Isaiah - యెషయా 38 | View All

1. ఆ దినములలో హిజ్కియాకు మరణకరమైన రోగము కలుగగా ప్రవక్తయు ఆమోజు కుమారుడునైన యెషయా అతనియొద్దకు వచ్చినీవు మరణమవుచున్నావు, బ్రదుకవు గనుక నీవు నీ యిల్లు చక్కబెట్టు కొనుమని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడని చెప్పగా

2 రాజులు 20:1-11 నోట్స్.

2. అతడు తనముఖమును గోడతట్టు త్రిప్పుకొని

3. యెహోవా, యథార్థ హృదయుడనై సత్యముతో నీ సన్నిధిని నేనెట్లు నడచు కొంటినో, నీ దృష్టికి అనుకూలముగా సమస్తమును నేనెట్లు జరిగించితినో, కృపతో జ్ఞాపకము చేసికొనుమని హిజ్కియా కన్నీళ్లు విడుచుచు యెహోవాను ప్రార్థింపగా

హిజ్కియా రచనల్లో మనకు లభ్యమైనది ఇదొక్కటే. ఇది కొన్ని కీర్తనలను పోలివుంది. హిజ్కియాకు కీర్తనలతో పరిచయం ఉంది (2 దినవృత్తాంతములు 29:30). అతడు జబ్బుపడివున్న సమయంలో దీన్ని రచించడం ఆరంభించి, కోలుకున్నాక ముగించి ఉండవచ్చు.

4. యెహోవా వాక్కు యెషయాకు ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను.

5. నీవు తిరిగి హిజ్కియా యొద్దకు పోయి అతనితో ఇట్లనుమునీ పితరుడైన దావీదునకు దేవుడైన యెహోవా నీకు సెలవిచ్చున దేమనగానీవు కన్నీళ్లు విడుచుట చూచితిని; నీ ప్రార్థన నేనంగీకరించియున్నాను;

6. ఇంక పదిహేను సంవత్సర ముల ఆయుష్యము నీకిచ్చెదను. మరియు ఈ పట్టణమును నేను కాపాడుచు నిన్నును ఈ పట్టణమును అష్షూరురాజు చేతిలో పడకుండ విడిపించెదను.

7. యెహోవా తాను పలికిన మాట నెరవేర్చుననుటకు ఇది యెహోవావలన నీకు కలిగిన సూచన;

8. ఆహాజు ఎండ గడియారముమీద సూర్యుని కాంతిచేత దిగిన నీడ మరల పదిమెట్లు ఎక్క జేసెదను. అప్పుడు సూర్యకాంతి దిగిన మెట్లలో అది పది మెట్లు మరల ఎక్కెను.

9. యూదారాజైన హిజ్కియా రోగియై ఆరోగ్యము పొందిన తరువాత అతడు రచియించినది.

10. నా దినముల మధ్యాహ్నకాలమందు నేను పాతాళ ద్వారమున పోవలసి వచ్చెను. నా ఆయుశ్శేషము పోగొట్టుకొని యున్నాను.
మత్తయి 16:18

ఈ అనారోగ్యం సమయంలో హిజ్కియా వయసు 39 సంవత్సరాలే. కీర్తనల గ్రంథము 90:10 చెప్పిన సాధారణ వయోపరిమితితో తన వయసును అతడు పోల్చుకుని ఉండవచ్చు.

11. యెహోవాను, సజీవుల దేశమున యెహోవాను చూడకపోవుదును. మృతుల లోకనివాసినై ఇకను మనుష్యులను కానక పోవుదునని నేననుకొంటిని.

తాను ఆ జబ్బులోనే చనిపోతాననుకున్నాడు. కోలుకుంటాననుకోలేదు.

12. నా నివాసము పెరికివేయబడెను గొఱ్ఱెలకాపరి గుడిసెవలె అది నాయొద్దనుండి ఎత్తి కొని పోబడెను. నేయువాడు తన పని చుట్టుకొనునట్లు నేను నా జీవము ముగించుచున్నాను ఆయన నన్ను బద్దెనుండి కత్తిరించుచున్నాడు ఒక దినములోగా నీవు నన్ను సమాప్తిచేయుచున్నావు.

“డేరా”– 2 కోరింథీయులకు 5:1, 2 కోరింథీయులకు 5:4 పోల్చి చూడండి. “మగ్గం”– ఇతడు తన జీవితాన్ని నేతగాడు నేసిన బట్టకు పోలుస్తున్నాడు. ఆ నేతగాడు తానే. తన పనిని పూర్తి చేసేందుకు సంపూర్ణ ఆయుష్షు ఇవ్వకుండా దేవుడు తనను మగ్గం పైనుండి తొలగించివేస్తున్నాడని అనుకుంటున్నాడు. “రాత్రి”– ఒక్క రోజులో అంటే హఠాత్తుగా అని అర్థం అయి ఉండవచ్చు.

13. ఉదయమగువరకు ఓర్చుకొంటిని సింహము ఎముకలను విరచునట్లు నొప్పిచేత నా యెముకలన్నియు విరువబడెను ఒక దినములోగానే నీవు నన్ను సమాప్తిచేయుదువు

“సింహం”– యోబు 10:16; విలాపవాక్యములు 3:10-11; హోషేయ 13:7. “ఎముకలు”– యోబు 16:12; కీర్తనల గ్రంథము 6:2; కీర్తనల గ్రంథము 32:3; కీర్తనల గ్రంథము 51:8; విలాపవాక్యములు 3:4.

14. మంగలకత్తి పిట్టవలెను ఓదెకొరుకువలెను నేను కిచకిచ లాడితిని గువ్వవలె మూల్గితిని ఉన్నతస్థలముతట్టు చూచి చూచి నాకన్నులు క్షీణించెను నాకు శ్రమ కలిగెను; యెహోవా, నాకొరకు పూట బడి యుండుము.

అతడు చేయగలిగినదల్లా దిగులుగా మూలగడమే. పైకి చూస్తూ దేవునికి మొర్ర పెట్టడమే. అయితే ఇది చాలు. దేవుడు ఆలకించాడు. అతని కన్నీళ్ళను చూశాడు. జవాబిచ్చాడు (వ 5). నిర్గమకాండము 2:23-24; కీర్తనల గ్రంథము 34:4, కీర్తనల గ్రంథము 34:18; కీర్తనల గ్రంథము 103:13-14; కీర్తనల గ్రంథము 147:3 చూడండి. అతని విలాపం స్తుతిగా మారింది (వ 15). దేవునిపట్ల తనలో పెల్లుబుకుతున్న కృతజ్ఞతను ఎలా వ్యక్తం చేయాలా అని సతమతమౌతున్నాడు.

15. నేనేమందును? ఆయన నాకు మాట ఇచ్చెను ఆయనే నెరవేర్చెను. నాకు కలిగిన వ్యాకులమునుబట్టి నా సంవత్సరములన్నియు నేను మెల్లగా నడచు కొందును.

“అణుకువగా”– మెల్లగా, లేక నెమ్మదిగా, ఈ అనుభవానికి ముందు తన ప్రవర్తన ఎలా ఉండేదో అలా ఇకపై ఉండకూడదని తీర్మానించుకున్నాడు. అయినప్పటికీ 2 దినవృత్తాంతములు 32:24-26 లో ఏం జరిగిందో చూడండి.

16. ప్రభువా, వీటివలన మనుష్యులు జీవించుదురు వీటివలననే నా ఆత్మ జీవించుచున్నది నీవు నన్ను బాగుచేయుదువు నన్ను జీవింపజేయుదువు

మానవ జీవితం కేవలం దేవుని సంకల్పం పైనా, ఆయన దయా దాక్షిణ్యాల పైనా ఆధారపడి ఉంది. (ద్వితీయోపదేశకాండము 32:39; 1 సమూయేలు 2:6; యోబు 12:10; దానియేలు 5:23; అపో. కార్యములు 17:28). ఇందువల్లనే కీర్తనల గ్రంథము 103:1-5 లోని మాటలు ఎంతైనా సమంజసం.

17. మిక్కుటమైన ఆయాసము నాకు నెమ్మది కలు గుటకు కారణమాయెను నీ ప్రేమచేత నా ప్రాణమును నాశనమను గోతి నుండి విడిపించితివి. నీ వీపు వెనుకతట్టు నా పాపములన్నియు నీవు పారవేసితివి.

“క్షేమం”– చాలా జ్ఞానయుక్తమైన మాట. కీర్తనల గ్రంథము 119:67, కీర్తనల గ్రంథము 119:71, కీర్తనల గ్రంథము 119:75; రోమీయులకు 8:28 లో కూడా ఇదే సత్యం ఉంది. “అగాధం”– కీర్తనల గ్రంథము 28:1; కీర్తనల గ్రంథము 30:3; కీర్తనల గ్రంథము 40:2; కీర్తనల గ్రంథము 55:23; కీర్తనల గ్రంథము 69:15; కీర్తనల గ్రంథము 86:13; సామెతలు 1:12. సమాధి లేక అదృశ్యంగా ఉన్న మృతలోకం అని ఇక్కడ అర్థం కావచ్చు. “వీపు”– తన పాపాల విషయం హిజ్కియాకు తెలుసు. తన జబ్బు, మరణావస్థ తన పాపాలకు శిక్షగా అతడు భావించి ఉండవచ్చు. అయితే దేవుడు వాటిని కనిపించనియ్యకుండా దూరం చేశాడని అతడు తెలుసుకున్నాడు. యెషయా 43:25; కీర్తనల గ్రంథము 103:12; మీకా 7:18-19; 1 యోహాను 1:9 పోల్చి చూడండి.

18. పాతాళమున నీకు స్తుతి కలుగదు మృతి నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతి చెల్లింపదు సమాధిలోనికి దిగువారు నీ సత్యమును ఆశ్రయిం చరు.

కీర్తనల గ్రంథము 6:5; కీర్తనల గ్రంథము 30:9; కీర్తనల గ్రంథము 88:10-11; కీర్తనల గ్రంథము 115:17-18. హిజ్కియా కాలంలో మరణం తరువాత మనిషి ఏమవుతాడన్న విషయం గురించి ఎవరికీ పెద్దగా తెలియదు.

19. సజీవులు, సజీవులే గదా నిన్ను స్తుతించుదురు ఈ దినమున నేను సజీవుడనై నిన్ను స్తుతించు చున్నాను. తండ్రులు కుమారులకు నీ సత్యమును తెలియజేతురు యెహోవా నన్ను రక్షించువాడు

“కొడుకులకు”– ద్వితీయోపదేశకాండము 6:7; ద్వితీయోపదేశకాండము 11:18-19; కీర్తనల గ్రంథము 78:2-4; కీర్తనల గ్రంథము 145:4; యిర్మియా 32:19.

20. మన జీవితదినములన్నియు యెహోవా మందిరములో తంతివాద్యములు వాయింతుము.

కీర్తనల గ్రంథము 33:1-3; కీర్తనల గ్రంథము 51:14-15; కీర్తనల గ్రంథము 63:3-4; కీర్తనల గ్రంథము 116:12-14.

21. మరియయెషయా అంజూరపుపండ్ల ముద్ద తీసికొని ఆ పుండుకు కట్టవలెను, అప్పుడు అతడు బాగుపడునని చెప్పెను.

2 రాజులు 20:7-8 నోట్ చూడండి.

22. మరియహిజ్కియానేను యెహోవా మందిరమునకు పోయెదననుటకు గురుతేమని యడిగి యుండెను.


Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2022. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.