Isaiah - యెషయా 42 | View All

1. ఇదిగో నేను ఆదుకొను నా సేవకుడు నేను ఏర్పరచుకొనినవాడు నా ప్రాణమునకు ప్రియుడు అతనియందు నా ఆత్మను ఉంచియున్నాను అతడు అన్యజనులకు న్యాయము కనుపరచును.
మత్తయి 3:17, మత్తయి 17:5, మార్కు 1:11, లూకా 3:22, లూకా 9:35, 2 పేతురు 1:17, మత్తయి 12:18-21

“సేవకుడు”– అంటే అభిషిక్తుడు – యేసు క్రీస్తుప్రభువు. యెషయా 49:1-7; యెషయా 50:4-10; యెషయా 52:13-15 కూడా చూడండి. యెషయా 41:8 లో ఇస్రాయేల్‌ప్రజను దేవుని సేవకుడు అని పిలవడం కనిపిస్తుంది. అయితే ఇస్రాయేల్ ప్రజ బలహీనులు, పాపాత్ములు, తిరుగుబాటుదారులు. తమ విషయంలోను, ఈ లోకం విషయంలోను దేవుని సంకల్పాన్ని నెరవేర్చలేకపోయారు (వ 18-25) కాబట్టి ఇస్రాయేల్‌వాడే అయిన మరొక సేవకుణ్ణి దేవుడు చూపెడుతున్నాడు. ఆయన బలవంతుడు, పవిత్రుడు, విధేయుడు. దేవుని సంకల్పాలను సంపూర్ణంగా నెరవేర్చ గలవాడు. అపొ కా 3:26; రోమ్ 5:8లో యేసుప్రభువును సేవకుడు అని అభివర్ణించడం జరిగింది. తాను సేవ చెయ్యడానికే గాని చేయించుకొనేందుకు రాలేదని యేసు చెప్పాడు (మత్తయి 20:28; లూకా 22:27). 1-4 వచనాలు మత్తయి 12:18-21 లో క్రీస్తుకు వర్తింపజేయడం చూస్తాం. “ఆనందం”– మత్తయి 3:17. “ఆత్మ”– యెషయా 11:2; యెషయా 61:1; మార్కు 1:9-10; యోహాను 1:32-34; యోహాను 3:34. “న్యాయం”– యెషయా 9:7; యెషయా 11:4; యెషయా 16:5; యెషయా 32:1, యెషయా 3:16; యెషయా 33:5.

2. అతడు కేకలు వేయడు అరువడు తన కంఠస్వరము వీధిలో వినబడనియ్యడు

ఆయన వచ్చినప్పుడు దేవుని సంకల్పాన్ని నిమ్మళంగా, ప్రశాంతంగా నెరవేరుస్తాడు. పెద్ద పెద్ద శబ్దాలు చేసుకుంటూ కాదు.

3. నలిగిన రెల్లును అతడు విరువడు మకమకలాడుచున్న జనుపనార వత్తిని ఆర్పడు అతడు సత్యము ననుసరించి న్యాయము కనుపరచును.

నలిగిన రెల్లు అంటే ఏదన్నా దెబ్బతగిలో లేక చితికి పోయినందువల్లనో బలహీనమైపోవడానికి గుర్తు. మకమకలాడే వత్తిలో కొద్ది నిప్పు ఉంటుంది. కానీ దానిలో మంటలు రేపాలంటే ఊదాలి. దీని అర్థం రాబోయే అభిషిక్తుడు దేవుని సంకల్పాలను నేరవేర్చడంలో ప్రజలతో మృదువుగా, జాలిగా వ్యవహరిస్తాడు. క్రీస్తు మార్గం కఠినమైనదీ, బలాత్కారంతో కూడినదీ కాదు. ఆయన వచ్చినది మానవులను రక్షించడానికే, నాశనం చేసేందుకు కాదు యోహాను 10:10.

4. భూలోకమున న్యాయము స్థాపించువరకు అతడు మందగిలడు నలుగుడుపడడు ద్వీపములు అతని బోధకొరకు కనిపెట్టును.

దేవుడు తన పనిని చేసి ముగించకుండా ఆయనకు ఏదీ అడ్డుపడదు. ఇది లోకమంతటికీ సంబంధించిన పని (వ 1). కేవలం ఇస్రాయేల్ అనే చిన్న జాతికి పరిమితమైనది కాదు. భూమి పై న్యాయస్థాపన చెయ్యడమంటే అన్యాయాన్ని తొలగించడం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా నీతిన్యాయసమ్మతమైన ఒక రాజ్యాన్ని స్థిరపరచడం (వ 1; యెషయా 11:3-5). దేవుని ప్రజలు ఇంతవరకు చూడని రాజ్యమిది. చూడాలని తహతహలాడే రాజ్యమిది. ఒక రోజున వారు కళ్ళారా చూడగలిగే రాజ్యమిది. “ఉపదేశం”– యెషయా 2:2-4.

5. ఆకాశములను సృజించి వాటిని విశాలపరచి భూమిని అందులో పుట్టిన సమస్తమును పరచి దానిమీదనున్న జనులకు ప్రాణమును దానిలో నడచు వారికి జీవాత్మను ఇచ్చుచున్న దేవుడైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు.
అపో. కార్యములు 17:24-25

యెషయా 40:22; ఆదికాండము 1:1; ఆదికాండము 2:7; కీర్తనల గ్రంథము 102:25; అపో. కార్యములు 17:24.

6. గ్రుడ్డివారి కన్నులు తెరచుటకును బంధింపబడినవారిని చెరసాలలోనుండి వెలుపలికి తెచ్చుటకును చీకటిలో నివసించువారిని బందీగృహములోనుండి వెలుపలికి తెచ్చుటకును
లూకా 2:32, అపో. కార్యములు 26:23

“నిన్ను”– 1-4 వచనాల్లో ఉన్న అభిషిక్తుడు.

7. యెహోవానగు నేనే నీతివిషయములలో నిన్ను పిలిచి నీ చేయి పట్టుకొనియున్నాను నిన్ను కాపాడి ప్రజలకొరకు నిబంధనగాను అన్య జనులకు వెలుగుగాను నిన్ను నియమించి యున్నాను.
అపో. కార్యములు 26:18

యెషయా 29:18; యెషయా 32:3; యెషయా 35:5; యెషయా 49:9; యెషయా 61:1. “ఒడంబడికగా చేస్తాను” (యెషయా 49:8) – అంటే ఒడంబడిక చేసేవానిగా చేస్తాను, ఆ ఒడంబడికను ఆధారం చేసుకొని దేవునికీ, మానవునికీ మధ్యవర్తిగా చేస్తాను (యిర్మియా 31:31-34; మత్తయి 26:27-28; 1 తిమోతికి 2:5; హెబ్రీయులకు 8:6; హెబ్రీయులకు 9:15). “వెలుగు”– యెషయా 49:6; లూకా 2:32; యోహాను 8:12.

8. యెహోవాను నేనే; ఇదే నా నామము మరి ఎవనికిని నా మహిమను నేనిచ్చువాడను కాను నాకు రావలసిన స్తోత్రమును విగ్రహములకు చెంద నియ్యను.

యెషయా 48:11. “యెహోవా”– దేవుని పేరు. నిర్గమకాండము 3:14-15 నోట్. పాపంలో ఉన్న మనుషులు దేవునికి చెందవలసిన మహిమను ఆయనకివ్వకుండా ఆయన స్థానంలో మరొక దాన్ని నిలిపి దాన్ని స్తుతిస్తారు (రోమీయులకు 1:22-23 పోల్చి చూడండి). విగ్రహాలనో, లేక ఇతర దేవుళ్ళనో పూజిస్తూ నిజ దేవుణ్ణి పూజిస్తున్నామని వారు భావించవచ్చు. అయితే నిజదేవుడు దీనంతటికీ దూరంగా ఉంటాడు. నోరులేని విగ్రహాలతో దేన్నీ పంచుకోడు. మనుషులు ఆయన్ను గానీ, ఆ విగ్రహాలను గానీ ఎన్నుకోవాలి. రెంటినీ కలిగి ఉండడం కుదరదు (యెషయా 2:6-9; కీర్తనల గ్రంథము 78:58-59; కీర్తనల గ్రంథము 106:36-41; యిర్మియా 7:9-11; యిర్మియా 8:19; యెహెఙ్కేలు 5:11; యెహెఙ్కేలు 6:6; యెహెఙ్కేలు 14:7-8; 1 రాజులు 18:21 దగ్గర కూడా నోట్స్ చూడండి).

9. మునుపటి సంగతులు సంభవించెను గదా క్రొత్త సంగతులు తెలియజేయుచున్నాను పుట్టకమునుపే వాటిని మీకు తెలుపుచున్నాను.

జరిగిపోయిన విషయాలు ఎంత బాగా గుర్తున్నాయో జరగబోయే వాటిని కూడా అంత బాగా తెలుసుకునే దేవునికి వాటిని ప్రకటించడంలో ఏ సమస్యా లేదు (యెషయా 46:10). యెషయా, ఇతర ప్రవక్తల గ్రంథాల్లో ఉన్నది చాలా మట్టుకు ఇదే (2 పేతురు 1:21). దేవుడు విగ్రహాలతో పంచుకోని మహిమలో ఇదీ ఒక భాగం (యెషయా 41:21-23).

10. సముద్రప్రయాణము చేయువారలారా, సముద్రము లోని సమస్తమా, ద్వీపములారా, ద్వీప నివాసులారా, యెహోవాకు క్రొత్త గీతము పాడుడి భూదిగంతములనుండి ఆయనను స్తుతించుడి.
ప్రకటన గ్రంథం 5:9, ప్రకటన గ్రంథం 14:3

“యెహోవాకు”– 1-7 వచనాల్లో ఉన్నవాటిని జరిగించలేని విగ్రహాలకు కాదు. “కొత్త పాట”– ఆయన స్వభావం గురించి ఆయన వెల్లడించిన సరిక్రొత్త సంగతి, లేదా క్రొత్త సత్యం, క్రొత్త పని లేక కొత్త అవగాహనను సూచిస్తున్నది (యెషయా 33:3; యెషయా 40:3; కీర్తనల గ్రంథము 96:1; కీర్తనల గ్రంథము 98:1; కీర్తనల గ్రంథము 144:9; కీర్తనల గ్రంథము 149:1; ప్రకటన గ్రంథం 5:9; ప్రకటన గ్రంథం 14:3). 1-7 వచనాల్లో ఉన్నట్టు దేవుడు తన సేవకుని ద్వారా చేసే పని ప్రపంచంలోని అన్ని భాగాల పైనా ప్రభావం చూపుతుంది గనుక ప్రపంచమంతా ఆయన్ను స్తుతించాలన్న ప్రోత్సాహం కనిపిస్తున్నది.

11. అరణ్యమును దాని పురములును కేదారు నివాస గ్రామములును బిగ్గరగా పాడవలెను సెల నివాసులు సంతోషించుదురు గాక పర్వతముల శిఖరములనుండి వారు కేకలు వేయుదురు గాక.

“కేదారు”, “సెల”– యెషయా 21:16; యెషయా 16:1. ఇవి ఎదోం, అరేబియాలోని ప్రదేశాలు.

12. ప్రభావముగలవాడని మనుష్యులు యెహోవాను కొని యాడుదురు గాక ద్వీపములలో ఆయన స్తోత్రము ప్రచురము చేయు దురు గాక
1 పేతురు 2:9

13. యెహోవా శూరునివలె బయలుదేరును యోధునివలె ఆయన తన ఆసక్తి రేపుకొనును ఆయన హుంకరించుచు తన శత్రువులను ఎదిరించును వారియెదుట తన పరాక్రమము కనుపరచుకొనును.

“యుద్ధవీరుడు”– నిర్గమకాండము 14:14; నిర్గమకాండము 15:3; కీర్తనల గ్రంథము 18:34-35; కీర్తనల గ్రంథము 144:1; ఎఫెసీయులకు 6:10-13. “శత్రువులు”– యెషయా 66:14; ద్వితీయోపదేశకాండము 32:40-41. దేవుణ్ణి వ్యతిరేకించే వారంతా అని దీని అర్థం. అదృశ్యమైన ఆత్మల లోకంలోనే గాక, భూమిపై మనుషుల మధ్య కూడా ఇలాంటి వారెంతో మంది ఉన్నారు.

14. చిరకాలమునుండి నేను మౌనముగా ఉంటిని ఊరకొని నన్ను అణచుకొంటిని ప్రసవవేదనపడు స్త్రీవలె విడువకుండ నేను బలవంత ముగా ఊపిరితీయుచు ఒగర్చుచు రోజుచు నున్నాను.

దేవుడు ఇతర పద్ధతుల్లో మనుషులకేదన్నా వెల్లడించడం కుదరని పక్షంలో మనుషులు మాట్లాడే భాషలో చెప్పడం ద్వారా అలా తెలియజేస్తాడు. చాలా కాలం అణిచిపెట్టుకున్న కోపం ఒక్క సారిగా పెల్లుబికినట్టు ఇక్కడ అర్థమౌతున్నది (యెషయా 63:3-4 పోల్చి చూడండి).

15. పర్వతములను కొండలను పాడుచేయుదును వాటిమీది చెట్టుచేమలన్నిటిని ఎండిపోచేయుదును నదులను ద్వీపములుగా చేయుదును మడుగులను ఆరిపోచేయుదును.

తన శత్రువులకు శిక్షగా ఇలా జరిగిస్తాడు (యెషయా 24:1, యెషయా 24:4 పోల్చి చూడండి).

16. వారెరుగనిమార్గమున గ్రుడ్డివారిని తీసికొని వచ్చెదను వారెరుగని త్రోవలలో వారిని నడిపింతును వారి యెదుట చీకటిని వెలుగుగాను వంకర త్రోవలను చక్కగాను చేయుదును నేను వారిని విడువక యీ కార్యములు చేయుదును
అపో. కార్యములు 26:18

“గుడ్డి”– 19వ వచనంలో వీరు ఎవరో దేవుడు చెప్తున్నాడు. వీరు ఇస్రాయేల్ జాతే. “వెలుగు”– యెషయా 9:2. “విడువక”– యెషయా 41:9; యెషయా 49:14-16; యెషయా 54:8.

17. చెక్కినవిగ్రహములను ఆశ్రయించి పోతవిగ్రహ ములను చూచి మీరే మాకు దేవతలని చెప్పువారు వెనుకకు తొలగి కేవలము సిగ్గుపడుచున్నారు.

కీర్తనల గ్రంథము 97:7; యిర్మియా 10:14-16.

18. చెవిటివారలారా, వినుడి గ్రుడ్డివారలారా, మీరు గ్రహించునట్లు ఆలోచించుడి.
మత్తయి 11:5

ఇస్రాయేల్ గుడ్డి సేవకుడు (యెషయా 6:10; యెషయా 29:9-10; యెషయా 41:8-9; యెషయా 43:8). జాతి కళ్ళు తెరిచే సమయం వస్తుంది (యెషయా 29:18; యెషయా 35:5).

19. నా సేవకుడు తప్ప మరి ఎవడు గ్రుడ్డివాడు? నేను పంపు నా దూత తప్ప మరి ఎవడు చెవిటివాడు? నా భక్తుడు తప్ప మరి ఎవడు గ్రుడ్డివాడు? యెహోవా సేవకుడు తప్ప మరి ఎవడు గ్రుడ్డివాడు?

20. నీవు అనేక సంగతులను చూచుచున్నావు గాని గ్రహింపకున్నావు వారు చెవి యొగ్గిరిగాని వినకున్నారు.

యెషయా 43:8; యిర్మియా 5:21; యిర్మియా 6:10.

21. యెహోవా తన నీతినిబట్టి సంతోషముగలవాడై ఉపదేశక్రమమొకటి ఘనపరచి గొప్పచేసెను.
మత్తయి 5:17-18, రోమీయులకు 13:9-10

“ధర్మశాస్త్రం”– లేక ఉపదేశం (2 కోరింథీయులకు 3:7).

22. అయినను ఈ జనము అపహరింపబడి దోపుడు సొమ్మాయెను. ఎవరును తప్పించుకొనకుండ వారందరు గుహలలో చిక్కుపడియున్నారు వారు బందీగృహములలో దాచబడియున్నారు దోపుడుపాలైరి విడిపించువాడెవడును లేడు అపహరింపబడిరి తిరిగి రప్పించుమని చెప్పువాడెవడును లేడు.

అష్షూరు రాజు ఉత్తర రాజ్యాన్ని చెరపట్టి యూదాను కొల్లగొట్టాడు (యెషయా 8:7-8; యెషయా 10:5-6). తరువాతి కాలంలో బబులోనువారు యూదాను చెరలోకి తీసుకుపోయారు (యెషయా 39:5-7).

23. మీలో ఎవడు దానికి చెవి యొగ్గును? రాబోవుకాలమునకై ఎవడు ఆలకించి వినును?

“దీనిని”– కేవలం పై వచనం ఒక్కదాన్నే కాదు. ఈ అధ్యాయాల్లో దేవుడు వారికి అందిస్తూ ఉన్న సందేశం అంతటినీ వినాలని ఉద్దేశం.

24. యెహోవాకు విరోధముగా మనము పాపము చేసితివిు వారు ఆయన మార్గములలో నడవనొల్లకపోయిరి ఆయన ఉపదేశమును వారంగీకరింపకపోయిరి యాకోబును దోపుసొమ్ముగా అప్పగించినవాడు, దోచుకొనువారికి ఇశ్రాయేలును అప్పగించినవాడు యెహోవాయే గదా?

యెషయా 47:5-6; యిర్మియా 1:14-16.

25. కావున ఆయన వానిమీద తన కోపాగ్నియు యుద్ధ బలమును కుమ్మరించెను అది వానిచుట్టు అగ్ని రాజచేసెను అయినను వాడు దాని గ్రహింపలేదు అది వానికి అంటుకొనెను గాని వాడు మనస్సున పెట్టలేదు.

యెషయా 5:25; యెషయా 9:12, యెషయా 9:17, యెషయా 9:21; యెషయా 51:17; 2 రాజులు 22:13. “నేర్చుకోలేదు”– యెషయా 1:3-9; యెషయా 6:10-12. మన పాపాల కారణంగా దేవుడు మనలను శిక్షిస్తూ ఉంటే ఆయన చేస్నున్నదేమిటో, ఎందుకు చేస్తున్నాడో అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం (విలాపవాక్యములు 3:39-40).


Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2022. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.