Isaiah - యెషయా 19 | View All

1. ఐగుప్తునుగూర్చిన దేవోక్తి యెహోవా వేగముగల మేఘము ఎక్కి ఐగుప్తునకు వచ్చుచున్నాడు ఐగుప్తు విగ్రహములు ఆయన సన్నిధిని కలవరపడును ఐగుప్తీయుల గుండె కరగుచున్నది
ప్రకటన గ్రంథం 1:7

1. aigupthunugoorchina dhevōkthi yehōvaa vēgamugala mēghamu ekki aigupthunaku vachuchunnaaḍu aigupthu vigrahamulu aayana sannidhini kalavarapaḍunu aiguptheeyula guṇḍe karaguchunnadhi

2. నేను ఐగుప్తీయులమీదికి ఐగుప్తీయులను రేపెదను సహోదరులమీదికి సహోదరులు పొరుగువారిమీదికి పొరుగువారు లేచుదురు పట్టణముతో పట్టణము యుద్ధము చేయును రాజ్యముతో రాజ్యము యుద్ధము చేయును
మత్తయి 24:7, మార్కు 13:8, లూకా 21:10

2. nēnu aiguptheeyulameediki aiguptheeyulanu rēpedanu sahōdarulameediki sahōdarulu poruguvaarimeediki poruguvaaru lēchuduru paṭṭaṇamuthoo paṭṭaṇamu yuddhamu cheyunu raajyamuthoo raajyamu yuddhamu cheyunu

3. ఐగుప్తీయులయొక్క శౌర్యము నశించును వారి ఆలోచనశక్తిని నేను మాన్పివేసెదను కావున వారు విగ్రహములయొద్దకును గొణుగువారి యొద్దకును కర్ణపిశాచిగలవారియొద్దకును సోదెగాండ్రయొద్దకును విచారింప వెళ్లుదురు.

3. aiguptheeyulayokka shauryamu nashin̄chunu vaari aalōchanashakthini nēnu maanpivēsedanu kaavuna vaaru vigrahamulayoddhakunu goṇuguvaari yoddhakunu karṇapishaachigalavaariyoddhakunu sōdegaaṇḍrayoddhakunu vichaarimpa veḷluduru.

4. నేను ఐగుప్తీయులను క్రూరమైన అధికారికి అప్పగించె దను బలాత్కారుడైన రాజు వారి నేలును అని ప్రభువును సైన్యములకధిపతియునగు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.

4. nēnu aiguptheeyulanu krooramaina adhikaariki appagin̄che danu balaatkaaruḍaina raaju vaari nēlunu ani prabhuvunu sainyamulakadhipathiyunagu yehōvaa selavichuchunnaaḍu.

5. సముద్రజలములు ఇంకిపోవును నదియును ఎండి పొడినేల యగును

5. samudrajalamulu iṅkipōvunu nadhiyunu eṇḍi poḍinēla yagunu

6. ఏటి పాయలును కంపుకొట్టును ఐగుప్తు కాలువలు ఇంకి యెండిపోవును రెల్లును తుంగలును వాడిపోవును.

6. ēṭi paayalunu kampukoṭṭunu aigupthu kaaluvalu iṅki yeṇḍipōvunu rellunu thuṅgalunu vaaḍipōvunu.

7. నైలునదీప్రాంతమున దాని తీరముననున్న బీడులును దానియొద్ద విత్తబడిన పైరంతయు ఎండి కొట్టుకొని పోయి కనబడక పోవును.

7. nailunadeepraanthamuna daani theeramunanunna beeḍulunu daaniyoddha vitthabaḍina pairanthayu eṇḍi koṭṭukoni pōyi kanabaḍaka pōvunu.

8. జాలరులును దుఃఖించెదరు నైలునదిలో గాలములు వేయువారందరు ప్రలాపించెదరు జలములమీద వలలు వేయువారు కృశించిపోవుదురు

8. jaalarulunu duḥkhin̄chedaru nailunadhilō gaalamulu vēyuvaarandaru pralaapin̄chedaru jalamulameeda valalu vēyuvaaru krushin̄chipōvuduru

9. దువ్వెనతో దువ్వబడు జనుపనారపని చేయువారును తెల్లని బట్టలు నేయువారును సిగ్గుపడుదురు. రాజ్య స్తంభములు పడగొట్టబడును

9. duvvenathoo duvvabaḍu janupanaarapani cheyuvaarunu tellani baṭṭalu nēyuvaarunu siggupaḍuduru. Raajya sthambhamulu paḍagoṭṭabaḍunu

10. కూలిపని చేయువారందరు మనోవ్యాధి పొందుదురు.

10. koolipani cheyuvaarandaru manōvyaadhi ponduduru.

11. ఫరోయొక్క జ్ఞానులైన ఆలోచనకర్తలు సోయను అధిపతులు కేవలము అవివేకులైరి. ఆలోచనశక్తి పశుప్రాయమాయెను నేను జ్ఞాని కుమారుడను పూర్వపురాజుల కుమారుడనని ఫరోతో మీరెట్లు చెప్పుదురు?

11. pharōyokka gnaanulaina aalōchanakarthalu sōyanu adhipathulu kēvalamu avivēkulairi. aalōchanashakthi pashupraayamaayenu nēnu gnaani kumaaruḍanu poorvapuraajula kumaaruḍanani pharōthoo meereṭlu cheppuduru?

12. నీ జ్ఞానులు ఏమైరి? సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా ఐగుప్తునుగూర్చి నిర్ణయించినదానిని వారు గ్రహించి నీతో చెప్పవలెను గదా?
1 కోరింథీయులకు 1:20

12. nee gnaanulu ēmairi? Sainyamulakadhipathiyagu yehōvaa aigupthunugoorchi nirṇayin̄chinadaanini vaaru grahin̄chi neethoo cheppavalenu gadaa?

13. సోయను అధిపతులు అవివేకులైరి నోపు అధిపతులు మోసపోయిరి. ఐగుప్తు గోత్ర నిర్వాహకులు అది మార్గము తప్పునట్లు చేసిరి

13. sōyanu adhipathulu avivēkulairi nōpu adhipathulu mōsapōyiri. Aigupthu gōtra nirvaahakulu adhi maargamu thappunaṭlu chesiri

14. యెహోవా ఐగుప్తుమీద మూర్ఖతగల ఆత్మను కుమ్మరించి యున్నాడు మత్తుడు తన వాంతిలో తూలిపడునట్లు ఐగుప్తును తన పని అంతటి విషయమై వారు తూలచేసి యున్నారు

14. yehōvaa aigupthumeeda moorkhathagala aatmanu kummarin̄chi yunnaaḍu matthuḍu thana vaanthilō thoolipaḍunaṭlu aigupthunu thana pani anthaṭi vishayamai vaaru thoolachesi yunnaaru

15. తలయైనను తోకయైనను కొమ్మయైనను రెల్లయినను ఐగుప్తులో పని సాగింపువారెవరును లేరు

15. thalayainanu thookayainanu kommayainanu rellayinanu aigupthulō pani saagimpuvaarevarunu lēru

16. ఆ దినమున ఐగుప్తీయులు స్త్రీలవంటివారగుదురు. సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా వారిపైన తన చెయ్యి ఆడించును ఆడుచుండు ఆయన చెయ్యి చూచి వారు వణకి భయపడుదురు.

16. aa dinamuna aiguptheeyulu streelavaṇṭivaaraguduru. Sainyamulakadhipathiyagu yehōvaa vaaripaina thana cheyyi aaḍin̄chunu aaḍuchuṇḍu aayana cheyyi chuchi vaaru vaṇaki bhayapaḍuduru.

17. యూదాదేశము ఐగుప్తునకు భయంకరమగును తమకువిరోధముగా సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా ఉద్దేశించినదానినిబట్టి ఒకడు ప్రస్తాపించినయెడల ఐగుప్తీయులు వణకుదురు.

17. yoodhaadheshamu aigupthunaku bhayaṅkaramagunu thamakuvirōdhamugaa sainyamulakadhipathiyagu yehōvaa uddheshin̄chinadaaninibaṭṭi okaḍu prasthaapin̄chinayeḍala aiguptheeyulu vaṇakuduru.

18. ఆ దినమున కనానుభాషతో మాటలాడుచు యెహోవా వారమని ప్రమాణముచేయు అయిదు పట్టణములు ఐగుప్తుదేశములో ఉండును, వాటిలో ఒకటి నాశనపురము.

18. aa dinamuna kanaanubhaashathoo maaṭalaaḍuchu yehōvaa vaaramani pramaaṇamucheyu ayidu paṭṭaṇamulu aigupthudheshamulō uṇḍunu, vaaṭilō okaṭi naashanapuramu.

19. ఆ దినమున ఐగుప్తుదేశము మధ్యను యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును దాని సరిహద్దునొద్ద యెహోవాకు ప్రతిష్ఠితమైన యొక స్తంభమును ఉండును.

19. aa dinamuna aigupthudheshamu madhyanu yehōvaaku oka balipeeṭamunu daani sarihaddunoddha yehōvaaku prathishṭhithamaina yoka sthambhamunu uṇḍunu.

20. అది ఐగుప్తుదేశములో సైన్యములకధిపతియగు యెహో వాకు సూచనగాను సాక్ష్యార్థముగాను ఉండును. బాధకులనుగూర్చి వారు యెహోవాకు మొఱ్ఱపెట్టగా ఆయన వారి నిమిత్తము శూరుడైన యొక రక్షకుని పంపును అతడు వారిని విమోచించును.

20. adhi aigupthudheshamulō sainyamulakadhipathiyagu yehō vaaku soochanagaanu saakshyaarthamugaanu uṇḍunu. Baadhakulanugoorchi vaaru yehōvaaku morrapeṭṭagaa aayana vaari nimitthamu shooruḍaina yoka rakshakuni pampunu athaḍu vaarini vimōchin̄chunu.

21. ఐగుప్తీయులు తెలిసికొనునట్లు యెహోవా తన్ను వెల్లడిపరచుకొనును ఆ దినమున ఐగుప్తీయులు యెహోవాను తెలిసి కొందురు వారు బలి నైవేద్యముల నర్పించి ఆయనను సేవించెదరు యెహోవాకు మ్రొక్కుకొనెదరు తాము చేసికొనిన మ్రొక్కుబడులను చెల్లించెదరు.

21. aiguptheeyulu telisikonunaṭlu yehōvaa thannu vellaḍiparachukonunu aa dinamuna aiguptheeyulu yehōvaanu telisi konduru vaaru bali naivēdyamula narpin̄chi aayananu sēvin̄chedaru yehōvaaku mrokkukonedaru thaamu chesikonina mrokkubaḍulanu chellin̄chedaru.

22. యెహోవా వారిని కొట్టును స్వస్థపరచవలెనని ఐగుప్తీయులను కొట్టును వారు యెహోవా వైపు తిరుగగా ఆయన వారి ప్రార్థన నంగీకరించి వారిని స్వస్థపరచును.

22. yehōvaa vaarini koṭṭunu svasthaparachavalenani aiguptheeyulanu koṭṭunu vaaru yehōvaa vaipu thirugagaa aayana vaari praarthana naṅgeekarin̄chi vaarini svasthaparachunu.

23. ఆ దినమున ఐగుప్తునుండి అష్షూరుకు రాజమార్గ మేర్పడును అష్షూరీయులు ఐగుప్తునకును ఐగుప్తీయులు అష్షూరునకును వచ్చుచు పోవుచునుందురు ఐగుప్తీయులును అష్షూరీయులును యెహోవాను సేవించెదరు.

23. aa dinamuna aigupthunuṇḍi ashshooruku raajamaarga mērpaḍunu ashshooreeyulu aigupthunakunu aiguptheeyulu ashshoorunakunu vachuchu pōvuchununduru aiguptheeyulunu ashshooreeyulunu yehōvaanu sēvin̄chedaru.

24. ఆ దినమున ఐగుప్తు అష్షూరీయులతోకూడ ఇశ్రాయేలు మూడవ జనమై భూమిమీద ఆశీర్వాద కారణముగ నుండును.

24. aa dinamuna aigupthu ashshooreeyulathookooḍa ishraayēlu mooḍava janamai bhoomimeeda aasheervaada kaaraṇamuga nuṇḍunu.

25. సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా నా జనమైన ఐగుప్తీయులారా, నా చేతుల పనియైన అష్షూరీయులారా, నా స్వాస్థ్యమైన ఇశ్రాయేలీయులారా,మీరు ఆశీర్వదింపబడుదురని చెప్పి వారిని ఆశీర్వదించును.

25. sainyamulakadhipathiyagu yehōvaa naa janamaina aiguptheeyulaaraa, naa chethula paniyaina ashshooreeyulaaraa, naa svaasthyamaina ishraayēleeyulaaraa,meeru aasheervadhimpabaḍudurani cheppi vaarini aasheervadhin̄chunu.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |