Ecclesiastes - ప్రసంగి 7 | View All

1. సుగంధతైలముకంటె మంచి పేరు మేలు; ఒకని జన్మ దినముకంటె మరణదినమే మేలు.

1. A good name is better than precious ointment, and the day of death, than the day of birth.

2. విందు జరుగుచున్న యింటికి పోవుటకంటె ప్రలాపించుచున్నవారి యింటికి పోవుట మేలు; ఏలయనగా మరణము అందరికినివచ్చును గనుక బ్రదుకువారు దానిని మనస్సున పెట్టుదురు.

2. It is better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting; for this is the end of everyone, and the living will lay it to heart.

3. నవ్వుటకంటె దుఃఖపడుట మేలు; ఏలయనగా ఖిన్నమైన ముఖము హృదయమును గుణపరచును.

3. Sorrow is better than laughter, for by sadness of countenance the heart is made glad.

4. జ్ఞానుల మనస్సు ప్రలాపించువారి యింటిమీదనుండును; అయితే బుద్ధిహీనుల తలంపు సంతోషించువారి మధ్యనుండును.

4. The heart of the wise is in the house of mourning; but the heart of fools is in the house of mirth.

5. బుద్ధిహీనుల పాటలు వినుటకంటె జ్ఞానుల గద్దింపు వినుట మేలు.

5. It is better to hear the rebuke of the wise than to hear the song of fools.

6. ఏలయనగా బానక్రింద చిటపటయను చితుకుల మంట ఎట్టిదో బుద్ధిహీనుల నవ్వు అట్టిదే; ఇదియు వ్యర్థము.

6. For like the crackling of thorns under a pot, so is the laughter of fools; this also is vanity.

7. అన్యాయము చేయుటవలన జ్ఞానులు తమ బుద్ధిని కోలుపోవుదురు; లంచము పుచ్చుకొనుటచేత మనస్సు చెడును.

7. Surely oppression makes the wise foolish, and a bribe corrupts the heart.

8. కార్యారంభముకంటె కార్యాంతము మేలు; అహంకారము గలవానికంటె శాంతముగలవాడు శ్రేష్ఠుడు

8. Better is the end of a thing than its beginning; the patient in spirit are better than the proud in spirit.

9. ఆత్రపడి కోపపడవద్దు; బుద్ధిహీనుల అంత రింద్రియములందు కోపము సుఖనివాసము చేయును.
యాకోబు 1:19

9. Do not be quick to anger, for anger lodges in the bosom of fools.

10. ఈ దినములకంటె మునుపటి దినములు ఏల క్షేమకరములు అని యడుగవద్దు; ఈ ప్రశ్నవేయుట జ్ఞానయుక్తము కాదు

10. Do not say, "Why were the former days better than these?" For it is not from wisdom that you ask this.

11. జ్ఞానము స్వాస్థ్యమంత యుపయోగము; సూర్యుని క్రింద బ్రదుకువారికి అది లాభకరము.

11. Wisdom is as good as an inheritance, an advantage to those who see the sun.

12. జ్ఞానము ఆశ్ర యాస్పదము, ద్రవ్యము ఆశ్రయాస్పదము; అయితే జ్ఞానము దాని పొందిన వారి ప్రాణమును రక్షించును; ఇదే జ్ఞానమువలన కలుగు లాభము.

12. For the protection of wisdom is like the protection of money, and the advantage of knowledge is that wisdom gives life to the one who possesses it.

13. దేవుని క్రియలను ధ్యానించుము; ఆయన వంకరగా చేసినదానిని ఎవడు చక్కపరచును?

13. Consider the work of God; who can make straight what he has made crooked?

14. సుఖదినమునందు సుఖముగా ఉండుము, ఆపద్దినమునందు యోచించుము; తాము చనిపోయిన తరువాత జరుగుదానిని నరులు తెలిసికొనకుండునట్లు దేవుడు సుఖదుఃఖములను జతపరచియున్నాడు.

14. In the day of prosperity be joyful, and in the day of adversity consider; God has made the one as well as the other, so that mortals may not find out anything that will come after them.

15. నా వ్యర్థసంచారముల కాలములో నేను వీటినన్నిటిని చూచితిని; నీతి ననుసరించి నశించిన నీతిమంతులు కలరు. దుర్మార్గులై యుండియు చిరాయువులైన దుష్టులును కలరు.

15. In my vain life I have seen everything; there are righteous people who perish in their righteousness, and there are wicked people who prolong their life in their evildoing.

16. అధికముగా నీతిమంతుడవై యుండకుము; అధిక ముగా జ్ఞానివికాకుము; నిన్ను నీవేల నాశనము చేసి కొందువు?

16. Do not be too righteous, and do not act too wise; why should you destroy yourself?

17. అధికముగా దుర్మార్గపు పనులు చేయకుము, బుద్ధిహీనముగా తిరుగవద్దు;నీ కాలమునకు ముందుగా నీ వేల చనిపోదువు?

17. Do not be too wicked, and do not be a fool; why should you die before your time?

18. నీవు దీని పట్టుకొనియుండుటయు దానిని చేయివిడువకుండుటయు మేలు; దేవునియందు భయభక్తులు గలవాడు వాటినన్నిటిని కొనసాగించును.

18. It is good that you should take hold of the one, without letting go of the other; for the one who fears God shall succeed with both.

19. పట్టణమందుండు పదిమంది అధికారులకంటె జ్ఞానము గలవానికి జ్ఞానమే యెక్కువైన ఆధారము.

19. Wisdom gives strength to the wise more than ten rulers that are in a city.

20. పాపము చేయక మేలు చేయుచుండు నీతిమంతుడు భూమిమీద ఒకడైనను లేడు.
రోమీయులకు 3:10

20. Surely there is no one on earth so righteous as to do good without ever sinning.

21. నీ పనివాడు నిన్ను శపించుట నీకు వినబడకుండునట్లు చెప్పుడు మాటలు లక్ష్యపెట్టకుము.

21. Do not give heed to everything that people say, or you may hear your servant cursing you;

22. నీవును అనేకమారులు ఇతరులను శపించితివని నీకే తెలిసి యున్నది గదా.

22. your heart knows that many times you have yourself cursed others.

23. ఇది అంతయు జ్ఞానముచేత నేను శోధించి చూచితిని, జ్ఞానాభ్యాసము చేసికొందునని నేననుకొంటిని గాని అది నాకు దూరమాయెను.

23. All this I have tested by wisdom; I said, "I will be wise," but it was far from me.

24. సత్యమైనది దూరముగాను బహు లోతుగాను ఉన్నది, దాని పరిశీలన చేయగలవాడెవడు

24. That which is, is far off, and deep, very deep; who can find it out?

25. వివేచించుటకును పరిశోధించుటకును, జ్ఞానాభ్యాసము చేయుటకై సంగతులయొక్క హేతువులను తెలిసికొనుట కును, భక్తిహీనత బుద్ధిహీనత అనియు బుద్ధిహీనత వెఱ్ఱితన మనియు గ్రహించుటకును, రూఢి చేసికొని నా మనస్సు నిలిపితిని.

25. I turned my mind to know and to search out and to seek wisdom and the sum of things, and to know that wickedness is folly and that foolishness is madness.

26. మరణముకంటె ఎక్కువ దుఃఖము కలిగించునది ఒకటి నాకు కనబడెను; అది వలల వంటిదై, ఉరులవంటి మనస్సును బంధకములవంటి చేతులును కలిగిన స్త్రీ; దేవుని దృష్టికి మంచివారైనవారు దానిని తప్పించుకొందురు గాని పాపాత్ములు దానివలన పట్టబడుదురు.

26. I found more bitter than death the woman who is a trap, whose heart is snares and nets, whose hands are fetters; one who pleases God escapes her, but the sinner is taken by her.

27. సంగతుల హేతువు ఏమైనది కనుగొనుటకై నేను ఆయా కార్యములను తరచి చూడగా ఇది నాకు కనబడెనని ప్రసంగినైన నేను చెప్పు చున్నాను; అయితే నేను తరచి చూచినను నాకు కనబడ నిది ఒకటి యున్నది.

27. See, this is what I found, says the Teacher, adding one thing to another to find the sum,

28. అదేదనగా వెయ్యిమంది పురుషు లలో నేనొకని చూచితిని గాని అంతమంది స్త్రీలలో ఒకతెను చూడలేదు.

28. which my mind has sought repeatedly, but I have not found. One man among a thousand I found, but a woman among all these I have not found.

29. ఇది యొకటిమాత్రము నేను కను గొంటిని, ఏమనగా దేవుడు నరులను యథార్థవంతులనుగా పుట్టించెను గాని వారు వివిధమైన తంత్రములు కల్పించు కొని యున్నారు.

29. See, this alone I found, that God made human beings straightforward, but they have devised many schemes.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible. Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

మంచి పేరు యొక్క ప్రయోజనం; జీవితం పైన మరణం; వ్యర్థమైన ఉల్లాసం పైన దుఃఖం. (1-6) 
భక్తి మరియు నిజాయితీతో నిర్మించబడిన కీర్తి ఈ ప్రపంచం అందించే అన్ని సంపదలు మరియు ఆనందాలను అధిగమిస్తుంది. విందులో చేరడం కంటే అంత్యక్రియలకు హాజరు కావడం మరింత ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. రెండు సందర్భాలు అనుమతించబడతాయి; అన్నింటికంటే, మన రక్షకుడు ఇద్దరూ కానాలో ఒక వివాహ వేడుకలో జరుపుకున్నారు మరియు బెథానీలోని స్నేహితుని సమాధి వద్ద దుఃఖించారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, వ్యర్థంగా మరియు ప్రాపంచిక ఆనందాలలో మునిగిపోయే మన ధోరణిని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, ఈ ప్రపంచంలో మానవాళి యొక్క అనివార్యమైన విధి గురించి ఆలోచించడానికి సంతాప సభకు హాజరుకావడం తెలివైన పని. గంభీరత ఉల్లాసాన్ని మరియు ఆనందాన్ని అధిగమిస్తుంది. మన ఇంద్రియాలకు తగినది కాకపోయినా, మన ఆత్మలకు ఏది ఉత్తమమో అది ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంటుంది. బుద్ధిమంతుల సలహా ద్వారా మన దుర్గుణాలను అణచివేయడం మూర్ఖుల వినోదం ద్వారా వాటిని పొందడం కంటే గొప్పది. ఒక మూర్ఖుడి నవ్వు త్వరగా మసకబారుతుంది, దుఃఖాన్ని వదిలివేస్తుంది.

అణచివేత, కోపం మరియు అసంతృప్తికి సంబంధించినది. (7-10) 
మా ట్రయల్స్ మరియు సవాళ్ల ఫలితం తరచుగా మా ప్రారంభ అంచనాల కంటే మెరుగ్గా ఉందని రుజువు చేస్తుంది. నిశ్చయంగా, గర్వం మరియు తొందరపాటుకు లొంగిపోవడం కంటే సహన స్ఫూర్తిని కొనసాగించడం తెలివైన పని. శీఘ్ర కోపాన్ని మరియు మనస్తాపం చెందినప్పుడు వేగంగా ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలనే కోరికను నివారించండి. అంతేగాని కోపాన్ని ఎక్కువసేపు పట్టుకోకండి. కోపం ఒక తెలివైన వ్యక్తి యొక్క హృదయాన్ని క్లుప్తంగా సందర్శించవచ్చు, అయితే అది ఒక పట్టణం గుండా ప్రయాణిస్తున్న ప్రయాణికుడిలా వేగంగా వెళుతుంది. అది మూర్ఖుల హృదయాల్లో మాత్రమే నిలిచి ఉంటుంది.
మన స్వంత హృదయాలలోని లోపాల గురించి మనం ఎక్కువ శ్రద్ధ వహించాల్సిన ప్రస్తుత కాలాన్ని వారి లోపాలను మాత్రమే నిందించడం మూర్ఖత్వం. ఈ సవాలు సమయాల్లో కూడా, మనం అనేక దయలతో ఆశీర్వదించబడ్డాము. అదే విధంగా, గత యుగాల మంచితనాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకోవడం తెలివితక్కువ పని, ఆ సమయాల్లో వారి స్వంత మనోవేదనలు లేవు. అలాంటి ఆలోచనలు అసంతృప్తి మరియు తప్పులను కనుగొనడానికి సంసిద్ధత నుండి ఉత్పన్నమవుతాయి, భగవంతుని మార్గాలలో కూడా.

జ్ఞానం యొక్క ప్రయోజనాలు. (11-22
జ్ఞానం వారసత్వం వలె విలువైనది, అంతకన్నా ఎక్కువ. ఇది తుఫానులు మరియు జీవితంలోని కాలిపోయే పరీక్షల నుండి ఆశ్రయాన్ని అందిస్తుంది. సంపద ఒకరి సహజ ఆయుష్షును పొడిగించదు, కానీ నిజమైన జ్ఞానం ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని అందిస్తుంది మరియు వారి పరీక్షల కోసం వ్యక్తులను బలపరుస్తుంది. మన జీవిత గమనాన్ని భగవంతునిచే నిర్దేశించబడినట్లుగా పరిగణిద్దాం, చివరికి, అన్నీ మంచి కోసం జరిగినట్లు వెల్లడవుతాయి.
నీతి క్రియలలో, దేవుని సేవ పేరుతో కూడా వేడెక్కిన ఉద్వేగాలు లేదా అత్యుత్సాహంతో మిమ్మల్ని మీరు దూరంగా ఉంచుకోవద్దు. మీ స్వంత సామర్థ్యాల గురించి అహంకారం పడకుండా ఉండండి, తప్పులు కనుగొనడం మానుకోండి మరియు ఇతరుల వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకోకండి. చాలా మంది వ్యక్తులు, దేవుని భయం లేదా నరకం భయంతో వణుకుతూ ఉండకపోవచ్చు, ఇప్పటికీ వారి ఆరోగ్యానికి, సంపదకు హాని కలిగించే పాపాలను తప్పించుకుంటారు మరియు వాటిని ప్రజల పరిశీలనకు గురిచేస్తారు. అయితే, దేవునికి యథార్థంగా భయపడే వారికి ఒక ఏకైక ఉద్దేశ్యం ఉంటుంది మరియు వారు స్థిరంగా ప్రవర్తిస్తారు.
మనం పాపం లేనివాళ్లమని చెప్పుకుంటే మనల్ని మనం మోసం చేసుకుంటాం. ప్రతి నిజమైన విశ్వాసి తక్షణమే ఒప్పుకుంటాడు, "దేవా, నన్ను కరుణించు, పాపిని." కానీ గుర్తుంచుకోండి, వ్యక్తిగత నీతి, కొత్త మరియు నీతివంతమైన జీవితంలో నడవడం, విమోచకుని యొక్క నీతిపై విశ్వాసం యొక్క నిజమైన రుజువు. అవమానాలకు తొందరపాటు ప్రతిచర్యలకు వ్యతిరేకంగా జ్ఞానం సలహా ఇస్తుంది. ఇతరులు మీ గురించి ఏమి చెబుతారో తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నించవద్దు. వారు మీ గురించి బాగా మాట్లాడినట్లయితే, అది మీ అహంకారాన్ని పెంచుతుంది; వారు చెడుగా మాట్లాడినట్లయితే, అది మీ కోపాన్ని రేకెత్తిస్తుంది. బదులుగా, దేవుణ్ణి మరియు మీ స్వంత మనస్సాక్షిని సంతోషపెట్టడంపై దృష్టి పెట్టండి. ఇతరులు మీ గురించి ఏమి చెబుతారో కొంచెం శ్రద్ధ వహించండి; ఒక ప్రతీకారం తీర్చుకోవడం కంటే ఇరవై అవమానాలను వదిలివేయడం సులభం. మనకు హాని జరిగినప్పుడు, మనం కూడా ఇతరులకు ఇదే విధంగా అన్యాయం చేశామా లేదా అని పరిశీలిద్దాం.

పాపం యొక్క చెడు అనుభవం. (23-29)
జీవితం యొక్క స్వభావం మరియు ఉద్దేశ్యాన్ని అర్థం చేసుకునేందుకు సోలమన్ తన అన్వేషణలో విషాదకరంగా తప్పుదారి పట్టించబడ్డాడు. అయితే, అతను ఇప్పుడు నిజమైన పశ్చాత్తాపంతో మాట్లాడుతున్నాడు. దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టడానికి నిరంతరం శ్రమించే వారు మాత్రమే అలాంటి ఆపదలను తప్పించుకోగలరని ఆశిస్తున్నారు; ఉదాసీనమైన పాపం పడిపోయే అవకాశం ఉంది మరియు మళ్లీ లేవదు. 1 రాజులు 11:1లో పేర్కొన్నట్లుగా, సోలమన్ ఇప్పుడు తన ఘోరమైన పాపం యొక్క గురుత్వాకర్షణను గుర్తించాడు-అనేక మంది విదేశీ స్త్రీలపై అతని ప్రేమ. అతను సేకరించిన అనేకమందిలో నిజమైన నీతిమంతుడు మరియు దైవభక్తిగల స్త్రీని అతను ఎదుర్కోలేదు. అతని సేకరణలో అలాంటి స్త్రీని కనుగొనడం అసంభవం, ఎందుకంటే వారి పరిస్థితులు వారిని ఇలాంటి పాత్రలుగా మార్చే అవకాశం ఉంది.
ఈ ప్రతిబింబంలో, సోలమన్ తనను చిక్కిన అదే పాపాలకు వ్యతిరేకంగా ఇతరులకు హెచ్చరికను అందజేస్తాడు. చాలా మంది భక్తులు తమ జీవిత భాగస్వామిగా తెలివైన మరియు సత్ప్రవర్తన గల స్త్రీని కనుగొన్నందుకు కృతజ్ఞతతో ధృవీకరించగలరు, కానీ సోలమన్ మార్గాన్ని అనుసరించే వారు ఒకరిని కనుగొంటారని ఆశించలేరు. అతను అసలు అతిక్రమణల యొక్క అన్ని ప్రవాహాలను వాటి మూలానికి తిరిగి వెతుకుతాడు. మానవత్వం భ్రష్టుపట్టిపోయిందని మరియు దాని అసలు స్థితి నుండి దూరమైందని స్పష్టమవుతోంది. మానవజాతి, మొదట్లో దేవునిచే నిటారుగా సృష్టించబడి, తమను తాము చెడ్డగా మరియు దయనీయంగా మార్చుకోవడానికి అనేక మార్గాలను ఎలా కనుగొన్నారో చూడటం చాలా నిరుత్సాహపరుస్తుంది.
మనం యేసుక్రీస్తుకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుదాం మరియు ఆయన ఎన్నుకున్న ప్రజలలో మనం లెక్కించబడేలా ఆయన కృపను కోరుకుందాం.Shortcut Links
ప్రసంగి - Ecclesiastes : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |