Isaiah - యెషయా 33 | View All

1. దోచుకొనబడకపోయినను దోచుకొనుచుండు నీకు శ్రమ నిన్నెవరు వంచింపకపోయినను వంచించుచుండు నీకు శ్రమ నీవు దోచుకొనుట మానిన తరువాత నీవు దోచుకొన బడెదవు నీవు వంచించుట ముగించిన తరువాత జనులు నిన్ను వంచించెదరు.

“దౌర్జన్యపరుడు”– బహుశా అష్షూరు అయి ఉండవచ్చు (యెషయా 10:5-7). అయితే ఈ వచనంలోని మాటలు దౌర్జన్యపూరితంగా ప్రవర్తిస్తూ నాశనం చేసే అనేక రాజ్యాలకు సరిపోతాయి (యెషయా 21:1-2; యెషయా 24:16-17; దానియేలు 8:23-25 చూడండి). “ద్రోహానికి గురి అవుతావు”– తాను చల్లిన విత్తనాలు తెచ్చిపెట్టే పంటనే కోయవలసి వచ్చిన మరొక ఉదాహరణ (యిర్మియా 30:16; మొ।।).

2. యెహోవా, నీకొరకు కనిపెట్టుచున్నాము మాయందు కరుణించుము ఉదయకాలమున వారికి బాహువుగానుఆపత్కాలమున మాకు రక్షణాధారముగానుఉండుము.

అప్పటి ప్రజలూ, ఇప్పుడు కష్టాలు, బాధలు ఎదుర్కొంటున్న ఎవరైనా చేయతగిన ప్రార్థన. “బలం”– తన ప్రజల బలం దేవుడే (కీర్తనల గ్రంథము 18:1; కీర్తనల గ్రంథము 19:14; కీర్తనల గ్రంథము 27:1). “రక్షణ”– తన ప్రజల రక్షణ దేవుడే (యెషయా 12:2; నిర్గమకాండము 15:2; కీర్తనల గ్రంథము 35:3; కీర్తనల గ్రంథము 62:2).

3. మహాఘోషణ విని జనములు పారిపోవును నీవు లేచుటతోనే అన్యజనులు చెదరిపోవుదురు.

యెషయా 30:30-31; సంఖ్యాకాండము 10:35; కీర్తనల గ్రంథము 46:6; కీర్తనల గ్రంథము 68:1, కీర్తనల గ్రంథము 68:32-33.

4. చీడపురుగులు కొట్టివేయునట్లు మీ సొమ్ము దోచబడును మిడతలు ఎగిరిపడునట్లు శత్రువులు దానిమీద పడు దురు

“జనాల్లారా”– ఇక్కడ అష్షూరు కాక ఇతర జనాలను కూడా సంబోధించినట్టు ఉంది.

5. యెహోవా మహా ఘనత నొందియున్నాడు ఆయన ఉన్నతస్థలమున నివసించుచు న్యాయముతోను నీతితోను సీయోనును నింపెను.

“నీతి నిజాయితీ”– యెషయా 1:21; యెషయా 32:1, యెషయా 32:16.

6. నీకాలములో నియమింపబడినది స్థిరముగా నుండును రక్షణ బాహుళ్యమును బుద్ధిజ్ఞానముల సమృద్ధియు కలుగును యెహోవా భయము వారికి ఐశ్వర్యము.

“ఆయన”– అంటే ప్రభువు లేక అభిషిక్తుడు. ప్రతి నిజమైన విశ్వాసి జీవితానికీ పునాది ఆయనొక్కడే. రక్షణ, జ్ఞానం అని పిలిపించుకోవడానికి యోగ్యమైనదంతా ఆయననుండే వస్తుంది (యెషయా 11:2; 1 కోరింథీయులకు 1:30-31). దేవుని దృష్టిలో ఐశ్వర్యం ఏమిటో చూడండి – ఇది దేవుని పట్ల భయభక్తులే. ఆదికాండము 20:11; కీర్తనల గ్రంథము 34:1-14; కీర్తనల గ్రంథము 111:10; సామెతలు 1:7 నోట్స్ చూడండి.

7. వారి శూరులు బయట రోదనము చేయుచున్నారు సమాధాన రాయబారులు ఘోరముగా ఏడ్చు చున్నారు.

శత్రువు దాడి చేసిన సమయంలో అంటే బహుశా అష్షూరువారి దాడి సమయంలో లేక బబులోను దాడి సమయంలో ఉన్న పరిస్థితుల వర్ణన ఇక్కడ ఉంది.

8. రాజమార్గములు పాడైపోయెను త్రోవను నడచువారు లేకపోయిరి అష్షూరు నిబంధన మీరెను పట్టణములను అవమానపరచెను నరులను తృణీకరించెను.

9. దేశము దుఃఖించి క్షీణించుచున్నది లెబానోను సిగ్గుపడి వాడిపోవుచున్నది షారోను ఎడారి ఆయెను బాషానును కర్మెలును తమ చెట్ల ఆకులను రాల్చుకొను చున్నవి.

10. యెహోవా ఇట్లనుకొనుచున్నాడు ఇప్పుడే లేచెదను ఇప్పుడే నన్ను గొప్పచేసికొనెదను. ఇప్పుడే నాకు ఘనత తెచ్చుకొనెదను.

సీయోనులోని పాపులమీదికి దేవుడు లేస్తున్నాడు. అష్షూరువారి దాడి సమయంలో ఇస్రాయేల్‌వారికి రక్షణ లభించింది. కాబట్టి బహుశా ఈ వచనాలు మరొక సమయాన్ని గురించి వివరిస్తున్నాయి. ఒక వేళ బబులోనువారి చేతుల్లో నగరం నాశనం అయిన సందర్భాన్ని గురించి, లేక ఈ యుగాంతం గురించి వివరిస్తున్నాయేమో (జెకర్యా 14:2-3).

11. మీరు పొట్టును గర్భము ధరించి కొయ్యకాలును కందురు. మీ ఊపిరియే అగ్నియైనట్టు మిమ్మును దహించి వేయు చున్నది.

12. జనములు కాలుచున్న సున్నపుబట్టీలవలెను నరకబడి అగ్నిలో కాల్చబడిన ముళ్లవలెను అగును.

“కాల్చడం”– యెషయా 1:31; యెషయా 9:18-19; యెషయా 30:27.

13. దూరస్థులారా, ఆలకించుడి నేను చేసినదాని చూడుడి సమీపస్థులారా, నా పరాక్రమమును తెలిసికొనుడి.

యెషయా 1:2; యెషయా 34:1.

14. సీయోనులోనున్న పాపులు దిగులుపడుచున్నారు వణకు భక్తిహీనులను పట్టెను. మనలో ఎవడు నిత్యము దహించు అగ్నితో నివసింపగలడు? మనలో ఎవడు నిత్యము కాల్చుచున్నవాటితో నివసించును?
హెబ్రీయులకు 12:29

“పాపులు” – యెషయా 1:27-28; యెషయా 3:8-11; యెషయా 5:18-19. “కాలుతూ”– తమకు వ్యతిరేకంగా దేవుని మంటల్లాంటి తీర్పులను చూస్తూ బహుశా యెషయా పలుకులను వింటూ (వ 12 చూడండి) ఉన్న పాపులు ఇలా అంటున్నారు. హెబ్రీయులకు 12:29 ని బట్టి చూస్తే ఈ ప్రశ్న అందరూ అడుక్కోవలసి ఉంది.

15. నీతిని అనుసరించి నడచుచు యథార్థముగా మాట లాడుచు నిర్బంధనవలన వచ్చు లాభమును ఉపేక్షించుచు లంచము పుచ్చుకొనకుండ తన చేతులను మలుపుకొని హత్య యను మాట వినకుండ చెవులు మూసికొని చెడుతనము చూడకుండ కన్నులు మూసికొనువాడు ఉన్నతస్థలమున నివసించును.

14 వచనంలోని ప్రశ్నలకు ఇది జవాబులా ఉంది. దేవుని ఎదుట నీతిన్యాయాలతో ఉండేవారే అన్యాయాన్ని అసహ్యించుకొనే దేవుని మంటల్లాంటి పవిత్ర సన్నిధిలో నిలవగలరు. కీర్తనల గ్రంథము 15:1-5; కీర్తనల గ్రంథము 24:3-6 పోల్చి చూడండి. నిజమైన విశ్వాసులంతా తన పవిత్ర సన్నిధానంలో నివసించగలిగేలా దేవుడు చేస్తాడు (ఎఫెసీయులకు 1:3-6; ఎఫెసీయులకు 5:25-27; మొ।।).

16. పర్వతములలోని శిలలు అతనికి కోటయగును తప్పక అతనికి ఆహారము దొరకును అతని నీళ్లు అతనికి శాశ్వతముగా ఉండును.

17. అలంకరింపబడిన రాజును నీవు కన్నులార చూచె దవు బహు దూరమునకు వ్యాపించుచున్న దేశము నీకు కన బడును.
మత్తయి 17:2, యోహాను 1:14

ఇవి క్రీస్తు రాజ్యం గురించిన వర్ణనలు. ఈ భాగంలో కనిపిస్తున్న మాటలు కొన్ని గతంలో ఎక్కడా నెరవేరినట్టు కనిపించదు – ఉదాహరణకు వ 20. యెషయా కాలంనుండి ఇప్పటిదాకా జెరుసలంకు ప్రశాంతత అంటూ ఉన్నది అరుదు. ఒకటికంటే ఎక్కువ సార్లు అది నేలమట్టం అయింది. ఆదాము పాపంలో పడినప్పటినుండి ఈ లోకం స్థితి ఎలా ఉందో అలానే కొనసాగినంత కాలం 24వ వచనం నెరవేరదు. ఈయన యెషయా గ్రంథంలో ఇప్పటిదాకా కనిపిస్తూ వచ్చిన రాజు గాక మరింకెవరు? (యెషయా 6:5; యెషయా 9:6-7; యెషయా 11:1-9; యెషయా 24:23; యెషయా 32:1). “దూరానికి”– యెషయా 9:3; యెషయా 14:2; యెషయా 26:15; యెషయా 54:2-3.

18. నీ హృదయము భయంకరమైనవాటినిబట్టి ధ్యానించును. జనసంఖ్య వ్రాయువాడెక్కడ ఉన్నాడు? తూచువాడెక్కడ ఉన్నాడు? బురుజులను లెక్కించువాడెక్కడ ఉన్నాడు?
1 కోరింథీయులకు 1:20

దాడి చేస్తున్న సైన్యాల నాయకులు.

19. నాగరికములేని ఆ జనమును గ్రహింపలేని గంభీరభాషయు నీకు తెలియని అన్య భాషయు పలుకు ఆ జనమును నీవికను చూడవు.

“భాష”– యెషయా 28:11.

20. ఉత్సవకాలములలో మనము కూడుకొనుచున్న సీయోను పట్టణమును చూడుము నిమ్మళమైన కాపురముగాను తియ్యబడని గుడారముగాను నీ కన్నులు యెరూష లేమును చూచును దాని మేకులెన్నడును ఊడదీయబడవు దాని త్రాళ్లలో ఒక్కటియైనను తెగదు.

“ఎన్నడూ తొలగిపోని”– ఈ మాటకు సంపూర్ణమైన అర్థం రావాలంటే ఈ వచనంలో వెల్లడైన భవిష్యద్వాక్కులు ఇప్పటికే నెరవేరాయని మనం భావించలేము.

21. అచ్చట యెహోవా ప్రభావముగలవాడై మన పక్షముననుండును, అది విశాలమైన నదులును కాలువలును ఉన్న స్థలముగా ఉండును అందులో తెడ్ల ఓడ యేదియు నడువదు గొప్ప ఓడ అక్కడికి రాదు.

“మహా నాయకుడు” – యెషయా 10:34; కీర్తనల గ్రంథము 93:4. “కాలువలు”– ప్రస్తుతం జెరుసలంలో నదులేవీ లేవు. యెహెఙ్కేలు 47:1-6 పోల్చి చూడండి.

22. యెహోవా మనకు న్యాయాధిపతి యెహోవా మన శాసనకర్త యెహోవా మన రాజు ఆయన మనలను రక్షించును.

ఇక్కడ ప్రభువు తన ప్రజలకు నాలుగు విధాలుగా నాయకత్వం వహిస్తున్నట్టు కనిపిస్తున్నది. “న్యాయమూర్తి”– యెషయా 2:4; యెషయా 11:4; యోహాను 5:22-23; అపో. కార్యములు 10:42. “శాసన కర్త”– యెషయా 2:3; యెషయా 51:4; యాకోబు 4:12. “రాజు”– వ 17; యెషయా 9:7; యెషయా 24:23; యెషయా 32:1. “రక్షకుడు”– యెషయా 19:20; యెషయా 25:9; యెషయా 45:22.

23. నీ ఓడత్రాళ్లు వదలిపోయెను ఓడవారు తమ కొయ్య అడుగును దిట్టపరచరు చాపను విప్పి పట్టరు కాగా విస్తారమైన దోపుడు సొమ్ము విభాగింపబడును కుంటివారే దోపుడుసొమ్ము పంచుకొందురు.

“నీ ఓడ”– బహుశా శత్రు సైన్యాలు. అవి జెరుసలంను జయించలేని ఓడల్లా ఉన్నాయన్నమాట. ఇంతకుముందు వచనంలో జెరుసలం ప్రజలు దేవుడు తమను రక్షిస్తాడన్న నమ్మకాన్ని వెలిబుచ్చారు. శత్రువుల “ఓడను” ఓడించడంద్వారా ఆయన దీన్ని సాధిస్తాడు. “దోపిడీ సొమ్ము”– వ 4; యెహెఙ్కేలు 39:9-10. జెరుసలం పైకి దండెత్తి వస్తున్న శత్రువులను దేవుడు ఓడించినప్పుడు, దోపుడు సొమ్ము పుష్కలంగా దొరకుతుంది. కొల్లగొట్టడం చాలా తేలిక. కాబట్టి కుంటివారు కూడా ఏ కష్టమూ లేకుండా దాన్లో కొంత సొమ్మును చేజిక్కించుకోగలరు.

24. నాకు దేహములో బాగులేదని అందులో నివసించు వాడెవడును అనడు దానిలో నివసించు జనుల దోషము పరిహరింపబడును.
అపో. కార్యములు 10:43

“జబ్బు”– వ 17,20,21; యెషయా 11:1-9; యెషయా 65:20-25 లో చెప్పిన సమయంలో ఇది నెరవేరనున్నది. “పరిహారం అవుతుంది”– యెషయా 43:25; యెషయా 53:5-6; యిర్మియా 31:34; యిర్మియా 33:8; మీకా 7:18-20; రోమీయులకు 11:26-27.


Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2022. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.