Ecclesiastes - ప్రసంగి 7 | View All

1. సుగంధతైలముకంటె మంచి పేరు మేలు; ఒకని జన్మ దినముకంటె మరణదినమే మేలు.

1. sugandhathailamukaṇṭe man̄chi pēru mēlu; okani janma dinamukaṇṭe maraṇadhinamē mēlu.

2. విందు జరుగుచున్న యింటికి పోవుటకంటె ప్రలాపించుచున్నవారి యింటికి పోవుట మేలు; ఏలయనగా మరణము అందరికినివచ్చును గనుక బ్రదుకువారు దానిని మనస్సున పెట్టుదురు.

2. vindu jaruguchunna yiṇṭiki pōvuṭakaṇṭe pralaapin̄chuchunnavaari yiṇṭiki pōvuṭa mēlu; yēlayanagaa maraṇamu andarikinivachunu ganuka bradukuvaaru daanini manassuna peṭṭuduru.

3. నవ్వుటకంటె దుఃఖపడుట మేలు; ఏలయనగా ఖిన్నమైన ముఖము హృదయమును గుణపరచును.

3. navvuṭakaṇṭe duḥkhapaḍuṭa mēlu; yēlayanagaa khinnamaina mukhamu hrudayamunu guṇaparachunu.

4. జ్ఞానుల మనస్సు ప్రలాపించువారి యింటిమీదనుండును; అయితే బుద్ధిహీనుల తలంపు సంతోషించువారి మధ్యనుండును.

4. gnaanula manassu pralaapin̄chuvaari yiṇṭimeedanuṇḍunu; ayithē buddhiheenula thalampu santhooshin̄chuvaari madhyanuṇḍunu.

5. బుద్ధిహీనుల పాటలు వినుటకంటె జ్ఞానుల గద్దింపు వినుట మేలు.

5. buddhiheenula paaṭalu vinuṭakaṇṭe gnaanula gaddimpu vinuṭa mēlu.

6. ఏలయనగా బానక్రింద చిటపటయను చితుకుల మంట ఎట్టిదో బుద్ధిహీనుల నవ్వు అట్టిదే; ఇదియు వ్యర్థము.

6. yēlayanagaa baanakrinda chiṭapaṭayanu chithukula maṇṭa eṭṭidō buddhiheenula navvu aṭṭidhe; idiyu vyarthamu.

7. అన్యాయము చేయుటవలన జ్ఞానులు తమ బుద్ధిని కోలుపోవుదురు; లంచము పుచ్చుకొనుటచేత మనస్సు చెడును.

7. anyaayamu cheyuṭavalana gnaanulu thama buddhini kōlupōvuduru; lan̄chamu puchukonuṭachetha manassu cheḍunu.

8. కార్యారంభముకంటె కార్యాంతము మేలు; అహంకారము గలవానికంటె శాంతముగలవాడు శ్రేష్ఠుడు

8. kaaryaarambhamukaṇṭe kaaryaanthamu mēlu; ahaṅkaaramu galavaanikaṇṭe shaanthamugalavaaḍu shrēshṭhuḍu

9. ఆత్రపడి కోపపడవద్దు; బుద్ధిహీనుల అంత రింద్రియములందు కోపము సుఖనివాసము చేయును.
యాకోబు 1:19

9. aatrapaḍi kōpapaḍavaddu; buddhiheenula antha rindriyamulandu kōpamu sukhanivaasamu cheyunu.

10. ఈ దినములకంటె మునుపటి దినములు ఏల క్షేమకరములు అని యడుగవద్దు; ఈ ప్రశ్నవేయుట జ్ఞానయుక్తము కాదు

10. ee dinamulakaṇṭe munupaṭi dinamulu ēla kshēmakaramulu ani yaḍugavaddu; ee prashnavēyuṭa gnaanayukthamu kaadu

11. జ్ఞానము స్వాస్థ్యమంత యుపయోగము; సూర్యుని క్రింద బ్రదుకువారికి అది లాభకరము.

11. gnaanamu svaasthyamantha yupayōgamu; sooryuni krinda bradukuvaariki adhi laabhakaramu.

12. జ్ఞానము ఆశ్ర యాస్పదము, ద్రవ్యము ఆశ్రయాస్పదము; అయితే జ్ఞానము దాని పొందిన వారి ప్రాణమును రక్షించును; ఇదే జ్ఞానమువలన కలుగు లాభము.

12. gnaanamu aashra yaaspadamu, dravyamu aashrayaaspadamu; ayithē gnaanamu daani pondina vaari praaṇamunu rakshin̄chunu; idhe gnaanamuvalana kalugu laabhamu.

13. దేవుని క్రియలను ధ్యానించుము; ఆయన వంకరగా చేసినదానిని ఎవడు చక్కపరచును?

13. dhevuni kriyalanu dhyaanin̄chumu; aayana vaṅkaragaa chesinadaanini evaḍu chakkaparachunu?

14. సుఖదినమునందు సుఖముగా ఉండుము, ఆపద్దినమునందు యోచించుము; తాము చనిపోయిన తరువాత జరుగుదానిని నరులు తెలిసికొనకుండునట్లు దేవుడు సుఖదుఃఖములను జతపరచియున్నాడు.

14. sukhadhinamunandu sukhamugaa uṇḍumu, aapaddinamunandu yōchin̄chumu; thaamu chanipōyina tharuvaatha jarugudaanini narulu telisikonakuṇḍunaṭlu dhevuḍu sukhaduḥkhamulanu jathaparachiyunnaaḍu.

15. నా వ్యర్థసంచారముల కాలములో నేను వీటినన్నిటిని చూచితిని; నీతి ననుసరించి నశించిన నీతిమంతులు కలరు. దుర్మార్గులై యుండియు చిరాయువులైన దుష్టులును కలరు.

15. naa vyarthasan̄chaaramula kaalamulō nēnu veeṭinanniṭini chuchithini; neethi nanusarin̄chi nashin̄china neethimanthulu kalaru. Durmaargulai yuṇḍiyu chiraayuvulaina dushṭulunu kalaru.

16. అధికముగా నీతిమంతుడవై యుండకుము; అధిక ముగా జ్ఞానివికాకుము; నిన్ను నీవేల నాశనము చేసి కొందువు?

16. adhikamugaa neethimanthuḍavai yuṇḍakumu; adhika mugaa gnaanivikaakumu; ninnu neevēla naashanamu chesi konduvu?

17. అధికముగా దుర్మార్గపు పనులు చేయకుము, బుద్ధిహీనముగా తిరుగవద్దు;నీ కాలమునకు ముందుగా నీ వేల చనిపోదువు?

17. adhikamugaa durmaargapu panulu cheyakumu, buddhiheenamugaa thirugavaddu;nee kaalamunaku mundhugaa nee vēla chanipōduvu?

18. నీవు దీని పట్టుకొనియుండుటయు దానిని చేయివిడువకుండుటయు మేలు; దేవునియందు భయభక్తులు గలవాడు వాటినన్నిటిని కొనసాగించును.

18. neevu deeni paṭṭukoniyuṇḍuṭayu daanini cheyiviḍuvakuṇḍuṭayu mēlu; dhevuniyandu bhayabhakthulu galavaaḍu vaaṭinanniṭini konasaagin̄chunu.

19. పట్టణమందుండు పదిమంది అధికారులకంటె జ్ఞానము గలవానికి జ్ఞానమే యెక్కువైన ఆధారము.

19. paṭṭaṇamanduṇḍu padhimandi adhikaarulakaṇṭe gnaanamu galavaaniki gnaanamē yekkuvaina aadhaaramu.

20. పాపము చేయక మేలు చేయుచుండు నీతిమంతుడు భూమిమీద ఒకడైనను లేడు.
రోమీయులకు 3:10

20. paapamu cheyaka mēlu cheyuchuṇḍu neethimanthuḍu bhoomimeeda okaḍainanu lēḍu.

21. నీ పనివాడు నిన్ను శపించుట నీకు వినబడకుండునట్లు చెప్పుడు మాటలు లక్ష్యపెట్టకుము.

21. nee panivaaḍu ninnu shapin̄chuṭa neeku vinabaḍakuṇḍunaṭlu cheppuḍu maaṭalu lakshyapeṭṭakumu.

22. నీవును అనేకమారులు ఇతరులను శపించితివని నీకే తెలిసి యున్నది గదా.

22. neevunu anēkamaarulu itharulanu shapin̄chithivani neekē telisi yunnadhi gadaa.

23. ఇది అంతయు జ్ఞానముచేత నేను శోధించి చూచితిని, జ్ఞానాభ్యాసము చేసికొందునని నేననుకొంటిని గాని అది నాకు దూరమాయెను.

23. idi anthayu gnaanamuchetha nēnu shōdhin̄chi chuchithini, gnaanaabhyaasamu chesikondunani nēnanukoṇṭini gaani adhi naaku dooramaayenu.

24. సత్యమైనది దూరముగాను బహు లోతుగాను ఉన్నది, దాని పరిశీలన చేయగలవాడెవడు

24. satyamainadhi dooramugaanu bahu lōthugaanu unnadhi, daani parisheelana cheyagalavaaḍevaḍu

25. వివేచించుటకును పరిశోధించుటకును, జ్ఞానాభ్యాసము చేయుటకై సంగతులయొక్క హేతువులను తెలిసికొనుట కును, భక్తిహీనత బుద్ధిహీనత అనియు బుద్ధిహీనత వెఱ్ఱితన మనియు గ్రహించుటకును, రూఢి చేసికొని నా మనస్సు నిలిపితిని.

25. vivēchin̄chuṭakunu parishōdhin̄chuṭakunu, gnaanaabhyaasamu cheyuṭakai saṅgathulayokka hēthuvulanu telisikonuṭa kunu, bhakthiheenatha buddhiheenatha aniyu buddhiheenatha verrithana maniyu grahin̄chuṭakunu, rooḍhi chesikoni naa manassu nilipithini.

26. మరణముకంటె ఎక్కువ దుఃఖము కలిగించునది ఒకటి నాకు కనబడెను; అది వలల వంటిదై, ఉరులవంటి మనస్సును బంధకములవంటి చేతులును కలిగిన స్త్రీ; దేవుని దృష్టికి మంచివారైనవారు దానిని తప్పించుకొందురు గాని పాపాత్ములు దానివలన పట్టబడుదురు.

26. maraṇamukaṇṭe ekkuva duḥkhamu kaligin̄chunadhi okaṭi naaku kanabaḍenu; adhi valala vaṇṭidai, urulavaṇṭi manassunu bandhakamulavaṇṭi chethulunu kaligina stree; dhevuni drushṭiki man̄chivaarainavaaru daanini thappin̄chukonduru gaani paapaatmulu daanivalana paṭṭabaḍuduru.

27. సంగతుల హేతువు ఏమైనది కనుగొనుటకై నేను ఆయా కార్యములను తరచి చూడగా ఇది నాకు కనబడెనని ప్రసంగినైన నేను చెప్పు చున్నాను; అయితే నేను తరచి చూచినను నాకు కనబడ నిది ఒకటి యున్నది.

27. saṅgathula hēthuvu ēmainadhi kanugonuṭakai nēnu aayaa kaaryamulanu tharachi chooḍagaa idi naaku kanabaḍenani prasaṅginaina nēnu cheppu chunnaanu; ayithē nēnu tharachi chuchinanu naaku kanabaḍa nidi okaṭi yunnadhi.

28. అదేదనగా వెయ్యిమంది పురుషు లలో నేనొకని చూచితిని గాని అంతమంది స్త్రీలలో ఒకతెను చూడలేదు.

28. adhedhanagaa veyyimandi purushu lalō nēnokani chuchithini gaani anthamandi streelalō okatenu chooḍalēdu.

29. ఇది యొకటిమాత్రము నేను కను గొంటిని, ఏమనగా దేవుడు నరులను యథార్థవంతులనుగా పుట్టించెను గాని వారు వివిధమైన తంత్రములు కల్పించు కొని యున్నారు.

29. idi yokaṭimaatramu nēnu kanu goṇṭini, ēmanagaa dhevuḍu narulanu yathaarthavanthulanugaa puṭṭin̄chenu gaani vaaru vividhamaina thantramulu kalpin̄chu koni yunnaaru.Shortcut Links
ప్రసంగి - Ecclesiastes : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |