Isaiah - యెషయా 3 | View All

1. ఆలకించుడి ప్రభువును సైన్యములకధిపతియునగు యెహోవా పోషణమును పోషణాధారమును అన్నోదకముల ఆధారమంతయు పోషణమంతయు

“యూదా”– ఈ అధ్యాయంలో వెల్లడి అయిన విషయాలు భవిష్యత్తులో రాబోయే యెహోవా కోప దినం గురించినవి కాదు. యెషయా రోజుల్లోనే యూదాకు, జెరుసలంకు మాత్రమే సంబంధించినవి ఇవి. దేవుడు ఆ దేశంమీదా, ఆ నగరంమీదా శిక్షను రప్పించనున్నాడు. అంటే కరవు (వ 1), ఓటమి (వ 2,3), నాశనం (వ 6), నిరాశ (వ 7).

2. శూరులను యోధులను న్యాయాధిపతులను ప్రవక్తలను

3. సోదెకాండ్రను పెద్దలను పంచాదశాధిపతులను ఘనత వహించినవారిని మంత్రులను శిల్పశాస్త్రములను ఎరిగినవారిని మాంత్రికులను యెరూషలేములోనుండియు యూదాదేశములో నుండియు తీసివేయును.

4. బాలకులను వారికి అధిపతులనుగా నియమించెదను వారు బాలచేష్టలుచేసి జనులను ఏలెదరు.

వ 12. దేశంలో శక్తిగల నాయకుడెవరూ మిగలరు.

5. ప్రజలలో ఒకడిట్లును మరియొకడట్లును ప్రతివాడు తన పొరుగువానిని ఒత్తుడు చేయును. పెద్దవానిపైని బాలుడును ఘనునిపైని నీచుడును గర్వించి తిరస్కారముగా నడుచును.

ఆ పరిస్థితి ఫలితంగా అరాచకం, అల్లకల్లోలం చెలరేగుతాయి. ఎవడికి వాడు ఎదుటివాణ్ణి అణచివేసేందుకు ప్రయత్నిస్తాడు.

6. ఒకడు తన తండ్రియింట తన సహోదరుని పట్టుకొని నీకు వస్త్రము కలదు నీవు మామీద అధిపతివై యుందువు ఈ పాడుస్థలము నీ వశముండనిమ్మనును

విచారకరమైన సంగతి ఏమంటే సహజంగా మనుషులు తమ సాటివారిపై పెత్తనం చెలాయించడానికే అస్తమానం చూస్తుంటారు. అయితే జెరుసలం నాశనమయ్యే రోజుల్లో ఆ బాధ్యతను ఎవరూ నెత్తిన వేసుకోరు.

7. అతడు ఆ దినమున కేకవేసినేను సంరక్షణ కర్తనుగా ఉండనొల్లను నాయింట ఆహారమేమియు లేదు వస్త్రమేమియు లేదు నన్ను జనాధిపతిగా నియమింపరాదనును.

8. యెరూషలేము పాడైపోయెను యూదా నాశన మాయెను యెహోవా మహిమగల దృష్టికి తిరుగుబాటు చేయు నంతగా వారి మాటలును క్రియలును ఆయనకు ప్రతికూలముగా ఉన్నవి.

తన ప్రజలను అంత కఠినంగా ఎందుకు శిక్షించవలసి వచ్చిందో దేవుడు వివరిస్తున్నాడు. వారు ఏ విత్తనాలను చల్లారో ఆ పంటనే కోసుకోవడం న్యాయసమ్మతమే (వ 9,11; కీర్తనల గ్రంథము 18:25-26; గలతియులకు 6:7-8). దేవునికి వ్యతిరేకంగా వారు తిరగబడినందువల్ల పూర్తిగా కుప్పకూలిపోయే ప్రమాదంలో వారున్నారు.

9. వారి ముఖలక్షణమే వారిమీద సాక్ష్యమిచ్చును. తమ పాపమును మరుగుచేయక సొదొమవారివలె దాని బయలుపరచుదురు. తమకు తామే వారు కీడుచేసికొని యున్నారు వారికి శ్రమ

“సొదొమ”– యెషయా 1:9-10. సిగ్గుపడవలసిన పనులనేకం చేశారు గానీ వాటివల్ల వారికేమీ సిగ్గు కలగలేదు. అందుకని దేవుడే వారిని సిగ్గుపరుస్తాడు.

10. మీకు మేలు కలుగునని నీతిమంతులతో చెప్పుము వారు తమ క్రియల ఫలము అనుభవింతురు.

ఈ విపత్తులను ప్రకటించే ప్రవచనాలన్నిటి మధ్య దేవుని నిజ సేవకులకు ఒక అద్భుతమైన ప్రోత్సాహం ఉంది. దుర్మార్గం మధ్య మనం ఉన్నప్పుడు దీన్ని మనసులో ధ్యానించుకుందాం. న్యాయసమ్మతమైన జీవితానికీ, దుష్ట జీవితానికీ కలిగే ఫలితాలు పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటాయని బైబిల్లో అన్ని చోట్లా ఉంది. ఈ సత్యాన్ని 37వ కీర్తన చక్కగా విప్పి చెప్తున్నది.

11. దుష్టులకు శ్రమ, వారి క్రియల ఫలము వారికి కలుగును.

12. నా ప్రజలవిషయమై నేనేమందును? బాలురు వారిని బాధపెట్టుచున్నారు స్త్రీలు వారిని ఏలుచున్నారు. నా ప్రజలారా, మీ నాయకులు త్రోవను తప్పించు వారు

“త్రోవ తప్పిస్తున్నారు”– యెషయా 9:16; యిర్మియా 50:6. ప్రజలను నడిపించడమంటే అదొక భయం పుట్టించే బాధ్యత. నాయకులైనవారంతా తాము ప్రజలకు మార్గం చూపిన రీతిని గురించి దేవునికి సంజాయిషీ ఇచ్చుకోవాలి (వ 14,15).

13. వారు నీ త్రోవల జాడను చెరిపివేయుదురు. యెహోవా వాదించుటకు నిలువబడియున్నాడు జనములను విమర్శించుటకు లేచియున్నాడు

కీర్తనల గ్రంథము 82:1.

14. యెహోవా తన జనుల పెద్దలను వారి యధిపతులను విమర్శింప వచ్చుచున్నాడు. మీరే ద్రాక్షలతోటను తినివేసితిరి మీరు దోచుకొనిన దరిద్రుల సొమ్ము మీ యిండ్లలోనే యున్నది

ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించడమేగాక నాయకులు దేవుని పనిని కూడా భంగపరిచారు. పేదలను పీడించి కొల్లగొట్టారు. పేదల విషయంలో దేవునికి జాలి, సానుభూతి ఉన్నాయి. వారికేం జరగబోతున్నదో ఆయన చూస్తాడు. వారి విషయమై పగ తీర్చుకుంటాడు (కీర్తనల గ్రంథము 12:5; కీర్తనల గ్రంథము 35:10; కీర్తనల గ్రంథము 37:14-15; కీర్తనల గ్రంథము 72:12-14).

15. నా ప్రజలను నలుగగొట్టి మీరేమి చేయుదురు? బీదల ముఖములను నూరి మీరేమి చేయుదురు? అని ప్రభువును సైన్యములకధిపతియునగు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.

16. మరియయెహోవా సెలవిచ్చినదేదనగా సీయోను కుమార్తెలు గర్విష్ఠురాండ్రై మెడచాచి నడచుచు ఓర చూపులు చూచుచు కులుకుతో నడచుచు, తమ కాళ్లగజ్జలను మ్రోగించు చున్నారు;

యెషయా 2:11-17 లో గర్వం, అహంకారం, తలబిరుసుతనం గురించి దేవుడు ఏమనుకుంటున్నాడో చూశాం. ఇక్కడ స్త్రీలు కూడా పురుషులతో సమానంగా ఈ ప్రవర్తనకు లోనయ్యారని చూస్తున్నాం.

17. కాబట్టి ప్రభువు సీయోను కుమార్తెల నడినెత్తి బోడి చేయును యెహోవా వారి మానమును బయలుపరచును.

ఎక్కడెక్కడ తలబిరుసుతనం ఉంటుందో అక్కడే దేవుడు దాన్ని అణచివేస్తాడు. తన స్వంతప్రజల్లో అది కనిపించడం దేవునికి మరింత అసహనాన్ని కలిగిస్తుంది. వారు విధేయత, మృదుత్వం, అణకువ కలిగి అందరికీ ఆదర్శంగా ఉండవలసిన వారు కదా. ఈ భాగాన్ని 1 తిమోతికి 2:9-10; 1 పేతురు 3:1-6 తో పోల్చి చూడండి.

18. ఆ దినమున యెహోవా గల్లుగల్లుమను వారి పాద భూషణములను సూర్యబింబ భూషణములను చంద్రవంకలను భూషణములను

19. కర్ణభూషణములను కడియములను నాణమైన ముసుకు లను

20. కుల్లాయీలను కాళ్ల గొలుసులను ఒడ్డాణములను పరిమళ ద్రవ్యపు బరిణలను

21. రక్షరేకులను ఉంగరములను ముక్కు కమ్ములను

22. ఉత్సవ వస్త్రములను ఉత్తరీయములను పైటలను సంచులను

23. చేతి అద్దములను సన్నపునారతో చేసిన ముసుకులను పాగాలను శాలువులను తీసివేయును.

24. అప్పుడు పరిమళ ద్రవ్యమునకు ప్రతిగా మురుగుడును నడికట్టుకు ప్రతిగా త్రాడును అల్లిన జడకు ప్రతిగా బోడితలయు ప్రశస్తమైన పైవస్త్రమునకు ప్రతిగా గోనెపట్టయు అందమునకు ప్రతిగా వాతయును ఉండును.

25. ఖడ్గముచేత మనుష్యులు కూలుదురు యుద్ధమున నీ బలాఢ్యులు పడుదురు

యెషయా 1:20; యెషయా 3:2-3.

26. పట్టణపు గుమ్మములు బాధపడి దుఃఖించును ఆమె ఏమియు లేనిదై నేల కూర్చుండును.

“రోదనం”– కీర్తనల గ్రంథము 137:1; యెషయా 29:2; యిర్మియా 14:2; విలాపవాక్యములు 1:1-4.


Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.