Ecclesiastes - ప్రసంగి 2 | View All

1. కానీ నిన్ను సంతోషముచేత శోధించి చూతును; నీవు మేలు ననుభవించి చూడుమని నేను నా హృదయముతో చెప్పుకొంటిని; అయితే అదియు వ్యర్థప్రయత్న మాయెను.

1. kaanee ninnu santhooshamuchetha shōdhin̄chi choothunu; neevu mēlu nanubhavin̄chi chooḍumani nēnu naa hrudayamuthoo cheppukoṇṭini; ayithē adhiyu vyarthaprayatna maayenu.

2. నవ్వుతోనీవు వెఱ్ఱిదానవనియు, సంతోష ముతోనీచేత కలుగునదేమియనియు నేవంటిని.

2. navvuthooneevu verridaanavaniyu, santhoosha muthooneechetha kalugunadhemiyaniyu nēvaṇṭini.

3. నా మనస్సు ఇంకను జ్ఞానము అనుసరించుచుండగా ఆకాశము క్రింద తాము బ్రదుకుకాలమంతయు మనుష్యులు ఏమిచేసి మేలు అనుభవింతురో చూడవలెనని తలచి, నా దేహమును ద్రాక్షారసముచేత సంతోషపరచుకొందుననియు, మతి హీనతయొక్క సంగతి అంతయు గ్రహింతుననియు నా మనస్సులో నేను యోచన చేసికొంటిని.

3. naa manassu iṅkanu gnaanamu anusarin̄chuchuṇḍagaa aakaashamu krinda thaamu bradukukaalamanthayu manushyulu ēmichesi mēlu anubhavinthurō chooḍavalenani thalachi, naa dhehamunu draakshaarasamuchetha santhooshaparachukondunaniyu, mathi heenathayokka saṅgathi anthayu grahinthunaniyu naa manassulō nēnu yōchana chesikoṇṭini.

4. నేను గొప్ప పనులు చేయబూనుకొంటిని, నాకొరకు ఇండ్లు కట్టించు కొంటిని, ద్రాక్షతోటలు నాటించుకొంటిని.

4. nēnu goppa panulu cheyaboonukoṇṭini, naakoraku iṇḍlu kaṭṭin̄chu koṇṭini, draakshathooṭalu naaṭin̄chukoṇṭini.

5. నాకొరకు తోటలను శృంగారవనములను వేయించుకొని వాటిలో సకలవిధములైన ఫలవృక్షములను నాటించితిని.

5. naakoraku thooṭalanu shruṅgaaravanamulanu vēyin̄chukoni vaaṭilō sakalavidhamulaina phalavrukshamulanu naaṭin̄chithini.

6. వృక్షముల నారుమళ్లకు నీరుపారుటకై నేను చెరువులు త్రవ్వించు కొంటిని.

6. vrukshamula naarumaḷlaku neerupaaruṭakai nēnu cheruvulu travvin̄chu koṇṭini.

7. పనివారిని పని కత్తెలను సంపాదించుకొంటిని; నా యింట పుట్టిన దాసులు నాకుండిరి; యెరూషలేము నందు నాకు ముందుండిన వారందరికంటె ఎక్కువగా పసుల మందలును గొఱ్ఱ మేకల మందలును బహు విస్తారముగా సంపాదించుకొంటిని.

7. panivaarini pani kattelanu sampaadhin̄chukoṇṭini; naa yiṇṭa puṭṭina daasulu naakuṇḍiri; yerooshalēmu nandu naaku munduṇḍina vaarandarikaṇṭe ekkuvagaa pasula mandalunu gorra mēkala mandalunu bahu visthaaramugaa sampaadhin̄chukoṇṭini.

8. నాకొరకు నేను వెండి బంగార ములను, రాజులు సంపాదించు సంపదను, ఆ యా దేశ ములలో దొరుకు సంపత్తును కూర్చుకొంటిని; నేను గాయ కులను గాయకురాండ్రను మనుష్యులిచ్ఛయించు సంపదలను సంపాదించుకొని బహుమంది ఉపపత్నులను ఉంచు కొంటిని.

8. naakoraku nēnu veṇḍi baṅgaara mulanu, raajulu sampaadhin̄chu sampadanu, aa yaa dhesha mulalō doruku sampatthunu koorchukoṇṭini; nēnu gaaya kulanu gaayakuraaṇḍranu manushyulicchayin̄chu sampadalanu sampaadhin̄chukoni bahumandi upapatnulanu un̄chu koṇṭini.

9. నాకు ముందు యెరూషలేమునందున్న వారందరి కంటెను నేను ఘనుడనై అభివృద్ధి నొందితిని; నా జ్ఞానము నన్ను విడిచి పోలేదు.

9. naaku mundu yerooshalēmunandunna vaarandari kaṇṭenu nēnu ghanuḍanai abhivruddhi nondithini; naa gnaanamu nannu viḍichi pōlēdu.

10. నా కన్నులు ఆశించిన వాటిలో దేనిని అవి చూడకుండ నేను అభ్యంతరము చేయలేదు; మరియు నా హృదయము నా పనులన్నిటినిబట్టి సంతో షింపగా సంతోషకరమైనదేదియు అనుభవించకుండ నేను నా హృదయమును నిర్బంధింపలేదు. ఇదే నా పనులన్నిటి వలన నాకు దొరికిన భాగ్యము.

10. naa kannulu aashin̄china vaaṭilō dhenini avi chooḍakuṇḍa nēnu abhyantharamu cheyalēdu; mariyu naa hrudayamu naa panulanniṭinibaṭṭi santhoo shimpagaa santhooshakaramainadhediyu anubhavin̄chakuṇḍa nēnu naa hrudayamunu nirbandhimpalēdu. Idhe naa panulanniṭi valana naaku dorikina bhaagyamu.

11. అప్పుడు నేను చేసిన పనులన్నియు, వాటికొరకై నేను పడిన ప్రయాసమంతయు నేను నిదానించి వివేచింపగా అవన్నియు వ్యర్థమైనవిగాను ఒకడు గాలికి ప్రయాసపడినట్టుగాను అగుపడెను, సూర్యుని క్రింద లాభకరమైనదేదియు లేనట్టు నాకు కనబడెను.

11. appuḍu nēnu chesina panulanniyu, vaaṭikorakai nēnu paḍina prayaasamanthayu nēnu nidaanin̄chi vivēchimpagaa avanniyu vyarthamainavigaanu okaḍu gaaliki prayaasapaḍinaṭṭugaanu agupaḍenu, sooryuni krinda laabhakaramainadhediyu lēnaṭṭu naaku kanabaḍenu.

12. రాజు తరువాత రాబోవు వాడు, ఇదివరకు జరిగిన దాని విషయము సయితము ఏమి చేయునో అనుకొని, నేను జ్ఞానమును వెఱ్ఱితనమును మతిహీనతను పరిశీలించు టకై పూనుకొంటిని.

12. raaju tharuvaatha raabōvu vaaḍu, idivaraku jarigina daani vishayamu sayithamu ēmi cheyunō anukoni, nēnu gnaanamunu verrithanamunu mathiheenathanu parisheelin̄chu ṭakai poonukoṇṭini.

13. అంతట చీకటికంటె వెలుగు ఎంత ప్రయోజనకరమో బుద్ధిహీనతకంటె జ్ఞానము అంత ప్రయో జనకరమని నేను తెలిసికొంటిని.

13. anthaṭa chikaṭikaṇṭe velugu entha prayōjanakaramō buddhiheenathakaṇṭe gnaanamu antha prayō janakaramani nēnu telisikoṇṭini.

14. జ్ఞానికి కన్నులు తలలో నున్నవి, బుద్ధిహీనుడు చీకటియందు నడుచుచున్నాడు; అయినను అందరికిని ఒక్కటే గతి సంభవించునని నేను గ్రహించితిని.

14. gnaaniki kannulu thalalō nunnavi, buddhiheenuḍu chikaṭiyandu naḍuchuchunnaaḍu; ayinanu andarikini okkaṭē gathi sambhavin̄chunani nēnu grahin̄chithini.

15. కావున బుద్ధి హీనునికి సంభవించునట్లే నాకును సంభవించును గనుక నేను అధిక జ్ఞానము ఏల సంపాదించితినని నా హృదయమందనుకొంటిని. ఇదియు వ్యర్థమే.

15. kaavuna buddhi heenuniki sambhavin̄chunaṭlē naakunu sambhavin̄chunu ganuka nēnu adhika gnaanamu ēla sampaadhin̄chithinani naa hrudayamandanukoṇṭini. Idiyu vyarthamē.

16. బుద్ధిహీనులను గూర్చినట్లుగానే జ్ఞానులను గూర్చియు జ్ఞాపకము ఎన్నటికిని యుంచబడదు; రాబోవు దిన ములలో వారందరును మరువబడినవారై యుందురు; జ్ఞానులు మృతినొందు విధమెట్టిదో బుద్ధిహీనులు మృతినొందు విధమట్టిదే.

16. buddhiheenulanu goorchinaṭlugaanē gnaanulanu goorchiyu gnaapakamu ennaṭikini yun̄chabaḍadu; raabōvu dina mulalō vaarandarunu maruvabaḍinavaarai yunduru; gnaanulu mruthinondu vidhameṭṭidō buddhiheenulu mruthinondu vidhamaṭṭidhe.

17. ఇది చూడగా సూర్యుని క్రింద జరుగునది నాకు వ్యసనము పుట్టించెను అంతయు వ్యర్థము గాను ఒకడు గాలికై ప్రయాసపడినట్టుగాను కనబడెను గనుక బ్రదుకుట నా కసహ్యమాయెను.

17. idi chooḍagaa sooryuni krinda jarugunadhi naaku vyasanamu puṭṭin̄chenu anthayu vyarthamu gaanu okaḍu gaalikai prayaasapaḍinaṭṭugaanu kanabaḍenu ganuka bradukuṭa naa kasahyamaayenu.

18. సూర్యుని క్రింద నేను ప్రయాసపడి చేసిన పనులన్నిటిని నా తరువాత వచ్చువానికి నేను విడిచిపెట్టవలెనని తెలిసి కొని నేను వాటియందు అసహ్యపడితిని.

18. sooryuni krinda nēnu prayaasapaḍi chesina panulanniṭini naa tharuvaatha vachuvaaniki nēnu viḍichipeṭṭavalenani telisi koni nēnu vaaṭiyandu asahyapaḍithini.

19. వాడు జ్ఞానము గలవాడై యుండునో బుద్ధిహీనుడై యుండునో అది ఎవ నికి తెలియును? అయితే సూర్యుని క్రింద నేను ప్రయాస పడి జ్ఞానముచేత సంపాదించుకొన్న నా కష్టఫలమంతటి మీదను వాడు అధికారియై యుండును; ఇదియును వ్యర్థమే.

19. vaaḍu gnaanamu galavaaḍai yuṇḍunō buddhiheenuḍai yuṇḍunō adhi eva niki teliyunu? Ayithē sooryuni krinda nēnu prayaasa paḍi gnaanamuchetha sampaadhin̄chukonna naa kashṭaphalamanthaṭi meedanu vaaḍu adhikaariyai yuṇḍunu; idiyunu vyarthamē.

20. కావున సూర్యుని క్రింద నేను పడిన ప్రయాస మంతటి విషయమై నేను ఆశ విడిచిన వాడనైతిని.

20. kaavuna sooryuni krinda nēnu paḍina prayaasa manthaṭi vishayamai nēnu aasha viḍichina vaaḍanaithini.

21. ఒకడు జ్ఞానముతోను తెలివితోను యుక్తితోను ప్రయాసపడి ఏదో ఒక పని చేయును; అయితే దానికొరకు ప్రయాస పడని వానికి అతడు దానిని స్వాస్థ్యముగా ఇచ్చివేయ వలసి వచ్చును; ఇదియు వ్యర్థమును గొప్ప చెడుగునై యున్నది.

21. okaḍu gnaanamuthoonu telivithoonu yukthithoonu prayaasapaḍi ēdō oka pani cheyunu; ayithē daanikoraku prayaasa paḍani vaaniki athaḍu daanini svaasthyamugaa ichivēya valasi vachunu; idiyu vyarthamunu goppa cheḍugunai yunnadhi.

22. సూర్యుని క్రింద నరునికి తటస్థించు ప్రయాస మంతటి చేతను, వాడు తలపెట్టు కార్యము లన్నిటిచేతను, వానికేమి దొరుకుచున్నది?

22. sooryuni krinda naruniki thaṭasthin̄chu prayaasa manthaṭi chethanu, vaaḍu thalapeṭṭu kaaryamu lanniṭichethanu, vaanikēmi dorukuchunnadhi?

23. వాని దినములన్నియు శ్రమకరములు, వాని పాట్లు వ్యసనకరములు, రాత్రియందైనను వాని మనస్సునకు నెమ్మది దొరకదు; ఇదియువ్యర్థమే.

23. vaani dinamulanniyu shramakaramulu, vaani paaṭlu vyasanakaramulu, raatriyandainanu vaani manassunaku nemmadhi dorakadu; idiyuvyarthamē.

24. అన్నపానములు పుచ్చుకొనుటకంటెను, తన కష్టార్జితముచేత సుఖపడుటకంటెను నరునికి మేలుకర మైనదేదియు లేదు. ఇదియును దేవునివలన కలుగునని నేను తెలిసి కొంటిని.

24. annapaanamulu puchukonuṭakaṇṭenu, thana kashṭaarjithamuchetha sukhapaḍuṭakaṇṭenu naruniki mēlukara mainadhediyu lēdu. Idiyunu dhevunivalana kalugunani nēnu telisi koṇṭini.

25. ఆయన సెలవులేక భోజనముచేసి సంతో షించుట ఎవరికి సాధ్యము?

25. aayana selavulēka bhōjanamuchesi santhoo shin̄chuṭa evariki saadhyamu?

26. ఏలయనగా దైవదృష్టికి మంచివాడుగా నుండువానికి దేవుడు జ్ఞానమును తెలివిని ఆనందమును అనుగ్రహించును; అయితే దైవదృష్టికి ఇష్టు డగువాని కిచ్చుటకై ప్రయాసపడి పోగుచేయు పనిని ఆయన పాపాత్మునికి నిర్ణయించును. ఇదియు వ్యర్థము గాను ఒకడు గాలికై ప్రయాసపడినట్టుగాను ఉన్నది.

26. yēlayanagaa daivadrushṭiki man̄chivaaḍugaa nuṇḍuvaaniki dhevuḍu gnaanamunu telivini aanandamunu anugrahin̄chunu; ayithē daivadrushṭiki ishṭu ḍaguvaani kichuṭakai prayaasapaḍi pōgucheyu panini aayana paapaatmuniki nirṇayin̄chunu. Idiyu vyarthamu gaanu okaḍu gaalikai prayaasapaḍinaṭṭugaanu unnadhi.


Shortcut Links
ప్రసంగి - Ecclesiastes : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2022. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.