Isaiah - యెషయా 11 | View All

1. యెష్షయి మొద్దునుండి చిగురు పుట్టును వాని వేరులనుండి అంకురము ఎదిగి ఫలించును
మత్తయి 2:23, యోహాను 7:42, అపో. కార్యములు 13:23, హెబ్రీయులకు 7:14, ప్రకటన గ్రంథం 5:5, ప్రకటన గ్రంథం 22:16

1. Then a shoot will grow from the stump of Jesse, and a branch from his roots will bear fruit.

2. యెహోవా ఆత్మ జ్ఞానవివేకములకు ఆధారమగు ఆత్మ ఆలోచన బలములకు ఆధారమగు ఆత్మ తెలివిని యెహోవాయెడల భయభక్తులను పుట్టించు ఆత్మ అతనిమీద నిలుచును
ఎఫెసీయులకు 1:17, 1 పేతురు 4:14

2. The Spirit of the LORD will rest on Him-- a Spirit of wisdom and understanding, a Spirit of counsel and strength, a Spirit of knowledge and of the fear of the LORD.

3. యెహోవా భయము అతనికి ఇంపైన సువాసనగా ఉండును.
యోహాను 7:24

3. His delight will be in the fear of the LORD. He will not judge by what He sees with His eyes, He will not execute justice by what He hears with His ears,

4. కంటి చూపునుబట్టి అతడు తీర్పుతీర్చడు తాను వినుదానినిబట్టి విమర్శచేయడు నీతినిబట్టి బీదలకు తీర్పుతీర్చును భూనివాసులలో దీనులైనవారికి యథార్థముగావిమర్శ చేయును తన వాగ్దండము చేత లోకమును కొట్టును తన పెదవుల ఊపిరిచేత దుష్టులను చంపును
యోహాను 7:24, 2 థెస్సలొనీకయులకు 2:8, ప్రకటన గ్రంథం 19:11-15, ఎఫెసీయులకు 6:17

4. but He will judge the poor righteously and execute justice for the oppressed of the land. He will strike the land with discipline from His mouth, and He will kill the wicked with a command from His lips.

5. అతని నడుమునకు నీతియు అతని తుంట్లకు సత్యమును నడికట్టుగా ఉండును.
ఎఫెసీయులకు 6:14

5. Righteousness and faithfulness will be a belt around His waist.

6. తోడేలు గొఱ్ఱెపిల్లయొద్ద వాసముచేయును చిఱుతపులి మేకపిల్లయొద్ద పండుకొనును దూడయు కొదమసింహమును పెంచబడిన కోడెయు కూడుకొనగా బాలుడు వాటిని తోలును.

6. The wolf will live with the lamb, and the leopard will lie down with the goat. The calf, the young lion, and the fatling will be together, and a child will lead them.

7. ఆవులు ఎలుగులు కూడి మేయును వాటి పిల్లలు ఒక్క చోటనే పండుకొనును ఎద్దు మేయునట్లు సింహము గడ్డి మేయును.

7. The cow and the bear will graze, their young ones will lie down together, and the lion will eat straw like an ox.

8. పాలుకుడుచుపిల్ల నాగుపాము పుట్టయొద్ద ఆట్లాడును మిడినాగు పుట్టమీద పాలువిడిచిన పిల్ల తన చెయ్యి చాచును

8. An infant will play beside the cobra's pit, and a toddler will put his hand into a snake's den.

9. నా పరిశుద్ధ పర్వతమందంతటను ఏ మృగమును హాని చేయదు నాశముచేయదు సముద్రము జలముతో నిండియున్నట్టు లోకము యెహోవానుగూర్చిన జ్ఞానముతో నిండి యుండును.

9. No one will harm or destroy on My entire holy mountain, for the land will be as full of the knowledge of the LORD as the sea is filled with water.

10. ఆ దినమున ప్రజలకు ధ్వజముగా నిలుచుచుండు యెష్షయి వేరు చిగురునొద్ద జనములు విచారణ చేయును ఆయన విశ్రమస్థలము ప్రభావము గలదగును.
రోమీయులకు 15:12, ప్రకటన గ్రంథం 5:5, ప్రకటన గ్రంథం 22:16

10. On that day the root of Jesse will stand as a banner for the peoples. The nations will seek Him, and His resting place will be glorious.

11. ఆ దినమున శేషించు తన ప్రజల శేషమును అష్షూరులోనుండియు ఐగుప్తులోనుండియు పత్రోసులోనుండియు కూషులోనుండియు ఏలాములోనుండియు షీనారులోనుండియు హమాతులో నుండియు సముద్రద్వీపములలోనుండియు విడిపించి రప్పించుటకు యెహోవా రెండవమారు తన చెయ్యి చాచును

11. On that day the Lord will [extend] His hand a second time to recover-- from Assyria, Egypt, Pathros, Cush, Elam, Shinar, Hamath, and the coasts and islands of the west-- the remnant of His people who survive.

12. జనములను పిలుచుటకు ఆయన యొక ధ్వజము నిలువ బెట్టును భ్రష్టులైపోయిన ఇశ్రాయేలీయులను పోగుచేయును భూమియొక్క నాలుగు దిగంతములనుండి చెదరి పోయిన యూదా వారిని సమకూర్చును.

12. He will lift up a banner for the nations and gather the dispersed of Israel; He will collect the scattered of Judah from the four corners of the earth.

13. ఎఫ్రాయిమునకున్న మత్సరము పోవును యూదా విరోధులు నిర్మూలమగుదురు ఎఫ్రాయిము యూదాయందు మత్సరపడడు యూదా ఎఫ్రాయిమును బాధింపడు

13. Ephraim's envy will cease; Judah's harassment will end. Ephraim will no longer be envious of Judah, and Judah will not harass Ephraim.

14. వారు ఫిలిష్తీయుల భుజముమీద ఎక్కుదురు పడమటివైపుకు పరుగెత్తిపోవుదురు ఏకీభవించి తూర్పువారిని దోచుకొందురు ఎదోమును మోయాబును ఆక్రమించుకొందురు అమ్మోనీయులు వారికి లోబడుదురు

14. But they will swoop down on the Philistine flank to the west. Together they will plunder the people of the east. They will extend their power over Edom and Moab, and the Ammonites will be their subjects.

15. మరియయెహోవా ఐగుప్తు సముద్రముయొక్క అఖాతమును నిర్మూలము చేయును వేడిమిగల తన ఊపిరిని ఊదును యూఫ్రటీసు నది మీద తన చెయ్యి ఆడించును ఏడు కాలువలుగా దాని చీలగొట్టును పాదరక్షలు తడువకుండ మనుష్యులు దాటునట్లు దాని చేయును.
ప్రకటన గ్రంథం 16:12

15. The LORD will divide the Gulf of Suez. He will wave His hand over the Euphrates with His mighty wind and will split it into seven streams, letting people walk through on foot.

16. కావున ఐగుప్తుదేశమునుండి ఇశ్రాయేలు వచ్చిన దినమున వారికి దారి కలిగినట్లు అష్షూరునుండి వచ్చు ఆయన ప్రజల శేషమునకు రాజమార్గముండును

16. There will be a highway for the remnant of His people who will survive from Assyria, as there was for Israel when they came up from the land of Egypt.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Isaiah - యెషయా 11 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

క్రీస్తు రాజ్యం మరియు ప్రజల శాంతియుత స్వభావం. (1-9) 
మెస్సీయను "రాడ్" మరియు "బ్రాంచ్" అని పిలుస్తారు. ఈ పదాలు పెళుసుగా మరియు లేతగా ఉండే అస్తిత్వాన్ని సూచిస్తాయి, చిన్న చిగురు సులభంగా విరిగిపోయే అవకాశం ఉంది. అతను జెస్సీ వంశం నుండి ఉద్భవించాడు, రాజకుటుంబం దాదాపుగా ఆరిపోయినప్పుడు మరియు దాదాపుగా చదునుగా ఉన్నప్పటికీ. క్రీస్తు పుట్టిన సమయానికి, దావీదు ఇల్లు చాలా క్షీణించిపోయింది. అతని రాజ్యం ఈ భూసంబంధమైన రాజ్యానికి చెందినది కాదని ఇది ముందస్తు సూచనగా పనిచేసింది. ఏదేమైనప్పటికీ, కొలొస్సయులకు 1:19లో చెప్పబడినట్లుగా, పరిశుద్ధాత్మ తన అన్ని బహుమతులు మరియు దయలలో అతనిలో విశ్రాంతి తీసుకుంటాడు మరియు నివసిస్తాడు; కొలొస్సయులకు 2:9. ఈ ప్రకరణము పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ఏడు బహుమతులను సూచిస్తుందని కొందరు నమ్ముతారు, ఇది పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావాల సిద్ధాంతంపై స్పష్టమైన బోధన.
మెస్సీయ తన పాలనలో న్యాయం మరియు నీతితో పరిపాలిస్తాడు. అతని వాగ్దానాలు మరియు హెచ్చరికలు అతని మాటకు అనుగుణంగా అతని ఆత్మ యొక్క పని ద్వారా నెరవేరుతాయి. అతని పాలన గొప్ప శాంతి మరియు ప్రశాంతతను కలిగిస్తుంది. సువార్త వ్యక్తుల స్వభావాన్ని మారుస్తుంది, ఒకప్పుడు భూమిపై ఉన్న సాత్వికులను అణచివేసేవారు తమను తాము సాత్వికంగా మార్చుకుంటారు మరియు వారి పట్ల దయ చూపుతారు. ఈ మార్పులు భవిష్యత్తులో మరింత స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. అదనంగా, గొప్ప కాపరి అయిన క్రీస్తు తన మందను రక్షించేవాడు, కష్టాల స్వభావం మరియు మరణం కూడా వాటికి హాని కలిగించే శక్తిని కోల్పోతుంది. దేవుని ప్రజలు చెడు నుండి రక్షించబడడమే కాకుండా దాని భయం నుండి కూడా విడుదల చేయబడతారు.
ఏ శక్తి విశ్వాసులను క్రీస్తు ప్రేమ నుండి వేరు చేయలేదు. ప్రేమగల దేవుడిని మనం ఎంత సన్నిహితంగా తెలుసుకున్నామో, అంత ఎక్కువగా ఆయన పోలికగా రూపాంతరం చెంది, ఆయనను పోలిన వారి పట్ల దయను ప్రదర్శిస్తాము. ఈ జ్ఞానం సముద్రం అంత దూరం వ్యాపిస్తుంది. క్రైస్తవ మతం యొక్క యుగాలలో, ఈ దీవించిన శక్తికి సాక్షులు ఉన్నారు, అయినప్పటికీ ఈ ప్రకరణంలో ముందుగా చెప్పబడిన అత్యంత అద్భుతమైన సమయం ఇంకా రాలేదు. ఈలోగా, క్రీస్తు మహిమను మరియు ఆయన శాంతియుత రాజ్యాన్ని పెంపొందించేలా ఒక ఉదాహరణగా నిలిచి ప్రయత్నాలు చేద్దాం.

అన్యుల మరియు యూదుల మార్పిడి. (10-16)
సువార్త బహిరంగంగా ప్రకటించబడినప్పుడు, అన్యజనులు తమ ప్రభువు మరియు రక్షకునిగా క్రీస్తు యేసును హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటారు, లోతైన అంతర్గత శాంతిని కనుగొంటారు. దేవుడు తన ప్రజలను రక్షించడానికి నియమిత సమయం వచ్చినప్పుడు, వ్యతిరేక పర్వతాలు ఆయన ముందు చదును చేయబడతాయి. దేవుడు అస్పష్టమైన రోజులను త్వరగా అద్భుతమైన రోజులుగా మార్చగలడు. ప్రభువు తన ప్రాచీన ప్రజలను కూడగట్టడం మరియు ఆయన చర్చికి వారు తిరిగి రావడం, అన్యుల సంపూర్ణతను చేర్చడంతోపాటు, అందరూ పవిత్రమైన ప్రేమలో ఐక్యంగా ఉండడంతో పాటుగా, ఆయన విమోచించినందుకు ఆయన సుగమం చేసిన పవిత్రత మార్గంలో నడుద్దాం. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క దయ కోసం మనం ఆత్రుతగా ఎదురుచూద్దాము, మనలను నిత్యజీవానికి నడిపించండి, ఈ ప్రపంచాన్ని శాశ్వతమైన రాజ్యం నుండి వేరుచేసే మరణం యొక్క ప్రవేశద్వారం ద్వారా మనలను నడిపించేలా ఆయనను విశ్వసిద్దాం.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |