Isaiah - యెషయా 1 | View All

1. ఉజ్జియా యోతాము ఆహాజు హిజ్కియాయను యూదారాజుల దినములలో యూదాను గూర్చియు యెరూషలేమును గూర్చియు ఆమోజు కుమారుడగు యెషయాకు కలిగిన దర్శనము.

1. ujjiyaa yōthaamu aahaaju hijkiyaayanu yoodhaaraajula dinamulalō yoodhaanu goorchiyu yerooshalēmunu goorchiyu aamōju kumaaruḍagu yeshayaaku kaligina darshanamu.

2. యెహోవా మాటలాడుచున్నాడు ఆకాశమా, ఆలకించుము; భూమీ, చెవియొగ్గుము. నేను పిల్లలను పెంచి గొప్పవారినిగా చేసితిని వారు నామీద తిరుగబడియున్నారు.

2. yehōvaa maaṭalaaḍuchunnaaḍu aakaashamaa, aalakin̄chumu; bhoomee, cheviyoggumu. Nēnu pillalanu pen̄chi goppavaarinigaa chesithini vaaru naameeda thirugabaḍiyunnaaru.

3. ఎద్దు తన కామందు నెరుగును గాడిద సొంతవాని దొడ్డి తెలిసికొనును ఇశ్రాయేలుకు తెలివిలేదు నాజనులు యోచింపరు

3. eddu thana kaamandu nerugunu gaaḍida sonthavaani doḍḍi telisikonunu ishraayēluku telivilēdu naajanulu yōchimparu

4. పాపిష్ఠి జనమా, దోషభరితమైన ప్రజలారా, దుష్టసంతానమా, చెరుపుచేయు పిల్లలారా, మీకుశ్రమ. వారు యెహోవాను విసర్జించి యున్నారు ఇశ్రాయేలుయొక్క పరిశుద్ధదేవుని దూషింతురు ఆయనను విడిచి తొలగిపోయి యున్నారు.

4. paapishṭhi janamaa, dōshabharithamaina prajalaaraa, dushṭasanthaanamaa, cherupucheyu pillalaaraa, meekushrama. Vaaru yehōvaanu visarjin̄chi yunnaaru ishraayēluyokka parishuddhadhevuni dooshinthuru aayananu viḍichi tolagipōyi yunnaaru.

5. నిత్యము తిరుగుబాటు చేయుచు మీరేల ఇంకను కొట్టబడుదురు? ప్రతివాడు నడినెత్తిని వ్యాధి గలిగి యున్నాడు ప్రతివాని గుండె బలహీనమయ్యెను.

5. nityamu thirugubaaṭu cheyuchu meerēla iṅkanu koṭṭabaḍuduru? Prathivaaḍu naḍinetthini vyaadhi galigi yunnaaḍu prathivaani guṇḍe balaheenamayyenu.

6. అరకాలు మొదలుకొని తలవరకు స్వస్థత కొంచెమైనను లేదు ఎక్కడ చూచినను గాయములు దెబ్బలు పచ్చి పుండ్లు అవి పిండబడలేదు కట్టబడలేదు తైలముతో మెత్తన చేయబడలేదు.

6. arakaalu modalukoni thalavaraku svasthatha kon̄chemainanu lēdu ekkaḍa chuchinanu gaayamulu debbalu pachi puṇḍlu avi piṇḍabaḍalēdu kaṭṭabaḍalēdu thailamuthoo metthana cheyabaḍalēdu.

7. మీ దేశము పాడైపోయెను మీ పట్టణములు అగ్నిచేత కాలిపోయెను మీ యెదుటనే అన్యులు మీ భూమిని తినివేయుచున్నారు అన్యులకు తటస్థించు నాశనమువలె అది పాడైపోయెను.

7. mee dheshamu paaḍaipōyenu mee paṭṭaṇamulu agnichetha kaalipōyenu mee yeduṭanē anyulu mee bhoomini thinivēyuchunnaaru anyulaku thaṭasthin̄chu naashanamuvale adhi paaḍaipōyenu.

8. ద్రాక్షతోటలోని గుడిసెవలెను దోసపాదులలోని పాకవలెను ముట్టడి వేయబడిన పట్టణమువలెను సీయోను కుమార్తె విడువబడియున్నది.

8. draakshathooṭalōni guḍisevalenu dōsapaadulalōni paakavalenu muṭṭaḍi vēyabaḍina paṭṭaṇamuvalenu seeyōnu kumaarthe viḍuvabaḍiyunnadhi.

9. సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా బహు కొద్దిపాటి శేషము మనకు నిలుపని యెడల మనము సొదొమవలె నుందుము గొమొఱ్ఱాతో సమానముగా ఉందుము.
రోమీయులకు 9:29

9. sainyamulakadhipathiyagu yehōvaa bahu koddipaaṭi shēshamu manaku nilupani yeḍala manamu sodomavale nundumu gomorraathoo samaanamugaa undumu.

10. సొదొమ న్యాయాధిపతులారా, యెహోవామాట ఆల కించుడి. గొమొఱ్ఱా జనులారా, మన దేవుని ఉపదేశమునకు చెవి యొగ్గుడి.
ప్రకటన గ్రంథం 11:8

10. sodoma nyaayaadhipathulaaraa, yehōvaamaaṭa aala kin̄chuḍi. Gomorraa janulaaraa, mana dhevuni upadheshamunaku chevi yogguḍi.

11. యెహోవా సెలవిచ్చిన మాట ఇదే విస్తారమైన మీ బలులు నాకేల? దహనబలులగు పాట్టేళ్లును బాగుగా మేపిన దూడల క్రొవ్వును నాకు వెక్కస మాయెను కోడెల రక్తమందైనను గొఱ్ఱపిల్లల రక్తమందైనను మేక పోతుల రక్తమందైనను నాకిష్టములేదు.

11. yehōvaa selavichina maaṭa idhe visthaaramaina mee balulu naakēla? Dahanabalulagu paaṭṭēḷlunu baagugaa mēpina dooḍala krovvunu naaku vekkasa maayenu kōḍela rakthamandainanu gorrapillala rakthamandainanu mēka pōthula rakthamandainanu naakishṭamulēdu.

12. నా సన్నిధిని కనబడవలెనని మీరు వచ్చుచున్నారే నా ఆవరణములను త్రొక్కుటకు మిమ్మును రమ్మన్న వాడెవడు?

12. naa sannidhini kanabaḍavalenani meeru vachuchunnaarē naa aavaraṇamulanu trokkuṭaku mimmunu rammanna vaaḍevaḍu?

13. మీ నైవేద్యము వ్యర్థము అది నాకు అసహ్యము పుట్టించు ధూపార్పణము దాని నికను తేకుడి అమావాస్యయు విశ్రాంతిదినమును సమాజకూట ప్రక టనమును జరుగుచున్నవి పాపులగుంపుకూడిన ఉత్సవసమాజమును నే నోర్చ జాలను.

13. mee naivēdyamu vyarthamu adhi naaku asahyamu puṭṭin̄chu dhoopaarpaṇamu daani nikanu thēkuḍi amaavaasyayu vishraanthidinamunu samaajakooṭa praka ṭanamunu jaruguchunnavi paapulagumpukooḍina utsavasamaajamunu nē nōrcha jaalanu.

14. మీ అమావాస్య ఉత్సవములును నియామక కాలము లును నాకు హేయములు అవి నాకు బాధకరములు వాటిని సహింపలేక విసికియున్నాను.

14. mee amaavaasya utsavamulunu niyaamaka kaalamu lunu naaku hēyamulu avi naaku baadhakaramulu vaaṭini sahimpalēka visikiyunnaanu.

15. మీరు మీ చేతులు చాపునప్పుడు మిమ్మును చూడక నా కన్నులు కప్పుకొందును మీరు బహుగా ప్రార్థనచేసినను నేను వినను మీ చేతులు రక్తముతో నిండియున్నవి.
యోహాను 9:31

15. meeru mee chethulu chaapunappuḍu mimmunu chooḍaka naa kannulu kappukondunu meeru bahugaa praarthanachesinanu nēnu vinanu mee chethulu rakthamuthoo niṇḍiyunnavi.

16. మిమ్మును కడుగుకొనుడి శుద్ధి చేసికొనుడి. మీ దుష్క్రియలు నాకు కనబడకుండ వాటిని తొలగింపుడి.
యాకోబు 4:8

16. mimmunu kaḍugukonuḍi shuddhi chesikonuḍi. mee dushkriyalu naaku kanabaḍakuṇḍa vaaṭini tolagimpuḍi.

17. కీడుచేయుట మానుడి మేలుచేయ నేర్చుకొనుడి న్యాయము జాగ్రత్తగా విచారించుడి, హింసించబడు వానిని విడిపించుడి తండ్రిలేనివానికి న్యాయము తీర్చుడి విధవరాలి పక్షముగా వాదించుడి.

17. keeḍucheyuṭa maanuḍi mēlucheya nērchukonuḍi nyaayamu jaagratthagaa vichaarin̄chuḍi, hinsin̄chabaḍu vaanini viḍipin̄chuḍi thaṇḍrilēnivaaniki nyaayamu theerchuḍi vidhavaraali pakshamugaa vaadhin̄chuḍi.

18. యెహోవా ఈ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు రండి మన వివాదము తీర్చుకొందము మీ పాపములు రక్తమువలె ఎఱ్ఱనివైనను అవి హిమము వలె తెల్లబడును కెంపువలె ఎఱ్ఱనివైనను అవి గొఱ్ఱబొచ్చువలె తెల్లని వగును.

18. yehōvaa ee maaṭa selavichuchunnaaḍu raṇḍi mana vivaadamu theerchukondamu mee paapamulu rakthamuvale erranivainanu avi himamu vale tellabaḍunu kempuvale erranivainanu avi gorrabochuvale tellani vagunu.

19. మీరు సమ్మతించి నా మాట వినినయెడల మీరు భూమి యొక్క మంచిపదార్థములను అనుభవింతురు.

19. meeru sammathin̄chi naa maaṭa vininayeḍala meeru bhoomi yokka man̄chipadaarthamulanu anubhavinthuru.

20. సమ్మతింపక తిరుగబడినయెడల నిశ్చయముగా మీరు ఖడ్గము పాలగుదురు యెహోవా యీలాగుననే సెలవిచ్చియున్నాడు.

20. sammathimpaka thirugabaḍinayeḍala nishchayamugaa meeru khaḍgamu paalaguduru yehōvaa yeelaagunanē selavichiyunnaaḍu.

21. అయ్యో, నమ్మకమైన నగరము వేశ్య ఆయెనే! అది న్యాయముతో నిండియుండెను నీతి దానిలో నివసించెను ఇప్పుడైతే నరహంతకులు దానిలో కాపురమున్నారు.

21. ayyō, nammakamaina nagaramu vēshya aayenē! adhi nyaayamuthoo niṇḍiyuṇḍenu neethi daanilō nivasin̄chenu ippuḍaithē narahanthakulu daanilō kaapuramunnaaru.

22. నీ వెండి మష్టాయెను, నీ ద్రాక్షారసము నీళ్లతో కలిసి చెడిపోయెను.

22. nee veṇḍi mashṭaayenu, nee draakshaarasamu neeḷlathoo kalisi cheḍipōyenu.

23. నీ అధికారులు ద్రోహులు దొంగల సహవాసులు వారందరు లంచము కోరుదురు బహుమానములకొరకు కనిపెట్టుదురు తండ్రిలేనివారిపక్షమున న్యాయము తీర్చరు, విధవ రాండ్ర వ్యాజ్యెము విచారించరు.

23. nee adhikaarulu drōhulu doṅgala sahavaasulu vaarandaru lan̄chamu kōruduru bahumaanamulakoraku kanipeṭṭuduru thaṇḍrilēnivaaripakshamuna nyaayamu theercharu, vidhava raaṇḍra vyaajyemu vichaarin̄charu.

24. కావున ప్రభువును ఇశ్రాయేలుయొక్క బలిష్ఠుడును సైన్యములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగున అనుకొనుచున్నాడు ఆహా, నా శత్రువులనుగూర్చి నేనికను ఆయాసపడను నా విరోధులమీద నేను పగ తీర్చుకొందును.

24. kaavuna prabhuvunu ishraayēluyokka balishṭhuḍunu sainyamulakadhipathiyunagu yehōvaa eelaaguna anukonuchunnaaḍu aahaa, naa shatruvulanugoorchi nēnikanu aayaasapaḍanu naa virōdhulameeda nēnu paga theerchukondunu.

25. నా హస్తము నీమీద పెట్టి క్షారము వేసి నీ మష్టును నిర్మలము చేసి నీలో కలిపిన తగరమంతయు తీసి వేసెదను.

25. naa hasthamu neemeeda peṭṭi kshaaramu vēsi nee mashṭunu nirmalamu chesi neelō kalipina thagaramanthayu theesi vēsedanu.

26. మొదటనుండినట్లు నీకు న్యాయాధిపతులను మరల ఇచ్చెదను ఆదిలోనుండినట్లు నీకు ఆలోచనకర్తలను మరల నియమించెదను అప్పుడు నీతిగల పట్టణమనియు నమ్మకమైన నగరమనియు నీకు పేరు పెట్టబడును.

26. modaṭanuṇḍinaṭlu neeku nyaayaadhipathulanu marala icchedanu aadhilōnuṇḍinaṭlu neeku aalōchanakarthalanu marala niyamin̄chedanu appuḍu neethigala paṭṭaṇamaniyu nammakamaina nagaramaniyu neeku pēru peṭṭabaḍunu.

27. సీయోనుకు న్యాయము చేతను తిరిగి వచ్చిన దాని నివాసులకు నీతిచేతను విమోచనము కలుగును.

27. seeyōnuku nyaayamu chethanu thirigi vachina daani nivaasulaku neethichethanu vimōchanamu kalugunu.

28. అతిక్రమము చేయువారును పాపులును నిశ్శేషముగా నాశనమగుదురు యెహోవాను విసర్జించువారు లయమగుదురు.

28. athikramamu cheyuvaarunu paapulunu nishshēshamugaa naashanamaguduru yehōvaanu visarjin̄chuvaaru layamaguduru.

29. మీరు ఇచ్ఛయించిన మస్తకివృక్షమునుగూర్చి వారు సిగ్గుపడుదురు మీకు సంతోషకరములైన తోటలనుగూర్చి మీ ముఖ ములు ఎఱ్ఱబారును

29. meeru icchayin̄china masthakivrukshamunugoorchi vaaru siggupaḍuduru meeku santhooshakaramulaina thooṭalanugoorchi mee mukha mulu errabaarunu

30. మీరు ఆకులు వాడు మస్తకివృక్షమువలెను నీరులేని తోటవలెను అగుదురు.

30. meeru aakulu vaaḍu masthakivrukshamuvalenu neerulēni thooṭavalenu aguduru.

31. బలవంతులు నారపీచువలె నుందురు, వారి పని అగ్ని కణమువలె నుండును ఆర్పువాడెవడును లేక వారును వారి పనియు బొత్తిగా కాలిపోవును.

31. balavanthulu naarapeechuvale nunduru, vaari pani agni kaṇamuvale nuṇḍunu aarpuvaaḍevaḍunu lēka vaarunu vaari paniyu botthigaa kaalipōvunu.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |