుకొని నా ద్వారబంధములయొద్ద కాచుకొని నా ఉపదేశము వినువారు ధన్యులు.

34. anudinamu naa gaḍapayoddha kanipeṭṭukoni naa dvaarabandhamulayoddha kaachukoni naa upadheshamu vinuvaaru dhanyulu.

35. నన్ను కనుగొనువాడు జీవమును కనుగొనును యెహోవా కటాక్షము వానికి కలుగును.

35. nannu kanugonuvaaḍu jeevamunu kanugonunu yehōvaa kaṭaakshamu vaaniki kalugunu.

36. నన్ను కనుగొననివాడు తనకే హాని చేసికొనును నాయందు అసహ్యపడువారందరు మరణమును స్నేహించుదురు.

36. nannu kanugonanivaaḍu thanakē haani chesikonunu naayandu asahyapaḍuvaarandaru maraṇamunu snēhin̄chuduru.Shortcut Links
సామెతలు - Proverbs : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |