Isaiah - యెషయా 19 | View All

1. ఐగుప్తునుగూర్చిన దేవోక్తి యెహోవా వేగముగల మేఘము ఎక్కి ఐగుప్తునకు వచ్చుచున్నాడు ఐగుప్తు విగ్రహములు ఆయన సన్నిధిని కలవరపడును ఐగుప్తీయుల గుండె కరగుచున్నది
ప్రకటన గ్రంథం 1:7

ఈజిప్ట్ గురించి ఇతర ప్రవచనాలకు యిర్మీయా 46, యెహె 29–32 అధ్యాయాలు చూడండి. “మేఘం”– కీర్తనల గ్రంథము 18:9-10; కీర్తనల గ్రంథము 68:4; కీర్తనల గ్రంథము 104:3; మత్తయి 26:64; అపో. కార్యములు 1:9; ప్రకటన గ్రంథం 1:7. “విగ్రహాలు”– మోషే కాలంలో దేవుడు ఈజిప్ట్ విగ్రహాలకూ, ఈజిప్ట్ దేవుళ్ళకూ తీర్పు తీర్చాడు (నిర్గమకాండము 12:12). తానొక్కడే నిజ దేవుడని చూపాడు. అయితే ఈజిప్ట్ వారింకా తమ విగ్రహాలనే అంటిపెట్టుకుని ఉన్నారు. మానవ హృదయంలోని భ్రష్టత్వం, మూర్ఖత్వం ఎంత ఘోరమైనవో దీనివలన తెలుసుకోండి.

2. నేను ఐగుప్తీయులమీదికి ఐగుప్తీయులను రేపెదను సహోదరులమీదికి సహోదరులు పొరుగువారిమీదికి పొరుగువారు లేచుదురు పట్టణముతో పట్టణము యుద్ధము చేయును రాజ్యముతో రాజ్యము యుద్ధము చేయును
మత్తయి 24:7, మార్కు 13:8, లూకా 21:10

ఈజిప్ట్‌లో, దాని మిత్ర పక్షాల్లో అధికారం కొరకు జరిగే పెనుగులాటను ఇది సూచిస్తున్నది.

3. ఐగుప్తీయులయొక్క శౌర్యము నశించును వారి ఆలోచనశక్తిని నేను మాన్పివేసెదను కావున వారు విగ్రహములయొద్దకును గొణుగువారి యొద్దకును కర్ణపిశాచిగలవారియొద్దకును సోదెగాండ్రయొద్దకును విచారింప వెళ్లుదురు.

జనాలు, దేశాలు వేసుకున్న పథకాలు విఫలమైతే అలా జరిగించినది దేవుడు అని రూఢిగా తెలుసుకోవాలి. “కర్ణ పిశాచం”– ద్వితీయోపదేశకాండము 18:9-14. సజీవుడైన నిజ దేవునిదగ్గర విచారణ చెయ్యడం తప్పించి మరింకేది చెయ్యడానికైనా, ఇతరులెవరి దగ్గరైనా విచారణ చేసేందుకైనా మనుషులు సిద్ధమే.

4. నేను ఐగుప్తీయులను క్రూరమైన అధికారికి అప్పగించె దను బలాత్కారుడైన రాజు వారి నేలును అని ప్రభువును సైన్యములకధిపతియునగు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.

“రాజు”– బహుశా అష్షూరు రాజు అయి ఉండవచ్చు (యెషయా 20:4), లేక తరువాతి కాలంలో ఈజిప్ట్‌ను జయించిన బబులోను రాజు అయి ఉండవచ్చు (యిర్మియా 43:10-13).

5. సముద్రజలములు ఇంకిపోవును నదియును ఎండి పొడినేల యగును

ఈజిప్ట్ ఆర్థిక వ్యవస్థ అంతా నైలు నది మీదే ఆధారపడి ఉంది. నైలు నది ఎండిపోవడం భయంకరమైన విపత్తు. ఈ వచనాలు అక్షరాలా నెరవేరిన సంఘటన చరిత్రలో ఎక్కడా కనిపించదు. కాబట్టి ఇది భవిష్యత్తులో నెరవేరాలి. లేక కావ్య భాషలో అలంకారికంగా ఈజిప్ట్ పతనాన్ని సూచిస్తూ చెప్పినది కావచ్చు.

6. ఏటి పాయలును కంపుకొట్టును ఐగుప్తు కాలువలు ఇంకి యెండిపోవును రెల్లును తుంగలును వాడిపోవును.

7. నైలునదీప్రాంతమున దాని తీరముననున్న బీడులును దానియొద్ద విత్తబడిన పైరంతయు ఎండి కొట్టుకొని పోయి కనబడక పోవును.

8. జాలరులును దుఃఖించెదరు నైలునదిలో గాలములు వేయువారందరు ప్రలాపించెదరు జలములమీద వలలు వేయువారు కృశించిపోవుదురు

9. దువ్వెనతో దువ్వబడు జనుపనారపని చేయువారును తెల్లని బట్టలు నేయువారును సిగ్గుపడుదురు. రాజ్య స్తంభములు పడగొట్టబడును

10. కూలిపని చేయువారందరు మనోవ్యాధి పొందుదురు.

11. ఫరోయొక్క జ్ఞానులైన ఆలోచనకర్తలు సోయను అధిపతులు కేవలము అవివేకులైరి. ఆలోచనశక్తి పశుప్రాయమాయెను నేను జ్ఞాని కుమారుడను పూర్వపురాజుల కుమారుడనని ఫరోతో మీరెట్లు చెప్పుదురు?

“సోయను”– యూదులకు బాగా పరిచయమైన ఒక ముఖ్యమైన పట్టణం. ఈజిప్ట్‌లో ఉంది (సంఖ్యాకాండము 13:22; కీర్తనల గ్రంథము 78:12, కీర్తనల గ్రంథము 78:43). ఇది కొంతకాలం ఉత్తర ఈజిప్ట్‌కు రాజధాని “సలహా”– వ 3. నిజ దేవుణ్ణెరుగని సలహాదారులు చెప్పే సలహా యోగ్యమైనదయ్యేందుకు అవకాశాలు తక్కువ.

12. నీ జ్ఞానులు ఏమైరి? సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా ఐగుప్తునుగూర్చి నిర్ణయించినదానిని వారు గ్రహించి నీతో చెప్పవలెను గదా?
1 కోరింథీయులకు 1:20

1 కోరింథీయులకు 1:20. దేవునికి వ్యతిరేకమైన జ్ఞానం గానీ సరైన ఆలోచన గానీ లేదు.

13. సోయను అధిపతులు అవివేకులైరి నోపు అధిపతులు మోసపోయిరి. ఐగుప్తు గోత్ర నిర్వాహకులు అది మార్గము తప్పునట్లు చేసిరి

“నోపు”– ఉత్తర ఈజిప్ట్‌కు ఒక కాలంలో రాజధానిగా ఉండేది. అంతకుముందూ అప్పుడు కూడా ముఖ్యమైన పట్టణం. “ప్రముఖులు”– జాతిని ఒక్క త్రాటిపై నడిపించే నాయకులు, ప్రవక్తలు, యాజులు. వీరే మూర్ఖులూ, దుర్మార్గులూ అయితే ఆ జాతికి ఇక విముక్తి లేదు (యెషయా 9:15-16; యిర్మియా 2:8 మొ।।)

14. యెహోవా ఐగుప్తుమీద మూర్ఖతగల ఆత్మను కుమ్మరించి యున్నాడు మత్తుడు తన వాంతిలో తూలిపడునట్లు ఐగుప్తును తన పని అంతటి విషయమై వారు తూలచేసి యున్నారు

“యెహోవా...తారుమారు”– ఒక దుష్ట ప్రజను దేవుడు శిక్షించే విధానాల్లో ఒకటి వారిని వారి దుష్టత్వంలో వదిలేసి వారి పనికిమాలిన ఆలోచనలు, తప్పుడు పథకాల వల్ల వారే పతనమయ్యేలా చూడడం (యెషయా 6:9-13; యిర్మియా 25:15-26). “తూలిపోయేలా”– కొన్నిసార్లు ప్రపంచదేశాలు త్రాగిన వాళ్ళలాగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాయి.

15. తలయైనను తోకయైనను కొమ్మయైనను రెల్లయినను ఐగుప్తులో పని సాగింపువారెవరును లేరు

16. ఆ దినమున ఐగుప్తీయులు స్త్రీలవంటివారగుదురు. సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా వారిపైన తన చెయ్యి ఆడించును ఆడుచుండు ఆయన చెయ్యి చూచి వారు వణకి భయపడుదురు.

ఇది అర్థం చేసుకొనేందుకు కష్టతరమైన అస్పష్టమైన భాగం. ఇందులోని వివరాలన్నిటినీ సంతృప్తికరంగా విప్పి చెప్పడం కష్టం. ఇది “ఆ రోజు” అనే పదంతో ఆరంభమౌతుంది. ఇదే మాట 18,19,23,24 వచనాలలో కనిపిస్తుంది. దీని అర్థం ఇదమిద్ధంగా చెప్పలేం గాని యెషయా ఇంతకుముందే చెప్పిన ప్రభువు దినాన్ని సూచించే పదం అయి ఉండవచ్చు (యెషయా 2:20; మొ।।. ప్రభువు దినం గురించి నోట్స్ యెషయా 13:6-13; యోవేలు 1:15; 1 థెస్సలొనీకయులకు 5:2; 2 థెస్సలొనీకయులకు 2:2; 2 పేతురు 3:10). “ఆ రోజున” అంటే అష్షూరు, బబులోను సైన్యాలు ప్రవక్తల కాలంలో దండెత్తి వచ్చే సమయం అనుకోవడానికి వీలులేదు. ఈ వచనాల్లో చెప్పబడినవన్నీ ఆ కాలంలో నెరవేరలేదన్నది నిస్సందేహం. ఇక్కడ ఉన్న భవిష్యద్వాక్కులు ఈజిప్ట్ అంతా దేవుని వైపు తిరుగుతుందనీ, ఇస్రాయేల్, ఈజిప్ట్, అష్షూరువారి మధ్య పూర్తి శాంతి, సహకారాలు ఉంటాయనీ తెలియజేస్తున్నాయి (23,24 అధ్యాయాలు). శతాబ్దాలుగా ఈ దేశాలు ఒకదానితో ఒకటి పోట్లాడుకున్నాయి. అయితే ఇది జరగక ముందు దేవుడు ఈజిప్ట్‌ను దెబ్బ తీస్తాడు (వ 16,22). దేవుడే ఇలా చేశాడని ఆ ప్రజలకు తెలుస్తుంది. ఆయనకూ, ఆయన ప్రజలకూ (యూదా – 15,16 వచనాలు) వారు భయపడతారు. ఈజిప్ట్‌ను దేవుని వైపు తిప్పడానికి, దాన్ని భూమి పై దీవెన కారణంగా చెయ్యడానికి ఇది సాధనం (వ 24). 25 వ వచనంలో ఉన్న అద్భుతమైన మాటలను దేవుడు పలికేలా ఇది చేస్తుంది. క్రీస్తు రెండవ సారి వచ్చి భూమి పై ఆయన పరిపాలన సమయంలో విశ్వ శాంతిని నెలకొల్పే వరకూ ఇది నెరవేర్చడం ఎలా సాధ్యం? (యెషయా 2:2-4; యెషయా 9:7; యెషయా 11:1-16).

17. యూదాదేశము ఐగుప్తునకు భయంకరమగును తమకువిరోధముగా సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా ఉద్దేశించినదానినిబట్టి ఒకడు ప్రస్తాపించినయెడల ఐగుప్తీయులు వణకుదురు.

18. ఆ దినమున కనానుభాషతో మాటలాడుచు యెహోవా వారమని ప్రమాణముచేయు అయిదు పట్టణములు ఐగుప్తుదేశములో ఉండును, వాటిలో ఒకటి నాశనపురము.

19. ఆ దినమున ఐగుప్తుదేశము మధ్యను యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును దాని సరిహద్దునొద్ద యెహోవాకు ప్రతిష్ఠితమైన యొక స్తంభమును ఉండును.

20. అది ఐగుప్తుదేశములో సైన్యములకధిపతియగు యెహో వాకు సూచనగాను సాక్ష్యార్థముగాను ఉండును. బాధకులనుగూర్చి వారు యెహోవాకు మొఱ్ఱపెట్టగా ఆయన వారి నిమిత్తము శూరుడైన యొక రక్షకుని పంపును అతడు వారిని విమోచించును.

21. ఐగుప్తీయులు తెలిసికొనునట్లు యెహోవా తన్ను వెల్లడిపరచుకొనును ఆ దినమున ఐగుప్తీయులు యెహోవాను తెలిసి కొందురు వారు బలి నైవేద్యముల నర్పించి ఆయనను సేవించెదరు యెహోవాకు మ్రొక్కుకొనెదరు తాము చేసికొనిన మ్రొక్కుబడులను చెల్లించెదరు.

22. యెహోవా వారిని కొట్టును స్వస్థపరచవలెనని ఐగుప్తీయులను కొట్టును వారు యెహోవా వైపు తిరుగగా ఆయన వారి ప్రార్థన నంగీకరించి వారిని స్వస్థపరచును.

23. ఆ దినమున ఐగుప్తునుండి అష్షూరుకు రాజమార్గ మేర్పడును అష్షూరీయులు ఐగుప్తునకును ఐగుప్తీయులు అష్షూరునకును వచ్చుచు పోవుచునుందురు ఐగుప్తీయులును అష్షూరీయులును యెహోవాను సేవించెదరు.

24. ఆ దినమున ఐగుప్తు అష్షూరీయులతోకూడ ఇశ్రాయేలు మూడవ జనమై భూమిమీద ఆశీర్వాద కారణముగ నుండును.

25. సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా నా జనమైన ఐగుప్తీయులారా, నా చేతుల పనియైన అష్షూరీయులారా, నా స్వాస్థ్యమైన ఇశ్రాయేలీయులారా,మీరు ఆశీర్వదింపబడుదురని చెప్పి వారిని ఆశీర్వదించును.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |